Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B za rok 2011, uplatnenie straty z min. obdobia

Vyplňujeme daňové priznanie k dani z príjmov FO, typ B za rok 2011, uplatnenie straty z min. obdobia
SITA
20. februára 2012 Tlačiť

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 v prípade príjmov z podnikania pri uplatnení straty z minulých rokov.

Ako by mal vypísať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 daňovník v prípade, že v roku 2011 mal príjmy z podnikania ako daňový poradca? Aké vzory tlačív má použiť? Do ktorých riadkov tlačiva treba uviesť jednotlivé údaje? Ktoré prílohy k daňovému priznaniu priložiť? O tom informujeme v nasledujúcom článku.

Príklad – modelová situácia:

Martin Múdry mal v období od 01.01.2011 do 31.12.2011 príjmy ako daňový poradca. V roku 2011 nebol platiteľom DPH, viedol jednoduché účtovníctvo a uplatňoval preukázateľné výdavky. V daňovo priznaní za rok 2011 chce uplatniť daňovú stratu z podnikania z roku 2010.

Informácie o sume príjmov z podnikania, ako aj sume zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie uvádzame v tabuľke č. 1. Martin Múdry je ženatý. Príjmy jeho manželky za rok 2011 boli vyššie ako 3 559,30 €, preto nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nemôže uplatniť. Má dve deti, na ktoré bude nárokovať daňový bonus v daňovom priznaní.  Do ktorých riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby uviesť jednotlivé údaje?

Tabuľka č. 1:

Meno a priezvisko: Martin Múdry
DIČ: 1020304000
Trvalé bydlisko: Krátka 7, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 4002002222/7500
Meno a priezvisko dieťaťa: Martin Múdry
Dátum narodenia dieťaťa: 090501/3333
Meno a priezvisko dieťaťa: Lenka Múdra
Dátum narodenia dieťaťa: 100202/1111
Suma príjmov z podnikania vykonávaného na základe osobitných predpisov (daňový poradca) podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona za rok 2011: 24 000,00 €
Suma preukázateľných výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 2 písm. d) za rok 2011: 15 500,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 308,84 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 552,72 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 1 861,56 €
Suma straty z príjmov z podnikania podľa § 6 vykázaná v roku 2010: 6 500,00 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011 daňovníkovi vyplýva z dôvodov, že jeho príjmy boli vyššie ako 1 779,65 € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus. Príjmy daňového poradcu patria medzi príjmy z podnikania vykonávaného na základe osobitných predpisov podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“, zákon o dani z príjmov“).

Martin Múdry vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené kódom  DPFOBv11_1. Tlačivo je určené daňovníkovi, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nie sú oslobodené od dane.

Martin Múdry vyplní nižšie uvedené riadky tlačiva a bude postupovať nasledovne:

Kompletne vyplnené daňové prizanie typu B

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020304000.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2011.
 • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – uvedené sa vyplní v závislosti od situácie, či správca dane oznámil, resp. neoznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka.V prípade, že by do lehoty na podanie daňového priznania uvedenej v § 49 ods. 2, ods. 3 zákona o dani z príjmov správca dane daňovníkovi neoznámil číslo účtu, daňovníkovi by vznikla povinnosť daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.Martinovi Múdremu daňový úrad oznámil číslo účtu správcu dane, na ktorý by mal daňovník zaplatiť daň uvedenú v daňovom priznaní, preto vyznačí znakom „x“ túto skutočnosť.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „daňové poradenstvo“.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIEIII. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) – tento oddiel Martin Múdry nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok  32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo detí a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTITento oddiel Martin Múdry nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 03 a 09 – uvedie príjmy z podnikania ako daňový poradca v sume: 24 000,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 03 a 09 – uvedie výdavky z podnikania daňového poradcu vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 15 500,00 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

 • počet mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti, t.j. 12 mesiacov;
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. 1 308,84 €;
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. 552,72 €.

Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 24 000,00 € a riadku 38 výdavky = 15 500,00.Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 24 000,00 € – 15 500,00 € = 8 500,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOVOddiel VII. A VIII. Martin Múdry nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákonaPrehľad o vzniku daňovej straty a jej uplatnenie

 • Riadok 59 – daňovník uvedie vľavo rok straty: 2010 a vpravo sumu daňovej straty na uplatnenie: 6 500,00 €.

Výpočet základu dane

 • Riadok 68 – Martin Múdry nevypĺňa.
 • Riadok 69 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov podnikania vykonávaného na základe osobitných predpisov = 8 500,00 €.
 • Riadok 70, 71, 72 – Martin Múdry nevypĺňa, nakoľko v roku 2011 nemal príjmy podľa ustanovení § 7, § 8 zákona.
 • Riadok 73 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona, čo je v tomto prípade suma 8 500,00 €.
 • Riadok 74- Martin Múdry nevypĺňa.
 • Riadok 75 – prenáša sa údaj z riadku 73, t. j. suma 8 500,00 €.
 • Riadok 76 – prenesie sa údaj z riadku 59, t. j. suma 6 500,00 €.
 • Riadok 77 – znížený úhrn čiastkových základov dane = r. 75 – r. 76 = 8 500,00 – 6 500,00 € = 2 000,00 €.
 • Riadok 78 – prenáša sa údaj z r. 77, t. j. suma 2 000,00 €.
 • Riadok 79 – prenáša sa údaj z r. 78, t. j. suma 2 000,00 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 2 000,00 €.
 • Riadok 81 – prenáša sa údaj z riadku 69, t. j. suma 8 500,00 €.
 • Riadok 82 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočítaná podľa pomôcky uvedenej na strane 8 Poučenia na vyplnenie daňového priznania. V prípade Martina Múdreho je nezdaniteľná časť základu dane v sume 3 559,30 €.
 • Riadok 83 – Martin Múdry neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, preto riadok nevypĺňa.
 • Riadok 84 – prenáša sa údaj z riadku 82, t. j. suma 3 559,30 €.
 • Riadok 85 – základ dane znížený o sumu uvádzanú r. 84, r. 85 = r. 80 – r. 84 = 2 000,00 € – 3 559,30 € = 0,00 €.
 • Riadok 86 – daň vypočítaná použitím 19 % zo základu dane, r. 86 = 19 % x 0,00 € = 0,00 €.
 • Riadok 89 – prenáša sa údaj z riadku 86, t. j. suma 0,00 €.
 • Riadok 95 – prenáša sa údaj z riadku 89, t. j. suma 0,00 €.
 • Riadok 99- prenáša sa údaj z riadku 95, t. j. suma 0,00 €.
 • Riadok 100 – uvedie sa suma daňového bonusu za celý rok 2011, t.j. 243,18 € x 2 = 486,36 €.
 • Riadok 101 – uvedie sa 0,00 €, keďže nárok na daňový bonus prevyšuje vypočítanú daň.
 • Riadok 102 – Martin Múdry nevypĺňa, keďže zamestnávateľ mu nevyplácal žiaden daňový bonus.
 • Riadok 103 – uvedie sa suma daňového bonusu 486,36 €, na ktorý si daňovník nárokuje, r. 103 = r. 100 – r. 102.
 • Riadok 104 – suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane, r. 104 = r. 103 – r. 99 = 486,36 € – 0,00 € = 486,36 €.
 • Riadky 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112 – Martin Múdry nevypĺňa.
 • Riadok 114 – daňový preplatok v sume: 486,36 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA     XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII. Martin Múdry nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Martin Múdry nemôže využiť inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely, nakoľko nevykázal daňovú povinnosť v daňovom priznaní. Znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť v texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Žiadam o vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 zákona v sume uvedenej na r. 104 – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť

Daňovník označí spôsob, akým žiada vyplatiť daňový bonus. Martin Múdry znakom „x“ vyznačí, že žiada o vyplatenie daňového bonusu na účet, vyplní číslo účtu a kód banky. Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu daňovník potvrdí podpisom s uvedením dátumu.

Ako vypísať daňové priznanie? Ručne alebo elektronicky?

Daňovník môže pri vyhotovení daňového priznania postupovať viacerými spôsobmi. Originál tlačiva si môže buď osobne vyzdvihnúť na daňovom úrade alebo si ho môže stiahnuť zo stránky Podnikam.SK alebo z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby bude možné spracovať aj prostredníctvom aplikácie eDane. Podľa aktuálnych informácií z portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby platné pre rok 2011 bude do aplikácie eDane doplnené v najbližších dňoch.

Odporúčame daňovníkom využívať spomínanú aplikáciu, nakoľko program po zadaní prvotných údajov sám dopočíta súčtové riadky. Aplikácia používateľa v priebehu vypĺňania zároveň upozorňuje na chybne vyplnené riadky a vyzýva k oprave.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X