Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zmluva o nájme dopravného prostriedku – vzor zmluvy

Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
2. októbra 2018 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V praxi sa bežne vyskytujú aj situácie, kedy si jeden podnikateľ prenajíma dopravný prostriedok od iného podnikateľa za účelom výkonu podnikateľskej činnosti. V aktuálnom článku si priblížime, aký je rozdiel medzi bežným nájmom hnuteľnej veci a nájmom dopravného prostriedku medzi dvomi podnikateľmi a nevynecháme ani podstatné náležitosti a to, ako má vyzerať zmluva o nájme dopravného prostriedku.

Rozdiel medzi bežným nájmom a nájmom dopravného prostriedku

Nájom ako všeobecný právny inštitút zahŕňa rôzne ekonomické vzťahy, na základe ktorých si nevlastníci odplatne prisvojujú úžitkovú hodnotu veci. Právnym základom pre tieto vzťahy je nájomná zmluva, v rámci ktorej prenajímateľ na jednej strane prenecháva nájomcovi na druhej strane určitú vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral úžitky, za čo mu zaplatí odplatu v podobe nájomného. Všeobecne platí, že takáto nájomná zmluva sa spravuje ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

V prípade nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom dopravného prostriedku, už ide o špecifický typ obchodnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorá sa spravuje v § 630 a nasl. Obchodného zákonníka. Táto zmluva obsahuje tak všeobecné prvky súkromného práva, ako aj prvky vyplývajúce z obchodných potrieb podnikateľov pri realizácii ich podnikateľskej činnosti.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Podstatné náležitosti zmluvy
 • Zmluvné strany
 • Predmet nájmu
 • Povinnosti prenajímateľa
 • Režim užívania dopravného prostriedku
 • Nájomné
 • Oslobodenie od povinnosti platiť nájomné
 • Zánik práva užívať dopravný prostriedok
 • Vzor zmluvy

Podstatné náležitosti zmluvy

Obchodný zákonník v § 630 ustanovuje, že zmluvou o nájme dopravného prostriedku sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu. V druhom odseku zároveň požaduje, aby bola zmluva vyhotovená v písomnej forme. Tento ty zmluvy je charakterizovaný dvomi pojmovými znakmi. Prvý z nich je dočasnosť prenechania dopravného prostriedku do užívania nájomcovi a druhým je povinnosť nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné. Z uvedeného ustanovenia tak vychádzajú aj podstatné náležitosti tejto zmluvy, ktorými sú:

 • určenie subjektov (prenajímateľa a nájomcu),
 • určenie predmetu záväzku (dopravného prostriedku).

Zmluvné strany

Zmluvu o nájme dopravného prostriedku medzi sebou uzatvárajú zmluvné strany, ktorými sú podnikatelia. Zmluvnými stranami tejto zmluvy však môžu byť aj iné osoby, musia však spĺňať podmienky ustanovené v § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. Bez splnenia týchto podmienok sa budú vzťahy iných osôb ako podnikateľov spravovať ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, že ide o nájom dopravného prostriedku. V aktuálnom ponímaní budeme teraz vychádzať z toho, že zmluvu v našom prípade uzatvárajú medzi sebou dvaja podnikatelia.

Predmet nájmu

V § 631 Obchodný zákonník špecifikuje náležitosti samotného predmetu nájmu. Zákon ustanovuje, že prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok, ktorý je spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v zmluve. Pokiaľ v zmluve nebude takto špecifikovaný spôsob užívania prenajímaného dopravného prostriedku, potom sa má za to, že sa prenajíma na užívanie, na aké obvykle slúži. V zmluve možno dohodnúť aj osobitný režim užívania alebo špecifikovať vybavenie prenajímaného dopravného prostriedku.

Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je v zmysle zákona povinný odovzdať dopravný prostriedok nájomcovi. Je povinný tak urobiť v čase, ktorý je dohodnutý v zmluve. Ak takýto čas nie je v zmluve dohodnutý, prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Tento pojem je potrebné vykladať so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho zmluvného vzťahu. Povinnosť odovzdať dopravný prostriedok však nie je podmienené požiadaním nájomcu. Ak sa chceme vyhnúť akýmkoľvek pochybnostiam, odporúčame ustanoviť v zmluve presný čas, kedy je prenajímateľ povinný odovzdať dopravný prostriedok nájomcovi.

Okrem toho, že prenajímateľ je povinný odovzdať dopravný prostriedok nájomcovi včas, má zákonom ustanovenú povinnosť odovzdať ho spolu s potrebami dokladmi, bez ktorých nemožno riadne uskutočňovať prevádzku tohto dopravného prostriedku (napr. technický preukaz o stave vozidla).

Režim užívania dopravného prostriedku

Obchodný zákonník v ďalších ustanoveniach o nájme dopravného prostriedku ustanovuje, že základným oprávnením nájomcu je užívanie prenajatého dopravného prostriedku, a to na účely, ktoré sú dohodnuté v zmluve alebo na také, na ktoré sa obvykle používa. Platí tu tiež zásada, že prenajatý dopravný prostriedok nesmie nájomca prenechať na užívanie inej osobe s výnimkou prípadov upravených v zmluve.

Základnou povinnosťou nájomcu je riadne sa starať o prenajatý dopravný prostriedok tak, aby na ňom nevznikla škoda. Ak by nebola spôsobená škoda nájomcom alebo osobami, ktorým prenechal dopravný prostriedok do užívania, za škodu je zodpovedný prenajímateľ. V zmluve možno ustanoviť povinnosť nájomcu dať prenajatý dopravný prostriedok poistiť, nevyplýva však nájomcovi priamo zo zákona.

Nájomné

V ustanovení § 634 Obchodného zákonníka je upravená povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné. Už zo samotnej povahy tejto zmluvy tak vyplýva, že ide o odplatnú zmluvu. Zmluva však bude platná aj prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na výške nájomného. Je to tak preto, že zákon v tomto paragrafe rozoznáva dohodnuté a obvyklé nájomné. Ak sa zmluvné strany nedohodnúť na presnej výške nájomného, je nájomca povinný zaplatiť nájomné, ktoré je obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na povahu prenajatého dopravného prostriedku a určený spôsob jeho užívania.

Ak sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú inak, je nájomca povinný platiť nájomné po ukončení užívania dopravného prostriedku. Ak je však zmluva uzatvorená na viac ako 3 mesiace, zo zákona má povinnosť platiť nájomné koncom každého kalendárneho mesiaca, v ktorom užíval prenajatý dopravný prostriedok.

Oslobodenie od povinnosti platiť nájomné

Z praktických dôvodov sa dotkneme ustanovenia § 635, ktoré oslobodzuje nájomcu od platenia nájomné za určitých zákonom ustanovených podmienok. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol používať dopravný prostriedok pre nespôsobilosť prenajatého dopravného prostriedku alebo potrebe jeho opravy. Táto podmienka sa však nevzťahuje na prípady, kedy túto nespôsobilosť spôsobil sám nájomca alebo osoby, ktorým umožnil prístup k prenajatému dopravnému prostriedku.

Zánik práva užívať dopravný prostriedok

So zánikom (skončením) nájomného vzťahu súvisí aj zánik práva užívať prenajatý dopravný prostriedok. Hneď, ako dôjde k zániku tohto práva, nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi na mieste, kde ho prevzal. V zmluve si však môžu ustanoviť niečo iné. Ak nájomca nevráti dopravný prostriedok, môže to byť podklad na podanie žaloby na vydanie veci na príslušnom súde.

Vzor zmluvy nájdete tu: Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

K téme

Témy

najom dopravneho prostriedkuPrémiový obsahvzor zmluvyzmluva

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Zmluvy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X