Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dôchodca a daňové priznanie za rok 2016 – iné príjmy

Businesswoman working in office
Thinkstock
22. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ak dôchodca okrem dôchodkových dávok dosiahol v roku 2016 aj iné druhy príjmov, napríklad príjmy z prenájmu, nepeňažnej výhry atď., má povinnosť za určitých okolností podať daňové priznanie k dani z príjmov.

V tomto článku si na príklade ukážeme vypĺňanie daňového priznania za rok 2016. Dôchodca podáva daňové priznanie typ B.

Kedy má dôchodca povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016

Dôchodca, ktorý v  priebehu roka 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania, z dohôd), ale aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), má povinnosť podať daňové priznanie.

Podáva daňové priznanie typ B vydané MF SR č. MF/015696/2016-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie..

Poznámka Podnikam.sk:

Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. výsluhový dôchodok.

 

Príklad:

Richard Sivý bol od začiatku zdaňovacieho obdobia 2016, t. j. k 1. 1. 2016, poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška dôchodku je 430 €.

V roku 2016 predal záhradu, ktorú mal v osobnom vlastníctve, za 3 500 €. Záhradu nadobudol kúpou v roku 2012  za 2 000 €.  V televíznej súťaži vyhral peňažnú výhru 1 000 €. Iné príjmy nemal.

Ako vyplniť daňové priznanie spolu s komentárom nájdete v uzamknutej časti:

 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Richard Sivý
DIČ 490712/234
Trvalé bydlisko: Záhradnícka 15, Bratislava
Úhrn vyplateného starobného dôchodku v r. 2016: 5 160 €
Príjem z predaja záhrady: 3 500 €
Výdavky: 2 000 €
Peňažná výhra v televíznej súťaži: 1 000 €

Keďže ku dňu predaja nehnuteľnosti (r. 2016) neuplynulo ešte 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva (r. 2012), nie je tento príjem oslobodený od dane a musí sa zdaniť. Vzhľadom na to, že daňovník mal v roku 2016 príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (tzv. ostatné príjmy), ktorý bol vyšší ako suma 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie typu B. Peňažná výhra sa do daňového priznania neuvedie, lebo tieto výhry je povinný zdaniť prevádzkovateľ súťaže.

POSTUP VYPĹŇANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA (pozri vyplnený vzor Dp – dochodca s roznymi prijmami)

 • Riadok 01 – uvedie rodné číslo: 490712234.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – nevyplní.

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Oddiel II. nevypĺňa.
 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a ak má, tak aj e-mailovú adresu. Tento údaj však nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 29 – krížikom vyznačí, že na začiatku zdaňovacieho obdobia poberal dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
 • Riadok 30 – tento riadok daňovník nevyplní, lebo suma jeho vyplateného dôchodku v roku 2016 bola vyššia ako 3 803,33 €, preto nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Upozornenie Podnikam.sk:

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2016, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný spätne k 1. 1. 2016,

 • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a vyplatenou sumou dôchodku,
 • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

 IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)

 • Nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo závislej činnosti na základe § 5 ZDP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

 • Nevypĺňa, lebo takýto druh príjmov na základe § 6 ZDP.

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

 • Nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy tohto charakteru.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Tabuľka č. 3 – prehľad príjmov podľa § 8 zákona

 • Do riadku 2 stĺ. 1 uvedie príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností: 3 500 €.
 • Do riadku 2 stĺ. 2 uvedie výdavky, ktoré sa viažu k týmto príjmom: 2 000 €.
 • Do riadku 17 stĺ. 1 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 1, t. j. 3 500 €.
 • Do riadku 17 stĺ. 2 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 2, t. j. 2 000 €.

Pozn.: Výdavky sa uvádzajú len do výšky týchto príjmov.

 • Riadok 69 – uvedie sa údaj z riadku 17, stĺ. 1, t. j. 3 500 €.
 • Riadok 70 – uvedie sa údaj z riadku 17, stĺ. 2, t. j. 2 000 €.
 • Riadok 71 – základ dane ako rozdiel r. 69 a r. 70 = 1 500 €.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – uvedie údaj z riadku 71, t. j. 1 500 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane t. j. 1 500 € = 285 €.
 • Riadky 82 až 89 – nevypĺňa.
 • Riadok 90 – prenáša sa údaj z riadku 81, t. j. suma 285 €.
 • Riadok 91 – uvedie 0.
 • Riadok 100 – uvedie sa 0 (údaj z riadku 91).
 • Riadok 104 – uvedie sa 0.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 285 €.
 • Riadok 107 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 285 €.
 • Riadok 108 až 119 – nevypĺňa.
 • Riadok 120 – daň na úhradu, t. j. 285 €.

Poznámka Podnikam.sk:

Vzhľadom na to, že daňovník vykázal len tzv. pasívne príjmy (príjem z predaja nehnuteľnosti), nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) 

 • Oddiel X. a XI. nevypĺňa.

 XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Nevypĺňa, len zaškrtne, že nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 sa podpíše a uvedie dátum.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Riadok 136 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 2, ide o Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania, hoci ich nevypĺňa.
 • Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

 

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

 • Túto prílohu nevypĺňa.

 

PRÍLOHA Č. 2 ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016daňové priznanie dôchodcuPodnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X