Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie pri príjmoch zo závislej činnosti dosiahnutých v zahraničí v roku 2016

Silhouette of a man at the Airport with Suitcase
Thinkstock
7. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Majú občania, ktorí pracujú v zahraničí, povinnosť podať daňové priznanie aj na Slovensku? V článku sa dozviete, kedy daňovníkom vzniká povinnosť podať daňové priznanie pri príjmoch zo zahraničia a ako treba postupovať. Na príklade si vysvetlíme, ako vyplní daňové priznanie za rok 2016 typ A daňovníčka, ktorá pracovala v zahraničí, pričom mala príjmy len zo závislej činnosti.

Kedy má daňovník povinnosť podať daňové priznanie

Občania SR, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu zdržiavali aspoň 183 dní v roku 2016, majú povinnosť vysporiadať si príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ale aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie za rok 2016 musia podať, ak ich celosvetové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 901,67 eura.

Ak rezident SR (t. j. fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku; právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia) vykonával závislú činnosť v zahraničí, zdaňoval svoj príjem v krajine, kde vykonával závislú činnosť. Spôsob zdaňovania týchto príjmov sa riadil právnymi predpismi platnými v tomto štáte.

Upozornenie Podnikam.sk: Rezident SR má povinnosť uviesť tento príjem v daňovom priznaní podanom na Slovensku napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí.  

Aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu týchto príjmov, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 • Ak plynú rezidentovi SR (daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou) príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. V zmluve je určené, ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa používa v prípade konkrétnej krajiny.

Metódy na elimináciu dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich rezidentom SR zo zdrojov v zahraničí sú nasledovné:

Metóda zápočtu dane

 • daňovník si daň, ktorú zaplatil v zahraničí, započíta do úhrady dane.

Metóda vyňatia príjmov

 • daňovník uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t. j. neplatí sa z nich žiadna daň.

Poznámka Podnikam.sk: Rezident SR môže pri príjmoch zo závislej činnosti aj napriek tomu, že v danej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je uvedená metóda zápočtu dane, použiť metódu vyňatia príjmov,  ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené a ak je tento postup pre neho výhodnejší.

Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná, nájdete napríklad na: www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8688

 • V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu na zamedzenie dvojitého zdanenia, svoje príjmy daňovník zdaní aj v SR v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak boli príjmy daňovníka preukázateľne zdanené, môže použiť metódu vyňatia príjmov.
 • Ak rezident SR bol v zdaňovacom období 2016 zamestnaný v zahraničí menej ako 183 dní a zároveň mu mzdu vyplácal slovenský zamestnávateľ, ktorý v zahraničí nemal zriadenú stálu prevádzkareň, príjmy zo závislej činnosti podliehajú zdaneniu len v SR.

Poznámka Podnikam.sk: Uvedené neplatí, ak by bol zamestnávateľom zahraničný subjekt, ktorý má právo na vykonanú prácu a ktorý nesie zodpovednosť a riziko spojené s vykonávaním práce, napriek tomu, že mzdu naďalej vypláca slovenský zamestnávateľ.

Príklad:

Zuzana Moravská pracovala v januári 2016 na Slovensku a od februára do decembra 2016 bola zamestnaná vo Veľkej Británii. Má trvalý pobyt na území SR. Je slobodná a bezdetná. S Veľkou Britániou má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia č. 89/1992, na základe ktorej sa používa metóda vyňatia príjmov. Ako postupuje pri vyplnení daňového priznania?

Meno a priezvisko: Zuzana Moravská
Rodné číslo: 895224/0011
Trvalé bydlisko: Mostná 5, 949 01  Nitra
Suma príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 zo zdrojov na území SR: 550,00 EUR
Suma príjmov zo závislej činnosti za rok 2016: 19 700,00 GBP
Úhrn poistného na sociálne a zdravotné poistenie: 73,70 EUR
Z toho sociálne poistenie: 51,70 EUR
Z toho zdravotné poistenie: 22,00 EUR
Preukázateľne zaplatené poistné v zahraničí  2 469,45 GBP

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A.

V časti pre členov klubu vám ukážeme, ako bude vypĺňať daňové priznanie takáto daňovníčka:

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A (vzor vyplneného daňového priznania Dp prijmy zo zavislej cinnosti zo zahranicia)

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

 • nevypĺňa
 • Riadky 25 a 26uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Uvedené údaje nie je povinná vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

 • nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • nevypĺňa

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

 • Daňovníčka musí prepočítať príjmy a poistné z GBP na EUR, na prepočet si vybrala ročný priemerný kurz za rok 2016 (0,819 GBP/EUR) podľa kurzového lístka ECB v roku 2016 (pozri Kurzy do dp za rok 2016).
 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, t. j. 24 603,72 € (prepočítané z 19 700 GBP + príjmy zo zdrojov na území SR).
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené v zahraničí, t. j. 3 088,90 € (prepočítané z 2 469,45 GBP + poistné uhradené na Slovensku).

Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí a poistné preukázateľne zaplatené v zahraničí sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

 • priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo
 • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
 • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo aj
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.
 • Riadky 33a a 33b  – vyplní len úhrn poistného na zdravotné a sociálne poistenie platené na Slovensku, lebo z predloženého potvrdenia o zahraničnom poistnom nebolo možné toto poistné rozdeliť.

Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov č. 33a a 33b, vyplní sa len riadok č. 33.

 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 21 514,82 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 21 514,82 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovníčka nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 376,88 €.

Výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka:

Základ dane = 21 514,82

Riadok 37 = 8755‚578 – (21 514,82/ 4) = 3 376,88

Keďže základ dane je 21 514,82 €, čo je > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2016 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok č. 41 – uvádza 3 376,88 €.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 18 137,94 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 18 137,94= 3 446,20 €.
 • Riadky č. 48 až 50 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 48 – úhrn vyňatých príjmov maximálne do výšky na r. 36, t. j. 21 514,82 €.
 • Riadok 49 – základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov, r. 42 – r. 48, v prípade záporného čísla uvádzame na riadok 49 nulu.
 • Riadok 50 – uvádzame 0.
 • Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 56 – uvádzame 0
 • Riadok 58 – uvádzame 0
 • Riadok 64 – uvádzame úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 zákona, t. j. 30,27 €.
 • Riadok 66 – daňový preplatok vo výške 30,27 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

 • nevypĺňa

 

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.

Kód štátu – 826 Spojené kráľovstvo

Príjmy – 24 053,72

Výdavky na preukázateľne zaplatené zahraničné poistné – 3 063,83 €

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 79 – vyplní počet všetkých príloh, v našom prípade sú to dve prílohy – potvrdenie preukazujúce výšku príjmov a zaplateného poistného od zamestnávateľov zo Slovenska a vo Veľkej Británii.
 • Na strane 6 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

 • Zaškrtne kolónku, že žiada o vrátenie daňového preplatku a uvedie číslo svojho účtu. Zároveň uvedie svoj podpis a dátum.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

 • Môže sem uviesť napríklad prepočty z cudzej meny na eurá.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016Prémiový obsahpríjmy zo zdrojov v zahraničízamedzenie dvojitého zdanenia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X