Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B, SZČO popri zamestnaní za rok 2011

Daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B, SZČO popri zamestnaní za rok 2011
SITA
16. februára 2012 Tlačiť

Ako by mal vypísať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 daňovník v prípade súbehu príjmov zo závislej činnosti a zo živnostenského podnikania? Do ktorých riadkov tlačiva treba uviesť jednotlivé údaje? V akej lehote je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň ?Aké vzory tlačív má použiť? Ktoré prílohy k daňovému priznaniu priložiť? O tom informujeme v nasledujúcom článku.

 

Príklad – modelová situácia:

Ing. Peter Kováč mal v roku 2011 príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ mu vystavil Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti za rok 2011. Údaje o sume príjmov zo závislej činnosti, o sume povinného poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) a zdravotné poistenie, zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti uvádzame v tabuľke č. 1.

 

Ing. Peter Kováč zároveň podnikal na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 15.01.2011, predmet činnosti: kaderníctvo. Jeho príjmy zo živnostenského podnikania v roku 2011 boli v sume: 4 050 €, výdavky v sume: 1 650 €. Podnikateľ viedol jednoduché účtovníctvo. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z titulu živnostenského podnikania neplatil. Ing. Peter Kováč je slobodný a bezdetný. Do ktorých riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby uviesť jednotlivé údaje?

 

Súvisiace informácie týkajúce sa daňovníka uvádzame v tabuľke č. 1:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kováč
DIČ: 1020304055
Trvalé bydlisko: Jarná 3, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 4002001111/7500
Suma príjmov zo závislej činnosti § 5 zákona o dani z príjmov: 10 200,00 €
Suma povinného poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie): 958,80 €
Suma povinného poistného na zdravotné poistenie: 408,00 €
Suma povinného poistného na zdravotné a sociálne poistenie spolu: 1 366,80 €
Suma zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti: 1 002,00 €
Suma príjmov zo živnostenského oprávnenia § 6 zákona o dani z príjmov za rok 2011: 4 050,00 €
Suma výdavkov zo živnostenského oprávnenia za rok 2011: 1 650,00 €

 

Ing. Peter Kováč použije daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, ktoré je určené daňovníkovi s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedené tlačivo je označené kódom  DPFOBv11_1. Tlačivo si môžete stiahnuť tu alebo na stránke portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

 

Ing. Peter Kováč vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:

 

Kompletne vyplnené daňové prizanie typu B

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020304055.Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2011.Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 9602 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť tu alebo na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „kadernícke služby“.Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa atď.Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE 

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)Ing. Peter Kováč oddiel II., III. A IV. nevypĺňa.

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadok 34 – uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od svojho zamestnávateľa, v tomto prípade sumu: 10 200 €.Riadok 35 – uvedie úhrn poistného a príspevkov, ktoré bol povinný platiť zamestnanec, v tomto prípade sumu: 1 366,80 €.Riadky 35a a 35b – rozpíše sa úhrn povinného poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) 958,80 € a úhrn povinného poistného na zdravotné poistenie 408,00 €.Riadok 36 – uvedie čiastkový základ dane ako rozdiel sumy uvádzanej na r. 34 – 35, v tomto prípade r. 36 = 10 200 € – 1 366,80 € = 8 833,20 €.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 4 050 €.V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti v sume: 1 650 €.Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie počet mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti, t.j. 12 mesiacov.Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.

Pod tabuľku č. 1 sa uvádza suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné a  sociálne poistenie v eurách v príslušnom zdaňovacom období. Ing. Peter Kováč neuvádza žiadne údaje, nakoľko v roku 2011 neplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z titulu živnostenského podnikania.

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 4 050 € a riadku 38 výdavky = 1 650 €.Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 4 050 € – 1 650 € = 2 400 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET čiastkového základu dane Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET čiastkového základu dane Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiel VII. A VIII. Ing. Peter Kováč nevypĺňa nakoľko, nemal príjmy tohto charakteru.

 

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákonaPrvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty Ing. Peter Kováč nevypĺňa.

Vyplní časť Výpočet základu dane na strane 7 nasledovne:Riadok 68 – prenesie sa údaj z r. 36 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti = 8 833,20 €.Riadok 69 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 2 400 €.Riadok 70, 71, 72 – Ing. Peter Kováč nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy podľa ustanoví § 6 ods. 3, § 7, § 8 zákona.Riadok 73 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona, čo je v tomto prípade suma 2 400 €.Riadok 75 – prenesie sa údaj z r. 73, t.j. suma: 2 400 €.Riadok 77 – prenesie sa údaj z r. 75, t.j. suma: 2 400 €.Riadok 78 – prenesie sa údaj z r. 77, t.j. suma: 2 400 €.Riadok 79 – uvedie sa súčet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a čiastkového základu dane z príjmov zo živnostenského podnikania = r. 68 + r. 78 = 8 833,20 € = 2 400 €, čo je základ dane = 11 233,20 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

Riadok 80 a 81 – prenáša sa údaj z r. 79 = 11 233,20 €.Riadok 82 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, čo je suma 3 559,30 €.Upozorňujeme, že na r. 82 sa uvádza suma, ktorú daňovník môže vypočítať v XVII. oddiele podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou  tohto poučenia.Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2011 je v sume 3 559,30 eura, ak jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1, ods. 2 zákona sa rovná alebo je nižší ako 18 538 eur.Riadok 83 Peter Kováč necháva prázdnym, keďže nemá manželku.Riadok 84 – prenáša sa údaj z r. 82.Riadok 85 – uvádza sa základ dane z r. 80 znížený o nezdaniteľná časť základu dane uvádzanú na r. 84, r. 85 = r. 80 – r. 84 = 11 233,20 € – 3 559,30 € = 7 673,90 €.Riadok 86 – vypočíta sa daň použitím sadzby dane 19 % zo základu dane uvádzaného na r. 85. R. 86 = 19 % x 7 673,90 € = 1 458,00 €.Riadok 89 – prenáša sa údaj z r. 86, t. j suma 1 458,00 €.Riadok 95 – prenáša sa údaj z r. 86, t. j suma 1 458,00 €.Riadok 99 – prenáša sa údaj z r. 86, t. j suma 1 458,00 €.Riadok 101 – prenáša sa údaj z r. 86, t. j suma 1 458,00 €.Riadok 109 – uvedie sa suma zrazených preddavkov na daň zo závislej činnosti 1 002 €.Riadok 113 – uvedie sa daň na úhradu ako rozdiel r. 101 a r. 109, r. 113 = r. 101 – r. 109 = 1 458,00 € – 1 002 € = 456 €.

 

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA     

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII. Ing. Peter Kováč nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákonaRiadky 124 a 125 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.Riadok 124 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % x 1 458,00 € = 29,16 €Riadok 125 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKARiadok 126 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Ing. Peter Kováč uvedie 3 prílohy, a to

  • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch zo závislej činnosti za rok 2011
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2011. Tlačivo označené kódom: „UVFO1v08_1, Úč FO 1 – 01“, tlačivo na stiahnutie
  • Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2011. Tlačivo označené kódom: „UVFO2v08_1, Úč FO 2 – 01“, tlačivo na stiahnutie

 

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše k uvedením dátumu.

 

Ako vypísať daňové priznanie? Ručne alebo elektronicky?

Daňovník môže pri vyhotovení daňového priznania postupovať viacerými spôsobmi. Originál tlačiva si môže buď osobne vyzdvihnúť na daňovom úrade alebo si ho môže stiahnuť zo stránky Podnikam.SK alebo z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby bude možné spracovať aj prostredníctvom aplikácie eDane. Podľa aktuálnych informácií z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby platné pre rok 2011 bude do aplikácie eDane doplnené v najbližších dňoch.

Odporúčame daňovníkom využívať spomínanú aplikáciu, nakoľko program po zadaní prvotných údajov sám dopočíta súčtové riadky. Aplikácia používateľa v priebehu vypĺňania zároveň upozorňuje na chybne vyplnené riadky a vyzýva k oprave.

 

dj

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X