Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2016 pri ukončení živnosti

Na Slovensku stúpa počet vyhlásených bankrotov
Stock photo
22. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ako má postupovať pri podávaní daňového priznania živnostník (SZČO), ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia 2016 ukončil podnikanie a rozhodol sa uplatňovať paušálne výdavky.

Na modelovom príklade, v časti pre členov klubu, nájdete vysvetlený presný postup, ako má vyplniť daňové priznanie daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky, pri ukončení živnosti. Najprv sa ale pozrieme na to, čo sú paušálne výdavky.

Čo sú paušálne výdavky

 • predstavujú jeden zo spôsobov uplatnenia výdavkov daňovníkom,
 • za rok 2016 sa uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 5 040 € ročne.

 

Kedy si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky

 • len ak dosiahol príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH,
 • nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a
 • neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky.

  

Ako si uplatniť paušálne výdavky pri ukončení živnosti v priebehu roka

 • ak skončil živnostník podnikanie v priebehu roka, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, pričom si uvedenú sumu uplatňuje aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie.

Poznámka Podnikam.sk: Skončením podnikania je zrušenie živnostenského oprávnenia alebo prerušenie živnosti a jej neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad:


Petra Horáková prevádzkovala nechtové štúdio na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov).  Podnikala  od 1. januára 2016 do 31. augusta 2016. Nie je platiteľkou DPH. Má jednu dcéru, na ktorú si uplatňuje daňový bonus
.

Za rok 2016 dosiahla príjmy zo živnostenského oprávnenia vo výške 10 579,00 €, odvody do Sociálnej poisťovne neplatila a preddavky do zdravotnej poisťovne uhradila v celkovej výške 520 €. V roku 2016 nemala žiadne iné príjmy. Rozhodla sa, že si bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Petra Horáková
DIČ: 1020101221
Trvalé bydlisko: Leškova 7, Bratislava
Meno a priezvisko dieťaťa: Ivana Horáková
Dátum narodenia dieťaťa: 075216/1133
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016: 10 579,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016): 4 231,60 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2016: 4 231,60 € + 520 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie: 0 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie: 520 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 520 €

Postup, ako vyplní daňovníčka daňové priznanie, si ukážeme v časti pre členov klubu:

Petra Horáková mala v roku 2016 príjmy na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 jej vyplýva z dôvodov, že jej dosiahnuté príjmy boli vyššie ako 1 901,67  € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.

Petra Horáková vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/015696/2016-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie.

Poznámka Podnikam.sk: Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj evidenciu o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať účtovnú závierku.

Postup vypĺňania daňového priznania (pozri vzor vyplneného Dp – ukoncenie zivnosti v priebehu roka a pausalne vydavky)

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020101221
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „ostatné osobné služby i. n.“.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len „zástupca“)

 • Riadky 27 a 28 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tento údaj nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Oddiel III. nevypĺňa.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona)

 • Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

Tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 2 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 10 579 €.
 • V stĺpci 01 riadok 10 – uvedie príjmy z r. 1 – 9, t. j. 10 579 €.
 • V stĺpci 02 riadok 10 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.: 3 880 (420 € x 8 = 3 360 €  + 520 €).

Poznámka Podnikam.sk: Keďže daňovníčka ukončila živnosť v auguste 2016, mohla by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 8 = 3 360 €. V našom príklade predstavujú vypočítané paušálne výdavky sumu vyššiu (4 231,60 €), ako je maximálna suma, ktorú si daňovníčka môže uplatniť. Z uvedeného dôvodu si daňovníčka uplatňuje len maximálnu sumu 3 360 € + preukázateľne uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie 520 €) = 3 880.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť a vyznačí počet mesiacov, t. j. 8,
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 520 €;

Tabuľka 1b – daňovníčka ju vyplní, lebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov 

V stĺpci zásoby uvedie údaj na začiatku a konci zdaňovacieho obdobia podľa inventúry vykonanej na konci zdaňovacieho obdobia– napr. začiatok obdobia 140 € (údaj v príklade je len fiktívny ako názorná ukážka), koniec obdobia 0.

V stĺpci pohľadávky sa uvádza stav pohľadávok na konci zdaňovacieho obdobia, v našom príklade predpokladáme, že daňovníčka nemá žiadne pohľadávky, preto do tabuľky v časti pohľadávky neuvádza nič.

Upozornenie Podnikam.sk: V súvislosti so skončením živnosti pri uplatňovaní paušálnych výdavkov treba upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. c) zákona o dani z príjmov. Základ dane sa zvýši o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok. Zvýšenie základu dane sa vykoná priamo zvýšením príjmov, tzn. nepoužíva sa na to žiadny osobitný riadok daňového priznania.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 10 579 € a riadku 38 výdavky = 3 880 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 6 699 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).
 • Prehľad o vzniku daňových strát daňovníčka nevypĺňa, lebo za predchádzajúce daňové obdobia 2010 až 2013 nevykázala daňovú stratu.
 • Na riadku 55 sa uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP a stratou z predchádzajúcich zdaňovacích období, t. j. r. 43 – r. 54 = 6 699 – 0 = 6 699 €.
 • Na riadku č. 57 sa uvádza rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj, t. j. 6 699 – 0 = 6 699 €.

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – prenáša sa údaj z riadku 57, t. j. suma 6 699 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 €.
 • Riadok 77 – je súčtom riadkov 73 až 76, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 78 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 72 – r. 77, t. j. 2 895,67 €.
 • Riadok 80 – r. 78 + r. 65 + r. 71 + r. 79, t. j. 2 895,67 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 2 895,67 € = 550,17 €.
 • Riadky 82 až 89 – nevypĺňa.
 • Riadok 90 – prenáša sa údaj z riadku 81, t. j. suma 550,17 €.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 550,17 €.
 • Riadok 106 – uvedie sa nárok na daňový bonus vo výške 256,92 € na 1 dieťa za 12 mesiacov.
 • Riadok 107 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 293,25 €.
 • Riadok 108 – nevypĺňa.
 • Riadok 109 – vyplní údaj z riadku 106, t. j. 256,92 €
 • Riadky 110 až 119 – nevypĺňa.
 • Riadok 120 – daň na úradu 293,25 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

 • Oddiel X. a XI. nevypĺňa.

 

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 134 a 135 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 sa podpíše.
 • V našom prípade daňovníčka túto možnosť nevyužije, preto zaškrtne v rámčeku, že si neuplatňuje postup podľa § 50 zákona.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Riadok 136 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Petra Horáková uvedie 3 prílohy, ktorá bude súčasťou podaného daňového priznania.

Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou tlačiva),
 • kópiu rodného listu dieťaťa.
 • Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

 

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Túto časť Petra Horáková nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižovala svoju daňovú povinnosť a nevznikol jej preplatok na dani.

 

PRÍLOHA č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

 • Túto prílohu daňovníčka nevypĺňa.

PRÍLOHA č. 2 – ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Riadok 12 zostane prázdny, lebo daňovníčka neplatila odvody na sociálne poistenie.
 • Riadok 13 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Petra Horáková tento riadok nevypĺňa.
 • Riadok 14 – uvedie sumu 520 €.
 • Riadok 15 – uvedie sumu 520 €.
 • Uviesť dátum a podpis daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"

Témy

dane SZČODaňové priznania 2016paušálne výdavkyPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

04nov8:30Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP,BOZP vo výrobe

04nov8:30Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP,BOZP vo výrobe

04nov8:30Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP,BOZP vo výrobe

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X