Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňová povinnosť pri službách prijatých zo zahraničia

Daňová povinnosť pri službách prijatých zo zahraničia
Ilustračné foto: digitalart, Stock - photo
18. júna 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Za určitých okolností môže slovenskému odberateľovi vzniknúť povinnosť platiť DPH z prijatých služieb zo zahraničia. Ako je na tom bežná prijatá služba z tretích krajín a DPH?
Pri dodaní služieb zo zahraničia – z členských štátov EÚ a z tretích štátov – zahraničnými podnikateľmi, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prevádzkareň ani miesto podnikania, dochádza k prenosu daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa služby v tuzemsku, t. j. miestom dodania služby je SR (§ 15 ods. 1 zákona o DPH).

Prenos daňovej povinnosti závisí od toho, kto je odberateľom služby (zákazníkom)

Pri odbere služieb existuje jednoduché delenie:

1. odberateľom je ZDANITEĽNÁ OSOBA

 • t. j. osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť – podnikateľskú činnosť (presnú definíciu uvádza § 3 ods. 2 zákona o DPH),
 • koná v postavení zdaniteľnej osoby (t. j. službu prijíma za účelom svojej podnikateľskej činnosti)

2. odberateľom je PRÁVNICKÁ OSOBA

 • ktorá nie je zdaniteľnou osobou, a je registrovaná pre DPH na základe § 7 zákona o DPH
Tieto osoby majú povinnosť platiť DPH pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu EÚ alebo z tretieho štátu za podmienky, ak je miesto dodania služby v tuzemsku, t. j. na Slovensku. Ide o povinnosť tzv. „samozdanenia prijatej služby“ (povinnosť vypočítať DPH z fakturovanej sumy za dodané služby, podať daňové priznanie a zaplatiť DPH – čiže kompletné samozdanenie služby).
Ak si súkromná osoba (t. j. nie je zdaniteľnou osobou) zaobstará služby na „nepodnikateľské účely“, resp. ak si podnikateľský subjekt zaobstará služby za iným účelom, než je podnikateľská činnosť, nevzniká mu povinnosť takúto službu samozdaniť.

Samozdanenie služby a registrácia pre DPH

» Kedy slovenskému odberateľovi vzniká povinnosť registrácie pre DPH
– na základe § 7a zákona o DPH
 • slovenský odberateľ je zdaniteľnou osobou a koná v postavení zdaniteľnej osoby,
 • miestom dodania služby je SR,
 • dodávateľ služby má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v inom členskom štáte EÚ.
Slovenský odberateľ je povinný sa zaregistrovať na základe § 7a zákona o DPH pred prijatím služby, ktorej miestom dodania je SR, od dodávateľa z iného členského štátu EÚ a na základe § 69 ods. 3 je povinný platiť DPH. Napriek skutočnosti, že slovenský podnikateľ sa stáva „osobou registrovanou v zmysle § 7a zákona o DPH“, nestáva sa však platiteľom DPH.
» Kedy slovenskému odberateľovi nevzniká povinnosť registrácie pre DPH
 • ak je dodávateľ služby z tretej krajiny (nie z EÚ), toto platí aj pre prípad, že je slovenský odberateľ povinný platiť DPH z prijatia služby,
 • ak je dodávateľ služby z iného členského štátu EÚ, pričom miesto dodania sa buď určí v zmysle osobitných pravidiel uvedených v § 16 zákona o DPH, alebo ide o prípad, keď slovenský príjemca služby nie je zdaniteľnou osobou, konajúcou v postavení zdaniteľnej osoby.

Registrácia pre DPH a nárok na odpočítanie DPH pri samozdanení služby

 • odberateľ  služby je platiteľom DPH
» má možnosť  si odpočítať DPH v rovnakej výške, ako je výška DPH z prijatej služby zo zahraničia,
 • odberateľ  služby nie je registrovaný pre DPH,
» nemá možnosť si odpočítať DPH,
 • odberateľ  služby je registrovaný na základe § 7a zákona o DPH (prijatie služby z krajín EÚ, pri ktorom je povinný platiť DPH),
» nemá možnosť si odpočítať DPH,
 • odberateľ  služby je registrovaný na základe § 7 zákona o DPH (nadobudnutie tovaru z iných členských štátov z EÚ),
 »nemá možnosť si odpočítať DPH.

4 príklady + vyplnené daňové priznania

Príklad č.1:
Slovenská spoločnosť Dencita sa rozhodla propagovať svoju produkciu formou internetovej reklamy, ktorej poskytovateľom je v Írsku daňovo registrovaná spoločnosť Google. Reklamu nakúpila  za 500 eur dňa 21.3.2013. Spoločnosť nie je registrovaná pre DPH.

Dôležité:
Slovenský odberateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá si objednala službu od zdaniteľnej osoby v rámci krajín EÚ. Miestom dodania služby je SR. DPH z poskytnutej služby je povinný platiť slovenský odberateľ.
Čo musí slovenská spoločnosť urobiť:
 • povinnosť zaregistrovať sa na základe § 7a zákona o DPH pred prijatím danej služby podaním žiadosti o registráciu,
 • daňový úrad maximálne do 7 dní od doručenia žiadosti o registráciu pridelí identifikačné číslo pre DPH na základe § 7a zákona o DPH,
 • podať daňové priznanie k DPH do 25. dňa po skončení mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, t. j. v našom prípade najneskôr do 25. 4. 2013, lebo mesiaci marec vznikla daňová povinnosť,
 • zaplatiť DPH z prijatej služby do 25. dňa po skončení mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť,  ýpočet DPH zo základu 500 €, t. j. DPH je 20 % z 500 = 100 € a túto čiastku uhradiť najneskôr do 25. 4. 2013
V prípade, že zdaniteľná osoba je registrovaná pre daň na základe § 7a zákona o DPH,  daňové priznanie sa podáva iba za kalendárne mesiace, v ktorom spoločnosti vznikne daňová povinnosť. V prípade, že v ďalších mesiacoch daňová povinnosť nevznikne, daňové priznanie sa nepodáva.
Príklad č. 2:Slovenská spoločnosť Levita, s. r. o. je platiteľom DPH.  Dňa 10. 4. 2013 prijme službu od softvarovej spoločnosti z Rakúska v sume 300 Eur. Keďže ide o službu, ktorej miestom dodania je SR a slovenská spoločnosť je zdaniteľnou osobou, povinnosť platiť DPH sa prenáša na slovenskú spoločnosť.
Dôležité:
Slovenský odberateľ je zdaniteľnou osobou a je platiteľom DPH. Objednal si službu od zdaniteľnej osoby v rámci krajín EÚ. Miestom dodania služby je SR. DPH z poskytnutej služby je povinný platiť slovenský odberateľ.
Čo musí urobiť slovenská spoločnosť:
 • daňová povinnosť vznikla v apríli 2013, preto spoločnosť Levita s.r.o. podá daňové priznanie k DPH najneskôr do 25. 5. 2013,
 • výpočet DPH, 20 % z 300 = 60 Eur,
 • vzhľadom na to, že spoločnosť Levita, s. r.o. je platiteľom DPH, má nárok na odpočítanie DPH v rovnakej výške, ako je vypočítaná DPH z poskytnutej služby, takže rozdiel medzi DPH vypočítanou z poskytnutej služby a nárokom na odpočet je 0 (60 – 60 = 0),
 • spoločnosť Levita vyplní daňové priznanie k DPH, no nemá povinnosť úhrady DPH.
Spoločnosť Levita, s.r.o. z dôvodu, že je platiteľom DPH, je povinná podávať daňové priznanie k DPH za každý jeden kalendárny mesiac, počas ktorého bude platiteľom DPH, resp. za kalendárny štvrťrok (podľa toho, či má mesačné alebo štvrťročné zdaňovacie obdobie).
Príklad č. 3:
Spoločnosť ABC s. r .o. nie je registrovaná pre DPH. Dňa 14.  apríla 2013 prijme službu od dodávateľa z Kanady v hodnote 550 CAD. Ide o zdaniteľnú osobu z tretieho štátu. Miestom dodania služby je tuzemsko, t. j. Slovensko, slovenská spoločnosť je zdaniteľnou osobou, preto dochádza k prenosu daňovej povinnosti na slovenskú spoločnosť.
Dôležité:
Spoločnosť ABC s.r.o. je zdaniteľnou osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH. Objednala si službu od zdaniteľnej osoby z tretieho štátu. Miestom dodania služby je tuzemsko. DPH má povinnosť platiť slovenská spoločnosť.
Čo musí urobiť slovenská spoločnosť:
 • daňová povinnosť vznikla v apríli, preto musí spoločnosť ABC s.r.o. podať daňové priznanie k DPH najneskôr do 25. 5. 2013,
 • keďže bola suma za službu uvedená v cudzej mene, je potrebné urobiť prepočet na eurá,
 • prepočet sa robí kurzom zo dňa, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti,
 •  deň vzniku daňovej povinnosti bol 14. 5. 2013, preto sa pri prepočte použije kurz NBS zo dňa 13. 5. 2013, t. j. 1,3092 CAD,
 • výpočet základu dane v eurách: 550/1,3092 = 420,10 €,
 • výpočet DPH: 420,10 x 20 % = 84,02 €
 • keďže spoločnosť ABC s.r.o. nie je platiteľom DPH, nemá nárok na odpočet DPH a vypočítanú sumu DPH je povinná uhradiť najneskôr do 25. 5. 2013 a najneskôr do tohto dátumu musí podať aj daňové priznanie,
Prijatie služieb z tretích krajín nezakladá povinnosť registrácie pre DPH na Slovensku, preto sa spoločnosť ABC s.r.o. nemusí registrovať pre túto daň, daňové priznanie k DPH podáva len za tie mesiace, kedy prijíma takéto služby.
Príklad č. 4:
(vychádzame z údajov v príklade č. 3, slovenská spoločnosť je v tomto prípade platiteľom DPH)
Spoločnosť ABC s. r. o. je platiteľom DPH.  Dňa 14. apríla 2013 prijme službu od dodávateľa z Kanady v hodnote 550 CAD. Ide o zdaniteľnú osobu z tretieho štátu. Miestom dodania služby je tuzemsko, t. j. Slovensko, slovenská spoločnosť je zdaniteľnou osobou, preto dochádza k prenosu daňovej povinnosti na slovenskú spoločnosť.
Dôležité:
Spoločnosť ABC s.r.o. je platiteľom DPH a prijíma službu z tretieho štátu. Miestom dodania služby je tuzemsko. Daňová povinnosť sa prenáša na slovenskú spoločnosť.
Čo musí urobiť slovenská spoločnosť:
 • daňová povinnosť vznikla v apríli, preto musí spoločnosť ABC s.r.o. podať daňové priznanie k DPH najneskôr do 25. 5. 2013,
 • keďže bola suma za službu uvedená v cudzej mene, je potrebné urobiť prepočet na eurá,
 • prepočet sa robí kurzom zo dňa, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti,
 • deň vzniku daňovej povinnosti bol 14. 5. 2013, preto sa pri prepočte použije kurz NBS zo dňa 13. 5. 2013, t. j. 1,3092 CAD,
 • výpočet základu dane v eurách: 550/1,3092 = 420,10 €,
 • výpočet DPH: 420,10 x 20 % = 84,02 €
 • keďže spoločnosť ABC s.r.o. je platiteľom DPH, má nárok na odpočet DPH vo výške vypočítanej sumy DPH,
 • daňová povinnosť bude 0,(t. j. 84,02 – 84,02),
 • najneskôr do 25. 5. 2013 musí podať daňové priznanie,
Keďže je spoločnosť ABC s.r.o. platiteľom DPH, musí podávať daňové priznanie k DPH každý mesiac, resp. štvrťrok (podľa jej zdaňovacieho obdobia).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X