Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako podá daňové priznanie nezamestnaný občan, ktorý mal iné príjmy

Dane a odvody/dan z prijmu/danove priznanie nezamestnany ine ostatne prijmy
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
13. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie v nezamestnanosti.

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Daňové priznanie: Nezamestnaný občan – ostatné príjmy

Daňovník, ktorý bol časť roka nezamestnaný a časť roka dosahoval aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B, ak dosiahnuté príjmy prevyšujú sumu 1 867,97 €.

Príklad

Milan Duda bol od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 nezamestnaný a poberal dávky v nezamestnanosti.  Od 1. 7. 2013 začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti oprava spotrebnej elektroniky. Nie je platiteľom DPH. Vedie jednoduché účtovníctvo. 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Milan Duda
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Pribinova 4, Nitra
Dávky v nezamestnanosti vyplatené v roku 2013: 2 940,00 €
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2013: 7 290,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2013: 3 179,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 0 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 275,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 275,00 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 867,97 €. Vzhľadom na to, že Milan Duda mal príjmy zo živnosti, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené MF/20228/2013-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo).

Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane. Dávky v nezamestnanosti sa do daňového priznania neuvádzajú, lebo sú to príjmy od dane oslobodené.

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „oprava spotrebnej elektroniky“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11- daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 pís. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel daňovník nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

Vyplnenie oddielu VI. 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 7 290,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  3 179,00 €.
 • Pod tabuľku č. 1 Milan Duda nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek, lebo vedie jednoduché účtovníctvo,
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 275,00 €.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 7 290,00 € a riadku 38 výdavky = 3 179,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 7 290,00 € – 3 179,00 € = 4 111,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel daňovník nevypĺňa, lebo v roku 2013 nemal príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

Oddiel VIII. daňovník nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, daňovník nevypĺňa.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 4 111,00 €.
 • Riadok 67 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 65 vo výške 4 111,00 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  4 111,00 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 4 111,00 €, čo je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).

 • ·         Riadok 75 – nevypĺňa, lebo neplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • ·         Riadok 76 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane, t. j. 3 735,94 €.
 • ·         Riadok 77 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 76, t. j.  4 111,00 – 3 735,94 = 375,05 €.
 • Riadok 78 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 77, 70 a 71. V našom prípade je to suma 375,05 €.
 • Riadok 79 – z daňového základu 375,05 sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  71,2595 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 71,25 €.
 • ·         Riadok 80 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • ·         Riadok 88 – uvádza údaje z riadku 79, t. j. 71,25 €.
 • ·         Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 71,25 €.
 • ·         Riadok 94 – uvedie sa rozdiel dane z r. 92 a daňového bonusu z r. 93, t. j. 71,25 €.
 • ·         Riadok 108 – daň na úhradu 71,25 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely XI. a XII. daňovník nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Daňovník z príkladu nevyužije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely, preto políčko nezaškrtne.
 • Riadok 120 – nevyplní.
 • Riadok 121 – nevyplní.

Ak by daňovník využil možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 by sa podpísal.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

– v tejto časti môže uviesť poznámku, že bol nezamestnaný.

 • Riadok 122 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 2 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

» výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013,

» výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013.

Zmena spočíva v tom, že účtovné výkazy –  Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch už nie sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu (nemusia byť podané spolu s daňovým  priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnú do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Počet príloh sa ale uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť daňovník nevypĺňa.

Vyplnenie príloh 1 a 2 + vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Príloha 1 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Pán Duda uvedie do r. 15 sumu  275 €.
 • Riadok 16 – do tohto riadku sa uvádzajú preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zaplatené v januári až decembri 2013, o ktoré si daňovník znížil základ dane v danom roku, nezahŕňajú sa sem zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.

» Riadok 16  – uvedie sumu 275 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Túto časť daňovník nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X