Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2012

Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2012
SITA
26. januára 2012 Tlačiť

Zákonom č. 331/2011 Z. z. (ďalej len novela zákona o DPH) sa novelizoval zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) s účinnosťou od 1.1.2012 a 1.1.2013.Predmetom tejto informácie sú najdôležitejšie zmeny v zákone o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2012.

  1. Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku – rozšírenie uplatňovania ustanovenia § 54a zákona o DPHV ustanovení § 54a ods. 1 zákona o DPH sa slová „daň odpočítanú podľa § 49a“ nahrádzajú novelou zákona o DPH slovami „odpočítanú daň“. Uvedenou zmenou sa má zabezpečiť, aby sa úprava odpočítanej dane podľa § 54a zákona o DPH použila nielen v prípade, ak platiteľ dane pri nadobudnutí investičného majetku, ktorý je uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH, odpočítal daň v pomernej výške podľa § 49a zákona o DPH, ale aj v iných prípadoch odpočítania dane, ak platiteľ dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zmení rozsah použitia investičného majetku, ktorý je uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH, na účely podnikania a na iné účely ako na podnikanie. V uvedených prípadoch platiteľ dane nebude postupovať podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH a nebude samostatne zdaňovať použitie tohto investičného majetku na iné účely ako na podnikanie.Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby platitelia dane pri zmene rozsahu použitia investičného majetku, ktorý je uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH, na účely podnikania a na iné účely ako na podnikanie postupovali rovnakým spôsobom bez ohľadu na výšku dane odpočítanej pri nadobudnutí tohto investičného majetku, a teda vykonávali úpravu odpočítanej dane podľa § 54a zákona o DPH.Investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH zahŕňa budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory ako aj nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb.).UPOZORNENIEPostup podľa § 54a ods. 1 novely zákona o DPH účinného od 1.1.2012 sa neuplatní v prípade, ak platiteľ dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti pred 1.1.2012 odpočítal daň v plnej výške. Ak následne dôjde k zmene rozsahu použitia takto nadobudnutej nehnuteľnosti na účely podnikania a na iné účely ako na podnikanie, platiteľ dane v uvedených prípadoch bude postupovať podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH.
  2. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky – rozšírenie spôsobu jej zaručeniaNovelou zákona o DPH dochádza k úprave § 75 ods. 6 zákona o DPH, kde sa dopĺňa záver druhej vety: „Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu (zákon č. 215/2002 Z. z.) alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov „alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov“.Vyššie uvedené v praxi znamená, že pri elektronickej fakturácii po 1.1.2012 bude vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry zabezpečená pri použití:- elektronického podpisu,- systému EDI,- iného spôsobu zabezpečenia, ktorý bude schopný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.
  3. Zrušenie platenia preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste zahraničnou osobou – § 78a zákona o DPHNovelou zákona o DPH dochádza k vypusteniu ustanovenia § 78a zákona o DPH o platení preddavku na daň z pridanej hodnoty pri predaji tovaru na trhovom mieste zahraničnou osobou. V nadväznosti na uvedené sa upravuje aj § 78 ods. 1 zákona o DPH v súvislosti s povinnosťou podávať daňové priznanie platiteľom, ktorý je registrovaný podľa § 5 a § 6 zákona o DPH a bol povinný platiť preddavok na daň.Vypustenie ustanovenia § 78a zákona o DPH súvisí s úpravou týkajúcou sa nesplnenia registračnej povinnosti a povinnosťou platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom osoba mala byť platiteľom (§ 69 ods. 13 zákona o DPH); ako aj s povinnosťou zahraničnej osoby, používať pri predaji tovaru na trhovom mieste ERP.
  4. Úpravy v ustanovení upravujúceho nadmerný odpočet – § 79 zákona o DPHDo ustanovenia § 79 zákona o DPH sa dopĺňajú nové ods. 4, 5 a 7. V súlade s § 79 ods. 4 novely zákona o DPH sa prerušuje plynutie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu v prípade, ak bola platiteľovi dane zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní. Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov uvedených vo výzve.V § 79 ods. 5 novely zákona o DPH sa spresňuje lehota, v ktorej daňový úrad má vrátiť nadmerný odpočet, ak ide o nadmerný odpočet uplatnený platiteľom dane v dodatočnom daňovom priznaní, ktoré je podané po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Rovnako sa spresňuje aj lehota, v rámci ktorej daňový úrad vráti zvýšenie nadmerného odpočtu uplatnené v dodatočnom daňovom priznaní podanom platiteľom dane, ktorému daňový úrad vrátil nadmerný odpočet podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH.Ak platiteľ dane uplatňuje nadmerný odpočet alebo zvyšuje nadmerný odpočet dodatočným daňovým priznaním po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom tento nadmerný odpočet vznikol, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo sumu, o ktorú sa zvýšil nadmerný odpočet, do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania. V tomto prípade platiteľ dane nemá možnosť započítať nadmerný odpočet s vlastnou daňovou povinnosťou, preto nadmerný odpočet daňový úrad vráti.Ak platiteľ dane po vrátení nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH zvýši nadmerný odpočet dodatočným daňovým priznaním, daňový úrad vráti sumu o ktorú sa zvýšil nadmerný odpočet, do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.Doterajší § 79 ods. 4 zákona o DPH sa označuje ako ods. 6. Z doplneného ustanovenia § 79 ods. 6 novely zákona o DPH vyplýva, že ak sa v rámci lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu uplatneného dodatočným daňovým priznaním začne daňová kontrola, vráti sa nadmerný odpočet v lehote 10 dní po skončení kontroly, a to vo výške zistenej daňovou kontrolou.Ustanovenie § 79 ods. 7 novely zákona o DPH umožňuje uloženie pokuty za neoprávnené uplatnenie nadmerného odpočtu, ktorý sa vrátil v skrátenej lehote podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH na základe nepravdivých údajov. Ak bude nadmerný odpočet vrátený v lehote podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH na základe nepravdivých údajov, daňový úrad je povinný uložiť pokutu vo výške 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu.Pokuty podľa § 79 ods. 7 novely zákona o DPH sa budú ukladať len na nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia začínajúce dňom nadobudnutia účinnosti schválenej novely zákona o DPH, t.j. začínajúce zdaňovacím obdobím január 2012, resp. I.Q. 2012.UPOZORNENIEPrechodné ustanovenie § 85k novely zákona o DPH vymedzuje, že v prípade, ak nadmerný odpočet bol uplatnený za zdaňovacie obdobia, ktoré sa skončia najneskôr 31.12.2011 a ktoré daňový úrad vrátil v lehote podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH na základe nepravdivých údajov, sa uloží pokuta podľa § 35b ods. 1 písm. h) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov účinného do 31.12.2011. Z uvedeného vyplýva, že pokuty podľa § 79 ods. 7 schválenej novely zákona o DPH sa nebudú ukladať na nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia, ktoré sa skončia pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o DPH.
  5. Výzva na odstránenie nedostatkov v podanom súhrnnom výkazeDochádza k doplneniu ustanovenia § 80 zákona o DPH o nový ods. 11, ktorý zavádza povinnosť daňového úradu, v prípadoch ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámiť tieto pochybnosti osobe, ktorá súhrnný výkaz podala a vyzvať ju, aby sa k nim vyjadrila, neúplné údaje doplnila, nejasnosti vysvetlila a nepravdivé údaje opravila alebo pravdivosť údajov riadne preukázala.Zároveň sa zavádza aj lehota, v ktorej je osoba, ktorá súhrnný výkaz podala, povinná nedostatky podaného súhrnného výkazu odstrániť. Lehota na odstránenie nedostatkov uvedených v súhrnnom výkaze je do 5 dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.
  6. InéOkrem vyššie uvedených zmien dochádza k zosúladeniu pojmov s colnými predpismi ako aj legislatívno-technickým úpravám v zákone (aktualizácia poznámok, zmeny v súvislosti s reformou daňovej a colnej správy, apod.).V súvislosti s novelou zákona o DPH je s účinnosťou od 1.1.2012 zmenené aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Tlačivo platné do 31.12.2011 sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31.12.2011, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona o DPH, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31.12.2011.

Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2012

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X