Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako nakladať s nebezpečným odpadom, ktorý vznikne v prevádzke?

Vrecká s odpadom na ulici
AP Photo/Dimitri Messinis
3. mája 2011 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

O tom ako nakladať s nebezpečným odpadom, ktorý vznikne v prevádzke hovorí Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z.. Nebezpečný odpad, ktorý vznikne v prevádzke možno likvidovať iba cez oprávnenú organizáciu, ktorá je ustanovená na to, že môže tento odpad od firmy prebrať. Nakladanie s nebezpečným odpadom ale musí byť ale v súlade s tým, ako nebezpečný odpad definuje zákon.

Nebezpečný odpad a jeho likvidácia

Ďalšie podmienky sú, že firma musí mať určené miesto, kde sa nebezpečný odpad zhromažďuje. Miesto musí spĺňať tiež určité podmienky, napríklad musí byť označené identifikačnými listami a obal, v ktorom sa nachádza musí byť nepriepustný. Pri odbere nebezpečného odpadu sa musí vykonať hlásenie na obvodný alebo krajský úrad životného prostredia, a to do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol vykonaný vývoz nebezpečného odpadu.

Firma si musí viesť evidencie o vzniknutých odpadoch a ohlasovať údaje z tejto evidencie v stanovených termínoch.

Podľa zákona o odpadoch sú odpady triedené podľa Katalógu odpadov.

Medzi nebezpečné odpady patria odpady, ktoré si vyžadujú špeciálne nakladanie a zneškodňovanie (napríklad lieky, žiarivky, odpad z nemocníc, kafilérií). Medzi tieto nebezpečné odpady patria:

 • piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové, resp. drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky,
 • odpady obsahujúce ortuť,
 • tuhé odpady obsahujúce nebezpečné odpady,
 • odpadový odstraňovač farby alebo laku,
 • odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky,
 • popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky,
 • popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky,
 • kaly z lapačov nečistôt,
 • absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
 • olejové filtre,
 • sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht,
 • zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky,
 • výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky,
 • izolačné materiály obsahujúce azbest,
 • stavebné materiály obsahujúce azbest,
 • iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
 • popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky,
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Je potrebné spolupracovať s orgánmi štátnej správy v tejto oblasti, ktoré udeľujú súhlas na:

 • prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
 • zneškodňovanie odpadov,
 • prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,
 • zmenu a rekonštrukcie takýchto zariadení,
 • vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
 • nakladanie a prepravu odpadov.

Zákon zakazuje

 • uložiť a ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,
 • zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 • skládkovať odpady kvapalné, odpady výbušné, korozívne, vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady, opotrebované pneumatiky,
 • riediť alebo zmiešavať odpady.
Všetky náklady spojené so zneškodnením odpadov znáša držiteľ odpadu.

Držiteľ odpadu je povinný

 • zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 • zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 • zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom,
 • zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 • zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
 • ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • umožniť orgánom štátneho dozoru prístup na odoberanie vzoriek odpadov,
 • vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru,
 • zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,

Firma môže uzatvoriť zmluvu s prepravcom na prepravu nebezpečných odpadov. Vtedy je firma povinná:

 • zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade so zákonom, a v prípade, že sa na prepravu nebezpečných odpadov vyžaduje súhlas, aj v súlade s týmto súhlasom,
 • zabezpečiť, aby preprava nebezpečných odpadov bola vykonaná dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí.

Odosielateľ a aj príjemca nebezpečných odpadov sú povinní:

 • viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch,
 • ohlasovať ustanovené údaje z evidencie obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov,
 • umožniť orgánom štátneho dozoru  kontrolu nakladania s odpadmi v priebehu prepravy, na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
 • vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

Odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečných odpadov a dopravca sú pri preprave nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov. Príjemca nebezpečných odpadov je povinný zaslať tento sprievodný list obvodnému úradu životného prostredia. Ak vznikne nový druh nebezpečných odpadov, je povinná firma zabezpečiť analýzu vlastností a zloženia týchto odpadov.

Výška pokuty

Subjekt, ktorý nesplní vyššie uvedené podmienky, hlavne ohlasovacie povinnosti, môže mať udelenú pokutu až do výšky 6638,78 eur.

Subjektu môže byť udelená pokuta do výšky 16 596,95 eur, ak:

 • vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné mať udelený súhlas, bez súhlasu,
 • nezaraďuje odpady podľa katalógu,
 • nevykonáva správne zhromažďovanie odpadov,
 • nevedie alebo neuchováva evidenciu o nebezpečnom odpade.

Najvyššia možná pokuta je vo výške 165 969,59 eur. Táto pokuta môže byť uložená subjektu, ktorý:

 • nezabezpečí oddelené zhromažďovanie odpadov a ich označovanie,
 • zhodnotí alebo zneškodní odpady bez súhlasu príslušného úradu,
 • nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu.

Informácie o firmách, ktoré likvidujú nebezpečný odpad môžeme dnes nájsť ľahko na internete spolu s ich cenníkmi. Tu sú niektoré z nich: Envi-Geos Nitra, s.r.o., Dekonta, s.r.o. Bratislava, H + Eko  s.r.o Košice, AGB ekoservis s.r.o. Košice, Modrá Planéta s.r.o. Bratislava, Neokov-Róbert Grigeľ, Košice, Viskup Bohuš, Lehota, Fecupral s.r.o., Veľký Šariš, Proservis Strážske, s.r.o., Aneo s.ro., Trnava, Samp Slovakia s.r.o. Bardejov, Boneko, a.s., Holíč, Jami-Marián Mišenko, Prešov, Eko-fbb,s.r.o., Vranov nad Topľou, Agro-Eko, Ing. Ľuboš Ivan, Nové Zámky, Speko Šaľa, s.r.o., Eko Log, s.r.o., Trenčín, Tommü – T, s.r.o., Skalica, Waste Recycling, a.s., Zlaté Moravce, GTVT, s.r.o, Bratislava, Argenta Plus – Lucia Homolová, Bratislava, Roteko, s.r.o. Banská Bystrica, Singh Servis, s.r.o., Šaľa, RDB, s.r.o. Moldava nad Bodvou

ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevádzka

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X