Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie študenta s rôznymi príjmami za rok 2016

Portrait of a Student Studying in a Library
Thinkstock
20. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V dnešnej časti seriálu o daňových priznaniach si vysvetlíme, ako vyplniť daňové priznanie študenta, ktorý dosiahol iné druhy príjmov. V článku sa pozrieme aj na to, kedy podáva študent daňové priznanie a na príklade si ukážeme výpočet.

Ak študent dosiahol za rok 2016 celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania), ale aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typ B.

Odporúčame ebook:


Iné druhy príjmov

Medzi iné druhy príjmov patria napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem zo živnosti atď.). Ak študent dosiahol aj iné druhy príjmov a jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie typu B.

Kedy si môže študent uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Môže si ju uplatniť len na tzv. aktívne príjmy, t. j. príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak je základ dane daňovníka v roku 2016 rovný alebo je nižší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť je 3 803,33 €,

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 8 755,578 – (základ dane : 4);

Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Poznámka Podnikam.sk:

Ak študent dosiahol tzv. pasívne príjmy (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.), nemôže si znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Študent a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa môže uplatniť aj študent v prípade splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok.

Ktoré príjmy študent nezdaňuje

Príjmy, ktoré študent nezdaňuje, sú uvedené v časti pre členov klubu:

Ide o tieto príjmy:

 • dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia (napr. sirotský dôchodok a invalidný dôchodok),
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,
 • štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Príklad:

Pavol Horváth je študent. V roku 2016 dosiahol príjem, ktorý mu plynul z dohody o vykonaní práce, a počas letných prázdnin brigádoval v Rakúsku, kde zarobil 3 800 €.  

V októbri 2016 začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia, z ktorého dosiahol príjem. K príjmom z podnikania sa rozhodol uplatniť paušálne výdavky. V roku 2016 mu bol vyplatený aj sirotský dôchodok.

Ako má postupovať pri vypĺňaní daňového priznania? Vysvetlíme si v časti pre členov klubu:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Pavol Horváth
DIČ 1020334566
Trvalé bydlisko: Nám. Slobody 4, Bratislava
Príjem z dohody o vykonaní práce: 2 400 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

324 €
Výdavky na zdravotné poistenie zo závislej činnosti: 96 €
Výdavky na sociálne poistenie zo závislej činnosti: 225 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 321 €
Brigáda v Rakúsku 3 800 €
Poistné zaplatené z príjmu dosiahnutého v zahraničí 689 €
Príjem zo živnosti 3 370 €
Výdavky (40 % z príjmov), môže si však uplatniť len do výške 1 260 €, t. j. 420 € x 3 mesiace (október, november, december)

1 348 €

1 260 €

Suma paušálnych výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2016:

1 372,70 €

(1 260 + 112,70)

Sirotský dôchodok za rok 2016

(tento príjem neuvádza v daňovom priznaní, lebo ide o príjem, ktorý sa nezdaňuje)

1 760 €
Odvody do sociálnej poisťovne zo živnosti: 0
Preddavky na zdravotné poistenie: 112,70 €
 • Pavol Horváth sa rozhodol uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.
 • Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj evidenciu o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať účtovnú závierku.

Postup vypĺňania daňového priznania (pozri vzor vyplneného daňového priznania Dp – student s roznymi prijmami)

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020334566.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „počítačové programovanie“.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Riadky 25 a 26uvedie svoj telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Oddiely II. a III. nevypĺňa.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona)

 • Riadok 34 – uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od svojho zamestnávateľa, v tomto prípade sumu: 6 200 €.
 • Riadok 34a –vykonával prácu na základe dohody, preto vyplní sumu 2 400 €.
 • Riadok 35 – uvedie úhrn poistného a príspevkov, ktoré bol povinný platiť zamestnanec, podľa potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov zahraničí, v tomto prípade sumu: 1 010 €.
 • Riadok 36 – uvedie čiastkový základ dane ako rozdiel sumy uvádzanej na r. 34 – 35, v tomto prípade r. 36 = 6 200,00 € – 1 010 € = 5 190 €.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 10 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 3 370 €.

Pri výpočte výdavkov percentom z príjmov musí daňovník zohľadniť nasledovné:

Poznámka Podnikam.sk:

Keďže daňovník začal podnikať až od októbra, mohol by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 3 = 1 260 €. V našom príklade predstavujú vypočítané paušálne výdavky sumu 1 348 € (40 %  z 3 370 €), čo je vyššia suma, ako je maximálna suma, ktorú si daňovník môže v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť. Z uvedeného dôvodu si môže uplatniť len sumu 1 260 €.

 

 • V stĺpci 02 riadok 10 – uvedie paušálne výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 1 260 € + 115,36 € = 1 375,36 €.

 

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť a počet mesiacov 3, keďže začal podnikanie v októbri 2016,
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 115,36 €;

Tabuľka 1b – daňovník ju vyplní, lebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov 

V stĺpci zásoby neuvedie nič, lebo nemá zásoby.

V stĺpci pohľadávky uvádza sumu pohľadávok evidovaných ku koncu roka vo výške 490 €, pričom vychádza z evidencie o pohľadávkach.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 3 370 € a riadku 38 výdavky = 1 375,36 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 1 994,64 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).
 • Prehľad o vzniku daňových strát nevypĺňa, lebo za predchádzajúce daňové obdobia 2010 až 2015 nevykázal daňovú stratu.
 • Na riadku 55 sa uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP a stratou z predchádzajúcich zdaňovacích období, t. j. r. 43 – r. 54 = 1 994,64 – 0 = 1 994,64 €.
 • Na riadku č. 57 sa uvádza rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj, t. j. 1 994,64 – 0 = 1 994,64 €.

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – súčet riadkov 36 + 57, t. j. suma 7 184,64 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 €.

Keďže základ dane je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

 • Riadok 77 – je súčtom riadkov 73, 74, 75 a 76, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 78 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 72 – r. 77, t. j. 3 381,31 €.
 • Riadok 80 – r. 78 + r. 65 + r. 71 + r. 79, t. j. 3 381,31 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 3 381,31 € = 642,44 €.
 • Riadky 82 – keďže s Rakúskom má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmov, do tohto riadku sa zapíše rozdiel medzi príjmami dosiahnutými v Rakúsku a výdavkami (zaplatené poistné), t. j. 3 111 €.
 • Riadok 83 – uvádza sa rozdiel základu dane z r. 80 a úhrnu vyňatých príjmov zo zdrojov v zahraničí z r. 82, t. j. suma 270,31 €.
 • Riadok 84 – vypočíta sa daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane na r. 83, t. j. 51,35 €.
 • Riadok 90 – opíše sa údaj z riadku 84, t. j. 51,35 €.
 • Riadok 91 – uvedie sa 0.
 • Riadok 100 – uvedie sa 0.
 • Riadok 104 – uvedie sa 0.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 51,35 €.
 • Riadok 107 – daňová povinnosť znížená o daňový bonus, opíše údaj z riadku 105, t. j. 51,35 € (lebo si neuplatňuje daňový bonus.
 • Riadok 115 – zrazený preddavok na daň, t. j. 324 €.
 • Riadok 121 – daňový preplatok (r. 105 – r. 115) = 272,65 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

 • Oddiely X. a XI. nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Zaškrtne znakom „x“, že si neuplatňuje postup podľa § 50 zákona.
 • Ak daňovník využije možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 sa podpíše.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Zaškrtne znak „x“ pri vyhlásení „Uvádzam osobitné záznamy.
 • Do tabuľky „Údaje o príjmoch a výdavkoch dosahovaných daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí“ uvedie kód štátu na základe vyhlášky Štatistického úradu č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajín. Rakúsko má kód 040, v stĺpci druh príjmu uvedie § 5, lebo daňovník mal príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Rakúsku, v stĺpci Príjmy uvádza sumu 3 800 € a v stĺpci výdavky sumu poistného vo výške 689 € (lebo nemal iné výdavky), v stĺpci „z toho výdavky“ uvádza to isté číslo 689 €.
 • Riadok 136  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Pavol Horváth uvedie 4 prílohy, ktoré  budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:
 • Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti bez uplatnenia daňového bonusu.
 • Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti od rakúskeho zamestnávateľa.
 • Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Daňovník vyplní túto časť, lebo žiada o vrátenie preplatku na dani. Môže si vybrať možnosť prevodu peňazí na bankový účet (uvedie číslo svojho účtu) alebo formou poštovej poukážky. Možnosť zaškrtne.

PRÍLOHA č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

 • Túto prílohu daňovník nevypĺňa.
 • PRÍLOHA  č. 2 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
 • Riadok 09 – uvedie sumu 1 010 €, čo predstavuje povinné poistné pri príjmoch zo závislej činnosti v SR a v zahraničí.
 • Keďže z potvrdenia od rakúskeho zamestnávateľa nie je možné rozčleniť výšku poistného na sociálne a zdravotné poistenie, v riadkoch 10 a 11 sa uvádzajú len z príjmov dosiahnutých na území SR.
 • Riadok 10 – uvedie sumu 225 €.
 • Riadok 11 – uvedie sumu 96 €.
 • Vzhľadom na to, že daňovník neplatil poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, nechá riadky 12 a 13 prázdne.
 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na zdravotné poistenie. Daňovník vyplní sumu preddavkov uhradenú v novembri a decembri 2016 vo výške 115,36 €.
 • Riadok 15 – uvádza tiež sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2016, t. j. 115,36 €.
 • Uviesť dátum a podpis daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016Podnikám ako študentPrémiový obsahpríjem študentaštudent s rôznymi príjmami

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X