Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Pripravované zmeny v jednoduchom účtovníctve od 1.10.2018 a 1.1.2019

Zmeny v jednoduchom účtovníctve
zmeny v jednoduchom účtovníctve
30. augusta 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Vláda pripravuje zmeny v oblasti jednoduchého účtovníctva od 1.10.2018, v nadväznosti na schválený zákon o dani z poistenia. Väčšina pripravovaných zmien však nadobudne účinnosť až 1. januára 2019.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek  účtovnej závierky  pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh opatrenia“).

Účinnosť návrhu opatrenia je navrhovaná na 1. októbra 2018 okrem bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. Pri týchto bodoch je v článku uvedená ich navrhovaná účinnosť až od 1.1.2019.

Peňažný denník

Zaradenie výdavkov

Na základe podnetu z praxe sa spresňuje zaradenie výdavkov účtovnej jednotky ako sú miestne dane a poplatky podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ako aj poplatky napríklad za znečistenie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za zneškodnenie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov.

Podľa zákona o dani z poistenia môže byť osobou povinnou platiť daň z poistenia aj poistník, ktorý zaplatí poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku. Toto poistné je zaúčtované v peňažnom denníku ako výdavok na službu a daň z poistenia, ku ktorej je povinný podať daňové priznanie a po zaplatení sa účtuje ako daňovo uznaný ostatný výdavok.

V § 4 ods. 9 druhá veta znie:  „Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu, miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel, daň z poistenia, poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy sa zahrnujú do základu dane z príjmov, napríklad poplatok za znečistenie ovzdušia, poplatok za zneškodnenie odpadov a iné poplatky, ktorých povinnosť úhrady vyplýva z osobitných predpisov a nepovažujú sa za službu a ďalšie výdavky neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode, ktoré sa nepovažujú za službu.“.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

V prémiovej časti obsahu nájdete zmeny v týchto oblastiach:

 • Účtovanie poskytnutých peňažných prostriedkov
 • Oddelené účtovanie príjmov a výdavkov
 • Účtovanie virtuálnych mien
 • Pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • Pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
 • Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
 • Zásoby
 • Krátkodobý finančný majetok
 • Pohľadávky a záväzky
 • Dotácie
 • Účtovanie sponzorského
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Storno výdavkov

Účtovanie poskytnutých peňažných prostriedkov

Na základe podnetu z praxe sa doplňuje ustanovenie účtovania poskytnutých peňažných prostriedkov záložcovi v peňažnom denníku záložného veriteľa a následné vrátenie sumy prípadne príjem peňažných prostriedkov od mandatára pri ich nesplatení záložcom.

Paragraf 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) V peňažnom denníku záložného veriteľa sa poskytnutie peňažných prostriedkov záložcovi podľa § 151a až 151g Občianskeho zákonníka účtuje ako výdavok podľa odseku 6 písm. g). Vrátenie sumy poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom v určenom termíne, prípadne príjem z predaja zálohu pri nesplatení poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom v určenom termíne,  sa v peňažnom denníku záložného veriteľa účtuje ako príjem celkom, ktorý sa ďalej člení na

 1. a) sumu do výšky peňažných prostriedkov poskytnutých záložcovi ako príjem podľa odseku 6 písm. f) a
 2. b) sumu prevyšujúcu výšku peňažných prostriedkov poskytnutých záložcovi ako príjem podľa odseku 6 písm. d) druhého bodu.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Oddelené účtovanie príjmov a výdavkov

V súlade s princípom transparentnosti sa explicitne ustanovuje oddelené účtovanie príjmov a výdavkov prijímateľov finančného príspevku podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Účtovná jednotka zabezpečí v peňažnom denníku oddelené účtovanie týchto príjmov a výdavkov  napr. vytvorením osobitného členenia (osobitných stĺpcov) jednotlivých príjmov a výdavkov týkajúcich sa činností súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby.

Paragraf 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) V účtovnej jednotke, ktorou je poskytovateľ sociálnej služby, sa príjmy a výdavky spojené s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom pre poskytovaný druh sociálnej služby účtujú oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Účtovanie virtuálnych mien

Na základe novoprijatých úprav v oblasti účtovania a zdaňovania virtuálnych mien sa v peňažnom denníku doplňuje postup účtovania príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s obstarávaním alebo výmenou virtuálnej meny.

Paragraf 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa odseku 6 písm. g). Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji zaúčtuje výdavok podľa odseku 6 písm. e) šiesteho bodu v súlade s osobitným predpisom a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa zaúčtuje podľa odseku 6 písm. d) tretieho bodu. Pri predaji virtuálnej meny  sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok podľa odseku 6 písm. e) šiesteho bodu v súlade s osobitným predpisom.   Pri predaji virtuálnej meny okrem príjmu z odplatného prevodu virtuálnej meny  sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem podľa odseku 6 písm. d) tretieho bodu v súlade s osobitným predpisom.

Pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov

Spresňuje sa účtovanie dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou na účely jeho predaja v knihe dlhodobého majetku. V § 6 ods. 3 prvej vete sa za slová „účtuje aj“ vkladajú slová „dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou na účely jeho predaja a“.

Po novom tak bude tento odsek znieť: V knihách dlhodobého majetku sa účtuje aj dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou na účely jeho predaja a dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie. V knihách dlhodobého majetku sa účtuje aj toto technické zhodnotenie.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže podnikateľa sa navrhuje účtovať účtovné operácie týkajúce sa pokladnice len v peňažnom denníku za predpokladu, že má účtovná jednotka len jednu pokladnicu a jednu pokladničnú knihu. V § 6 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účtovná jednotka len jednu pokladnicu, povinnosť otvoriť samostatnú pokladničnú knihu sa na ňu nevzťahuje.“.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže účtovnej jednotky sa navrhuje účtovať účtovné operácie týkajúce sa účtu v banke len v peňažnom denníku za predpokladu, že má účtovná jednotka len jeden účet v banke. V § 6 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účtovná jednotka len jeden účet v banke, povinnosť otvoriť knihu účet v banke sa na ňu nevzťahuje.“.

Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť až 1.1.2019.

Pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov

Na základe podnetu z praxe sa spresňuje účtovanie nevyčerpaného zostatku sociálneho fondu v prípade, ak účtovná jednotka už nezamestnáva žiadnych zamestnancov.

V § 7 ods. 3 druhej vete sa za slovo „účtuje“ vkladajú slová „v peňažnom denníku“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak do konca bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia účtovná jednotka už nie je zamestnávateľom, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu uložený na osobitnom účte v banke sa prevedie na účet v banke a v peňažnom denníku sa zaúčtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa v rámci uzávierkových účtovných operácií  účtuje v peňažnom denníku ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. V knihe sociálneho fondu sa nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu vysporiada najneskôr do uzavretia účtovných kníh bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.“.

Tento odsek by tak po novom mal znieť:

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok a úbytok sociálneho fondu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu. Ak prostriedky sociálneho fondu sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu. Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. g). Ak do konca bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia účtovná jednotka už nie je zamestnávateľom, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu uložený na osobitnom účte v banke sa prevedie na účet v banke a v peňažnom denníku sa zaúčtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa v rámci uzávierkových účtovných operácií  účtuje v peňažnom denníku ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. V knihe sociálneho fondu sa nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu vysporiada najneskôr do uzavretia účtovných kníh bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Na základe podnetu z praxe sa spresňuje účtovanie pri preradení zvierat zo zásob do dlhodobého hmotného majetku.

V § 10 ods. 16 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Výdavky účtované podľa § 4 ods. 6 písm. e) spojené s vlastným chovom zvierat, pri ktorých po dosiahnutí ich dospelosti má účtovná jednotka úmysel preradiť ich zo zásob do dlhodobého hmotného majetku, sa v účtovnom období preradenia zvierat do dlhodobého hmotného majetku  znížia prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií podľa § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1d. v súlade s osobitným predpisom.“.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Zásoby

V § 11 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta (Ak vlastné náklady nie je možné zistiť, ocenia sa zvieratá reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.). Znenie ustanovenia sa upravuje na základe zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V § 11 ods. 10 sa slová „už predaným zásobám alebo spotrebovaným“ nahrádzajú slovom „uhradeným“ a na konci sa pripája táto veta: „O výšku zľavy z ceny poskytnutú k ešte neuhradeným zásobám sa v knihe záväzkov zaúčtuje zníženie výšky záväzku.“. To znamená, že ak je zľava z ceny poskytnutá k predaným alebo spotrebovaným ešte neuhradeným zásobám, úhrada výdavkov za zásoby bude účtovaná v peňažnom denníku znížená o poskytnutú zľavu. O výšku zľavy z ceny poskytnutú k ešte neuhradeným zásobám sa v knihe záväzkov zaúčtuje zníženie výšky záväzku. V peňažnom denníku je potrebné vykonať úpravu výdavkov, ak je zľava poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným a uhradeným zásobám.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Krátkodobý finančný majetok

Upravuje sa účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny v knihe finančného majetku. § 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona.“.

Pohľadávky a záväzky

Spresňuje sa účtovanie započítaných pohľadávok a záväzkov v peňažnom denníku. V § 14 ods. 7  druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa príjem a výdavok zahrnujú do základu dane z príjmov.“.

Tento odsek bude teda znieť:

Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e), ak sa príjem a výdavok zahrnujú do základu dane z príjmov. Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „referenčný kurz“) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania.

Spresňuje sa účtovanie pohľadávky voči záložcovi. § 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) V účtovnej jednotke, ktorá je záložným veriteľom, sa účtuje vznik pohľadávky voči záložcovi v deň poskytnutia peňažných prostriedkov záložcovi. V knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky voči záložcovi pri jej úhrade záložcom v určenom termíne. Ak nie je pohľadávka uhradená v určenom termíne a záložný veriteľ sám alebo prostredníctvom mandatára predá záloh, účtuje sa úhrada pohľadávky v deň prijatia peňažných prostriedkov za predaj alebo úhradu mandatára. Odplata mandatára sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu.“.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Dotácie

Spresňuje sa ustanovenie upravujúce účtovanie dotácií. V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Použitie dotácie alebo jej časti sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) okrem obstarania dlhodobého majetku, ktoré sa účtuje podľa odseku 3.“.

Účtovanie sponzorského

Spresňuje sa účtovanie poskytnutého sponzorského. V § 18a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom35aea)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aea znie:

35aea) § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

Spresňuje sa účtovanie použitého sponzorského. V § 18a ods. 2 tretej vete sa za slová „vo výške použitého sponzorského“ vkladajú slová „podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom35ag)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ag znie:

35ag) § 17 ods. 3 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Daň z pridanej hodnoty

Doplňuje sa postup účtovania dane z pridanej hodnoty o účtovanie pri prijatí platby a pri úhrade záväzku v peňažnom denníku.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. V peňažnom denníku sa pri inkase pohľadávky alebo prijatí preddavku základ dane z pridanej hodnoty účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. d) a daň z pridanej hodnoty sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. f). Pri úhrade záväzku alebo poskytnutí preddavku sa v peňažnom denníku účtuje základ dane z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g) a daň z pridanej hodnoty, na ktorú vzniklo právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. g). Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov. Platba záväzku voči správcovi dane alebo inkaso pohľadávky z dôvodu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.4) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v

 1. knihe pohľadávok, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré prevyšuje daň z pridanej hodnoty, ktorú je účtovná jednotka povinná platiť,
 2. knihe záväzkov, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je povinnosť účtovnej jednotky platiť daň z pridanej hodnoty.“.

Spresňuje sa účtovanie rozdielov vyplývajúcich pri výpočte z priebežného koeficientu počas zdaňovacích období.

V § 19 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Pri pomerne odpočítanej dani z pridanej hodnoty39) v jednom zdaňovacom období sa časť dane z pridanej hodnoty, na ktorú nie je nárok, účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu.“.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

Storno výdavkov

Spresňuje sa účtovanie storna výdavkov.

Paragraf 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Storno výdavkov sa účtuje v peňažnom denníku ako zníženie výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e). Ak účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje za účtovné obdobie výdavok zahrnovaný do základu dane, o vrátený výdavok sa v peňažnom denníku upravia príjmy podľa § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1a.“.

Táto zmena nadobúda účinnosť až 1.1.2019.

 

 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

jednoduché účtovníctvoPrémiový obsahzákon o účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X