Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prenájom nehnuteľnosti – daňové priznanie za rok 2016

Stacking coins and home model for saving with growing money
Thinkstock
13. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Daňovník, ktorý dosiahol za rok 2016 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, má povinnosť tento príjem zdaniť. V článku sa zameriame na vysvetlenie, kedy má daňovník povinnosť podať daňové priznanie a vyplnenie nájdete popísané v modelovom príklade.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie

 • Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2016, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t. j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za uvedené zdaňovacie obdobie presiahol sumu 1 901,67 eura.
 • Daňovník použije daňové priznanie typu B.

Príjmy z prenájmu

 • Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.
 • Zdaniteľné príjmy z prenájmu (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1 riadok 11. Daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2.
 • Ak daňovník prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia na základe nájomnej zmluvy, nemôže si uplatniť paušálne výdavky. Aby si mohol uplatniť preukázateľné výdavky v daňovom priznaní, musí viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.
 • Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky (napriek tomu, že sa rozhodne účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo vedie evidenciu), nie je účtovnou jednotkou, preto nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy.

Výdavky uplatnené v súvislosti s prenájmom

Daňovník si nemôže uplatniť tieto výdavky v plnej výške, ale rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu zahrňovaných do základu dane v daňovom priznaní k celkovým príjmom z prenájmu (konkrétny postup je uvedený v príklade).

Aké druhy výdavkov si môže prenajímateľ uplatniť

Ak prenajímateľ nemá nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku

 • do daňových výdavkov si môže zahrnúť:

  výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, napr. výdavky na energie (elektrická energia, teplo na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, plyn, pitná a úžitková voda) vrátane výdavkov na ostatné služby (napr. osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, internet, televízia, koncesionárske poplatky, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, odvoz popola, smetí a splaškov atď.)

 • do daňových výdavkov si nemôže zahrnúť:

  výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, príspevok do fondu opráv a údržby, úroky z úveru (hypotéky) na obstaranie nehnuteľnosti, odpisy, výdavky na technické zhodnotenie,  nákup zariadenia (napr. nábytok) a elektroniky (napr. spotrebiče), platby na údržbu nehnuteľnosti, poistné pri poistenej nehnuteľnosti atď.

 

Ak prenajímateľ má nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku

 • Okrem výdavkov za energie a služby si môže prenajímateľ uplatniť aj ďalšie výdavky, napr. odpisy nehnuteľnosti, opravy a udržiavanie, poistenie, daň z nehnuteľností, úroky z hypotéky a úveru, platby správcovi bytu do fondu údržby, opravy a udržiavanie, technické zhodnotenie vo forme odpisov, nákup zariadenia (napr. nábytok) a elektroniky (napr. spotrebiče), odmenu advokátovi za vypracovanie nájomnej zmluvy, odmenu (províziu) realitnej kancelárii za sprostredkovanie prenájmu.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

 • Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (t. j. ide o tzv. pasívne príjmy), nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

Pozn.: Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka možno uplatniť len v prípade tzv. aktívnych príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti).  

Príklad:

Kováčová Oľga prenajíma byt na základe nájomnej zmluvy (nie na živnostenské oprávnenie). Zaregistrovala sa na daňovom úrade. Za rok 2016 dosiahla len pasívne príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 600 €.

Výdavky súvisiace s prenajatou nehnuteľnosťou boli vo výške 2 247,37 €. Keďže tento dosiahnutý príjem ja vyšší ako 1 901,67 €, musí podať daňové priznanie typu B. Rozhodla sa účtovať o príjmoch a výdavkoch v sústave jednoduchého účtovníctva. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatniť nemôže, lebo dosiahla len pasívne príjmy.

Ako bude daňovníčka vypĺňať daňové priznanie? Ukážeme si v časti pre členov klubu:

 

Postup pri vyplnení daňového priznania (pozri vzor Dp pri prenajme nehnutelnosti)

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie svoje rodné číslo alebo DIČ (ak ho má pridelené).
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – neuvádza nič.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje daňovník nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Túto časť nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Túto časť nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

 • Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

Tabuľka č. 1

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností platí nasledovné:

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 11 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

Preto daňovník postupuje nasledovne:

 • v stĺpci 01, riadok 11 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 2 100,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t. j. 2 600 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 11 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 1 815,18€, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (2 100 € : 2 600 €) x 2 247,37 €  = 1 815,18 €.
 • Riadok 13 – uvedie údaj z riadku 11 v stĺpci príjmy a výdavky.

Tabuľka č. 1

Ak daňovník vedie jednoduché účtovníctvo, nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek.

 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade sa neuvádza nič.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 13 sa prenášajú do riadku 58 príjmy = 2 100 € a riadku 59 výdavky = 1 815,18 €.
 • Na riadku 60 sa vypočíta základ dane = r. 58 – r. 59 = 284,82 €. Údaj z r. 60 sa prenesie do riadku 65 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

 • Tento oddiel nevypĺňa, lebo v roku 2016 nemala príjmy z kapitálového majetku.

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Daňovníčka nemala v roku 2016 takýto druh príjmov, preto túto časť nevypĺňa.

 

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok č. 73 sa neuvedie nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, lebo z pasívnych príjmov sa nedá uplatniť.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 71 a 79. V našom prípade je to súčet 284,82 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  54,11 €.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 54,11 €.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 54,11 €.
 • Riadok 107 – uvádza sumu 54,11 €.
 • Riadok 120 – daň na úhradu 54,11 €.

 

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

 • Oddiely X. a XI. nevypĺňa.

 

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Daňovníčka nevyužije túto možnosť.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Na riadok 136 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania (tie sa započítavajú do počtu príloh, aj keď ich daňovník nevypĺňa). Daňovníčka uvedie 2 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou tlačiva).

Pozn.: Účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2016 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2016) nepredkladá, lebo nie je účtovnou jednotkou, hoci robí jednoduché účtovníctvo.

 

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Túto časť nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

 • Túto prílohu nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 2  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Uvedené prílohy nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016Prémiový obsahPrenájom nehnuteľnosti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X