Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie študenta s príjmami zo závislej činnosti za rok 2016

Education money concept
Thinkstock
20. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj študentov. Hoci v niektorých prípadoch túto povinnosť nemajú, môže byť pre nich podanie daňového priznania výhodné, lebo im správca dane vráti zaplatenú daň.

V článku sa zameriame na študenta, ktorý mal v roku 2016 príjmy zo závislej činnosti (aj zo zahraničia). Vysvetlíme vám, kedy takýto študent podáva daňové priznanie (typ A). Na príklade si ukážeme výpočet, ale aj ako presne vyplniť daňové priznanie študenta.

Odporúčame ebook:

Kedy má študent povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 má každý študent, ak za zdaniteľné obdobie 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Ako má študent postupovať pri podávaní daňového priznania

Ak má príjem IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov) a  dosiahol iba príjmy na území SR

Povinnosť podať daňové priznanie

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2016 presiahol sumu 1 901,67 €,
 • v takomto prípade môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (nemusí podať sám daňové priznanie),
 • ak nepožiadal svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí podať daňové priznanie sám – podáva daňové priznanie typu A.

 

Dobrovoľné podanie daňového priznania

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2016 je nižší ako 1 901,67 € a zamestnávateľ z jeho príjmu zrážal preddavky na daň z príjmu, je pre neho výhodné podať daňové priznanie, lebo mu vznikne daňový preplatok,
 • podáva daňové priznanie typu A,
 • daňový preplatok mu bude vrátený na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania,
 • ak je daňový preplatok nižší ako 5 €, správca dane ho nevracia.

 

Ak má príjem IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov) a príjmy dosiahol aj zo zdrojov v zahraničí

Povinnosť podať daňové priznanie 

Ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2016 presiahol sumu 1 901,67 €, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Upozornenie Podnikam.sk: V prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže študent požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

 • do celkového zdaniteľného príjmu musí zahrnúť aj príjem dosiahnutý v zahraničí,
 • ak dosiahol len príjem zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie typu A,
 • k daňovému priznaniu prikladá potvrdenie o vyplatenom príjme alebo iné doklady od zahraničného zamestnávateľa,

Poznámka Podnikam.sk:

Hoci študent zdaňoval svoje zahraničné príjmy v štáte, kde ich dosiahol, je povinný tieto príjmy ako rezident SR uviesť v daňovom priznaní podanom na Slovensku. Uplatní v ňom príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia (metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – študenta

Aké sú podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane – študenta? Prečítajte si v tejto časti:

 • uplatňuje sa len v prípade, ak študent dosahuje príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzv. aktívne príjmy),
 • ak je základ dane daňovníka v roku 2016 rovný alebo je nižší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť je 3 803,33 €,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 8 755,578 – (základ dane : 4); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Poznámka Podnikam.sk:

V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Študent a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa môže uplatniť aj študent v prípade splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok.

Ktoré príjmy študent nezdaňuje

Ide o:

 • dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia (napr. sirotský dôchodok a invalidný dôchodok),
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,
 • štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Príklad:

Roman Boldiš je študent. V roku 2016 pracoval na základe dohôd u dvoch zamestnávateľov a dosiahol aj príjem z brigády vo Veľkej Británii. 

U jedného zamestnávateľa si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2016 dosiahol hrubý príjem vo výške 1 753 €, čo je suma nižšia ako 1 901,67 €, nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Vzhľadom na to, že mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmov, študent sa rozhodol podať daňové priznanie dobrovoľne, aby mu boli zaplatené preddavky na daň z príjmu vrátené. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

V časti pre členov klubu nájdete kompletný postup vypĺňania daňového priznania študenta aj s komentárom:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Roman Boldiš
9609202229
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem u prvého zamestnávateľa: 1 080 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

0 €
Výdavky na sociálne poistenie: 93,00 €
Príjem u druhého zamestnávateľa: 673,00 €
Preddavky na daň z príjmu: 116,47
Výdavky na sociálne poistenie: 0 €
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov: 1 753,00 €
Úhrn povinného poistného: 93,00 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/015779/2016-721.

Postup pri vyplnení daňového priznania typ A (pozri vzor vyplneného daňového priznania Dp – student s prijmami zo zavislej cinnosti)

 

ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

 • nevypĺňa
 • Riadky 25 a 26 – uvedie svoje telefónne a e-mailovú adresu (uvedené údaje však nie sú povinné).

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

 • nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • nevypĺňa

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 1 753 €
 • Riadok č. 32a  – vyplní údaj z riadku 32, lebo všetky príjmy mu plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 93 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 93 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 1 660 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 1 660 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 41 – uvádza 1 660 €, lebo odpočítateľné položky môžu byť uplatnené len do výšky základu dane na r. 36.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 0 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 = 0 €.
 • Riadky č. 48 až 50 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 56 – uvádzame 0
 • Riadok 58 – uvádzame 0
 • Riadok 64 – uvádzame 116,47 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 116,47 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

 • ak nechce uplatniť postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (min. 3 eurá), odškrtne kolónku „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“

 

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 2.
 • Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

 • Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

 • Nie je potrebné vyplniť, no študent sem uviedol výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dane SZČODaňové priznania 2016Podnikám ako študentPrémiový obsahpríjmy študentovštudentzávislá činnosť študenta

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X