Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ošetrovné (OČR) v súvislosti s koronavírusom – postup a dôležité informácie pri vybavovaní

ošetrovné
ošetrovné Foto: Getty Images
18. marca 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V aktuálnom článku zhrnieme, v akých prípadoch majú podnikatelia (živnostníci) a zamestnanci nárok na vyplatenie ošetrovného (OČR) v súvislosti s opatreniami prijatými pre koronavírus, v akej výške a ako dlho ho možno poberať a pripomenieme si dôležité informácie súvisiace s vybavovaním tejto dávky.

Ošetrovné

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Pri uzavretí školských a predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o sociálnom poistení“) pripúšťa vyplácanie štandardné dávky ošetrovné maximálne v dĺžke 10 dní.

Upozornenie:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu Sociálna poisťovňa dňa 13. marca 2020 oznámila, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení Ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté.

Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako majú najmä rodičia detí, ktoré ostali v domácej karanténe ďalej postupovať, ak zostanú školy a/ alebo predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Podmienky nároku na ošetrovné
 • Kto a za akých podmienok má nárok požiadať o ošetrovné?
 • Postup pri uplatnení nároku na ošetrovné

Podmienky nároku na ošetrovné

Zákon o sociálnom poistení ustanovuje nasledovné podmienky vzniku nárok na čerpanie ošetrovného:

 • potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou,
 • potreba osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku (10 + 364 dní), a to v nasledujúcich prípadoch:
 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,
 • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať,

Potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote.

Upozornenie:

Sociálna poisťovňa považuje za dieťa do 10 rokov dieťa, ktoré má najviac 10 rokov + 364 dní ku dňu podania žiadosti o ošetrovné.

Kto a za akých podmienok má nárok požiadať o ošetrovné? 

Nárok na ošetrovné môže vzniknúť:

 • zamestnancovi,
 • povinnej nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • fyzickej osobe, ktorej vznikla potreba osobného alebo celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v tzv. ochrannej lehote.

Ochranná lehota

Trvanie ochrannej lehoty je zákonom ustanovené nasledovným spôsobom:

 • 7 dní po skončení nemocenského poistenia,
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie
 • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je to osem mesiacov.

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom:

 • vzniklo nemocenské poistenie,
 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Nárok na ošetrovné sa posudzuje aj podľa dĺžky platby nemocenského poistenia, a to nasledovným spôsobom:

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
 • ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
 • ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dôvodu na poskytnutie ošetrovného bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného (t. j. na vymeriavací základ u toho istého zamestnávateľa sa neprihliada),
 • ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo:
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
  • v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
 • ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo:
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie ošetrovného,
 • ak nárok na ošetrovné vznikol zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia,
 • pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu a na účely vzniku nemocenského poistenia zamestnanca na zistenie 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, sa vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia nepovažuje za vznik a zánik nemocenského poistenia (t. j. po skončení prerušenia povinného nemocenského poistenia sa neurčuje nové rozhodujúce obdobie a 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie sa sleduje od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca),
 • na účely určenia rozhodujúceho obdobia sa nemocenské poistenie zamestnanca rovnakého typu u jedného zamestnávateľa, ktoré zaniklo a následne vzniklo nasledujúci kalendárny deň, považuje za nepretržité,
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia.

Percentuálna výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu od prvého dňa a sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Denný vymeriavací základ (DVZ) sa vypočíta nasledovným spôsobom:  

 • podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia; DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor,
 • obmedzenie DVZ– DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2020 = 66,6083 eura).

Pravdepodobný vymeriavací základ (PDVZ) sa vypočíta nasledovným spôsobom: 

 • jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ), PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor,
 • ak PDVZ je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, t. j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2020 = 506,50 eura), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (od 1. 1. do 31. 12. 2020 = 16,8834 eura)

Výnimku tvorí len prípad, kedy PDVZ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Nižšie ešte uvádzame prípady, v ktorých sa ošetrovné určí z PDVZ (nie z DVZ):

 • akzamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemali v rozhodujúcom období VZ,
 • akzamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov,
 • akpovinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto nemocenského poistenia (neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia)
 • akdobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite poistená menej ako 26 týždňov.

Postup pri uplatnení nároku na ošetrovné

Nárok na ošetrovné sa uplatňuje na základe podania žiadosti o ošetrovné (formuláre sa nachádzajú na tomto linku).

Upozornenie:

Štandardný zákonom ustanovený postup pri uplatnení nároku na poskytovanie ošetrovného podľa zákona o sociálnom poistení je v súvislosti s koronavírusom upravený. Ak poistenec spĺňa nárok na výplatu ošetrovného podľa vyššie uvedených kritérií, nárok na ošetrovné možno v súčasnosti uplatniť nasledovnými spôsobmi:

 • zaslaním vyplnenéhoformulára miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou,
 • zatelefonovanímdo miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá s spíše do žiadateľom zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe – tento spôsob však v súčasnosti Sociálna poisťovňa neodporúča z dôvodu preťaženie telefonických liniek (kontakty na pobočky nájdete na tomto linku).

Ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dniza to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej alebo viacerých fyzických osôb / osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo viac detí, a to len raz a jednému poistencovi v tom istom prípade.

Práca počas poberania ošetrovného

V čase čerpania ošetrovného nemôže táto osoba, ak je zamestnancom, pracovať vo svojom zamestnaní (napríklad, ak robí z domu home office, tak nemôže poberať ošetrovné) a ani nedostáva riadny príjem za vykonanú prácu. Ak má však viacero zamestnaní a v ostatných nepoberá ošetrovné, z takého zamestnania môže mať príjem (aj popri ošetrovnom).

Upozornenie pre podnikateľov:

Podnikatelia môžu mať príjem z vykonávania podnikateľskej činnosti ako SZČO aj popri poberaní ošetrovného. Zároveň je miernou úľavou aj skutočnosť, že počas čerpania ošetrovného SZČO neplatí odvody v podobe sociálneho a zdravotného poistenia.

 Kontakt so Sociálnou poisťovňou pri uplatňovaní žiadosti

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch vyzýva ľudí, aby ju kontaktovali najmä elektronicky a v prípade, že tak chcú urobiť osobne, všetkých upozorňuje a žiada o dodržiavanie viacerých pokynov na zamedzenie šírenie koronavírusu (viac informácií k odporúčaniam a obmedzeniam nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovňe – https://www.socpoist.sk).

Jedným z ochranných opatrení je aj ustanovenie novej otváracej doby na prevádzkach určených na prijímanie dokladov, ktorá bude od 08.00 do 11.00. Súčasne s inými obmedzeniami platí aj obmedzenie, že pokladnice v pobočkách už nepreberajú hotovosť a nemožno platiť ani platobnými kartami pomocou terminálov. Preto Sociálna poisťovňa žiada odvádzateľov poistného, aby využívali bezhotovostné platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Upozornenie:

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské a predškolské zariadenia opätovne zatvorené. Minulý týždeň (od 10. do 15. 3. 2020) už boli niektoré školské a predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát mohli požiadať o dávku ošetrovné. Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19koronavírusošetrovnéPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X