Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B za rok 2011, podnikanie + prenájom

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B za rok 2011, podnikanie + prenájom
SITA
22. februára 2012 Tlačiť
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 v prípade príjmov z podnikania a príjmov z prenájmu nehnuteľností. Nasledujúci príklad ukazuje, ako to je, ak je podnikateľ finančný agent a daňové priznanie podáva za túto činnosť.
Ako by mal vypísať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 daňovník v prípade, že mal v roku 2011  príjmy z činnosti sprostredkovateľa poistenia podľa osobitného predpisu a zároveň príjmy z prenájmu nehnuteľností? Do ktorých riadkov tlačiva treba uviesť jednotlivé údaje?Aké vzory tlačív má použiť? Ktoré prílohy k daňovému priznaniu priložiť? O tom informujeme v nasledujúcom článku.
Príklad – modelová situácia:
Milan Široký mal v období od 01.01.2011 do 31.12.2011 príjmy z činnosti sprostredkovateľa poistenia podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a zaistenia v znení neskorších predpisov. V období od júla 2011 mal zároveň aj príjmy z prenájmu nehnuteľností. Pri príjmoch sprostredkovateľa poistenia uplatňuje preukázateľné výdavky, pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností uplatňuje výdavky percentom z príjmov.
Daňovník nie je platiteľom DPH. Informácie o sume príjmov sprostredkovateľa poistenia a sume príjmov z prenájmu nehnuteľností, ako aj o sume zaplateného poisteného na sociálne a zdravotné poistenie uvádzame v tabuľke č. 1.
Milan Široký je ženatý, manželka bola v priebehu celého roka 2011 na materskej dovolenke. Má jednu dcéru, na ktorú uplatní daňový bonus v daňovom priznaní. Do ktorých riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby uviesť jednotlivé údaje?

Tabuľka č. 1:

Meno a priezvisko: Milan Široký
DIČ: 1020304555
Trvalé bydlisko: Zimná 9, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 4002009999/7500
Meno a priezvisko manželky: Jana Široká
Rodné číslo manželky: 760606/3333
Meno a priezvisko dieťaťa: Lenka Široká
Dátum narodenia dieťaťa: 100202/1111
Suma príjmov z činnosti sprostredkovateľa poistenia a zaistenia podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona za rok 2011: 19 200,00 €
Suma preukázateľných výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 2 písm. d) za rok 2011: 6 000,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 308,84 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 552,72 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 1 861,56 €
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2011: 12 000,00 €
Suma výdavkov z prenájmu nehnuteľností (40 % z príjmov) za rok 2011: 4 800,00 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011 daňovníkovi vyplýva z dôvodov, že jeho príjmy boli vyššie ako 1 779,65 € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.

Milan Široký vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené kódom  DPFOBv11_1. Tlačivo je určené daňovníkovi, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nie sú oslobodené od dane.

Milan Široký vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené kódom  DPFOBv11_1. Tlačivo je určené daňovníkovi, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nie sú oslobodené od dane. 
Milan Široký vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020304555.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2011.
 • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – uvedené sa vyplní v závislosti od situácie, či správca dane oznámil, resp. neoznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka. V prípade, že by do lehoty na podanie daňového priznania uvedenej v § 49 ods. 2, 3 zákona správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, daňovník by bol povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Daňový úrad Milanovi Širokému oznámil číslo účtu správcu dane, preto Milan Široký  vyznačí znakom „x“, že áno.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6622 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „činnosť poisťovacieho agenta“. Podobne sa dá nájsť SK NACE sprostredkovanie poistenia, ak je živnostník poisťovací agent a podáva daňové priznanie.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE – tento oddiel Milan Široký nevypĺňa.
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • Riadok 31 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky. Milan Široký do riadku neuvádza žiadne údaje týkajúce sa výšky príjmov manželky, keďže bola na materskej dovolenke. Počet mesiacov, počas ktorých manželka žila s daňovníkom v spoločnej domácnosti, uvedie: 12.
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
 • Riadok  32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
 • Tento oddiel Milan Široký nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy z činností sprostredkovateľa v sume: 19 200,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky z činností sprostredkovateľa vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 6 000,00 €.Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preto daňovník:
  • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 11 500,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t.j. 12 000,00 € – 500 €.
  • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 4 600,00 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. 4 800 € x 11 500 € /12 000 €.
Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:
 • počet mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti, t.j. 12 mesiacov;
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. 1 308,84 €;
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. 552,72 €.
 • Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 19 200,00 € a riadku 38 výdavky = 6 000,00  €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 19 200,00 € – 6 000,00 € = 13 200,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 45 príjmy = 11 500,00 € a riadku 46 výdavky = 4 600,00 €.
 • Na riadku 47 sa vypočíta základ dane = r. 45 – r. 46 = príjmy – výdavky = 11 500,00 € – 4 600,00 € = 6 900,00 €. Údaj z r. 47 sa prenesie do riadku 51 (základ dane).
VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV 
 • Oddiel VII. A VIII. Milan Široký nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy tohto charakteru.
IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
 • Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty Milan Široký nevypĺňa.
Vyplní časť Výpočet základu dane IX. oddielu na strane 7 nasledovne:
 • Riadok 69 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov z činností sprostredkovateľa = 13 200,00 €.
 • Riadok 70 – prenesie sa údaj z r. 51 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu = 6 900,00 €.
 • Riadok 71, 72 – Milan Široký nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy podľa ustanoví § 7, § 8 zákona.
 • Riadok 73 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona, čo je v tomto prípade suma 20 100 €.
 • Riadok 74- Milan Široký nevypĺňa.
 • Riadok 75 a riadok 77 – prenáša sa údaj z riadku 73, t. j. suma 20 100 €.
 • Riadok 78 – prenáša sa údaj z riadku 77, t. j. suma 20 100 €.
 • Riadok 79 – prenáša sa údaj z riadku 78, t. j. suma 20 100 €.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 80 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 20 100 €.
 • Riadok 81 – prenáša sa údaj z riadku 69, t. j. suma 13 200,00 €.
 • Riadok 82 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočítaná podľa pomôcky uvedenej na strane 8 Poučenia na vyplnenie daňového priznania. V prípade Milana Širokého je nezdaniteľná časť základu dane v sume 3 559,30 €.
 • Riadok 83 – nezdaniteľná časť základu dane na manželku daňovníka vypočítaná podľa pomôcky uvedenej na strane 8 a 9 Poučenia na vyplnenie daňového priznania. V prípade Milana Širokého je  nezdaniteľná časť základu dane na manželku v sume 3 559,30 €.
 • Riadok 84 – súčet r. 82 + r. 83 = súčet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a jeho manželku = 7 118,60 €.
 • Riadok 85 – základ dane znížený o sumu uvádzanú r. 84, r. 85 = r. 80 – r. 84 = 20 100,00 € – 7 118,6 € = 12 981,40 €.
 • Riadok 86 – daň vypočítaná použitím 19 % zo základu dane, r. 86 = 19 % x 12 981,40 € = 2 466,46 €.
 • Riadok 89 – prenáša sa údaj z riadku 86, t. j. suma 2 466,46 €.
 • Riadok 95 – prenáša sa údaj z riadku 89, t. j. suma 2 466,46 €.
 • Riadok 99 – prenáša sa údaj z riadku 95, t. j. suma 2 466,46 €.
 • Riadok 100 – uvedie sa suma daňového bonusu za celý rok 2011, t.j. 243,18 €.
 • Riadok 101 – uvedie sa daň znížená o daňový bonus, r. 101 = r. 99 – r. 100 = 2 466,46 € – 243,18 € = 2 223,28 €.
 • Riadok 113 – daň na úhradu, vypočíta sa r. 113 = r. 99 – r. 100 = 2 223,28 €.
XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA      
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA 
 • Oddiel XI. a XII. Milan Široký nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • Riadky 124 a 125 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona o dani z príjmov, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 124 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % x 2 223,28 € = 44,46 €.
 • Riadok 125 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 • Riadok 126  sa  uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Milan Široký uvedie 3 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Jedná sa o:
  • Kópiu rodného listu dieťaťa;
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2011. Tlačivo označené kódom: „UVFO1v08_1, Úč FO 1 – 01“, tlačivo si môžete stiahnuť na stránke MF SR, link tu: http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=4079&documentId=6928
  • Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2011. Tlačivo označené kódom: „UVFO2v08_1, Úč FO 2 – 01“, tlačivo si môžete stiahnuť na stránke MF SR, link tu: http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=4080&documentId=6929
Upozornenie
 • V zmysle § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý uplatní paušálne výdavky vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Predmetné evidencie nie sú súčasťou príloh k daňovému priznaniu a správcovi dane sa nepredkladajú.
 • Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

Ako vypísať daňové priznanie? Ručne alebo elektronicky?

Daňovník môže pri vyhotovení daňového priznania postupovať viacerými spôsobmi. Originál tlačiva si môže buď osobne vyzdvihnúť na daňovom úrade alebo si ho môže stiahnuť zo stránky Podnikam.SK alebo z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby bude možné spracovať aj prostredníctvom aplikácie eDane. Podľa aktuálnych informácií z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby platné pre rok 2011 bude do aplikácie eDane doplnené v najbližších dňoch.

Odporúčame daňovníkom využívať spomínanú aplikáciu, nakoľko program po zadaní prvotných údajov sám dopočíta súčtové riadky. Aplikácia používateľa v priebehu vypĺňania zároveň upozorňuje na chybne vyplnené riadky a vyzýva k oprave.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X