Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Dôchodca a daňové priznanie za rok 2016 – iné príjmy

Businesswoman working in office
Thinkstock
22. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ak dôchodca okrem dôchodkových dávok dosiahol v roku 2016 aj iné druhy príjmov, napríklad príjmy z prenájmu, nepeňažnej výhry atď., má povinnosť za určitých okolností podať daňové priznanie k dani z príjmov.

V tomto článku si na príklade ukážeme vypĺňanie daňového priznania za rok 2016. Dôchodca podáva daňové priznanie typ B.

Kedy má dôchodca povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016

Dôchodca, ktorý v  priebehu roka 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania, z dohôd), ale aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), má povinnosť podať daňové priznanie.

Podáva daňové priznanie typ B vydané MF SR č. MF/015696/2016-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie..

Poznámka Podnikam.sk:

Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. výsluhový dôchodok.

 

Príklad:

Richard Sivý bol od začiatku zdaňovacieho obdobia 2016, t. j. k 1. 1. 2016, poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška dôchodku je 430 €.

V roku 2016 predal záhradu, ktorú mal v osobnom vlastníctve, za 3 500 €. Záhradu nadobudol kúpou v roku 2012  za 2 000 €.  V televíznej súťaži vyhral peňažnú výhru 1 000 €. Iné príjmy nemal.

Ako vyplniť daňové priznanie spolu s komentárom nájdete v uzamknutej časti:

 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Richard Sivý
DIČ 490712/234
Trvalé bydlisko: Záhradnícka 15, Bratislava
Úhrn vyplateného starobného dôchodku v r. 2016: 5 160 €
Príjem z predaja záhrady: 3 500 €
Výdavky: 2 000 €
Peňažná výhra v televíznej súťaži: 1 000 €

Keďže ku dňu predaja nehnuteľnosti (r. 2016) neuplynulo ešte 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva (r. 2012), nie je tento príjem oslobodený od dane a musí sa zdaniť. Vzhľadom na to, že daňovník mal v roku 2016 príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (tzv. ostatné príjmy), ktorý bol vyšší ako suma 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie typu B. Peňažná výhra sa do daňového priznania neuvedie, lebo tieto výhry je povinný zdaniť prevádzkovateľ súťaže.

POSTUP VYPĹŇANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA (pozri vyplnený vzor Dp – dochodca s roznymi prijmami)

 • Riadok 01 – uvedie rodné číslo: 490712234.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – nevyplní.

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Oddiel II. nevypĺňa.
 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a ak má, tak aj e-mailovú adresu. Tento údaj však nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 29 – krížikom vyznačí, že na začiatku zdaňovacieho obdobia poberal dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
 • Riadok 30 – tento riadok daňovník nevyplní, lebo suma jeho vyplateného dôchodku v roku 2016 bola vyššia ako 3 803,33 €, preto nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Upozornenie Podnikam.sk:

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2016, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný spätne k 1. 1. 2016,

 • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a vyplatenou sumou dôchodku,
 • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

 IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)

 • Nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo závislej činnosti na základe § 5 ZDP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

 • Nevypĺňa, lebo takýto druh príjmov na základe § 6 ZDP.

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

 • Nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy tohto charakteru.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Tabuľka č. 3 – prehľad príjmov podľa § 8 zákona

 • Do riadku 2 stĺ. 1 uvedie príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností: 3 500 €.
 • Do riadku 2 stĺ. 2 uvedie výdavky, ktoré sa viažu k týmto príjmom: 2 000 €.
 • Do riadku 17 stĺ. 1 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 1, t. j. 3 500 €.
 • Do riadku 17 stĺ. 2 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 2, t. j. 2 000 €.

Pozn.: Výdavky sa uvádzajú len do výšky týchto príjmov.

 • Riadok 69 – uvedie sa údaj z riadku 17, stĺ. 1, t. j. 3 500 €.
 • Riadok 70 – uvedie sa údaj z riadku 17, stĺ. 2, t. j. 2 000 €.
 • Riadok 71 – základ dane ako rozdiel r. 69 a r. 70 = 1 500 €.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – uvedie údaj z riadku 71, t. j. 1 500 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane t. j. 1 500 € = 285 €.
 • Riadky 82 až 89 – nevypĺňa.
 • Riadok 90 – prenáša sa údaj z riadku 81, t. j. suma 285 €.
 • Riadok 91 – uvedie 0.
 • Riadok 100 – uvedie sa 0 (údaj z riadku 91).
 • Riadok 104 – uvedie sa 0.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 285 €.
 • Riadok 107 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 285 €.
 • Riadok 108 až 119 – nevypĺňa.
 • Riadok 120 – daň na úhradu, t. j. 285 €.

Poznámka Podnikam.sk:

Vzhľadom na to, že daňovník vykázal len tzv. pasívne príjmy (príjem z predaja nehnuteľnosti), nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) 

 • Oddiel X. a XI. nevypĺňa.

 XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Nevypĺňa, len zaškrtne, že nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 sa podpíše a uvedie dátum.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Riadok 136 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 2, ide o Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania, hoci ich nevypĺňa.
 • Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

 

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

 • Túto prílohu nevypĺňa.

 

PRÍLOHA Č. 2 ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Témy

Daňové priznania 2016daňové priznanie dôchodcuPodnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

27aug6:30Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

04sep6:30Obchodné právo nielen pre podnikateľov6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

05sep6:30Ako na interný mini-audit firmy a zlepšiť ekonomické hospodárenie6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X