Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Chcete začať podnikať? Najmite si právnika! Z tých paragrafov sa vám zatočí hlava

Základné právne predpisy pre podnikanie
Fotobanka Pixmac
23. februára 2012 Tlačiť

Uvažujete o začatí podnikania? Viete aké zákony, vyhlášky a nariadenia by ste mali vedieť ak podnikáte? Nejednému sa z toho môže zatočiť hlava, iný sa podnikania radšej pred založením hneď vzdá. Každý, kto má začiatok podnikania za sebou vie, že sa potácal v spleti rôznych zákonov, vyhlášok, nariadení a informácii. Pre uľahčenie sme pre vás pripravili tento zoznam najzákladnejších právnych predpisov a ich krátky opis. Viete, ktoré právne predpisy si je dobré pred začiatkom podnikania naštudovať? Ak nie, tak nech sa páči, tu je náš zoznam.

Základné právne predpisy

Jeden z prvých zákonov, ktorý by mal začínajúci podnikateľ vziať do rúk je

 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Ten zákon upravuje živnostenské podnikanie a spôsob kontrolu nad dodržiavaním podmietok tohto podnikania. Každý, kto chce začať podnikať musí pred začatím činnosti získať od príslušného živnostenského úradu tzv. živnostenský list . Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. V prípade remeselnej a viazanej živnosti sa vyžaduje aj odborná spôsobilosť.

Dôležitým zákonom pre vás môže byť aj

 • zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Tento zákon, ako už napovedá jeho názov, stanovuje základné podmienky pre zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Trhovými miestami sú okrem iného aj tržnice, príležitostné trhy, jarmoky, ambulantný predaj a stánkový predaj.

V prípade, ak máte záujem vaše podnikanie posunúť a vytvoriť si spoločnosť (v.o.s., s.r.o., a.s. a iné), mali by ste sa oboznámiť aj zo základmi registrácie takej spoločnosti a jej fungovania (najmä s orgánmi spoločnosti a ich kompetenciami a povinnosťami). Tieto základy nájdete v týchto zákonoch:

 • zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisoch,
 • zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právne predpisy pre oblasť daní a účtovníctva

Správa daní a poplatkovKaždý daňový subjekt je povinný zaregistrovať sa u miestne príslušného správcu dane. Zásady a pravidlá daňovej správy upravuje daňový poriadok. Daňový poriadok obsahuje taktiež podmienky vykonávania daňovej kontroly, vyrubovania a platenia daní, daňovej exekúcie a stanovuje sankcie pre prípady porušenia daňových predpisov.

 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Každý podnikateľ je povinný pri predaji tovaru a poskytovaní služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu s fiškálnou pamäťou a evidovať tak prijatú tržbu. Požiadavky, ktoré musí spĺňať elektronická registračná pokladnica a pokladničný doklad, ako aj pravidlá používania elektronickej registračnej pokladnice a sankcie pre prípad porušenia zákonných povinností upravuje.
 • zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Tento zákon zároveň upravuje pre ktoré tovary a služby platí výnimka z povinnosti používania elektronickej registračnej pokladnice (napríklad denná tlač, cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu alebo predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov).

Daň z príjmov

Najdôležitejším zákonom v tejto oblasti je

 • zákon č 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisovV tomto zákone nájde podnikateľ spôsob výpočtu dane, jej sadzby a spôsob platenia. Zákon taktiež upravuje čo je predmetom dane, ktoré príjmy a v akom rozsahu sú od dane oslobodené a v neposlednom rade aj povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane za zamestnancov.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo služby a na nadobudnutie tovaru alebo služby na Slovensku z iného štátu. Daň platí spotrebiteľ, ktorý si tovar alebo službu kúpi a podnikateľ je následne povinný daň odviesť štátu. Zákon o dani z pridanej hodnoty upravuje podmienky registrácie k dani z pridanej hodnoty, ktorá je povinná pre podnikateľov, ktorí dosiahli za najviac 12 prechádzajúcich kalendárnych mesiacov obrat 49.790,- EUR. Podnikateľ sa samozrejme môže registrovať k dani z pridanej hodnoty aj dobrovoľne. Uvedený zákon ďalej stanovuje, ktoré služby sú od dane z pridanej hodnoty oslobodené (napríklad poštové služby alebo zdravotná starostlivosť), a taktiež aj sadzbu dane.

 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Miestne dane

Miestne dane sú regulované týmto zákonom:

 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.Uvedený zákon stanovuje zásady a pravidlá pre miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestnymi daňami sú napríklad daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty alebo daň z motorových vozidiel. Správcom dane v tomto prípade nie je štát, ale obce a vyššie územné celky v prípade dane z motorových vozidiel. Zákon okrem iného stanovuje čo je predmetom jednotlivých miestnych daní, kto je ich daňovníkom, spôsob vyrubenia a platenia daní. Zákon umožňuje jednotlivým správcom dane zvýšiť alebo znížiť jednotlivé zákonné sadzby dane a v niektorých prípadoch ponecháva stanovenie sadzby dane plne v ich kompetencii.

Účtovníctvo

Každý podnikateľ je povinný účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Zákonom, ktorý upravuje podrobnosti týkajúce sa účtovanie je:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.Uvedený zákon upravuje podrobnosti a zásady pre jednotlivé spôsoby účtovania ako aj podrobnosti o účtovných dokladoch, účtovných zápisoch a účtovných knihách. V zákone sú stanovené aj náležitosti účtovnej závierky a povinnosti ohľadom uchovávania účtovnej dokumentácie.

Poplatky

Každý podnikateľ prichádza pravidelne do styku so štátnymi a inými správnymi orgánmi, ktoré za svoju činnosť a úkony vyberajú poplatky. Zákon uvedený nižšie upravuje, okrem iného, podmienky platenia poplatkov, ich výpočet, oslobodenie od poplatkov a následky nezaplatenia poplatkov vrátane ich vymáhania. Prílohou zákona je sadzobník správnych poplatkov pre väčšinu oblastí štátnej správy.

 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ďalším zákonom, ktorý reguluje výšku poplatkov, tento krát však súdnych, je:

 • zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisovTento zákon upravuje poplatky, ktoré sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, orgánov štátnej správy a prokuratúry a poplatok za výpis z registra trestov. Aj v tomto prípade sú jednotlivé súdne poplatky uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou zákona.

Každý zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, zamestnáva aspoň troch zamestnancov je platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR. Sadzba úhrady je stanovená za každý mesiac podľa počtu zamestnancov a je regulovaná týmto zákonom:

 • zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou Televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Tento zákon je s účinnosťou od 01.01.2013 zrušený, avšak až do uvedenej doby trvá povinnosť platiť tento poplatok.

Právne predpisy pre oblasť pracovného práva a miezd

Zákonník práce je základným právnym predpisom upravujúcim pracovnoprávne vzťahy. Každý podnikateľ, ktorý má zamestnancov alebo využíva dohody o práci mimo pracovného pomeru (napríklad dohoda o vykonaní práce) by si mal tento zákon pozorne preštudovať. Sú v ňom upravené základné zásady pracovnoprávnych vzťahov, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov, náležitosti uzatvorenia a skončenia pracovného pomeru, ako aj ďalšie podmienky pracovného pomeru. Zákonník práce obsahuje taktiež špeciálnu úpravu náhrady škody v pracovnoprávnych vzťahoch a ustanovenia o účasti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch (kolektívne pracovnoprávne vzťahy).

 • zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov.Zákonník práce stanovuje, že zamestnancovi náleží mzda aspoň vo výške minimálnej mzdy. Podmienky určovania výšky minimálnej mzdy určuje:
  • zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.Aktuálna výška minimálnej mzdy je 327,20 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Ďalšími dôležitými právnymi predpisy z oblasti pracovného práva a miezd sú:

 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Sociálne predpisy

Túto právnu oblasť regulujú dva dôležité zákony, a to:

 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje platenie a rozsah sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia. Sociálnym poistením je nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Podnikateľ podnikajúci ako samostatne zárobkovo činná osoba je povinne nemocensky a dôchodkovo poistený a môže byť aj dobrovoľne poistený v nezamestnanosti. Navyše, každému zamestnávateľovi zamestnávajúcemu aspoň jedného zamestnanca vzniká úrazové a garančné poistenie a povinnosť odvádzať za zamestnancov nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Uvedený zákon upravuje zdravotné poistenie a právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia. Povinne verejne zdravotne poistená je každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, teda vrátane osôb samostatne zárobkovo činných. Navyše zamestnávateľ je povinný platiť verejné zdravotné poistenie za svojich zamestnancov.

Ochrana spotrebiteľa

Práva a povinnosti spotrebiteľa ako aj podnikateľa voči spotrebiteľovi upravuje:

 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Ochrana spotrebiteľa, ktorý využíva špecifické služby (napr. podomový predaj, cestovný ruch, finančné služby na diaľku) je upravený aj v týchto zákonoch:

 • zákon č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb cestovného ruchu,
 • zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,
 • zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Vyššie sú uvedené tie právne predpisy, s ktorými sa podnikateľ stretáva hneď na začiatku podnikania ale aj počas neho. Okrem týchto predpisov podnikateľské prostredie na Slovensku regulujú aj ďalšie predpisy, ktoré tu neuvádzame z dôvodu, že ide o špecifickú reguláciu alebo o právny predpis, s ktorým sa podnikatelia stretávajú v rámci svojho podnikania zriedkavejšie.

Zdroj: Michal Žitňanský (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X