Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako budú môcť podnikatelia riešiť hroziaci úpadok od 17. 7. 2022 a ako bude fungovať preventívna reštrukturalizácia?

reštrukturalizácia
reštrukturalizácia Foto: Getty Images
28. septembra 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo spravodlivosti SR do medzirezortného pripomienkového konania už predložilo návrh zákona, o riešení hroziaceho úpadku ktorým chce pomôcť podnikateľom. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali.

Navrhuje sa nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu. Preventívnym konaním sa rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia.

Základným cieľom návrhu zákona je preto poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov.

Na dosiahnutie tohto účelu sa upravuje aj inštitút tzv. dočasnej ochrany, ktorý reálne poskytuje časový priestor pre účinnú reštrukturalizáciu a dosiahnutie cieľa, ktorý je verejnou preventívnou reštrukturalizáciou sledovaný, pričom súčasne dochádza k zrušeniu dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

Riešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Okrem uvedeného návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.

Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 17. júla 2022.

Nová právna úprava rieši aj požiadavku zvýšených požiadaviek na odbornosť a nezávislosť správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných či reštrukturalizačných konaní, pričom títo správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorej členov z radov odborníkov má menovať minister spravodlivosti, ktorá bude mať ustanovené postupy činnosti a výberu týchto správcov tak, aby bol zabezpečený výber len tých uchádzačov, ktorí svojimi odbornými vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a zodpovedným prístupom boli garanciou odborného, nezávislého a zákonného výkonu funkcie v obzvlášť náročných konkurzných či reštrukturalizačných konaní a aj v preventívnych konaniach. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj zverejnenie obrazovo-zvukového záznamu z tejto špeciálnej správcovskej skúšky.

V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou dochádza aj k úprave zákona č. 7/2005 Z. z., Obchodného zákonníka (zmena právnej úpravy spoločnosti v kríze) a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti dochádza k zmene reštrukturalizácie podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. v tom zmysle, že táto bude určená len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia hroziaceho úpadku.

Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka, vo vzťahu k veriteľom sa upravuje povinnosť uhrádzať ich nároky pomerne (nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa), virtualizuje sa zoznam veriteľov a zjednodušujú sa procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok.

Zavádza sa možnosť dlžníka, ktorý bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť. Súčasne dochádza k potrebným zmenám pri úprave súdneho poplatku za konkurzné konanie a za trvanie konkurzného konania, ako aj k zvýšeniu súdneho poplatku za podanie námietky zaujatosti v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, prípadne už aj v preventívnom konaní. Akékoľvek iné návrhy, oznámenia alebo žiadosti adresované súdu v preventívnom konaní sú oslobodené od úhrady súdneho poplatku, pokiaľ nie sú spoplatnené v súvislosti s iným konaním.

Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 17. júla 2022.

Čo všetko nový zákon upravuje a ako by mal vyzerať sa dočítate ďalej.

Predmet úpravy

Predmetom zákona je úprava hroziaceho úpadku, povinností súvisiacich s hroziacim úpadkom dlžníka a riešenie hroziaceho úpadku právnickej osoby verejnou preventívnou reštrukturalizáciou alebo neverejnou preventívnou reštrukturalizáciou, ako aj riešenie úpadku právnickej osoby, ktorý nastal počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Riešenie hroziaceho úpadku zákonom sa nevzťahuje na riešenie hroziaceho úpadku právnickej osoby, ktorá je vylúčená z pôsobnosti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vylúčenie týchto subjektov je odôvodnené najmä existujúcou osobitnou právnou úpravou dohľadu a riešenia krízových situácií týchto osobitných subjektov. Vylúčenie, ak ide o večné subjekty práva (napr. štát), môže byť absolútne alebo relatívne, a to pokiaľ ide o subjekty, ktorých úpadok resp. hroziaci úpadok podlieha osobitným pravidlám riešenia (napr. banka).

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

 1. spriaznenou osobou a spriaznenou pohľadávkou spriaznená osoba a spriaznená pohľadávka podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní; súhlas veriteľa s poskytnutím dočasnej ochrany vrátane určenia pravidiel podľa ustanovení tohto zákona nezakladá spriaznenosť,
 2. podriadeným veriteľom podriadený veriteľ podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní,
 3. zabezpečovacím právom, zabezpečeným veriteľom a zabezpečenou pohľadávkou zabezpečovacie právo, zabezpečený veriteľ a zabezpečená pohľadávka podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní; za zabezpečeného veriteľa sa nepovažuje veriteľ, ktorého zabezpečená pohľadávka nemôže byť uspokojená aspoň sčasti z predmetu zabezpečovacieho práva,
 4. drobným veriteľom veriteľ s celkovými pohľadávkami voči dlžníkovi v celkovej sume najviac 500 eur; na tento účel sa neprihliada na pohľadávky nadobudnuté postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia,
 5. malým veriteľom veriteľ, ktorý má menej ako 10 zamestnancov, a podľa poslednej riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky má ročné tržby a hodnotu majetku nižšie ako 2 000 000 eur; na tento účel sa neprihliada na pohľadávky nadobudnuté postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia,
 6. relevantným veriteľom veriteľ, ktorého nespriaznené pohľadávky predstavujú aspoň 20 % všetkých nespriaznených pohľadávok; ak žiaden z veriteľov nie je relevantným veriteľom, za relevantných veriteľov sa považujú prví traja veritelia s najvyššou hodnotou nespriaznených pohľadávok,
 7. významným veriteľom veriteľ, ktorého nespriaznené pohľadávky predstavujú aspoň 5 % všetkých nespriaznených pohľadávok,
 8. sporným veriteľom veriteľ, ktorého pohľadávku dlžník celkom alebo sčasti neuznáva, ak je označený v zozname veriteľov ako sporný veriteľ; v časti, v ktorej je pohľadávka sporného veriteľa nesporná, je takýto veriteľ nesporným veriteľom,
 9. verejnoprávnym veriteľom veriteľ, ktorého pohľadávka voči dlžníkovi vznikla z verejnoprávneho vzťahu,
 10. známym veriteľom veriteľ, o ktorom dlžník účtuje ako o veriteľovi, ako aj ten, o koho pohľadávke voči nemu dlžník vie alebo musí vedieť,
 11. financovaním poskytnutie úveru alebo obdobného plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedá,
 12. kvalifikovanou skupinou veriteľov veriteľ alebo skupina veriteľov, ktorých nespriaznené pohľadávky predstavujú aspoň 10 % všetkých nespriaznených pohľadávok,
 13. kvalifikovaným podnetom vecne odôvodnený podnet správcu, veriteľského výboru, člena veriteľského výboru, poradcu, významného veriteľa, veriteľa, voči ktorému dlžník nesplnil nový záväzok riadne alebo včas, alebo zákonného sudcu,
 14. nefinančnou pohľadávkou iná pohľadávka ako pohľadávka z úveru alebo obdobného plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedá; pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa za nefinančnú pohľadávku nepovažuje,
 15. najlepším alternatívnym scenárom postavenie veriteľa v prípade ďalšieho najlepšieho alternatívneho scenára, ak by verejný preventívny reštrukturalizačný plán (ďalej len „verejný plán“) nebol potvrdený súdom,
 16. novým záväzkom záväzok, ktorý vznikol  od začiatku kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytla dočasná ochrana,
 17. starým záväzkom záväzok, ktorý vznikol pred kalendárnym mesiacom, v ktorom sa poskytla dočasná ochrana,
 18. pracovnoprávnym nárokom mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vrátane nárokov na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 19. rozhodným dňom prvý deň kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol podaný návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie (ďalej len „návrh“),
 20. spoločníkom akcionár, spoločník, člen družstva alebo iná osoba s majetkovou účasťou na dlžníkovi,
 21. podielom obchodný podiel, akcia a iná majetková účasť na dlžníkovi,
 22. štatutárnym orgánom dlžníka štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka,
 23. vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu okamih vzniku práva na plnenie podľa § 488 Občianskeho zákonníka bez ohľadu na to, či už nastal čas plnenia; v pochybnostiach sa predpokladá, že pohľadávka vznikla právoplatnosťou rozhodnutia súdu alebo okamihom písomného uznania dlžníkom,
 24. vznikom pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu okamih, kedy bol dlžník prvý krát oprávnený plniť takúto pohľadávku,
 25. konaním o verejnej preventívnej reštrukturalizácii úsek od podania návrhu až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu na potvrdenie verejného plánu alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu o zastavení verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Hroziaci úpadok

Dlžník je v hroziacom úpadku, najmä ak mu hrozí platobná neschopnosť. Dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť.

Ak dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, môže riešiť hroziaci úpadok preventívnym konaním podľa tohto zákona.

Povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka

Dlžník je povinný sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť hroziaci úpadok a bez zbytočného odkladu prijať vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Je tiež povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku dlžníka.

Ak je dlžník vedený v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu, ide o okolnosť, ktorá signalizuje, že dlžníkovi môže hroziť úpadok a dlžník je povinný posúdiť, či mu úpadok hrozí.

Ak štatutárny orgán nemá dostatok odborných vedomostí alebo skúseností, je povinný vyhľadať pomoc odborníka na posúdenie, či mu úpadok hrozí a aké opatrenia je potrebné uskutočniť na prekonanie hroziaceho úpadku.

Štatutárny orgán dlžníka, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej starostlivosti podľa osobitného predpisu urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jeho prekonanie.

Počas hroziaceho úpadku je štatutárny orgán dlžníka povinný zohľadňovať spoločné záujmy veriteľov, spoločníkov a iných osôb, ktoré môžu byť hroziacim úpadkom dlžníka dotknuté, a v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku podľa tohto zákona je povinný im poskytovať všetky podstatné informácie potrebné k prijatiu informovaných rozhodnutí. Štatutárny orgán dlžníka je povinný postupovať proaktívne a snažiť sa o konsenzuálne riešenie hroziaceho úpadku.

Ak sa rieši hroziaci úpadok v preventívnom konaní, štatutárny orgán dlžníka je povinný postupovať tak, aby neohrozil dosiahnutie účelu preventívneho konania. Ak súd potvrdí verejný plán alebo neverejný preventívny reštrukturalizačný plán (ďalej len „neverejný plán“), štatutárny orgán dlžníka je povinný presadzovať plnenie verejného plánu alebo neverejného plánu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť alebo sťažiť riadne alebo včasné splnenie verejného plánu alebo neverejného plánu.

Poradca v preventívnom konaní

Pri riešení hroziaceho úpadku je štatutárny orgán dlžníka povinný zvážiť využitie poradcu alebo poradcov, ktorí majú odborné vedomosti a skúsenosti, technické a personálne vybavenie, ktoré je potrebné pri riešení hroziaceho úpadku dlžníka, a požívajú dôveru relevantných veriteľov. Dlžník je povinný využiť poradcu, ak nezíska súhlas väčšiny veriteľov alebo relevantného veriteľa.

Ak štatutárny orgán dlžníka zvažuje využitie poradcu pri riešení hroziaceho úpadku, informuje o tom relevantných veriteľov. Pri výbere a využití poradcu štatutárny orgán dlžníka prihliada najmä na odporúčania a výhrady relevantných veriteľov k poradcovi, ktoré je povinný dôkladne zvážiť. O každej zmene poradcu je dlžník povinný informovať veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany.

Dlžník je povinný v návrhu, koncepte plánu a verejnom pláne uviesť všetkých poradcov, ktorých využil, využíva alebo plánuje využiť pri riešení hroziaceho úpadku, spôsob určenia výšky odmeny každého poradcu, uhradenú a neuhradenú sumu odmien každého poradcu a predpokladanú celkovú sumu odmeny každého poradcu; v tejto výške odmeny sa poradca považuje za nedotknutého.

Odmene poradcu možno odporovať, ak je táto odmena s ohľadom na pomery dlžníka neprimeraná; za neprimeranú odmenu sa považuje odmena poradcu, o ktorej tak rozhodne veriteľský výbor, ibaže poradca preukáže opak.

Poradca, ktorý sa podieľa na riešení hroziaceho úpadku dlžníka najmä

 • vypracúva projekciu peňažných tokov, príjmov a nákladov a ich štruktúry na účely vypracovania konceptu plánu a verejného plánu,
 • skúma obsah a rozsah faktorov ovplyvňujúcich udržateľnosť podniku dlžníka a jeho možností pokračovať v činnosti vrátane miery ohrozenia jeho udržateľnosti,
 • skúma a navrhuje potrebu zavedenia konkrétnych opatrení a ich predpokladaný vplyv na udržateľnosť podniku dlžníka a jeho možnosti pokračovať v činnosti na účely vypracovania konceptu plánu a verejného plánu.

Každý poradca, ktorý sa podieľa na riešení hroziaceho úpadku dlžníka, je povinný konať s odbornou starostlivosťou. Poradca je tiež povinný zúčastniť sa informatívnej schôdze a schvaľovacej schôdze.

Pri porušení povinnosti ustanovenej týmto zákonom zodpovedá poradca dlžníkovi za škodu. Dohody medzi poradcom a dlžníkom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť poradcu, sú zakázané. Ak je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, nároky zo zodpovednosti za škodu uplatňuje správca.

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Návrh je oprávnený podať dlžník. Návrh okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu musí obsahovať vyhlásenie dlžníka, že sú splnené všetky podmienky na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

K návrhu dlžník pripojí koncept plánu a prílohy. K návrhu dlžník môže pripojiť súhlas väčšiny veriteľov nie starší ako 30 dní pred podaním návrhu a priebežnú účtovnú závierku alebo súhlas relevantného veriteľa nie starší ako 30 dní pred podaním návrhu.

Návrh sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, ktorý musí byť autorizovaný dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka v konaní o povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Splnomocnenie musí byť autorizované dlžníkom, inak sa na návrh neprihliada.

Náležitosti konceptu plánu

Koncept plánu musí obsahovať náležitosti verejného plánu. Rozpätie predpokladanej miery uspokojenia veriteľov v skupine nesmie byť v koncepte plánu viac ako 10 % z istiny pohľadávok oproti verejnému plánu, ktorý bude predmetom hlasovania na schvaľovacej schôdzi. Podrobný plán peňažných tokov sa v koncepte plánu uvádza na obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov.

Nedostatky návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Ak návrh neobsahuje všetky náležitosti, vyhlásenia a prílohy, súd poučí dlžníka o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky návrhu v lehote desiatich dní od doručenia výzvy odstránil, a súčasne dlžníka poučí o tom, že inak sa na návrh neprihliada.

Povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu súd povolí, ak je dlžník v hroziacom úpadku a nie je tu iná prekážka ustanovená týmto zákonom.

Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu súd nepovolí, ak možno predpokladať, že podnik dlžníka nie je životaschopný, najmä ak

 1. existujú dôvody na zrušenie dlžníka,
 2. dlžník bol zrušený alebo je v likvidácii,
 3. vo vzťahu k dlžníkovi pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. vo vzťahu k dlžníkovi prebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
 5. vo vzťahu k dlžníkovi bol začatý výkon zabezpečovacieho práva,
 6. dlžník riadne nevedie účtovníctvo alebo nesplnil povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín, alebo
 7. dlžník urobil iné opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu a ich následky neodstránil, najmä ak dlžník v posledných 12 mesiacoch pred podaním návrhu rozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje.

Dlžník musí byť v čase podania návrhu zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Ak súd povolil verejnú preventívnu reštrukturalizáciu a zamietol návrh na potvrdenie verejného plánu dlžník je oprávnený opätovne podať návrh najskôr po uplynutí dvoch rokov od jej skončenia.

Ak súd povolil verejnú preventívnu reštrukturalizáciu a verejný plán potvrdil, dlžník je oprávnený opätovne podať návrh najskôr po uplynutí dvoch rokov od splnenia verejného plánu.

Rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu do desiatich dní od doručenia návrhu alebo odstránenia nedostatkov návrhu, ak návrh obsahuje všetky náležitosti, k návrhu sú pripojené všetky prílohy, z návrhu, vyhlásení uvedených v návrhu a príloh k návrhu vyplýva, že sú splnené všetky podmienky na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a súdu v čase rozhodovania o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie nie sú známe dôvody, ktoré by bránili povoleniu verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Ak súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, ustanoví dlžníkovi správcu zo zoznamu správcov na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom.

Ak súd nepovolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu v lehote desiatich dní od doručenia návrhu alebo odstránenia nedostatkov návrhu, podľa povahy návrh odmietne alebo konanie zastaví.

Údaje o dlžníkovi spolu s informáciou o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie dlžníka, o poskytnutí dočasnej ochrany vrátane súhlasu veriteľov väčšiny veriteľov alebo relevantného veriteľa, a zoznam veriteľov súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie sprístupniť v elektronickej podobe návrh, jeho prílohy a koncept plánu dotknutým veriteľom, ktorí sú označení v zozname veriteľov a každému dotknutému veriteľovi, ktorý požiada o doplnenie zoznamu veriteľov.

Úpadok dlžníka počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie 

Ak počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie nastane úpadok dlžníka, štatutárny orgán dlžníka je povinný o úpadku dlžníka bez zbytočného odkladu písomne informovať súd, správcu, veriteľský výbor a veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany, ak bola dočasná ochrana poskytnutá.

Dlžník môže vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii pokračovať aj po tom, ako nastal úpadok dlžníka, ak možno dôvodne predpokladať, že dlžník bude schopný riadne a včas plniť všetky nové záväzky a dôjde k potvrdeniu  verejného plánu súdom alebo dlžník odvráti úpadok inak; inak bez zbytočného odkladu podá návrh na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii

Súd konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii na základe kvalifikovaného podnetu zastaví, ak dlžník

 1. nespĺňal podmienky pre povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie podľa § 9,
 2. v návrhu alebo prílohách vedome uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo vyhlásenia,
 3. neuviedol všetkých poradcov, ktorých využil, využíva alebo plánuje využiť pri riešení hroziaceho úpadku,
 4. zoznam veriteľov nebol zostavený riadne,
 5. v zozname veriteľov neuviedol významného veriteľa, o ktorom vedel alebo mohol vedieť.

Súd tiež konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii zastaví na základe kvalifikovaného podnetu, ak

 1. dlžník neoznámil zmenu poradcu,
 2. dlžník je v úpadku a porušil povinnosť podľa § 11 ods. 1,
 3. dlžník, ktorý nie je pod dočasnou ochranou neplní svoje záväzky riadne alebo včas,
 4. dlžník pod dočasnou ochranou neplní nové záväzky riadne alebo včas,
 5. dlžník riadne alebo včas neuhradil odmenu správcu,
 6. dlžník riadne alebo včas neposkytuje súčinnosť,
 7. dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosť ustanovenú týmto zákonom,,
 8. po začatí konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii sa situácia zmenila tak, že nie je možné dôvodne predpokladať životaschopnosť podniku dlžníka alebo dosiahnutie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie,
 9. s prihliadnutím na všetky okolnosti veci dlžník nekoná vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii v dobrej viere.

Súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii, ak to navrhne dlžník.

Kvalifikovaný podnet

Kvalifikovaný podnet môže podať správca, veriteľský výbor alebo člen veriteľského výboru, poradca, významný veriteľ, veriteľ, voči ktorému dlžník pod dočasnou ochranou, nesplnil nový záväzok riadne alebo včas, alebo zákonný sudca. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa § 12 alebo opis skutočností odôvodňujúcich preskúmanie správcom podľa § 24 ods. 3. Ku kvalifikovanému podnetu musia byť pripojené listinné dôkazy preukazujúce skutočnosti uvedené v kvalifikovanom podnete.

Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom a ktoré nie je podané na príslušný orgán, sa neprihliada. O tom príslušný orgán podávateľa kvalifikovaného podnetu bezodkladne poučí.

Príslušný orgán prihliada len na skutočnosti uvedené v kvalifikovanom podnete; iné skutočnosti príslušný orgán skúma len vtedy, ak je to potrebné.

Skončenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Verejná preventívna reštrukturalizácia skončí právoplatnosťou rozhodnutia o

 1. odmietnutí návrhu alebo zastavení konania podľa § 10 ods. 3,
 2. zastavení konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa § 12,
 3. návrhu na potvrdenie verejného plánu.

Údaje o dlžníkovi spolu s informáciou o skončení verejnej preventívnej reštrukturalizácie a dôvodoch jej skončenia súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

Osobitná povinnosť po skončení verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Štatutárny orgán dlžníka je povinný do 15 dní od skončenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie bez potvrdenia verejného plánu súdom zverejniť v Obchodnom vestníku vyhlásenie, že nie je v úpadku (ďalej len „vyhlásenie“); to neplatí, ak v tejto lehote podá návrh na vyhlásenie konkurzu podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní, na základe ktorého sa neskôr začalo konkurzné konanie.

Dočasná ochrana

Poskytnutie dočasnej ochrany

Súd poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu v rozhodnutí o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie na obdobie

 1. troch mesiacov, ak s jej poskytnutím vyjadrila súhlas väčšina veriteľov počítaná podľa výšky ich nespriaznených pohľadávok, alebo
 2. jedného mesiaca, ak s jej poskytnutím vyjadril súhlas relevantný veriteľ.

Na účely určenia väčšiny veriteľov sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky, ktorú je na tento účel dlžník povinný zostaviť ku dňu, od ktorého v čase podania návrhu neuplynulo viac ako 60 dní. Na súhlasy veriteľov spriaznených pohľadávok sa neprihliada.

Súhlas väčšiny veriteľov alebo relevantného veriteľa  môže byť podmienený podaním návrhu na ustanovenie veriteľského výboru alebo zmenou alebo odvolaním štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo člena dozorného orgánu pred podaním návrhu podľa pravidiel určených v tomto súhlase. Ak má dlžník ustanovený veriteľský výbor, k zmene alebo odvolaniu štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo člena dozorného orgánu môže dôjsť iba so súhlasom veriteľského výboru podľa pravidiel určených v súhlase.

Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa § 10 ods. 4.

Predĺženie dočasnej ochrany

Dlžník môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany požiadať súd o jej predĺženie.

O predĺženie dočasnej ochrany môže požiadať dlžník len so súhlasom veriteľského výboru, ak sa v rokovaniach o verejnom pláne dosiahol náležitý pokrok a predĺženie dočasnej ochrany je nevyhnutné na dosiahnutie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Dlžník, ktorý presunul centrum hlavných záujmov z iného členského štátu v období troch mesiacov pred podaním návrhu, nie je oprávnený žiadať o predĺženie dočasnej ochrany.

Ak sú splnené podmienky pre predĺženie dočasnej ochrany, súd bezodkladne dočasnú ochranu predĺži o ďalšie tri mesiace. Celkové trvanie poskytnutej dočasnej ochrany nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

Údaje o dlžníkovi spolu s informáciou o predĺžení dočasnej ochrany súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

Dispozičné obmedzenia

V súhlase väčšiny veriteľov alebo relevantného veriteľa môžu veritelia určiť úkony dlžníka, ktoré počas dočasnej ochrany podliehajú schváleniu určeným poradcom.

Dlžník je povinný počas dočasnej ochrany obmedziť svoju činnosť na úkony, ktorým sa podstatne nemení skladba jeho majetku, záväzkov alebo záväzkových vzťahov. Iné úkony môže robiť iba so súhlasom veriteľského výboru.

Účinky dočasnej ochrany

Dlžník počas dočasnej ochrany nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Počas dočasnej ochrany nemožno voči dlžníkovi vyhlásiť konkurz alebo povoliť reštrukturalizáciu, začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie vedené podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní sa prerušuje a len čo návrh na začatie takéhoto konania dôjde na súd, konanie sa prerušuje.

Počas dočasnej ochrany nie je možné viesť voči dlžníkovi exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, začaté konania sa prerušujú a len čo návrh na začatie takéhoto konania dôjde na súd, konanie sa prerušuje, ibaže ide o vymáhanie

 1. pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
 2. plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.

Počas dočasnej ochrany je dlžník oprávnený prednostne plniť nový záväzok pred starým záväzkom a nespriaznený záväzok pred spriazneným záväzkom.

Počas dočasnej ochrany nie je možné voči dlžníkovi začať výkon zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi a takéto zabezpečovacie právo vykonať.

Počas dočasnej ochrany nie je možné započítať voči dlžníkovi spriaznenú pohľadávku.

Pre omeškania dlžníka, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy, odoprieť plnenie zo zmluvy alebo zmeniť obsah práv alebo povinností vyplývajúcich zo zmluvy; na ustanovenia zmlúv s podobným obsahom a účinkami sa neprihliada. To neplatí, ak by druhá zmluvná strana pokračovaním v plnení zmluvy mohla vážne ohroziť prevádzkovanie svojho podniku alebo plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je nevyhnutne potrebné na zachovanie prevádzky podniku dlžníka.

Počas dočasnej ochrany veriteľ nemôže ukončiť financovanie dlžníka, ktoré bolo dohodnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany z dôvodu, že dlžník neplní dohodnuté podmienky spočívajúce v plnení finančných ukazovateľov. Dlžník nie je oprávnený čerpať peňažné prostriedky z financovania, ktoré bolo dohodnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany, bez súhlasu veriteľského výboru.

Lehoty na uplatnenie práva voči dlžníkovi vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

Účinky dočasnej ochrany sa nevzťahujú na existujúce alebo budúce pracovnoprávne nároky súčasných alebo bývalých zamestnancov.

Krízové financovanie

Dlžník môže so súhlasom veriteľského výboru na účely zabezpečenia riadneho chodu prevádzky jeho podniku počas dočasnej ochrany prijať krízové financovanie. Za krízové financovanie sa považujú poskytnuté prostriedky najviac v rozsahu troch mesačných priemerných prevádzkových nákladov dlžníka za uplynulý kalendárny rok.

Za krízové financovanie sa považuje aj financovanie, ktoré bolo dohodnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany a peňažné prostriedky boli dlžníkom čerpané so súhlasom veriteľského výboru po poskytnutí dočasnej ochrany najviac do dosiahnutia rozsahu podľa odseku 1.

Prostriedky z krízového financovania možno použiť len na účely zabezpečenia riadneho chodu prevádzky podniku dlžníka počas dočasnej ochrany.

Krízové financovanie nemožno použiť najmä na refinancovanie financovania dlžníka, ktoré bolo poskytnuté pred poskytnutím dočasnej ochrany.

V prípade vyhlásenia konkurzu pre uspokojenie nárokov z krízového financovania platia rovnako ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o novom úvere.

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká

 1. doručením žiadosti dlžníka o ukončenie dočasnej ochrany súdu,
 2. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu na potvrdenie verejného plánu,
 3. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zastavení verejnej preventívnej reštrukturalizácie,
 4. uplynutím doby, na ktorú bola dočasná ochrana poskytnutá alebo predĺžená.

Subjekty verejnej preventívnej reštrukturalizácie

Súd

Súd vykonáva počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie dohľad nad činnosťou správcu a nad výkonom podnikateľskej činnosti dlžníka. Súd pri výkone dohľadu zohľadňuje záujmy veriteľov a informačnú asymetriu medzi veriteľmi a dlžníkom.

Súd môže uložiť dlžníkovi povinnosť sprístupniť informácie veriteľovi, ktorých sa veriteľ domáha, ak to považuje pre naplnenie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie za potrebné.

Ak vznikne v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii sporná otázka týkajúca sa výkladu niektorého z ustanovení tohto zákona alebo ďalšieho postupu v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii, súd môže vyjadriť právny názor na účely usmernenia strán a iných subjektov vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Správca

Ak správca počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie opakovane alebo závažne porušil povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka, súd bez zbytočného odkladu správcu odvolá a ustanoví nového správcu. O závažné porušenie povinnosti ide najmä vtedy, ak ustanovený správca napriek písomnému upozorneniu súdu porušil povinnosť podľa prvej vety.

Funkcia správcu zaniká

 1. potvrdením verejného plánu, ibaže verejný plán určil inak; najneskôr splnením verejného plánu,
 2. zastavením konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,
 3. smrťou alebo zánikom správcu.

Úlohy správcu

Správca vykonáva počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie dohľad nad dlžníkom tak, že skúma najmä skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii. Ak správca počas výkonu svojej funkcie zistí dôvod na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii, bez zbytočného odkladu o tom informuje súd, veriteľský výbor, relevantných veriteľov a veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany.

Správca plní počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie ďalšie úlohy určené súdom.

Správca na základe kvalifikovaného podnetu preskúma

 1. zodpovednosť štatutárneho orgánu dlžníka za obdobie, kedy nastali skutočnosti vedúce k hroziacemu úpadku dlžníka,
 2. úkony dlžníka, ktoré mohli byť príčinou jeho hroziaceho úpadku alebo úpadku, najmä z pohľadu ich platnosti, neúčinnosti, odporovateľnosti, zákazu konkurencie, zákazu vrátenia vkladov, zákazu vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje, transakcií s konfliktom záujmov, zákazu vyplácania zisku a rozdeľovania iných vlastných zdrojov,
 3. stav dlžníka v čase začatia verejnej preventívnej reštrukturalizácie a posúdi, či dlžník bol v hroziacom úpadku alebo v úpadku a kedy tento stav nastal a či stav hroziaceho úpadku alebo úpadku trvá.

Správca vypracuje odôvodnenú písomnú správu o výsledku preskúmania kvalifikovaného podnetu podľa odseku 3, ktorú zašle najneskôr do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu súdu a podávateľovi kvalifikovaného podnetu. V odôvodnených prípadoch správca písomne oznámi súdu dôvody, pre ktoré nie je možné lehotu podľa prvej vety dodržať a novú lehotu nie dlhšiu ako 15 dní, v ktorej súdu zašle písomnú správu o výsledku preskúmania kvalifikovaného podnetu.

Dlžník, štatutárny orgán dlžníka a tretie osoby sú povinné poskytovať správcovi súčinnosť.

Správca má za výkon funkcie vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii nárok na odmenu a nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie. Odmenu a výdavky správcu platí dlžník.

Veritelia

Dotknutým veriteľom je

 1. každý veriteľ, ktorého pohľadávka vznikla pred rozhodným dňom, ibaže podľa tohto zákona sa považuje za nedotknutého veriteľa,
 2. spoločník, ak verejný plán predpokladá u dlžníka predaj, prevod alebo vydanie nových podielov, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy dlžníka, alebo zmenu zakladateľskej zmluvy, stanov alebo iných obdobných dokumentov.

Dotknutým veriteľom ako podmieneným dotknutým veriteľom je tiež ručiteľ, spoludlžník alebo iná osoba, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi po rozhodnom dni, ak splní záväzok za dlžníka, ktorý vznikol pred rozhodným dňom, ibaže podľa tohto zákona sa považuje za nedotknutého veriteľa.

Nedotknutým veriteľom je

 1. každá osoba so svojim pracovnoprávnym nárokom voči dlžníkovi,
 2. drobný veriteľ,
 3. malý veriteľ v sume 5 000 eur,
 4. správca,
 5. poradca vo výške odmeny podľa § 5 ods. 3,
 6. nepeňažný veriteľ,
 7. sporný nespriaznený veriteľ.

Ak tak určí verejný plán, nedotknutým veriteľom je aj

 1. verejnoprávny veriteľ,
 2. zabezpečený veriteľ, pri ktorom možno dôvodne predpokladať uspokojenie jeho pohľadávky zo zabezpečenia poskytnutého dlžníkom v plnom rozsahu,
 3. skupina veriteľov z bežného obchodného styku,
 4. skupina zákazníkov.

Počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie sa splatnosť príslušenstva pohľadávok dotknutých veriteľov od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie odkladá do potvrdenia verejného plánu, zamietnutia návrhu na potvrdenie verejného plánu alebo zastavenia konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Ak súd verejný plán potvrdí, zaniká príslušenstvo nefinančnej pohľadávky dotknutého veriteľa, na ktoré vznikol nárok dotknutému veriteľovi

 1. do rozhodného dňa v rozsahu, v akom presahuje 5 % p. a. z istiny, a
 2. od rozhodného dňa vrátane rozhodného dňa až do potvrdenia verejného plánu súdom.

Zoznam veriteľov

Pred podaním návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie je dlžník povinný zostaviť k rozhodnému dňu zoznam veriteľov, v ktorom označí všetkých známych veriteľov vrátane veriteľov sporných pohľadávok a výšku pohľadávok veriteľov. Dôvody spornosti musia byť v zozname veriteľov vecne odôvodnené, inak platí, že zoznam veriteľov nebol zostavený riadne.

Zoznam veriteľov sa člení na dotknutých veriteľov a nedotknutých veriteľov.

Dotknutí veritelia sa v zozname veriteľov členia na

 1. zabezpečených veriteľov,
 2. nezabezpečených veriteľov,
 3. veriteľov spriaznených pohľadávok,
 4. podriadených veriteľov a
 5. spoločníkov.

Informatívna schôdza

Ak súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, dlžník zvolá informatívnu schôdzu tak, aby sa konala nie skôr ako 15 deň a nie neskôr ako 20 deň od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Informatívna schôdza sa môže konať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Právo zúčastniť sa informatívnej schôdze má každý, kto tvrdí, že je dotknutým veriteľom. Informatívnej schôdze sa zúčastní správca, poradca a zákonný sudca.

Informatívnu schôdzu vedie dlžník.

Predmetom informatívnej schôdze je informovanie dotknutých veriteľov o hroziacom úpadku dlžníka a predstavenie konceptu plánu dotknutým veriteľom.

Veriteľský výbor

Ak to navrhne dlžník alebo kvalifikovaná skupina veriteľov, súd pri povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie, inak bez zbytočného odkladu po jej povolení, ustanoví dlžníkovi veriteľský výbor.

Veriteľský výbor má najviac päť členov. Členov veriteľského výboru určí súd tak, aby v ňom boli zastúpení najmä relevantní veritelia a aby v ňom boli primerane zastúpení zabezpečení veritelia a nezabezpečení veritelia.

Súhlas veriteľa s ustanovením do funkcie člena veriteľského výboru sa nevyžaduje. Veriteľ má právo písomne sa vzdať funkcie člena veriteľského výboru; vzdanie sa funkcie člena veriteľského výboru je účinné dňom jeho doručenia príslušnému súdu.

Zánikom funkcie člena veriteľského výboru nezaniká pôsobnosť veriteľského výboru. Ak je to potrebné, súd môže člena veriteľského výboru kedykoľvek odvolať, vymeniť alebo doplniť.

Každý člen veriteľského výboru je oprávnený nahliadať do účtovníctva, písomností a iných podkladov dlžníka v rovnakom rozsahu ako správca. Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme veriteľov.

Veriteľský výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.

Do pôsobnosti veriteľského výboru patrí

 1. určiť úkony dlžníka, okrem úkonov, ktorým sa podstatne nemení skladba jeho majetku, záväzkov alebo záväzkových vzťahov, ktoré podliehajú schváleniu veriteľským výborom a tieto úkony schvaľovať,
 2. určiť úkony dlžníka, okrem úkonov, ktorým sa podstatne nemení skladba jeho majetku, záväzkov alebo záväzkových vzťahov, ktoré podliehajú schváleniu určeným poradcom,
 3. poskytnúť súhlas dlžníkovi na prijatie krízového financovania,
 4. rozhodnúť o neprimeranosti odmeny poradcu,
 5. vyjadrovať sa k verejnému plánu,
 6. ďalšia pôsobnosť ustanovená týmto zákonom.

Činnosť veriteľského výboru sa končí

 1. potvrdením verejného plánu, ibaže verejný plán určil inak, najneskôr však splnením verejného plánu,
 2. zastavením verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Verejný plán

Základné pravidlá prípravy verejného plánu

Verejný plán musí byť vypracovaný tak, aby zabezpečoval spravodlivú distribúciu hodnoty majetku dlžníka medzi dotknutých veriteľov, bol určitý, zrozumiteľný, reálny, udržateľný, podľa možnosti konsenzuálny a obsahoval všetky údaje, ktoré dotknutí veritelia potrebujú, aby mohli o verejnom pláne informovane hlasovať.

Ak dotknutý veriteľ nesúhlasí s určením hodnoty majetku dlžníka v koncepte plánu, dlžník je povinný poskytnúť dotknutému veriteľovi bezodplatne všetku súčinnosť tak, aby bol schopný si zabezpečiť určenie hodnoty majetku znaleckým posudkom pred hlasovaním o prijatí verejného plánu.

Verejný plán sa nesmie podstatne odchyľovať od konceptu plánu, ibaže je to na spoločný prospech dotknutých veriteľov. Podstatnou odchýlkou sa rozumie najmä, ak verejný plán predpokladá vytvorenie iných skupín dotknutých veriteľov ako koncept plánu alebo miera uspokojenia dotknutých veriteľov má byť nižšia ako miera uspokojenia predpokladaná konceptom plánu.

Právne úkony dlžníka urobené počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie, ktoré poskytujú dotknutému veriteľovi výhodu nepredpokladanú verejným plánom, sú neplatné.

Reštrukturalizačné opatrenia

Reštrukturalizačnými opatreniami sú všetky opatrenia ekonomickej a právnej povahy, ktorých cieľom je odvrátiť úpadok dlžníka a zabezpečiť životaschopnosť podniku dlžníka (ďalej len „reštrukturalizačné opatrenia“). Reštrukturalizačné opatrenia  môžu pozostávať z akejkoľvek zmeny na strane majetku, záväzkov, záväzkových vzťahov alebo kapitálovej štruktúry dlžníka alebo z kombinácii týchto zmien, vrátane zapojenia iných osôb, najmä investora alebo novozaloženej osoby (ďalej len „zapojená osoba“), ako aj z  organizačných, personálnych, obchodných, finančných a prevádzkových opatrení.

Reštrukturalizačnými opatreniami sú najmä

 1. reštrukturalizácia záväzkov dlžníka voči dotknutým veriteľom, najmä odklad ich splatnosti alebo ich čiastočné odpustenie, ich zabezpečenie alebo úprava ich zabezpečenia alebo ich uspokojenie inak ako peniazmi,
 2. reštrukturalizácia majetku dlžníka, najmä predaj, prevod alebo zaťaženie majetku, podniku alebo časti podniku dlžníka alebo zrušenie zaťaženia majetku dlžníka,
 3. reštrukturalizácia kapitálovej štruktúry dlžníka, najmä predaj, prevod alebo vydanie nových podielov, zmena zakladateľskej zmluvy, stanov alebo iných podobných dokumentov alebo doplnenie kapitálu dlžníka alebo rovnaké opatrenia u zapojenej osoby,
 4. reštrukturalizácia ľudských zdrojov podniku, najmä prepustenie zamestnancov, prijatie nových zamestnancov alebo úprava pracovnoprávnych vzťahov najmä pracovného času, pracovnej náplne, druhu práce,
 5. reštrukturalizácia riadenia a kontroly dlžníka, najmä ustanovenie, odvolanie alebo výmena štatutárneho organu alebo jeho člena alebo člena dozorného orgánu,
 6. všetky ďalšie reštrukturalizačné opatrenia, ktorých cieľom je odvrátiť úpadok a zabezpečiť životaschopnosť podniku,
 7. financovanie reštrukturalizačných opatrení.

Náležitosti vereného plánu

 Verejný plán sa člení na úvodnú časť, opisnú časť a záväznú časť.

Úvodná časť verejného plánu obsahuje označenie dlžníka, správcu a príslušného súdu.

Opisná časť verejného plánu obsahuje

 1. podrobnú charakteristiku hlavného predmetu podnikania a ostatných predmetov podnikania dlžníka,
 2. podrobný opis ekonomickej situácie dlžníka, najmä prečo hrozí úpadok, prípadne kedy nastal hroziaci úpadok a z akých dôvodov, vrátane uvedenia rozsahu ťažkostí,
 3. podrobný opis doposiaľ prijatých opatrení a reštrukturalizačných opatrení predpokladaných verejným plánom, vrátane vysvetlenia ich právnych a ekonomických dopadov a dôvodov ich prijatia a časový rámec ich implementácie,
 4. označenie dotknutých veriteľov, podmienených dotknutých veriteľov a nedotknutých veriteľov, vrátane odôvodnenia ich začlenenia do týchto skupín,
 5. označenie vytvorených skupín dotknutých veriteľov a odôvodnenie ich vytvorenia, opis a odôvodnenie pravidiel začleňovania jednotlivých dotknutých veriteľov do konkrétnej skupiny dotknutých veriteľov a odôvodnenie začlenenia dotknutého veriteľa do konkrétnej skupiny dotknutých veriteľov,
 6. predpokladanú mieru uspokojenia každého dotknutého veriteľa v najlepšom alternatívnom scenári a navrhovanú mieru uspokojenia každého dotknutého veriteľa,
 7. pravidlá poskytovania informácií zamestnancom a ich zástupcom a pravidlá konzultácii so zamestnancami a ich zástupcami, zhodnotenie celkových dôsledkov verejného plánu na zamestnancov dlžníka, najmä pokiaľ ide o otázky týkajúce sa skončenia pracovného pomeru alebo zmenu pracovných podmienok,
 8. podrobný plán peňažných tokov na obdobie plnenia verejného plánu,
 9. predpokladané nové financovanie a odôvodnenie jeho prijatia,
 10. všetky ďalšie vhodné údaje tak, aby dotknutí veritelia mohli informovane s odbornou starostlivosťou hlasovať o verejnom pláne,
 11. odôvodnenie rozumnej vyhliadky verejného plánu odvrátiť hroziaci úpadok a zabezpečiť životaschopnosť podniku dlžníka, a určenie nevyhnutných predpokladov na dosiahnutie tohto cieľa.

Záväzná časť verejného plánu obsahuje

 1. označenie dotknutých veriteľov a nedotknutých veriteľov, označenie vytvorených skupín dotknutých veriteľov s uvedením označenia veriteľov, ktorí patria do konkrétnej skupiny dotknutých veriteľov, a opis spôsobu nakladania s právami dotknutých veriteľov v skupine,
 2. opis spôsobu nakladania s majetkom, podnikom alebo časťou podniku dlžníka, ak má dôjsť k ich prevodu, zaťaženiu alebo zrušeniu zaťaženia,
 3. opis spôsobu vydania nových podielov dlžníkom alebo zapojenou osobou a opis spôsobu nakladania s aktuálnymi podielmi alebo novými podielmi, ak má dôjsť k prevodu alebo zrušeniu aktuálnych podielov alebo vydaniu nových podielov,
 4. označenie osôb, ktoré majú byť ustanovené do funkcie štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu dlžníka alebo zapojenej osoby, a ktoré majú byť z takej funkcie odvolané,
 5. označenie subjektu, ktorý poskytuje nové financovanie dlžníkovi alebo zapojenej osobe, podmienky nového financovania a ďalšie dohodnuté náležitosti nového financovania,
 6. označenie subjektu, ktorý poskytuje nový kapitál dlžníkovi alebo zapojenej osobe, podmienky poskytnutia nového kapitálu a ďalšie dohodnuté náležitosti poskytnutia nového kapitálu,
 7. opis iných právnych vzťahov, ktoré majú podľa verejného plánu vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť.

Ak je to vhodné, obsah vybraných časti verejného plánu môže byť uvedený v prílohe verejného plánu.

K verejnému plánu sa prikladá

 1. zoznam veriteľov,
 2. zoznam majetku so stanovením hodnôt,
 3. zoznam ručiteľov a iných garantov,
 4. zoznam spriaznených osôb,
 5. zoznam úkonov so spriaznenými osobami za posledné tri roky,
 6. zoznam zamestnancov,
 7. test hroziaceho úpadku,
 8. test najlepšieho záujmu veriteľov
 9. test pravidla relatívnej priority,
 10. test životaschopnosti.

Skupiny

 Vo verejnom pláne sa z dotknutých veriteľov vytvorí samostatná skupina

 1. pre každého zabezpečeného veriteľa,
 2. nezabezpečených veriteľov,
 3. veriteľov spriaznených pohľadávok,
 4. podriadených veriteľov a
 5. spoločníkov.

Pre každú skupinu, okrem skupiny pre nezabezpečených veriteľov, možno vo verejnom pláne vytvoriť ďalšie skupiny, ak vytvorenie týchto skupín lepšie zohľadní spoločné záujmy dotknutých veriteľov v skupinách na základe overiteľných pravidiel a súčasne vytvorenie ďalších skupín nezhorší postavenie malých dotknutých veriteľov.

S dotknutými veriteľmi sa v každej skupine musí zaobchádzať rovnako zohľadňujúc pravidlo pomerného uspokojenia veriteľov.

Nové financovanie

Verejný plán môže predpokladať nové financovanie reštrukturalizačných opatrení.

V prípade vyhlásenia konkurzu pre uspokojenie nárokov z nového financovania platia rovnako ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o novom úvere.6)

Posúdenie verejného plánu správcom

Správca posudzuje verejný plán z hľadiska existencie dôvodov na zamietnutie návrhu na potvrdenie verejného plánu alebo dôvodov na nahradenie súhlasu skupiny a o výsledkoch tohto posúdenia informuje na schvaľovacej schôdzi všetkých účastníkov schvaľovacej schôdze. Po skončení schvaľovacej schôdze podá správu o výsledkoch posúdenia príslušnému súdu bez zbytočného odkladu.

Oprava chýb vo verejnom pláne a výklad sporných ustanovení verejného plánu

Správca je oprávnený opraviť chybné ustanovenie vo verejnom pláne, ak má vedomosť o tom, aký má byť správny obsah chybného ustanovenia. Veriteľský výbor je oprávnený opraviť chybné ustanovenie vo verejnom pláne, ak mu takéto oprávnenie priznáva verejný plán.

Správca je oprávnený vykladať sporné ustanovenie verejného plánu, ak má vedomosť o okolnostiach jeho vzniku; pri výklade sporného ustanovenia sa vychádza z toho, ako by si sporné ustanovenie vykladali dotknutí veritelia v čase hlasovania o verejnom pláne a následne z toho, čo mali strany na mysli pri tvorení obsahu sporného ustanovenia. Veriteľský výbor môže vykladať sporné ustanovenia verejného plánu, ak mu takéto oprávnenie priznáva verejný plán; prvá veta platí rovnako.

Schválenie, potvrdenie, záväznosť a zrušenie verejného plánu

Schvaľovacia schôdza

Ak súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, dlžník zvolá schvaľovaciu schôdzu tak, aby sa konala nie skôr ako 60 a nie neskôr ako 70 deň od povolenia verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Schvaľovaciu schôdzu vedie dlžník.

Predmetom schvaľovacej schôdze je informovanie dotknutých veriteľov o dôvodoch hroziaceho úpadku, predstavenie verejného plánu a hlasovanie o prijatí verejného plánu.

Právo zúčastniť sa schvaľovacej  schôdzi má každý veriteľ, ktorý o sebe tvrdí, že je dotknutým veriteľom. Schvaľovacej schôdze sa zúčastní správca, poradca a zákonný sudca.

Väčšiny dotknutých veriteľov potrebné na schválenie verejného plánu

Verejný plán je schválený dotknutými veriteľmi, ak

 1. každá skupina zabezpečených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu,
 2. v každej skupine nezabezpečených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu aspoň trojštvrtinová väčšina hlasujúcich veriteľov v danej skupine počítaná podľa sumy pohľadávok,
 3. v každej skupine nezabezpečených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu väčšina veriteľov s pohľadávkami presahujúcimi 1 % sumy pohľadávok hlasujúcich veriteľov v danej skupine počítaná podľa pravidla každý veriteľ jeden hlas,
 4. v každej skupine veriteľov spriaznených pohľadávok a podriadených veriteľov hlasovala za prijatie verejného plánu nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov v danej skupine počítaná podľa sumy pohľadávok,
 5. v každej skupine spoločníkov hlasovala za prijatie verejného plánu nadpolovičná väčšina spoločníkov.

Právo hlasovať o prijatí verejného plánu má dotknutý veriteľ. Podmienený dotknutý veriteľ má právo hlasovať o prijatí verejného plánu, ak ten komu je zaviazaný plniť, nevyužije právo hlasovať.

Nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Ak niektorá skupina neschváli verejný plán, dlžník je oprávnený domáhať sa v návrhu na potvrdenie verejného plánu súdom nahradenia súhlasu skupiny rozhodnutím súdu (ďalej len „nahradenie súhlasu skupiny“).

O návrhu na nahradenie súhlasu skupiny súd rozhodne spolu s návrhom na potvrdenie verejného plánu.

Súd nahradí súhlas skupiny ak verejný plán schválila nadpolovičná väčšina skupín a aspoň jednou z nich bola skupina zabezpečených veriteľov a skupina nezabezpečených veriteľov, alebo ak verejný plán schválila aspoň nadpolovičná väčšina skupín, ktorá by v prípade najlepšieho alternatívneho scenára mohla byť uspokojená aspoň čiastočne.

Súd nahradí súhlas skupiny len vtedy, ak sa so skupinou, ktorej súhlas sa má nahradiť, zaobchádza aspoň tak priaznivo, ako s každou inou skupinou rovnakej triedy a priaznivejšie ako s každou podriadenou skupinou, a žiadna skupina podľa verejného plánu nemá prijať viac ako pôvodné plnenie.

Ak verejný plán predpokladá odpustenie pohľadávok skupín podľa § 36 ods. 1 písm. a) a b), ale nepredpokladá, že doterajší spoločníci odovzdajú bez náhrady všetky podiely veriteľom na účel ich uspokojenia, nahradenie súhlasu skupiny je prípustné len vtedy, ak doterajší spoločníci doplnia pri potvrdení verejného plánu vlastné zdroje dlžníka peňažným plnením vo výške aspoň 20 % odpustenej sumy pohľadávok veriteľov. Doplnené vlastné zdroje sa môžu použiť výlučne na uspokojenie veriteľov uvedených v predchádzajúcej vete, medzi ktorých sa rozdelia pomerne bez zbytočného odkladu po potvrdení verejného plánu.

Potvrdenie verejného plánu súdom

Dlžník je oprávnený podať návrh na potvrdenie verejného plánu v lehote siedmich dní od skončenia schvaľovacej schôdze. Návrh na potvrdenie verejného plánu obsahuje všeobecné náležitosti podania podľa osobitného predpisu. K návrhu na potvrdenie verejného plánu dlžník pripojí zápisnicu zo schvaľovacej schôdze, ňou schválený verejný plán a prílohy verejného plánu.

Dlžník súčasne s podaním návrhu na potvrdenie verejného plánu zašle elektronickú verziu tohto návrhu a jeho príloh každému veriteľovi, ktorý hlasoval  proti prijatiu verejného plánu (ďalej len „nesúhlasiaci veriteľ“).

Nesúhlasiaci veriteľ má právo vyjadriť sa k návrhu na potvrdenie verejného plánu. Vyjadrenie nesúhlasiaceho veriteľa sa zasiela súdu v lehote desiatich dní od doručenia elektronickej verzie návrhu na potvrdenie verejného plánu. Vyjadrenie nesúhlasiaceho veriteľa, ktoré musí byť autorizované. Súd prihliada len na vyjadrenia nesúhlasiacich veriteľov, ktoré boli podané riadne a včas.

O návrhu na potvrdenie verejného plánu súd rozhodne do 30 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie nesúhlasiacich veriteľov. Ak súd návrh na potvrdenie verejného plánu zamietne platí, že návrh na nahradenie súhlasu skupiny, ak bol podaný, bol tiež zamietnutý.

Zamietnutie návrhu na potvrdenie verejného plánu

Súd návrh na potvrdenie verejného plánu zamietne, ak zistí, že

 1. neboli dodržané pravidlá prípravy, tvorby a schvaľovania verejného plánu alebo zoznam veriteľov nebol zostavený riadne, ak to namieta nesúhlasiaci veriteľ, na ktorého to malo alebo môže mať nepriaznivý vplyv,
 2. návrh na potvrdenie verejného plánu nebol podaný včas alebo dlžník včas nezaslal jeho elektronickú verziu nesúhlasiacemu veriteľovi,
 3. verejný plán je neurčitý alebo nezrozumiteľný,
 4. verejný plán nebol schválený dotknutými veriteľmi alebo rozhodnutím súdu vo všetkých skupinách,
 5. nesúhlasiaci veriteľ  vo vyjadrení tvrdí, že v prípade potvrdenia verejného plánu bude jeho postavenie horšie, ako v prípade najlepšieho alternatívneho scenára, ibaže dlžník preukáže opak,
 6. dlžník je v omeškaní s úhradou podstatnej časti nových záväzkov a ich uhradenie nie je ani dostatočným spôsobom zabezpečené,
 7. kvalifikovaná skupina nesúhlasiacich veriteľov vo vyjadrení tvrdí, že verejný plán nemá rozumné vyhliadky na odvrátenie hroziaceho úpadku alebo zabezpečenie životaschopnosti podniku, ibaže dlžník preukáže, že možno dôvodne predpokladať opak,
 8. nové financovanie potrebné na plnenie verejného plánu nespravodlivo poškodzuje záujmy veriteľov, alebo
 9. sú tu dôvody na zastavenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Proti uzneseniu, ktorým súd zamietol návrh na potvrdenie verejného plánu súdom a návrh na nahradeniu súhlasu skupiny, je prípustné odvolanie. Odvolací súd rozhodne o odvolaní do 30 dní od predloženia veci podľa stavu v čase rozhodovania súdu prvého stupňa.

Záväznosť a účinky potvrdeného verejného plánu

Potvrdený verejný plán je záväzný voči dlžníkovi a každému veriteľovi v zozname veriteľov. Účinky verejného plánu nastavajú potvrdením verejného plánu, ak verejný plán neurčuje inak.

Záväzky tretích osôb, na ktorých vznik, zmenu alebo zánik sa inak vyžaduje prejav vôle tretej osoby, vzniknú, zmenia sa alebo zaniknú na základe verejného plánu iba v prípade, že tretia osoba so vznikom, zmenou alebo zánikom záväzku prejavila súhlas.

Všetky práva, ktoré mal dotknutý veriteľ voči tretím osobám pred účinnosťou verejného plánu, zostávajú verejným plánom nedotknuté, ibaže dotknutý veriteľ písomne súhlasil inak. Verejným plánom zostáva nedotknuté najmä právo dotknutého veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky alebo iného práva, ktoré mal pred účinnosťou verejného plánu, od tretej osoby z dôvodu výkonu zabezpečovacieho práva alebo od spoludlžníka, ručiteľa alebo inej osoby, ktorá je povinná plniť za alebo popri dlžníkovi.

Verejným plánom zostáva nedotknuté právo veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky alebo iného práva, ktoré mal pred účinnosťou verejného plánu, z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku. Verejnému plánu, ako právnemu úkonu, nie je možné odporovať.

Pohľadávka dotknutého veriteľa, ktorý nebol dlžníkovi známy ani 30 deň od povolenia preventívnej reštrukturalizácie, sa potvrdením verejného plánu stáva voči dlžníkovi nevymáhateľnou. Tým nie je dotknutá vymáhateľnosť pohľadávky voči iným osobám.

Krízovému financovaniu a novému financovaniu možno odporovať iba vtedy, ak verejná preventívna reštrukturalizácia skončila inak, ako potvrdením verejného plánu a ten, kto ho poskytol musel vedieť, že poskytnutým krízovým financovaním alebo novým financovaním ukráti uspokojenie iných veriteľov.

Ak verejná preventívna reštrukturalizácia skončila potvrdením verejného plánu,

 1. poskytnuté nové financovanie alebo krízové financovanie a nároky z nich nemožno určiť za neplatné, odporovateľné alebo nevymáhateľné,
 2. voči poskytovateľom nového financovania alebo krízového financovania nemožno vyvodzovať trestnoprávnu, správnu alebo občianskoprávnu zodpovednosť z dôvodu, že poškodzuje spoločný záujem veriteľov, a
 3. právne úkony uskutočnené v súvislosti s rokovaním o verejnom pláne alebo plnením potvrdeného verejného plánu nemožno určiť za neplatné, odporovateľné alebo nevymáhateľné z dôvodu, že poškodzujú spoločný záujem veriteľov, ak boli primerané a nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Zrušenie verejného plánu rozhodnutím súdu

Súd na návrh dotknutého veriteľa zruší verejný plán, ak schválenie alebo potvrdenie plánu bolo dosiahnuté trestným činom. Návrh musí byť podaný do troch rokov od potvrdenia verejného plánu súdom, inak sa na návrh neprihliada.

Ak súd rozhodne o zrušení verejného plánu, veritelia môžu požadovať uspokojenie svojich pohľadávok a iných práv, ktoré mali pred jeho účinnosťou; platí, že premlčanie neplynulo v období od potvrdenia verejného plánu do jeho zrušenia a ak bola poskytnutá dočasná ochrana, premlčanie neplynulo v období od jej poskytnutia do zrušenia verejného plánu.

Ak súd nerozhodne inak, práva veriteľov a tretích osôb založené verejným plánom nie sú zrušením verejného plánu dotknuté. Ak je to potrebné k dosiahnutiu spravodlivého usporiadania pomerov medzi dotknutými stranami, súd môže prijať potrebné opatrenia; pritom je povinný zohľadňovať najmä ochranu práv nadobudnutých v dobrej viere.

Plnenie verejného plánu

Dozorná správa

Vo verejnom pláne možno určiť, že na čas jeho plnenia sa zavádza dozorná správa. Ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o dozornej správe sa použijú rovnako.

Splnenie podstatných častí verejného plánu

V záväznej časti verejného plánu sa určí, bez ktorých častí verejného plánu nemôže dôjsť k jeho splneniu (ďalej len „podstatná časť verejného plánu“); podstatnou časťou verejného plánu je vždy splnenie všetkých peňažných záväzkov z verejného plánu.

Ak dlžník splní podstatné časti verejného plánu, zverejní oznam o ich splnení v Obchodnom vestníku. Ak bola zavedená dozorná správa, dlžník môže zverejniť oznam o splnení podstatných častí verejného plánu iba so súhlasom správcu alebo veriteľského výboru.

Neverejná preventívna reštrukturalizácia

Dlžník, ktorý je v hroziacom úpadku a voči ktorému nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, môže s jedným alebo s viacerými veriteľmi, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska alebo inej obdobnej inštitúcii v zahraničí, dohodnúť neverejný plán v neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Dlžník oznámi začatie konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii príslušnému súdu, ak s tým súhlasia veritelia.

Dlžník predloží neverejný plán na posúdenie súdu najneskôr do troch mesiacov od oznámenia začatia konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii, inak sa konanie končí; o ukončení konania súd nevydáva rozhodnutie.

Ak súd v lehote 15 dní od predloženia neverejného plánu nerozhodne o jeho zamietnutí, platí, že neverejný plán bol potvrdený; súd o tom vydá dlžníkovi a veriteľom, ktorí boli označený dlžníkom ako účastníci konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii, potvrdenie.

Súd zamietne neverejný plán, ak zistí, že neverejný plán by mohol poškodiť majetkové záujmy veriteľov, ktorí nie sú účastníkmi plánu.

Potvrdenému neverejnému plánu ako právnemu úkonu možno odporovať iba z dôvodu, že v čase dohodnutia neverejného plánu neboli splnené podmienky podľa § 48, o ktorých druhá strana vedela alebo musela vedieť.

Ak na základe neverejného plánu má byť dlžníkovi poskytnuté nové financovanie, veriteľ, ktorý takéto financovanie poskytol, sa nepovažuje za veriteľa spriaznenej pohľadávky, aj keby inak bol veriteľom spriaznenej pohľadávky.

Neverejný plán zaväzuje iba veriteľov, ktorí s ním prejavili písomný súhlas.

Spoločné ustanovenia

 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

 1. podrobnosti o určení hroziaceho úpadku a hroziacej platobnej neschopnosti,
 2. podrobnosti o určení najlepšieho alternatívneho scenára,
 3. prílohy návrhu a podrobnosti o ich obsahových náležitostiach,
 4. podrobnosti o zozname veriteľov a jeho obsahových náležitostiach,
 5. podrobnosti o náležitostiach verejného plánu, jeho prílohách,
 6. podrobnosti o odmene správcu a náhrade výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie,
 7. podrobnosti o informatívnej schôdzi a schvaľovacej schôdzi,
 8. podrobnosti o činnosti veriteľského výboru.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle

 1. praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, a
 2. podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku.

Na počítanie lehôt sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní.

Ak tento zákon neustanovuje inak, porušenie povinnosti dlžníkom ustanovenej týmto zákonom nezakladá neplatnosť právneho úkonu dlžníka.

Prechodné ustanovenie

Ak dočasná ochrana poskytnutá podľa osobitného predpisu nezanikla do 16. júla 2022, jej účinky trvajú do uplynutia doby, na ktorú bola poskytnutá alebo predĺžená podľa ustanovení osobitného predpisu. Ak o ukončenie dočasnej ochrany poskytnutej podľa osobitného predpisu požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou, dočasná ochrana podľa osobitného predpisu zaniká dňom doručenia tejto žiadosti príslušnému súdu. Súd bezodkladne zverejní údaje o dlžníkovi a informáciu o tom, že dočasná ochrana poskytnutá podľa osobitného predpisu zanikla.

Dlžník, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana podľa osobitného predpisu, nie je oprávnený postupovať podľa ustanovení tohto zákona, ak trvajú účinky dočasnej ochrany poskytnutej podľa osobitného predpisu.

K téme

Témy

konkurzreštrukturalizáciarok 2022spravodajstvoúpadok

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Krízový manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

06dec8:30Derivatives and other trading instruments under IFRS8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)

06dec8:30Derivatives and other trading instruments under IFRS8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)

06dec8:30Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v zdravotníckych zariadeniach – zmeny od 1. 1. 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X