Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Dane a odvody študentov, ktorí vykonávajú závislú činnosť 2015

young happy female student studying diligently
Fotobanka Pixmac
29. septembra 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Študenti – podľa druhu uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu sa odvíja platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Zamestnávanie študentov a odvody v roku 2015

Na základe Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) môžu študenti pracovať na základe pracovnej zmluvy, alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V závislosti od druhu uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu sa odvíja platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Študent môže pracovať na základe

 • pracovnej zmluvy,
 • dohody o vykonaní práce (maximálne 350 hodín v kalendárnom roku),
 • dohody o pracovnej činnosti (maximálne 10 hodín týždenne),
 • dohody o brigádnickej práci študentov (najviac 20 hodín týždenne v priemere; za celú dobu trvania tejto dohody nesmie priemerný počet odpracovaných hodín  presiahnuť 20 hodín týždenne).

Sociálne a zdravotné poistenie

Pri pracovnej zmluve

na účely sociálneho a zdravotného poistenia sa študent považuje za zamestnanca, z čoho mu vyplýva povinnosť platiť povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 13,4 % a zamestnávateľ platí poistné vo výške 35,2 % z celkového príjmu.

Pri dohode o vykonaní práce

 • ktorá zakladá nárok na pravidelný príjemštudent platí poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 13,4 % a zamestnávateľ vo výške 35,2 % z celkového príjmu,
 • ktorá zakladá nárok na nepravidelný príjem – študent platí poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 11 % a zamestnávateľ vo výške 32,8 % z celkového príjmu.

Pri dohode o pracovnej činnosti

študent platí poistené na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 13,4 % a zamestnávateľ vo výške 35,2 % z celkového príjmu.

Pri dohode o brigádnickej práci študentov

 • študent si môže maximálne na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov v danom mesiaci uplatniť tzv. odvodovú výnimku do výšky 200 €
  • ak má študent uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov a jeho príjem z tejto dohody je maximálne 200 €, je oslobodený o platenia poistného na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne odvod vo výške 1,05 % (0,8 % úrazové poistenie + 0,25 % garančné poistenie) z celkového príjmu študenta na túto dohodu,
  • ak má študent uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov a jeho príjem z tejto dohody je viac ako 200 €, platí študent do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 7 % a zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 22,80 % z rozdielu medzi príjmom študenta a sumou odvodovej výnimky.Pozn.: Úrazové a garančné poistenie platí zamestnávateľ z celkového príjmu študenta, t. j. nie zo sumy zníženej o odvodovú výnimku.
  • ak má študent uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si neuplatňuje odvodovú výnimku, platí študent do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 7 % a zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 22,80 % z celkového príjmu študenta na túto dohodu.
 • študent požiada zamestnávateľa o uplatnenie odvodovej výnimky na tlačive „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“,
 • odvodová výnimka sa týka iba študentov stredných škôl a študentov dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov veku,
 • ak chce študent ukončiť uplatňovanie odvodovej výnimky, musí o tom písomne oboznámiť svojho zamestnávateľa, pričom uplatňovanie odvodovej výnimky nastane až od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi ukončenie uplatňovania odvodovej výnimky.

Zdaňovanie príjmu študenta

V priebehu zdaňovacieho obdobia sa príjmy zdaňujú preddavkovo na základe toho, či má študent podpísané „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“, alebo ho podpísané nemá.

 • Ak má študent podpísané vyhlásenie, vypočíta sa preddavok na daň z hrubého mesačného príjmu zníženého o povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie a sumu nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá v roku 2015 predstavuje sumu 316,94 €. Na výpočet preddavku sa uplatní sadzba dane 19 % pri zdaniteľnej mzde do 2 918,53 € a 25 % sadzba dane, ak je zdaniteľná mzda vyššia.
 • Ak študent nemá podpísané vyhlásenie, vypočíta sa preddavok na daň z hrubého mesačného príjmu zníženého o povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Nezdaniteľná časť dane sa neuplatňuje a študent si ju môže uplatniť až prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane.

Po skončení roka vzniká študentovi povinnosť vysporiadať daň z príjmov formou ročného zúčtovania, o ktoré môže požiadať svojho zamestnávateľa, alebo podaním daňového priznania. Uvedenú povinnosť za rok 2015 má v prípade, ak jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presiahli sumu 1 901,67 €.

Praktické práklady

Príklad č. 1:

Študent pracuje na polovičný pracovný úväzok a so zamestnávateľom má uzatvorenú pracovnú zmluvu. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 400 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Hrubá mzda 400 €
Odvod študenta za zdravotné a sociálne poistenie (13,4 %) 53,60 €
Čiastkový základ dane 346,40 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda 29,46 €
Preddavok na daň 5,59 €
Čistá mzda 340,81 €

Pozn.: V príklade neriešime odvody zamestnávateľa.

Príklad č. 2:

Študent pracuje na polovičný pracovný úväzok a so zamestnávateľom má uzatvorenú pracovnú zmluvu. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 400 €. Študent nemá u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Hrubá mzda 400 €
Odvod študenta za zdravotné a sociálne poistenie (13,4 %) 53,60 €
Čiastkový základ dane 346,40 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Zdaniteľná mzda 346,40 €
Preddavok na daň 65,81 €
Čistá mzda 280,59 €

Pozn.: V príklade neriešime odvody zamestnávateľa.

Príklad č. 3:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 160 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 160 €
Odvod študenta na sociálne poistenie
Čiastkový základ dane 160 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda
Preddavok na daň
Čistá mzda 160 €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne bude vo výške 1,05 % zo sumy 160 €, t. j. 1,68 €.

Príklad č. 4:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 160 €. Študent nemá u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 160 €
Odvod študenta na sociálne poistenie
Čiastkový základ dane 160 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Zdaniteľná mzda 160 €
Preddavok na daň 30,40€
Čistá mzda 129,60  €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne bude vo výške 1,05 % zo sumy 160 €, t. j. 1,68 €.

Príklad č. 5:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 360 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 360 €
Odvod študenta na sociálne poistenie (7 %)    360 – 200 = 160 x 0,07 11,20 €
Čiastkový základ dane 348,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda 31,86 €
Preddavok na daň 6,05 €
Čistá mzda 342,75 €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne sa bude počítať vo výške 22,80 % nasledovne:

 • Poistné na starobné poistenie (14 %)
 • Poistné na invalidné poistenie (3 %)
 • Rezervný fond solidarity (4,75 %)  sa počíta z rozdielu medzi príjmom študenta a výškou odvodovej výnimky, t. j. zo sumy 160 € (360 – 200), čo predstavuje sumu 34,80 €.
 • Poistné na garančné poistenie a úrazové poistenie o výške 1,05 % sa počíta z celkového príjmu študenta nezníženého o odvodovú výnimku, t. j. 1,05 % z 360 = 3,78 €.

Odvod zamestnávateľa je vo výške 38,58 €.

Príklad č. 6:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si neuplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 360 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 360 €
Odvod študenta na sociálne poistenie (7 %)    360 x 0,07 25,20 €
Čiastkový základ dane 334,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda 17,86 €
Preddavok na daň 3,39 €
Čistá mzda 331,41 €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne sa bude počítať vo výške 22,80 % z celkového príjmu študenta, čo predstavuje sumu 82,08 € (360 x 22,80/100).

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Podnikám ako študentPodnikám na internetePrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X