Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Novela zákona o sociálnom poistení – zmeny od 1. januára 2018

Novela zákona o sociálnom poistení
novela zákona o sociálnom poistení
14. decembra 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá sa začne v praxi uplatňovať od začiatku budúceho roka, prináša významné zmeny pre podnikateľov aj pre poberateľov dávok sociálneho poistenia.

Zmeny lehôt pri plnení povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Pre podnikateľov sa od 1. januára 2018 zníži ich administratívna záťaž, ktorá súvisí s prihlasovaním a odhlasovaním zamestnanca v Sociálnej poisťovni. Ide o nasledovné zmeny:

 1. Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa predlžuje zo súčasných troch dní na osem dní.
 2. Lehota na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne sa predlžuje z jedného dňa na osem dní od ukončenia právneho vzťahu so zamestnancom.
 3. Lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov sa zosúlaďuje s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. V oboch prípadoch tak bude musieť zamestnávateľ urobiť najneskôr v deň pred dňom, kedy začne zamestnávať prvého zamestnanca.

V bode 3 sa tak odstráni v súčasnosti nelogický postup, kedy má zamestnávateľ po zamestnaní prvého zamestnanca osem dní na to, aby sa prihlásil do registra zamestnávateľov, avšak povinnosť prihlásiť prvého zamestnanca do registra poistencov má vzniká najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. V praxi to v súčasnosti znamená, že pri prihlásení prvého zamestnanca zamestnávateľ nemusí byť zaevidovaný v registri zamestnávateľov. Keďže sa od 1. januára 2018 obe lehoty zosúlaďujú, zamestnávateľ sa musí prihlásiť do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a súčasne prihlásiť prvého zamestnanca do registra poistencov ešte predtým, ako prvý zamestnanec začne vykonávať pracovnú činnosť.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Sadzba na úrazové poistenie zamestnávateľa
 • Zmeny voči dlžníkom poistného
 • Zmeny pri nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Odbremenenie poistencov štátu od podávania prihlášok do Sociálnej poisťovne
 • Odvodová výnimka pre penzistov pri práci na dohodu (od júla 2018)

Sadzba na úrazové poistenie zamestnávateľa

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2018 zachováva sadzbu na úrazové poistenie v jednotnej výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Zákon pritom od roku 2004 počítal s tým, že sa zamestnávatelia budú zaraďovať do tzv. nebezpečnostných tried s diferencovanou sadzbou na úrazové poistenie v závislosti od nebezpečnostného rizika. Mali sa tak zaviesť prirážky a zľavy k sadzbe poistného. Tieto ustanovenia zákona sa však v praxi nikdy neuplatnili, keďže ako dočasné riešenie sa do konca roka 2017 zaviedla jednotná 0,8-percentná sadzba na úrazové poistenie. Sadzba poistného na tejto úrovni tak bude platiť aj naďalej.

Zmeny voči dlžníkom poistného

Suma, do ktorej Sociálna poisťovňa nepredpíše dlžné poistné, sa od januára 2018 zjednocuje so sumou nedoplatku na poistnom, do ktorej vzniká nárok na dávku nemocenského poistenia. V oboch prípadoch pôjde o sumu 5 eur.  Ak teda bude váš dlh na poistnom voči Sociálnej poisťovni nižší ako 5 eur, Sociálna poisťovňa vám toto dlžné poistné nepredpíše a nebude ho teda ani vymáhať. Hraničná suma 5 eur sa bude vzťahovať aj na predpisovanie penále a na uloženie povinnosti vrátiť neprávom vyplatené dávky. „V niektorých prípadoch náklady na predpísanie dlžných súm a na doručenie rozhodnutia prekračujú sumu, ktorá sa predpisuje,“ zdôvodnilo zmeny ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ďalšou úpravou vo vzťahu k dlžníkom Sociálnej poisťovne je spresnenie ustanovenia o povolení splátkového kalendára pre osoby, ktoré sa stali dlžníkmi poisťovne z dôvodu, že poistné, pokuty a penále nezaplatili vôbec alebo z dôvodu, že ich zaplatili v nižšej sume ako mali.

Ide o nasledovné zmeny:

 1. Umožňuje sa povoliť splátkový kalendár dlžníkovi na poistnom aj v prípade, že v danom čase dlžník už nie je povinný odvádzať poistné. Táto zmena môže pomôcť tým dlžníkom, ktorým vznikol dlh počas podnikania a podnikanie medzičasom ukončili.
 2.  Predlžuje sa lehota, na ktorú možno povoliť splátky dlžných súm poistného,  a to z 18 mesiacov na 24 mesiacov.
 3. Rozširujú sa  dôvody, pre ktoré bude môcť Sociálna poisťovňa povoliť splátky dlžných súm  o iné, bližšie nešpecifikované dôvody, pre ktoré by mohol byť žiadateľ ohrozený platobnou neschopnosťou, ak by nebol povolený splátkový kalendár. Podmienkou však bude, aby v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného bol žiadateľ o splátkový kalendár schopný riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom poistného.

Nová úprava od začiatku budúceho roka nastáva aj pri povinnosti vrátiť vyplatené dávky sociálneho poistenia. Lehota na vrátenie vyplatených dávok, na ktorú možno povoliť splátky dlžných súm fyzickej alebo právnickej osobe, sa takisto predlžuje z 18 mesiacov na 24 mesiacov.

Zmeny pri nároku na dávku v nezamestnanosti

Novela zákona od 1. januára 2018 tiež mení podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Ide o nasledovné zmeny:

 1. Podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti sa pri práci na dobu neurčitú bude vzťahovať na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných (v súčasnosti je nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch). Takéto miernejšie pravidlá pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na dobu určitú, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.
 2. Zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v nezamestnanosti budú mať nárok na dávku v nezamestnanosti najviac šesť mesiacov, kým v súčasnosti môžu túto dávku dostávať najviac štyri mesiace. V maximálnej dĺžke obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak dostanú na úroveň zamestnancov, ktorí pracujú na neurčitý čas.

Odbremenenie poistencov štátu od podávania prihlášok do Sociálnej poisťovne

 Osoby, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa od začiatku budúceho roka odbremenia od podávania prihlášky v Sociálnej poisťovni. Ide o tieto osoby:

 1. rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku – nepracujúci rodičia na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo rodičia starajúci sa o dlhodobo choré dieťa do 18 rokov,
 2. poberateľov príspevku na opatrovanie a o ľudí, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Oznamovacia povinnosť pri vzniku platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom sa od januára 2018 pri poberaní rodičovského príspevku presúva na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ústredie práce tak bude Sociálnej poisťovni automaticky podávať informácie o poberateľoch rodičovského príspevku, na základe čoho bude rodič automaticky dôchodkovo poistený štátom.  To isté bude platiť aj pre rodičov, ktorí sa starajú o dlhodobo choré dieťa do 18 rokov  jeho veku, ako aj pre poberateľov opatrovateľského príspevku a osobných asistentov. Ústredie práce bude o týchto skutočnostiach automaticky informovať Sociálnu poisťovňu, a preto tieto osoby už nebudú musieť do poisťovne podávať prihlášku na dôchodkové poistenie štátom.

Pozitívnou novinkou bude aj to, že matkám, ktoré sa pred účinnosťou novely zákona, teda pred 1. januárom 2018, zabudli prihlásiť na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, štát spätne uzná toto obdobie ako obdobie dôchodkového poistenia štátom.

POZOR!

Ak rodič nemá nárok na rodičovský príspevok  a chce aby štát za neho platil poistné na dôchodkové poistenie, naďalej musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu sám.

Odvodová výnimka pre penzistov pri práci na dohodu (od júla 2018)

Od 1. júla 2018 budú mať poberatelia starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl. Príjmy dôchodcov z dohôd do sumy 200 eur tak budú oslobodené od odvodov. Penzista si pritom bude môcť vybrať mesačne len jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na ktorú si uplatní výnimku z platenia odvodov z príjmu do výšky 200 eur.

Starobný dôchodca v súčasnosti z príjmu z dohody platí len starobné poistenie vo výške 4 % zo zárobku. Pri 200-eurovom príjme tak na odvodoch ušetrí 8 eur. Keďže však už pri uplatnení výnimky nebude dôchodkovo poistený, v nasledujúcom roku sa mu z tohto dôvodu už nezvýši dôchodok.

Vyššiu úsporu pri zamestnaní starobného penzistu na dohodu dosiahne jeho zamestnávateľ, ktorému sa odvodová sadzba zníži z 19,80 % na 1,05 %. Pri 200-eurovom príjme dôchodcu tak odvody zamestnávateľa klesnú z 39,60 eura na 2,10 eura. Starobný dôchodca pracujúci na dohodu bude totiž aj naďalej poistený garančne (sadzba poistného 0,25 %) a úrazovo (sadzba poistného 0,80 %).

Najviac si pritom polepší poberateľ predčasnej starobnej penzie. Kým v súčasnosti nemôže mať žiadny príjem z dohody, po novom bude môcť na dohodu zarobiť do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku penzistovi zanikne vtedy, ak jeho príjem z dohody v kalendárnom roku presiahne 2 400 eur.

Na dohodu v súčasnosti pracuje mesačne okolo 50 tisíc starobných dôchodcov a v priemere za rok odpracujú 6 mesiacov. Spomedzi invalidných dôchodcov pracuje na dohodu mesačne približne 14 tisíc a do roka si takto prilepšuje okolo 30 tisíc z nich. Zo skupiny približne 20 tisíc predčasných starobných dôchodcov na dohodu nepracuje nikto. Predčasní dôchodcovia totiž v súčasnosti nemôžu mať žiadny príjem z dohody, inak by im Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahsociálne poistenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X