Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za máj 2015

Fotobanka Pixmac
22. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

V máji 2015 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o účtovníctve

Novela prináša napr. zmeny týkajúce sa účtovných závierok, konsolidovanej účtovnej závierky,  zmeny v odpisovaní goodwillu a ruší oceňovanie majetku reprodukčnou obstarávacou cenou.

Upresňuje sa zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny tak, že účtovné jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na zatriedenie do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedia ako malá účtovná jednotka.

Pokuta za správny delikt, ktorým je nevedenie účtovníctva podľa § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve alebo nezostavenie účtovnej závierky podľa § 6 ods. 4 zákona o účtovníctve , sa zvyšuje na 3 000 000 eur z pôvodných 1 000 000 eur.

Novela zákona spresňuje rozsah informácií poskytovaných vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Dopĺňa sa povinnosť schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uložiť v registri účtovných závierok najneskôr do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

 • Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015, ďalšie body potom 1. januára 2016 a 1. januára 2017.
 • Zákon už vyšiel v Zbierke zákonov, jeho konsolidované znenie nájdete tu.
 • Detailnejší popis zmien nájdete v článku Zmeny v novele zákona o účtovníctve

Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Parlament schválil novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Novela zákona umožní získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj fyzickým osobám.

Novela zákona tiež umožní to, aby výchovu a vzdelávanie mohli zabezpečovať aj iné odborné fyzické osoby, ako len osoby s príslušným preukazom alebo osvedčením na výkon príslušnej činnosti a aby aj iné odborne spôsobilé osoby vo vzťahu k odbornému zameraniu výchovy a vzdelávania mohli byť školiteľmi.

 • Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
 • Zákon už vyšiel v Zbierke zákonov

Novela zákona o službách zamestnanosti

Rezort práce a sociálnych vecí predložil na pripomienkové konanie návrh novely zákona o službách zamestnanosti. Novelou zákona sa má rozšíriť definícia zamestnávateľa o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

Doterajšie preukazovanie splnenia povinností žiadateľa o príspevok sa navrhuje nahradiť zisťovaním splnenia týchto zákonom určených povinností úradom, a to u príslušných orgánov a inštitúcií. Ide o splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom, akými sú splnenie daňových povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok.

Cieľom návrhu zákona rozšíriť okruh fyzických osôb, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu o prokuristu. Súčasne sa navrhuje vytvoriť nový legislatívny rámec na podporu mobility za prácou napojenú na zmenu miesta pobytu občana, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Reagujúc na zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení sa navrhuje prispôsobiť legislatívny rámec na poskytovanie príspevkov, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, neprihliadať na výsledok ročného zúčtovania na zdravotnom poistení.

 • Návrh je v pripomienkovom konaní
 • Navrhovaná účinnosť je od 1. januára 2016.

» Novela zákona o dani z príjmov » Novela zákona o DPH » Novela zákona o správe daní 

Novela zákona o dani z príjmov

Vládny kabinet schválil návrh na novelizáciu zákona o dani z príjmov. Rezort financií sa v novele zákona zameriava na opatrenia na podporu rozvoja kapitálového trhu.

Zámerom tohto návrhu zákona je:

 • zvýšenie daňovej motivácie obyvateľstva investovať na kapitálovom trhu z dôvodu podpory rozvoja kapitálového trhu a zvýšenia financovania slovenskej reálnej ekonomiky z dlhodobých úspor obyvateľstva,
 • pokračovanie v koncepčnom a systematickom boji proti daňovým podvodom a to prostredníctvom zadefinovania opatrení proti zneužívaniu zákona o dani z príjmov.

Navrhované úpravy sú zamerané na

1.    podporu investovania na kapitálovom trhu

 • zavedenie oslobodenia na príjmy z prevodu cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí časového testu 1 rok,
 • podpora dlhodobého investičného sporenia  u fyzických osôb ako zvýhodnenej formy investovania finančných prostriedkov do portfólia vykonávaného prostredníctvom oprávnených inštitúcií po splnení ustanovených podmienok,

2.    posilňovanie právnej istoty a daňovej spravodlivosti

 • spresnenie uplatňovania daňových výdavkov pri:

» predaji cenných papierov,» neuplatnenej časti ročného odpisu prenajatého hmotného majetku po uplynutí doby odpisovania, pričom je rozhodujúce či sa majetok ďalej prenajíma,» tvorbe technických rezerv v nadväznosti na nový zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • úpravu vstupných cien hmotného a nehmotného majetku v nadväznosti na zmenu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečenie rovnakého spôsobu zdanenia plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľov zo zahraničia s prijatými plneniami zo zdrojov na území SR a spresnenie, že dary poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti držiteľom nie sú vylúčené z predmetu dane,
 • úpravu v oblasti transferového oceňovania – spresnenie procesu žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia, ak daňovník požiada o odsúhlasenie  na základe uplatnenia medzinárodných zmlúv a kompetentné autority štátov sa nedohodnú,

3.    odstránenie možnej nezlučiteľnosti ustanovení zákona o dani z príjmov s právom Európskej únie na základe výhrady Európskej komisie – ide o zamedzenie nerovnakého zdanenia príjmov z kapitálového majetku plynúce zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a to zavedením osobitného základu dane pre príjmy z kapitálového majetku so sadzbou dane vo výške 19 %,

4.    implementáciu legislatívy Európskej únie v oblasti výplaty podielov na zisku (dividend).

 • Zákon schválila vláda, bude o ňom rokovať parlament
 • Nájdete ho tu
 • Novela má účinnosť stanovenú od 31. decembra 2015, okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o DPH

Vláda schválila návrh novely zákona o DPH, ktorej cieľom je úprava pri platení dane z pridanej hodnoty malými firmami a živnostníkmi. Podnikatelia s ročným obratom nižším ako určená suma (pôvodný návrh bol 75 tis. eur)  by totiž mali mať možnosť uhrádzať štátu daň z pridanej hodnoty až po prijatí platby od odberateľa.

Daň z pridanej hodnoty by sa teda platila až na základe zrealizovaných platieb, a nie iba na základe faktúr, ako je to v súčasnosti.

Novela zákona obsahuje aj ďalšie opatrenia, ako napríklad zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, či vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ o registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške.

Aktualizácia„Už pri predstavovaní tohto návrhu vo vláde sme hovorili, že vidíme priestor na úpravu tejto sumy. Som rád, že po rokovaní môžeme povedať, že sme sa dohodli na jej zvýšení na 100 tis. eur,“ povedal Kažimír. Po zvýšení hranice na 100 tis. eur by sa opatrenie malo podľa ministerstva dotýkať viac ako dvoch tretín z 200 tisíc subjektov platiacich DPH. (viac v tomto článku)

 • Zákon schválila vláda, bude o ňom rokovať parlament
 • Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2016.
 • Viac tu

Novela zákona o správe daní

S cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa v predkladanom návrhu zákona navrhuje úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.

Zároveň sa navrhuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly v lehote 15 dní, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly.

Predkladaným zákonom sa zároveň navrhuje možnosť použiť sumu dane z pridanej hodnoty priznanej platiteľovi DPH na úhradu nedoplatkov a tiež na úhradu pohľadávky členského štátu, a to  na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.

 • Zákon schválila vláda, bude o ňom rokovať parlament
 • Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2016, okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.
 • Viac tu

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Po zavedení nového systému tlače a distribúcie kontrolných známok v minulom roku prichádza rezort financií s dvojicou noviel zákonov, ktorými chce reagovať na poznatky z praxe. V prípade spotrebnej dane z alkoholických nápojov chce ministerstvo presnejšie vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR.

V prípade druhej novely navrhuje rezort napríklad upraviť zdaňovanie cigár a cigariek tak, aby bol pre tento tabakový výrobok základ dane vyjadrený v kilogramoch a ustanoviť sadzbu dane na cigary a cigarky na kilogram tohto výrobku.

 • Zákony schválila vláda, bude o nich rokovať parlament
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov má účinnosť stanovenú od 1. novembra 2015.
 • Účinnosť novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je s výnimkou niektorých ustanovení navrhnutá taktiež od 1. novembra 2015.
 • Viac tu a tu

Zákon o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou

Návrhom zákona sa navrhuje prípade, ak obec s malým počtom zamestnancov nevie zabezpečiť základnú finančnú kontrolu dvoma svojimi zamestnancami, tak ju vykoná priamo starosta obce a osoba určená obecným zastupiteľstvom. To v praxi môže byť aj poslanec obecného zastupiteľstva, ak sa na takomto riešení zhodne obecné zastupiteľstvo a určí takúto osobu uznesením.

 • Zákonu bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie
 • Navrhnutá účinnosť je od 1. januára 2016.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X