Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B za rok 2011, zahraničné príjmy

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B za rok 2011, zahraničné príjmy
SITA
6. marca 2012 Tlačiť
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 v prípade zahraničných príjmov.

Ako by mal vypísať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 daňovník v prípade, že v roku 2011 mal príjmy z podnikania vykonávaného v zahraničí? Aký vzor tlačiva má použiť? Do ktorých riadkov formulára treba uviesť jednotlivé údaje? Ako je to s daňou zaplatenou v zahraničí? Započítava sa daň zaplatená v inom členskom štáte na tuzemskú daňovú povinnosť? O tom informujeme v nasledujúcom článku.

Príklad – modelová situácia:

Ján Kolár podnikal v období od 01.01.2011 do 31.12.2011 v Českej republike na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom v Prahe, predmet činnosti: obrábanie. V Českej republike platil príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. V Česku podal daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatil daň. Pri výpočte dane z príjmov uplatnil výdavky percentom z príjmov (80 %) v súlade s legislatívou platnou v tomto štáte. Informáciu o sume jeho príjmov, o sume dane z príjmov zaplatenej v inom členskom štáte uvádzame v tabuľke č. 1.

V roku 2011 Ján Kolár nemal iné druhy príjmov s výnimkou uvedených. Nebol platiteľom DPH. Daňovník má trvalý pobyt na území SR. Je ženatý a bezdetný. Jeho manželka nemala v roku 2011 žiadne príjmy. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 v Slovenskej republike v prípade, že v roku 2011 nemal žiadne tuzemské príjmy a daň z príjmov dosiahnutých v Českej republike zaplatil v tomto členskom štáte?

Tabuľka č. 1:

Meno a priezvisko: Ján Kolár
DIČ: 510111/222
Trvalé bydlisko: Pekná 4, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 400222333/7500
Meno a priezvisko manželky: Alena Kolárová
Rodné číslo manželky: 690503/7117
Suma príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v ČR za rok 2011: 14 655,00 €
Suma dane z príjmov zaplatená v ČR za rok 2011: 423,30 €
Ján Kolár je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, keďže má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.
Ján Kolár má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011 z dôvodu, že jeho príjmy boli vyššie ako 1 779,65 €. Použije tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B“ označené kódom  DPFOBv11_1.

V daňovom priznaní daňovník prizná celosvetové príjmy, t.j. príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ako aj príjmy plynúce zo zahraničia. Príjmy uvedené v cudzej mene prepočíta v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“, „zákon o dani z príjmov“). Ján Kolár použil na prepočet priemerné mesačné kurzy vyhlásené NBS za kalendárne mesiace, v ktorých zinkasoval príjem. Daň z príjmov zaplatenú v ČR v českých korunách prepočítal na eur priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS za rok 2011.Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona o dani z príjmov. V zmysle citovaného ustanovenia ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. Slovenská republika má s Českou republikou uzavretú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia č. 238/2003. Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná, je zverejnený na internetovej stránke Portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.Podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia č. 238/2003 pri zdaňovaní príjmov v súvislosti s Českou republikou sa použije metóda zápočtu dane.Zákon o dani z príjmov ďalej upravuje, že ak sa uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tuzemského zákona. Avšak najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vybraná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely zápočtu dane sa rozumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami vyčíslený podľa § 17 ods. 14. Percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, pričom u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa rozumie celkovým základom dane (na účely zápočtu dane) základ dane neznížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11. Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, sa zaokrúhli na eurocenty nahor. Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.Ján Kolár vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:

Kompletne vyplnené daňové prizanie typu B

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – Ján Kolár nemá pridelené DIČ, preto uvedie rodné číslo: 510111/222.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2011.
 • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – uvedené sa vyplní v závislosti od situácie, či správca dane oznámil, resp. neoznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka.
 • V prípade, že by do lehoty na podanie daňového priznania uvedenej v § 49 ods. 2, ods. 3 zákona o dani z príjmov správca dane daňovníkovi neoznámil číslo účtu, daňovníkovi by vznikla povinnosť daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.
 • Jánovi Kolárovi daňový úrad neoznámil číslo účtu správcu dane, na ktorý by mal daňovník zaplatiť daň uvedenú v daňovom priznaní, preto vyznačí znakom „x“ túto skutočnosť.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 25.62.0 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „obrábanie“.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • oddiel Ján Kolár nevypĺňa.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona).

 • Riadok  31 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky. Ďalej uvedie počet mesiacov, počas ktorých žila manželka s daňovníkom v spoločnej domácnosti: 12 a vlastné príjmy manželky: 0,- €.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • oddiel Ján Kolár nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • oddiel Ján Kolár nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie úhrn príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Českej republike prepočítaný na eurá: 14 655,00 €. Príjmy vyjadrené v českej korune daňovník prepočítal priemernými mesačnými kurzami vyhlásenými NBS za kalendárne mesiace, v ktorých zinkasoval príjem. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania daňovník uvádza príjmy zo zdrojov v zahraničí bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky vzťahujúce k príjmom zo živnostenského podnikania. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania výdavky vzťahujúce sa k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ján Kolár uplatní výdavky percentom z príjmov 40 %, t. j. 5 862,00 € = 14 655,00 € x 19 %.Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie počet mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti, t.j. 12 mesiacov.Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 14 655,00 € a riadku 38 výdavky = 5 862,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 14 655,00 € – 5 862,00 € = 8 793,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

 • Oddiel VII. A VIII. Ján Kolár nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Ján Kolár vypĺňa tabuľku Výpočet základu dane nasledovne:

 • Riadok 68 – Ján Kolár nevypĺňa.
 • Riadok 69 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov živnostenského podnikania = 8 793,00 €.
 • Riadok 70, 71, 72 – Ján Kolár nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy podľa ustanovení § 7, § 8 zákona.
 • Riadok 73 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona, čo je v tomto prípade suma 8 793,00 €.
 • Riadok 74- Ján Kolár nevypĺňa.
 • Riadok 75 – prenáša sa údaj z r. 73, t. j. suma 8 793,00 €.
 • Riadok 76 – Ján Kolár nevypĺňa.
 • Riadok 77 – prenáša sa údaj z r. 75, t. j. suma 8 793,00 €.
 • Riadok 78 – prenáša sa údaj z r. 77, t. j. suma 8 793,00 €.
 • Riadok 79 – prenáša sa údaj z r. 78, t. j. suma 8 793,00 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – prenáša sa údaj z r. 79, t. j. suma 8 793,00 €.
 • Riadok 81 – prenáša sa údaj z r. 69, t. j. suma 8 793,00 €.
 • Riadok 82 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočítaná podľa pomôcky uvedenej na strane 8 Poučenia na vyplnenie daňového priznania. V prípade Jána Kolára je nezdaniteľná časť základu dane v sume 3 559,30 €.
 • Riadok 83 – nezdaniteľná časť základu dane na manželku, Ján Kolár uvedie sumu: 3 559,30 €.
 • Riadok 84 – súčet r. 82 a r. 83, r. 84 = 3 559,30 € + 3 559,30 € = 7 118,60 €.
 • Riadok 85 – základ dane znížený o sumu uvádzanú r. 84, r. 85 = r. 80 – r. 84 = 8 793,00 € – 7 118,60 € = 1 674,40 €.
 • Riadok 86 – daň vypočítaná použitím 19 % zo základu dane, r. 86 = 19 % x 1 674,40 € = 318,13 €.
 • Riadok 87, 88, 89 – vyplnenie týchto riadkov sa na Jána Kolára nevzťahuje.
 • Riadok 90 – uvedie sa úhrn základov dane zo zdrojov v zahraničí. Ján Kolár uvedie sumu: 8 793,00 €.
 • Riadok 91 – uvádza sa daň zaplatená v zahraničí. Ján Kolár uvedie sumu: 423,30 €. Suma dane uvedená v českých korunách bola prepočítaná na menu euro použitím priemerného ročného kurzu vyhláseného NBS za rok 2011.
 • Riadok 92 – výpočet percenta dane na účely zápočtu. Postupuje sa podľa vzorca:r. 92 = r. 90 : ( r. 80- r. 87 ) x 100 = 14 655,00 € : 8 793,00 € x 100 = 166,66 %. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania, ak je vypočítaný percentuálny podiel na r. 92 vyšší ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. R. 92 = 100.
 • Riadok 93 – z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať. Postupuje sa podľa vzorca:r.93 = (r. 89 alebo r. 86 x r. 92) :100 = 318,13 €/100 x 100 = 318,13 €.
 • Riadok 94 – daň uznaná na zápočet. R. 94 = r. 93 maximálne do sumy na r. 91, t.j. 318,13 €.
 • Riadok 95 – daň po zápočte. R. 95 = r. 86 alebo r. 86 –  r. 94 = 318,13 € – 318,13 € = 0,00 €.
 • Riadok 99- uvedie sa daň, v tomto prípade sa prenáša údaj z r. 95, t. j. suma 0,00 €.
 • Riadok 102- uvedie sa daň znížená o daňový bonus, v tomto prípade sa prenáša údaj z r. 99, t. j. suma 0,00 €.
 • Riadok 113 – daň na úhradu: 0,00 €.
 • Riadok 114 – daňový preplatok: 0,00 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

 • Oddiel XI. a XII. Ján Kolár nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Ján Kolár nemôže využiť inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely, nakoľko na r. 101 daňového priznania nevykázal daň. Tento oddiel teda nevypĺňa.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Znakom „x“ vyznačí skutočnosť, že uvádza osobitné záznamy. Daňovník uvedie: „všetky príjmy uvádzané v daňovom priznaní boli dosiahnuté živnostenským podnikaním vykonávaným v Českej republike.“

 • Riadok 126 – počet príloh k daňovému priznaniu. Daňovník k daňovému priznaniu nepredkladá žiadne prílohy, preto neuvádza žiaden číselný údaj. Ján Kolár uplatnil výdavky percentom z príjmov, nie je účtovnou jednotkou, preto účtovné výkazy nepredkladá.
 • Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

 • Uvedené časti sa daňovníka netýkajú, preto ich nevypĺňa.

Ako vypísať daňové priznanie? Ručne alebo elektronicky?

Daňovník môže pri vyhotovení daňového priznania postupovať viacerými spôsobmi. Originál tlačiva si môže buď osobne vyzdvihnúť na daňovom úrade alebo si ho môže stiahnuť zo stránky Podnikam.SK alebo z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby bude možné spracovať aj prostredníctvom aplikácie eDane. Podľa aktuálnych informácií z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby platné pre rok 2011 bude do aplikácie eDane doplnené v najbližších dňoch.

Odporúčame daňovníkom využívať spomínanú aplikáciu, nakoľko program po zadaní prvotných údajov sám dopočíta súčtové riadky. Aplikácia používateľa v priebehu vypĺňania zároveň upozorňuje na chybne vyplnené riadky a vyzýva k oprave.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X