Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako sa zmení oslobodenie dane z nehnuteľností a daň za ubytovanie?

daň za ubytovanie
daň za ubytovanie Foto: Getty Images
30. novembra 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť
Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť obciam, ktoré správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí).  Pre obce sa zavádza možnosť určiť si okruh stavieb uvedených v § 17 ods. 3 písmene b), na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie (v súčasnosti museli obce taxatívne prevziať znenie celého písmena b) do VZN obce).
Taktiež sa upravujú ďalšie ustanovenia tohoto zákona na základe doplňujúceho návrhu.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky .

Oslobodenie od dane a zníženie dane

V súlade so zásadou výkonu daňovej politiky vo veci miestnych daní a poplatkov na úrovni samosprávy tak pri určovaní sadzieb miestnych daní a poplatkov ako aj určenia rozsahu úľav a oslobodení sa zavádza možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity (napr. športové haly, plavárne, a pod.). Možnosť oslobodenia od tejto dane alebo zníženie tejto dane sa nebude vzťahovať na prevádzky, ako obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity.

Daň za ubytovanie

Novelou zákona sa tiež upravuje okruh ubytovacích zariadení okrem tých, ktoré sú taxatívne uvedené v predmete dane za ubytovanie aj o zariadenia,  ktoré nie sú v predmete dane taxatívne vymedzené,  v ktorých je odplatne poskytované prechodné ubytovanie fyzickej osobe. Nie je pritom rozhodujúce, či je ubytovanie poskytované širokej verejnosti, alebo iba vybraným skupinám osôb (napríklad zamestnanci zamestnávateľa, alebo kúpelní hostia), ani čo je účelom pobytu osôb. Dôležité je odplatné poskytovanie prechodného ubytovania na základe zmluvy, dohody, alebo konkludentne, ktoré v sebe zahŕňa služby typické pre tento typ ubytovania.

Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti

Definujú sa osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti na dani za ubytovanie.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.
Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie.

Základ dane

Upravuje sa vznik daňovej povinnosti daňovníka na najviac 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.

Oznamovacia povinnosť

Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľdane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti.
Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu podľa odseku 2 za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté.
Platiteľ dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením. Ak časť povinnosti alebo celú daňovú povinnosť plní za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, základ dane podľa § 39 sa znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca.

Určenie dane podľa pomôcok

Obec písomne vyzve platiteľa dane, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
Ak platiteľ dane nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Základom dane pri určovaní dane podľa pomôcok je súčin ubytovacej kapacity zariadenia (počet lôžok) v čase určenia dane podľa pomôcok a počtu dní v kalendárnom roku, za ktoré si platiteľ dane nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 41a. Na určovanie dane podľa pomôcok nemá vplyv vznik a zánik daňovej povinnosti podľa § 41.
Obec oznámi platiteľovi dane určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.

Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane

Obec môže so zástupcom platiteľa dane uzavrieť dohodu o náležitostiach rozsahu a spôsobu vedenia evidencie podľa § 41a ods. 2 na účely platenia dane, spôsobe vyberania dane, náležitostiach potvrdenia o zaplatení dane, lehotách a spôsobe odvodu dane obci. Zástupca platiteľa dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením.11) Zástupca platiteľa dane vyberá daň od daňovníka v mene platiteľa dane, ktorú odvádza na účet správcu dane. Platba na účet správcu dane sa považuje za odvedenú daň. Postup podľa osobitného predpisu vzťahujúci sa na neoznačenú platbu22e) sa nepoužije, ak zástupca platiteľa dane preukáže, že k odvedeniu dane došlo v dôsledku chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti.

Paušálna daň

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením paušálnu sadzbu dane. Paušálna sadzba dane je sadzba dane na jedno lôžko z ubytovacej kapacity zariadenia na kalendárny rok.
Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity počas kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane súhlasí. Na platiteľa dane sa v tomto prípade nevzťahuje ustanovenie § 41a odsek 2.
Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím. Obec môže v rozhodnutí určiť platenie paušálnej dane v splátkach. Splátky splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí; platiteľ dane môže vyrubenú daň zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 41a, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa § 40 ods. 2, paušálnu daň podľa § 41d, spôsob a lehoty platenia dane, oslobodenia od dane alebo zníženia dane

Daňové priznanie

Tlačivo daňového priznania k vybraným miestnym daniam nebude zverejňované v Zbierke zákonov ale na webe Ministerstva financií. Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani z vonkajšej reklamy určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

Prechodné ustanovenia

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 oznámiť ubytovaciu kapacitu zariadenia do 31. decembra 2022.
Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ustanovený podľa § 99d ods. 4 v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostáva v platnosti pre príslušné zdaňovacie obdobie.

K téme

Témy

daň z nehnuteľnostídaň za ubytovanierok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X