Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie nezamestnaného, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti

Dane a odvody/dan z prijmu/danove priznanie nezamestnany prijmy zavisla cinnost zamestnanie dohoda
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
13. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.  Daňové priznanie nezamestnaného závisí od toho, aký mal nezamestnaný príjem. Dobrovoľne nezamestnaný musí vtedy tiež podať daňové priznanie.

Ako vyplní daňové priznanie nezamestnaný s príjmami zo závislej činnosti

Kedy má nezamestnaný občan povinnosť podať daňové priznanie

 • Ak bol občan v priebehu zdaňovacieho obdobia 2013 nezamestnaný (bol vedený v evidencii nezamestnaných, resp. poberal dávky v hmotnej núdzi) a  počas roka 2013 poberal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (práca na dohodu, na základe pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce), z podnikania, z prenájmu nehnuteľnosti atď., ktorých výška presiahla sumu 1 867,97 €, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2013.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený vrátane príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 • Dávky v nezamestnanosti sú od dane oslobodené (neuvádzajú sa v daňovom priznaní).

Kedy je pre nezamestnaného výhodné podať daňové priznanie

Ak daňovník bol časť roka nezamestnaný a časť roka poberal zdaniteľné príjmy, ktoré boli nižšie ako 1 867,97 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu.

 • V takomto prípade nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.
 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Postup pri podávaní daňového priznania

Ak bol občan časť roka nezamestnaný a časť roka dosahoval príjmy:

 1. IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)
 • na území SR,

» mohol najneskôr do 17. februára 2014 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,

» alebo podá daňové priznanie sám (daňové priznanie typu A),

 • zo zdrojov v zahraničí,

» podá daňové priznanie sám (daňové priznanie typu A).

Pozn.: V prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže daňovník požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

2.  INÉ DRUHY PRÍJMOV

 • ak daňovník dosiahol aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B v prípade dosiahnutia príjmov nad sumu 1 867,97 €.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • uplatňuje sa len v prípade, ak daňovník dosahuje príjmy  zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzv. aktívne príjmy),
 • ak je základ dane daňovníka v roku 2013 rovný alebo je nižší ako 19 458 €, nezdaniteľná časť je 3 735,94 €,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 458 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 600,436  € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
Pozn.: V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane a teda je iný postup, ako vypočítať daň z príjmu.

Príklad

Ivan Mráz pracoval od 1. 1. 2013 do 30. 8. 2013 na základe pracovnej zmluvy. Od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 bol nezamestnaný a poberal dávky v nezamestnanosti.  Za rok 2013 dosiahol hrubý príjem vo výške 6 560 €, čo je suma vyššia ako 1 867,97 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie (ak nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmov). Je ženatý a bezdetný. Na manželku si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivan Mráz
Rodné číslo: 780914323
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Číslo bankového účtu: Prima banka 7184533001/5600
Príjem zo závislej činnosti: 6 560 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

606,16 €
Výdavky na sociálne poistenie: 616,64 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 262,40 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 879,04 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF20227/2013-721.

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

– nevypĺňa

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

– nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

– nevypĺňa

Vyplnenie odsekov V. a VI.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 6 560 €
 • Riadok č. 32a – nevyplní, lebo mu príjmy neplynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 879,04 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 616,64 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok 33b – vyplní sumu 262,40 €, poistné zdravotné poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 5 680,96 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 5 680,96 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 735,94 €.
 • Riadok č. 40 – uvádza 3 735,94 €.
 • Riadok č. 41 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 37, t. j. 1 945,02 €.
 • Riadok č. 42 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 41, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 34 401,74 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 1 945,02  = 3 69,5538 €, po zaokrúhlení 369,55 €.
 • Riadky č. 47 až 49 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadky č. 50 až 54 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 55 – uvádzame 369,55 €.
 • Riadok 57 – uvádzame 369,55 €.
 • Riadok 63 – uvádzame 606,16 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 65 – uvádzame preplatok na dani vo výške 236,61 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 66 až 73 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

– nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Môže uviesť poznámku, že od 1. 9. 2013 je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 78 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.

Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

– nevypĺňa

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

DPFOA-nezamestnaný závislá činnosť

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X