Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2016 pri súbehu príjmov z podnikania, z prenájmu a z predaja cenných papierov

Accountant is examining invoices and documents
Thinkstock
21. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V ďalšom článku zo seriálu Daňové priznania 2016 si na príklade vysvetlíme vyplnenie daňového priznania podnikateľa – fyzickej osoby, ktorý dosiahol za rok 2016 niekoľko druhov príjmov. 

Odporúčame ebook:

Ide o nasledovné druhy príjmov:

 • príjmy z podnikania,
 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti,
 • príjmy z predaja cenných papierov.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016

Odpoveď nájdete v uzamknutej časti. Zároveň si priblížime do kedy treba podať daňové priznanie

 • Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2016 presiahli sumu 1 901,67 €.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR).

Upozornenie Podnikam.sk:

Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak vykazuje daňovú stratu, hoci jeho zdaniteľné príjmy sumu 1 901,67 € nepresiahli.

Lehota na podanie daňového priznania

 • základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do 31. marca 2017,
 • daňovník má možnosť predĺženia základnej lehoty na podanie daňového priznania za r. 2016, a to
  o najviac o tri celé kalendárne mesiace ( s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii),
  o najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii).

Poznámka Podnikam.sk

Predĺženie lehoty sa realizuje formou oznámenia, ktoré daňovník podá príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Príklad:

Peter Stacho vykonáva na základe živnostenského oprávnenia maloobchodnú činnosť – prevádzkuje železiarstvo. Je platiteľom DPH. V roku 2016 dosiahol aj príjem z prenájmu bytu, ktorý nemá zaradený v obchodnom majetku a s manželkou sa dohodol, že celý tento príjem bude zdaňovať on, a príjem z predaja cenných papierov.

Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Jeho manželka poberala počas celého roka 2016 rodičovský príspevok, ktorý sa nezapočítava do vlastných príjmov, a mala aj vlastný príjem. Daňovník si počas roka 2016 platil aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 20 € mesačne. Účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

Členom klubu ponúkame v tejto časti kompletný postup na vyplnenie daňového priznania:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Peter Stacho
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Meno a priezvisko manželky: Ivana Stachová
Rodné číslo manželky: 855205/0012
Meno a priezvisko dieťaťa: Simona Stachová
Rodné číslo dieťaťa: 105707/0014
Meno a priezvisko dieťaťa: Lukáš Stacho
Rodné číslo dieťaťa: 130304/0013
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o DZP za rok 2016: 47 190,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016: 35 290,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 2 738,11 €
Suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 718,34 €
Suma nedoplatkov na zdravotnom poistení za predchádzajúce obdobia na základe RZZP:    79,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 1 700,77 €
Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie:    240,00 €
Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené poistné a príspevky za r. 2016: 1 100,00 €
Výdavky z nadobudnutia cenných papierov v roku 2016: 1 600,00 €
Príjmy z predaja cenných papierov: 3 300,00 €
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2016: 8 900,00 €

Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu

Upozornenie: Pri príjmoch z prenájmu nie je možné si uplatniť výdavky percentom z príjmov.

4 440,00 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 901,67 €. Vzhľadom na to, že Peter Stacho mal niekoľko druhov príjmov, a to príjmy zo živnosti, z prenájmu a z predaja cenných papierov, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B označené MF/015696/2016-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo). Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane.

Postup pri vyplnení daňového priznania (pozri vyplnený vzor Dp – prijmy z podnikania, prenajmu a predaja cennych papierov)

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

• Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
• Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o daňové priznanie.
• Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
• Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach“ (47520).
• Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
• Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
• Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

• Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

• Riadok 31 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky a výšku jej vlastných príjmov, ktoré boli znížené o zaplatené poistné a príspevky, t. j. 1 100 € . Počet mesiacov, počas ktorých manželka splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona, uvedie: 12.

Poznámka Podnikam.sk:

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 3 803,33 € k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienok, že manželka (manžel):

 • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa (do 3 rokov, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 •  v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 •  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

• Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo každého dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel Peter Stacho nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1
• V stĺpci 01, riadok 02 a 10 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 47 190,00 €.
• V stĺpci 02, riadok 02 a 10 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 35 290,00 €.

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností platí nasledovné:

 • Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 11 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 11 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

Preto daňovník postupuje nasledovne:

• v stĺpci 01, riadok 11 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 8 400,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t. j. 8 900,00 € – 500 €.
• v stĺpci 02, riadok 11 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 4 190,56 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (8 400 € : 8 900 €) x 4 440 € = 4 190,56 €.
• Riadok 13 – uvedie údaj z riadku 11 v stĺpci príjmy a výdavky.

Pod tabuľkou č. 1 je text:

• Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona“ – túto časť vyplní len daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu.
• Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – vyplní len daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky.
Peter Stacho vedie jednoduché účtovníctvo, nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek.
• Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 2 738,11 €. Nezahŕňajú sa sem dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý:

 • vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z prenájmu alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu ),
 •  daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.

Tabuľka č. 1b – vypĺňa ju daňovník, ktorý:

 • vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky).

• Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 47 190,00 € a riadku 38 výdavky = 35 290,00 €.

• Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 47 190,00 € – 35 290,00 € = 11 900,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

• Prehľad o vzniku daňových strát Peter Stacho nevypĺňa, lebo za predchádzajúce daňové obdobia 2010 až 2013, ani 2014 a 2015 nevykázal daňovú stratu.
• Na riadku 55 sa uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP a stratou z predchádzajúcich zdaňovacích období, t. j. r. 43 – r. 54 = 11 900 – 0 = 11 900 €.
• Na riadku č. 57 sa uvádza rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj, t. j. 11 900 – 0 = 11 900 €.

• Údaje z tabuľky č. 1 riadok 13 sa prenášajú na stranu 5 do riadku 58 príjmy = 8 400,00 € a riadku 59 výdavky = 4 190,56 €.
• Na riadku 60 sa vypočíta základ dane = r. 58 – r. 59 = príjmy – výdavky = 8 400,00 € – 4 190,56 € = 4 209,44 €. Údaj z r. 60 sa prenesie do riadku 65 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

Tento oddiel Peter Stacho nevypĺňa, lebo v roku 2016 nemal príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

Peter Stacho mal v roku 2016 príjmy z predaja cenných papierov.

Pri predaji cenných papierov sa zdaňuje základ dane. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

Výdavky, ktoré je možné uplatniť pri zdaniteľných príjmoch z predaja cenných papierov, sú :
• kúpna cena preukázateľne zaplatená za cenný papier, ak daňovník nadobudol cenný papier kúpou
• cena cenného papiera zistená v čase nadobudnutia, ak daňovník nadobudol cenný papier bezodplatne, napr. darovaním, dedením
• výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenného papiera. Pri predaji zamestnaneckých akcií aj suma nepeňažného príjmu zdanená u zamestnanca.

Ak sú výdavky spojené s predajom cenných papierov vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Ak úhrn príjmov z predaja cenných papierov znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, ide o príjem oslobodený od dane.

Ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov z predaja cenných papierov a úhrnom výdavkov súvisiacich s nadobudnutím cenných papierov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona uvedie pán Stacho do riadku 5 tabuľky č. 3 kladný rozdiel medzi príjmom z predaja cenných papierov a výdavkami súvisiacimi s ich nadobudnutím a sumou 500 eur.

Výpočet bude nasledovný:

príjmy z predaja cenných papierov
− výdavky na obstaranie cenných papierov v roku 2015
− nezdaniteľná čiastka 500 eur
3 300 eur − 1 600 eur – 500 eur = 1 200 eur

Na riadku 5 stĺ. 1 tabuľky č. 3 sa uvedie suma 1 200 eur [3 300 – 1 600 – 500] a na riadku 5 stĺ. 2 sa neuvádza žiadna suma.

Na riadku 17 tabuľky č. 3 sa uvedie súčet r. 1 až 16, v našom prípade 1 200 eur.

Riadok 69 – prenesie sa údaj z riadku 17 stĺ. 1 tabuľky č. 3, t. j. 1 200 eur.
Riadok 71 – vypočíta sa základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov, v našom prípade sa uvedie 1 200 eur.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

• Riadok č. 72 – uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorý sa prenesie údaj z r. 57 daňového priznania, t. j. suma 11 900,00 €.
• Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 11 900,00 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).
(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2016 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

• Riadok 74 – uvedie sa nezdaniteľná časť na manželku.

V našom prípade je potrebné posudzovať, či daňovník má základ dane nižší (rovný) ako je 35 022,31 € alebo vyšší ako táto suma. Potom posudzujeme, či mala manželka vlastné príjmy a v akej výške. V našom príklade daňovník dosiahol základ dane < ako 35 022,31 €. Keďže manželka dosiahla aj vlastné príjmy, je potrebné posúdiť, či boli nižšie ako 3 803,33 €.

Z príkladu je zrejmé, že bola splnená táto podmienky, takže nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta ako rozdiel celej nezdaniteľnej časti na manželku na rok 2016 a výškou jej príjmov, t. j. 3 803,33 € − 1 100 € = 2 703,33 €. Na manželku si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 2 703,33 €.

Ak by manželka dosiahla príjem ≥ ako 3 803,33 €, daňovník by si nemohlo uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO za rok 2016 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

• Riadok 75 – daňovník platil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 20 eur za mesiac, t. j. za rok uhradil 240 eur. Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo z ich úhrnov z riadku 72 tlačiva. Táto suma však v roku 2016 nesmie presiahnuť výšku 1 029,60 eura.

Keďže Peter Stacho uhradil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, môže si uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane sumu vo výške 2 % z 11 900 eur, čo je suma 238 eur (napriek tomu, že skutočne uhradil 240 eur).

• Riadok 76 – nevyplní, lebo neplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

• Riadok 77 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane na daňovníka a manželku, t. j. 6 744,66 €, môže si však uplatniť len do výšky základu dane na r. 72.

• Riadok 78 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 77, v prípade pána Stacha to je suma 11 900 – 6 744,66 = 5 155,34 €.

• Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 71 a 79. V našom prípade je to súčet 5 155,34 + 5 409,44 = 10 564,78 €.

• Riadok 81 – z daňového základu 10 564,78 sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje 2 007,3082 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 2 007,30 €.

• Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí. • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 2 007,30 €.

• Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 2 007,30 €.

• Riadok 106 – uvedie sa suma daňového bonusu na dve deti za celý rok 2016, t. j. 256,92 x 2 = 513,84 €. Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – XII. je 21,41 €/mesiac, spolu za rok 2016 je výška daňového bonusu 256,92 €.

• Riadok 107 – uvedie sa rozdiel dane z r. 105 a daňového bonusu z r. 106, t. j. 2 007,30 – 513,84 = 1 493,46 €.

• Riadok 109 – uvádza sa rozdiel riadkov 106 a 108, ak je > 0, v našom prípade 513,84 €.
• Riadok 120 – daň na úhradu 1 493,46 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely X. a XI. Peter Stacho nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

• Riadky 134 a 135 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
• Riadok 134 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 1 493,46 € = 29,8692 €. Po zaokrúhlení 29,86 €.
• Riadok 135 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
• Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 sa podpíše.

Poznámka Podnikam.sk:

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na riadok 136 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Príloh 1 a 2, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania (tieto prílohy sa započítavajú do počtu príloh, aj keď ich daňovník nevypĺňa). Peter Stacho uvedie 6 príloh, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania.

Ide o tieto prílohy:

• Príloha 1 a Príloha 2,
• kópiu rodných listov oboch detí,
• potvrdenie o príjme manželky za rok 2016,
• účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2016 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2016).

Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Peter Stacho nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižoval svoju daňovú povinnosť a nevznikol mu preplatok na dani.

Príloha č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Túto prílohu p. Stacho nevypĺňa.

Príloha 2 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2016 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016.

Upozornenie Podnikam.sk:

Platba poistného za december 2016 zaplatená v januári 2017 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí.

V našom príklade pán Stacho zapíše do riadku 12 sumu 1 597,89 €.

Riadok 13 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Stacho tento riadok nevypĺňa.

Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2016 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016.

Upozornenie Podnikam.sk:

Platba preddavku za december 2016, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2017 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

Pán Stacho uvedie do r. 14 sumu 753,87 €.

Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2016 až decembri 2016, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2015 uhradená v januári 2016.

Upozornenie Podnikam.sk:

Platba preddavku za december 2016 uhradená v januári roku 2017 sa do tohto riadku nezahrnie.

Keďže pán Stacho v roku 2016 uhrádzal aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 79 €, musí o túto sumu znížiť sumu zaplateného poisteného na zdravotné poistenie v roku 2016, t. j. do riadku 15 uvedie len sumu 674,87 €, ktorú vypočíta ako rozdiel 753,87 – 79 = 674,87.

Na strane prílohy č. 2 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"

Témy

dane SZČODaňové priznania 2016masterPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X