Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie 2016 – živnostník (SZČO) uplatňujúci si paušálne výdavky

Balancing the Accounts
Thinkstock
19. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Paušálne výdavky predstavujú pre živnostníka (SZČO) jednu z možností, ako si uplatniť výdavky a optimalizovať tak svoju daň z príjmov.

Zákonom je fixne stanovená percentuálna výška, ktorú si môže daňovník uplatniť z príjmov dosiahnutých z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V článku si ukážeme, kto a za akých okolností si môže uplatniť paušálne výdavky a na príklade si vysvetlíme, ako ich vypočítať a ako vyplniť daňové priznanie za rok 2016.

Odporúčame ebook:

Čo sú paušálne výdavky

 • predstavujú jeden zo spôsobov uplatnenia výdavkov daňovníkom,
 • uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 5 040 € ročne.

ODPORÚČAME články:

 

Kedy si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky

 • len ak dosiahol príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH,
 • nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a
 • neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky.

Ako si uplatniť paušálne výdavky v priebehu roka

 • ak daňovník získa živnostenské oprávnenie na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy získal živnostenské oprávnenie,
 • ak daňovník skončí živnosť v priebehu roka, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie.

Upozornenie Podnikam.sk:

V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky živnostníka okrem zaplateného poistného do poisťovní, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. Toto zaplatené poistné  si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Príklad:

Petra Horáková prevádzkovala nechtové štúdio na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov).  Podnikať začala od 1. 3. 2016 do 31.12.2016. Nie je platiteľkou DPH. Má jednu dcéru, na ktorú si uplatňuje daňový bonus.

Za rok 2016 dosiahla príjmy zo živnostenského oprávnenia vo výške 10 579,00 €, odvody do Sociálnej poisťovne neplatila a preddavky do zdravotnej poisťovne uhradila v celkovej výške 600,06 €. V roku 2016 mala ešte príjem za príspevky do časopisov, z ktorých nebola vybratá daň . Rozhodla sa, že si bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov. 

Kompletný postup vyplnenia daňového priznania aj s komentárom, nájdete v časti pre členov klubu:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Petra Horáková
DIČ: 1020101221
Trvalé bydlisko: Leškova 7, Bratislava
Meno a priezvisko dieťaťa: Ivana Horáková
Dátum narodenia dieťaťa: 075216/1133
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016: 10 579,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016): 4 231,60 €
Príjmy za príspevky do časopisov, ktoré neboli zdanené 340,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 2 písm. a) za rok 2016): 136,00 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2016: 4 367,60 € + 600,06 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie: 0 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie: 600,06 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 600,06 €

Petra Horáková mala v roku 2016 príjmy na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 jej vyplýva z dôvodov, že jej dosiahnuté príjmy boli vyššie ako 1 901,67  € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.

Petra Horáková vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/015696/2016-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

Petra Horáková sa rozhodla uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj evidenciu o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať účtovnú závierku.

Vzor vyplneného daňového priznania nájdete tu:  Dp – pausalne vydavky 2017

Postup vypĺňania daňového priznania

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020101221
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „ostatné osobné služby i. n.“.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len „zástupca“)

Riadky 27 a 28 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tento údaj nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Oddiely II. a III. nevypĺňa.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona)

Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 2 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 10 579 €.
 • V stĺpci 01 riadok 5 – uvedie výšku príjmov za príspevky do časopisov, t. j. 340 €.

Daňovníčka  sa pri príjmoch za články v časopise rozhodla využiť postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. dopredu (pred vyplatením príjmu ) sa dohodla s platiteľom dane v písomnej zmluve, že si bude vysporiadavať daň z vyplatených príjmov sama v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. Daňovníčka (autor) takéto príjmy v podanom daňovom priznaní zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (s možnosťou uplatnenia výdavkov).

 • V stĺpci 01 riadok 10 – uvedie príjmy z r. 1 – 9, t. j. 10 919 €.
 • V stĺpci 02 riadok 10 – uvedie výdavky zo živnosti a z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.: 40 % z 10 919 € = 10 579 € + 340 = 4 367,60 €  (maximálna suma paušálnych výdavkov)

Upozornenie Podnikam.sk:

Keďže daňovníčka začala podnikať až od marca, mohla by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 10 = 4 200 €. V našom príklade predstavujú vypočítané paušálne výdavky sumu vyššiu (4 367,60 €), ako je maximálna suma, ktorú si daňovníčka môže uplatniť. Z uvedeného dôvodu si daňovníčka uplatňuje len maximálnu sumu 4 200 € + preukázateľne uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie 600,06 €) =4 200 + 600,06 = 4 800,06 .

Daňovníčka si uplatní  výdavky v sume 4 200 + 600,06 € (preukázateľne zaplatené príspevky na sociálne  a zdravotné poistenie) = 4 800,06 €.

 

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 600,06 €;

Tabuľka 1b – daňovníčka ju vyplní, lebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov 

V stĺpci zásoby uvedie údaj na konci zdaňovacieho obdobia podľa inventúry vykonanej na konci zdaňovacieho obdobia– napr. 2 100 (údaj v príklade je len fiktívny ako názorná ukážka).

V stĺpci pohľadávky sa uvádza stav pohľadávok na konci zdaňovacieho obdobia, v našom príklade predpokladáme, že daňovníčka nemá žiadne pohľadávky, preto do tabuľky v časti pohľadávky neuvádza nič.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 10 919 € a riadku 38 výdavky = 4 800,06 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 10 919 € – 4 800,06 € = 6 18,94 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

Prehľad o vzniku daňových strát daňovníčka nevypĺňa, lebo za predchádzajúce daňové obdobia 2010 až 2013 nevykázala daňovú stratu.

 • Na riadku 55 sa uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP a stratou z predchádzajúcich zdaňovacích období, t. j. r. 43 – r. 54 = 6 118,94 – 0 = 6 118,94 €.
 • Na riadku č. 57 sa uvádza rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj, t. j. 6 118,94 – 0 = 6 118,94 €.

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – prenáša sa údaj z riadku 57, t. j. suma 6 118,94 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 €.

Keďže základ dane je 6 199,88 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2016 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok 77 – je súčtom riadkov 73 až 76, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 78 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 72 – r. 77, t. j. 2 315,61 €.
 • Riadok 80 – r. 78 + r. 65 + r. 71 + r. 79, t. j. 2 315,61 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 2 315,61 € = 439,96 €.
 • Riadky 82 až 89 – nevypĺňa.
 • Riadok 90 – prenáša sa údaj z riadku 81, t. j. suma 439,96 €.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 439,96 €.
 • Riadok 106 – uvedie sa nárok na daňový bonus vo výške 256,92 € na 1 dieťa za 12 mesiacov.

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – XII. je 21,41 €/mesiac, spolu za rok 2016 je výška daňového bonusu 256,92 €.

 • Riadok 107 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 439,96 € – 256,92 € = 183,04 €.
 • Riadok 108 – nevypĺňa.
 • Riadok 109 – vyplní údaj z riadku 106, t. j. 256,92 €
 • Riadky 110 až 119 – nevypĺňa.
 • Riadok 120 – daň na úradu 183,04 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiel X. a XI. nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 134 a 135 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 134 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 183,04 € = 3,6608 €. Po zaokrúhlení 3,66 €.
 • Riadok 135 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka. (V tlačive nie sú údaje vyplnené).
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 sa podpíše.

Poznámka Podnikam.sk:

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 136  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Petra Horáková uvedie 4 prílohy, ktorá bude súčasťou podaného daňového priznania.

 Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou tlačiva),
 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • potvrdenie o vyplatených honorároch za články.

Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Petra Horáková nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižovala svoju daňovú povinnosť a nevznikol jej preplatok na dani.

PRÍLOHA č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

Túto prílohu daňovníčka nevypĺňa.

PRÍLOHA č. 2 – ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2016 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016. 

Upozornenie Podnikam.sk:

Platba poistného za december 2016 zaplatená v januári 2017 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí..

 • V našom príklade Petra Horáková nechá riadok 12 prázdny, lebo nemala zo zákona povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.
 • Riadok 13 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Petra Horáková tento riadok nevypĺňa.

Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2016 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016.

Upozornenie Podnikam.sk:

Platba preddavku za december 2016, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2017 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

 • Petra Horáková uvedie do r. 14 sumu 600,06 €.

Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2016 až decembri 2016, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2015 uhradená v januári 2016.  

Upozornenie Podnikam.sk:

Platba preddavku za december 2016 uhradená v januári roku 2017 sa do tohto riadku nezahrnie.

 • Keďže Petra Horáková v roku 2016 neuhrádzala žiadny nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, do riadku 15 uvedie sumu z riadku 15, t. j. 600,06 €.
 • Uviesť dátum a podpis daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dane SZČODaňové priznania 2016masterpaušálne výdavkyPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X