Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vypočítať daň z príjmu

ThinkstockPhotos 455682189
Calculate
21. februára 2016 Tlačiť

Daň z príjmu patrí medzi priame dane a dotýka sa tak bežných občanov, ako aj živnostníkov, firiem a iných podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov. Aká bude výška dane, v prvom rade závisí od toho, aký vysoký je príjem, ale na druhú stranu, podľa typu príjmu a v závislosti od toho, kto daň platí, vstupujú do výpočtu dane aj rôzne konštanty alebo premenné.

Dane z príjmu rieši legislatívne Zákon o dani z príjmu, pričom to, koľko percent je daň z príjmu a aká je jej výška či sadzba, závisí od viacerých faktorov. Inak sa počíta daň z príjmu pre SZČO, čiže pre živnostníkov, inak daň z príjmu zo závislej činnosti, čiže klasických zamestnancov a úplne iný je výpočet dane z príjmu právnickej osoby. Veľmi závisí však individuálne u každého aj to, či nemá nárok na určité oslobodenia od dane z príjmu a tiež od toho, ktorý konkrétny príjem podlieha zdaneniu.

Výpočet dane z príjmu fyzických osôb (FO)

Daň z príjmu fyzických osôb, v skratke FO, zahŕňa všetkých občanov, či už ide zamestnancov, živnostníkov, študentov, dôchodcov, nezamestnaných, ale aj rodičov na rodičovskej dovolenke. Povinnosť platiť daň z príjmu sa vzťahuje na každého občana, ktorý dosiahol v zdaňovacom období, čiže v kalendárnom roku, určitú výšku príjmu. Pre rok 2016 platí, že ak ste dosiahli príjem v roku 2015 viac ako 1.901,67 €, musíte podať daňové priznanie a máte povinnosť vypočítať si daň.

Takto sa postupuje pri výpočtu dane v najznámejších prípadoch fyzických osôb:

Výpočet dane z príjmu SZČO

V prípade dane príjmu živnostníkov je zdaňovacie obdobie kalendárny rok a živnostník, ktorý počas neho dosiahne zdaniteľný príjem v určitej výške, musí podľa daňové priznanie a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže do konca marca. Pre rok 2016 platí, že výška tohto príjmu za rok 2015 je 1.901,67 €. Daňové priznanie musí podľa SZČO aj vtedy, ak vykazuje daňovú stratu. To, ako zaplatiť daň z príjmu, aký je konštantný symbol a kedy má podať vyhlásenie k dani z príjmov, sa dozvie na miestne príslušnom úrade.

Ako sa vypočíta daň z príjmu pre živnostníkov:

 1. Výpočet dane z príjmu SZČO začína tým, že podnikateľ zahrnie do svojich príjmov príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane z príjmov
 2. Ide o príjmy z podnikania, ale aj príjmy z kapitálového majetku, závislej činnosti a ostatné príjmy, ktoré počas zdaňovacieho obdobia mal
 3. Uplatní si výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a tieto výdavky sa odčítajú od príjmov
 4. Alternatívou sú tzv. paušálne výdavky, kedy sa výdaje uplatňujú percentom z príjmov, pričom pre SZČO je to vo výške 40% príjmov z podnikania a maximálne za zdaňovacie obdobie to môže byť 5.040 €
 5. Základ dane sa zníži o prípadnú daňovú stratu vykázanú v predošlých zdaňovacích obdobiach
 6. Živnostník si ešte môže uplatniť daňové zvýhodnenia a to najmä uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu na vyživované dieťa alebo dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové poistenie – tzv. II. pilier
 7. Výsledkom je daňová povinnosť z ktorej si podľa sadzby vypočíta výšku dane
 8. Z nej sa ešte odpočíta výška prípadných preddavkov na daň, ktoré boli zaplatené

Daň z príjmu fyzickej osoby – zamestnancov

Čo sa týka zamestnancov, v tomto prípade ide o daň zo závislej činnosti, ktorá je definovaná presne podľa zákona. Pri tomto type príjmu sa uplatňujú preddavky, ktoré zamestnávateľ za zamestnanca odvádza každý mesiac pri vyplatení príjmu, čiže mzdy. Po skončení daňového obdobia dochádza k vysporiadaní daňovej povinnosti a to buď podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania. Zamestnanec môže toto vysporiadanie spraviť sám alebo ho o to požiada zamestnávateľ.

Ako vypočítať daň z príjmu pre zamestnanca?

 1. Zamestnanec musí do svojho príjmu zahrnúť všetok zdaniteľný príjem, ktorý nepodlieha oslobodeniu spod daňovej povinnosti
 2. Môže ísť nielen o príjem zo závislej činnosti, ale napríklad aj príjem z podnikania, kapitálového majetku alebo ostatné príjmy zo zdaňovacieho obdobia
 3. Uplatní si prípadné oslobodenie časti príjmov, napríklad pri prenájme nehnuteľností
 4. Uplatní si daňové zvýhodnenia, najmä nezdaniteľnú časť základu, daňový bonus, zamestnaneckej prémie, dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové poistenie – tzv. II. pilier
 5. Výsledkom je daňová povinnosť z ktorej si podľa sadzby vypočíta on alebo jeho zamestnávateľ výšku dane
 6. Z nej sa odráta výška zaplatených preddavkov na daň

Tabuľka s prehľadom, aká sadzba sa v roku 2016 sa uplatňuje pri dani z príjmu fyzických osôb:

Výška príjmu za zdaňovacie obdobie Sadzba dane
Do 176,8 násobku životného minima 19%
Nad 176,8 násobku životného minima 25%

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti alebo prenájmu nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti, kam sa počíta napríklad predaj bytu, domu alebo pozemku, je daň z príjmu vo výške 19% a ide o daň za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Táto daň sa ale neplatí vždy, pretože príjem takto získaný je oslobodený vo viacerých prípadoch.

Oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je napríklad, ak ide o:

 • Predaj nehnuteľnosti po uplynutí 5 a viac rokov od jej nadobudnutia
 • Predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku
 • Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po uplynutí 5 a viac rokov od jej nadobudnutia

Pri výpočte dani sa postupuje tak, že od príjmu získaného predajom nehnuteľnosti, pokiaľ ten nespadá medzi oslobodené príjmy, sa odčítajú preukázateľné výdavky, napríklad kúpna cena, cena podľa znaleckého posudku v čase dedenia alebo výdavky vynaložené na obstaranie nehnuteľnosti. Základ dane je teda tvorený zdaniteľným príjmom zníženým o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie takéhoto príjmu.

Čo sa týka prenájmu nehnuteľnosti, v tomto prípade sa tiež platí daň, napríklad z príjmu za prenájom bytu, domu alebo inej nehnuteľnosti. Tento príjem podlieha dani a je treba ho priznať v daňovom priznaní. Pri výpočte dane v tomto prípade sa postupuje tak, že sa najprv odčíta od príjmu získaného za prenájom čiastka oslobodená od dane z príjmov, ktorá je vo výške 500 € za príslušné zdaňovacie obdobie. Taktiež je možné odčítať pre základ dane aj preukázateľné výdavky.

Pri zdaňovaní príjmu z prenájmu sa postupuje takto:

 • Od príjmu sa odčítajú výdavky, pričom tie musia byť preukázateľné a musia slúžiť len na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu
 • Výdavky si daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť
 • Znižujú sa rovnakým pomerom, ako boli znížené príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 €
 • Vzniká základ dane a z neho sa platí daň z príjmu 19%

Výpočet dane z príjmu právnických osôb (PO)

Daň z príjmu právnických osôb, čiže PO, sa vzťahuje na právnické osoby definované podľa zákona, čiže ide o združenia fyzických a právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné zákonom ustanovené subjekty. Najčastejšie si pod pojmom právnické osoby väčšina ľudí predstaví firmy, ale tento pojem zo zákona zahŕňa viacero rôznych druhov organizácií a subjektov a nemusí ísť len o subjekty založené za účelom podnikania.

Do kategórie právnickej osoby spadajú:

 • Obchodné spoločnosti – spoločnosť s.r.o., a.s., k.s., v.o.s. a iné
 • Družstvá
 • Rozpočtové organizácie
 • Príspevkové organizácie
 • Iné neziskové organizácie
 • Mestá a obce

Predmetom dane právnických osôb sú príjmy a výnosy z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom v prípade právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie, ide o príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa zisk dosiahnuť dá. Príjmom sa rozumie tak peňažné ako aj nepeňažné plnenie, pričom zdaniteľný príjem je taký, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane. Z týchto príjmov sa platia dane, samozrejme znížené o oprávnené výdavky.

Pozrime sa na najčastejšie alebo špecifické situácie pre výpočet dane právnických osôb:

Daň z príjmu s.r.o. a a.s. spoločnosti

Predmetom príjmu je príjem z činnosti a nakladania s majetkom, daňovým výdavkom je taký výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. zdaňovacím obdobím je najčastejšie kalendárny rok, ale môže to byť aj hospodársky rok. Spoločnosť musí mať podvojné účtovníctvo, pričom daňové priznanie podáva spravidla do 3 mesiacov od skončenia účtovného obdobia.

Pri výpočte dane z príjmu platí:

 • Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky
 • Daňové výdavky sú také náklady, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov
 • Ak je vo výdavkoch aj majetok osobnej spotreby, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti
 • Pri zisťovaní dane sa vychádza z výsledku hospodárenia, pričom výsledok sa zvýši o sumu, ktorú nemožno zahrnúť do výdavkov, upraví o sumu, ktorá je zahrnovaná do základu dane a tiež upraví o sumu, ktorá sa nezahŕňa do základu dane
 • Daň sa vypočíta so sadzbou 22% zo základu dane, ktorý je znížený o daňovú stratu
 • V prípade, ak po výpočte daň z príjmu je nulová, záporná alebo ak je nižšia ako výška daňovej licencie, musí podnikateľský subjekt zaplatiť tzv. daňovú licenciu, čo je v podstate minimálna výška dane

Výška daňovej licencie v prehľadnej tabuľke:

Výška ročného obratu právnickej osoby Platiteľ DPH Neplatiteľ DPH
Ročný obrat do 500.000 € 960 € 480 €
Ročný obrat nad 500.000 € 2.880 € 2.880 €

Daň z príjmu komanditnej spoločnosti

 • Komanditná spoločnosť je taká spoločnosť, v ktorej sú spoločníkmi komanditisti a komplementári
 • Komandistom je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri
 • Kamplementárom je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom
 • Práve z dôvodu rozdielneho ručenia sa časť základu dane zdaňuje na úrovni spoločnosti a časť základu dane na úrovni jednotlivých spoločníkov
 • Pri výpočte dane sa postupuje tak, že sa základ dane zisťuje za spoločnosť ako celok a od takto zisteného základu sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov; ten sa určí v rovnakom pomere, akým sa delí zisk pred zdanením medzi komandistov a komplementárov
 • Ďalej sa postupuje tak, že zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti
 • Zvyšok, čiže podiely pripadajúce na komplementárov, sú už súčasťou základu dane jednotlivých komplementárov

Daň z príjmu verejnej obchodnej spoločnosti

 • Verejná obchodná spoločnosť je taká spoločnosť, v ktorej podnikajú aspoň dve osoby pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne
 • Zdanenie v tomto prípade nenastáva na úrovni spoločnosti, ale na úrovni jednotlivých spoločníkov
 • Základ dane sa zisťuje za spoločnosť ako celok, pričom ten sa medzi spoločníkov rozdelí podľa takého pomeru, ako sa medzi nich rozdeľuje zisk
 • Predmetom dane sú len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pričom vykonaním zrážky dane platiteľom dane je daňová povinnosť splnená

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X