Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2010

Podanie daňového priznania za rok 2010
SITA/Nina Bednáriková
2. februára 2011 Tlačiť

Termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov sa blíži a preto by si mal každý daňovník v prvom kroku uvedomiť, či je alebo nie je povinný daňové priznanie podať. Existujú aj prípady, kedy sa daňové priznanie podať oplatí aj keď túto povinnosť nemáte.

Všeobecné informácie

 • Daňové priznanie je povinný daňovník podať pokiaľ úhrn jeho zdaniteľných príjmov (hrubých príjmov) prekročil čiastku 2012,85 euro
 • Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého príjmy neprekročili čiastku 2012,85 euro ale vykázal daňovú stratu
 • Sadzba dane z príjmov je 19%
 • Nezdaniteľná časť základu dane na rok 2010 je 4025,70 euro, to je čiastka, na ktorú má nárok každý daňovník a ktorá sa mu nezdaňuje
 • Nezdaniteľná časť základu dane sa môže znižovať až úplne na nulu v závislosti od dosiahnutého základu – jedná sa o tzv. „milionársku daň“
 • Pokiaľ má daňovník príjmy podľa § 5  – 8 zákona o dani z príjmov (zo zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, kapitálového majetku a ostatné príjmy) podáva daňové priznanie typu B
 • Termín na podanie daňového priznania je 31.3.2011, tento rok je prvýkrát možné aj u fyzických osôb predĺžiť túto lehotu podaním oznámenia správcovi dane najviac o tri mesiace

Znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane

 • ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 15 387,12 eura, nezdaniteľná časť základu dane zostáva v plne výške 4 025,70 eura
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 15 387,12 eura, nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 7 872,48 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka
 • ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Zníženie základu dane o výdavky

Oproti dosiahnutým zdaniteľným príjmom zo samostatnej zárobkovej činnosti je možné si uplatniť výdavky. Výdavky je možné uplatniť ako preukázateľné (skutočne vynaložené) alebo ako paušálne percentom z príjmov.

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

 • 40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu – § 6 ods. 10)
 • 60 % (u živnostníka, ktorý vykonáva remeselné živnosti /príloha č. 1 k živnostenskému  zákonu/ – § 6 ods. 10)
 • 25 % (u daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva – § 8 ods. 9).

K výdavkom uplatňovaným percentom z príjmov je možné pripočítať preukázateľne uhradené príspevky na odvody zdravotného a sociálneho zabezpečenia.

Daňové priznanie SZČO, ktorá má zároveň príjmy zo závislej činnosti (zamestnania)

Daňovník podáva daňové priznanie typu B, uvádza v ňom všetky príjmy zo závislej činnosti na základe potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň, ktoré si vyžiada od všetkých svojich zamestnávateľov. Príjmy zo závislej činnosti uvádza v časti, ktorá patrí prímom a odvodom do poisťovní podľa § 5.  Pokiaľ mu bola z týchto príjmov zrazená daň podľa § 35 alebo § 43, sumu takto zrazených preddavkov na daň uvádza v časti daňového priznania určeného na preddavky na daň.

Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti uvádza do tabuľky príjmov a výdavkov podľa § 6. Kompenzovať vzájomne príjmy podľa § 5 a 6 napríklad pre možnosť uplatnenia daňového bonusu, kde je potrebné dosiahnuť určitý základ dane nie je možné. Základ dane z príjmov podľa § 5 a podľa § 6 sa vyčísluje samostatne. Tieto dva čiastkové základy dane  sa potom spočítajú do základu dane, ktorý sa ďalej podľa výšky môže znižovať o nezdaniteľnú časť základu dane, uhradené poistné a vyčísli sa daň z príjmov. Od výšky takto vypočítanej dane sa odpočítavajú zrazené preddavky na daň, pokiaľ boli zrazené a vyčísli sa daň z príjmov na úhradu.

  Vzor vyplneného daňového priznania SZČO, ktorá má okrem príjmov z podnikania aj príjmy zo závislej činnosti (zamestnania)

Daň sa neplatí, ak daň na úhradu  vypočítaná v daňovom priznaní fyzických osobôb nepresiahne sumu 3,32 eura (pri PO 16,60 eura).

Daňové priznanie SZČO, ktorá je zároveň starobným dôchodcom

Pri podaní daňového priznania nemá povinnosť platiť daň z príjmov pokiaľ úhrn jeho zdaniteľných príjmov za rok 2010 bol do 2012,85 euro, nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ak je poberateľom starobného dôchodku už od predchádzajúceho roku, resp. má nárok na zníženie len o sumu danú vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane a jeho dôchodkom za rok 2010, ak dôchodok poberá od 1.1.2010 alebo ešte skôr.

Samostatne zárobkovo činný dôchodca má nárok na odpočet príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie a odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, pokiaľ to výška jej príjmov umožňuje.

Daňovník podáva daňové priznanie typu B, uvádza v ňom všetky príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti. Pokiaľ má dôchodca živnostník aj príjmy zo závislej činnosti napríklad na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, tieto uvádza na základe potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň, ktoré si vyžiada od všetkých svojich zamestnávateľov. Príjmy zo závislej činnosti uvádza v časti, ktorá patrí prímom a odvodom do poisťovní podľa § 5.  Pokiaľ mu bola z týchto príjmov zrazená daň podľa § 35 alebo § 43, sumu takto zrazených preddavkov na daň uvádza v časti daňového priznania určeného na preddavky na daň.

Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti uvádza do tabuľky príjmov a výdavkov podľa § 6. Dôchodcovi sa vyslovene oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne pokiaľ je úhrn jeho príjmov do 2012,85 euro a boli mu počas roku zrazené preddavky na daň z príjmov. Daňový úrad mu takto zrazené preddavky na daň z príjmov vráti.

Odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Daňovník dane z príjmov má možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane aj na manželku/manžela, pokiaľ sú splnené podmienky na odpočet. Podmienky odpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sú nasledovné:

 • ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 31 489,92 eura
  • o sumu 4 025,70 eura, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem
  • rozdiel medzi sumou 4 025,70 a vlastným príjmom manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 025,70 eura
  • nula, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 025, 70 eura
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 31 489,92 eura
  • rozdiel medzi sumou 11 898,18 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
  • rozdiel medzi sumou 11 898,18 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v roku 2010 bola (bol) povinná zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona o dani z príjmov,
 • daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom),
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie

To znamená, že pokiaľ je manželka na materskej/rodičovskej dovolenke, tak nemocenská dávka materské je vlastný príjem manželky, ale neskôr rodičovský príspevok za už do vlastného príjmu manželky nepočíta.

Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, životné poistenie

Je možné uplatniť v úhrne najviac do výšky 398,33 eura (úhrn príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie vo výške preukázateľne zaplatenej od 1.1.2010 do 31.12.2010). Tieto príspevky je možné uplatniť ako nezdaniteľné časti základu dane poslednýkrát, od zdaňovacieho obdobia roku 2011 už to nebude možné.

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný si zvýšiť základ dane o sumu poistného zaplateného na životné poistenie, o ktorú si znížil základ dane do konca troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok.

Daňový bonus za rok 2010

Výška daňového bonusu na dieťa za rok 2010 je 240,12 eura. Daňový bonus sa na rozdiel od nezdaniteľných častí základu dane odpočítava už zo samotnej výšky vypočítanej dane.

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2010:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 1 846,20 eura
 • výška zdaniteľných príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) musí byť aspoň 1 846,26 eura a vykázanie základu dane z príjmov podľa § 6, to znamená že živnostník nemôže byť v strate.

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky päťnásobku životného minima – za rok 2010 do výšky 925,95 eura je možné uplatniť oslobodenie príjmov v tejto výške, ak ide o:

 • príjmy z prenájmu a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 925,95 eura presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

Do termínu na podanie daňového priznania, teda do 31.3.2011 alebo do predĺženého termínu oznámeného daňovému úradu je vypočítaná daň z príjmov aj splatná.

Daň je možné uhradiť hotovostne do pokladne daňového úradu alebo bezhotovostným prevodom. Pri úhrade je potrebné vyhľadať na stránke daňového riaditeľstva účet štátnych príjmov za daň z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, vybrať príslušný daňový úrad, ako VS uviesť daňové registračné číslo alebo rodné číslo, ako KS sa uvádza 1744.

Pokiaľ zistí daňovník, že v daňovom priznaní pochybil, pokiaľ je to v termíne na podanie priznania, podáva opravné daňové priznanie, pokiaľ je to po termíne na podanie priznania, podáva dodatočné daňové priznanie.jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X