Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2019 – Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby

daňové priznanie
daňové priznanie Foto: Getty Images
15. januára 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby býva každoročne pre živnostníkov náročnou úlohou. Preto Vám postupne prinesieme sériu článkov, v ktorých nájdete praktické príklady na vyplnenie daňového priznania v rôznych situáciách. Dnes Vám prinášame článok, ktorý sa všeobecne venuje postupu vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2019 sa oproti roku 2018 mení, Ide o tlačivo číslo č. MF/013624/2019-721, ktoré nájdete aj tu.

Daňové priznanie k dani z príjmov je daňovník povinný podať, ak jeho ročné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. pre rok 2019 sumu 1 968,68 eura za ustanovených podmienok do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (teda do 31. 3. 2019), ak zákon neustanovuje inak. Príjmom na zdanenie sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, dosiahnuté aj zámenou. V daňovom priznaní sa vypočíta daň z príjmov fyzickej osoby a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak daňovník v ustanovenej lehote túto daň nezaplatí, správca dane mu vyrubí úrok z omeškania.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa mimoriadnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom je v tomto roku výnimočne možné podať daňové priznanie a zaplatiť daň až do 30.6. 2020.Všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.06.2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020.Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane, je povinný daň zaplatiť v lehote do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) (92,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia t.j. pre rok 2019 1 968,68 eura), s výnimkou, ak daňovník uplatňuje daňový bonus alebo daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur a to aj v prípade, ak daňovník využije postup pre použitie podielu zaplatenej dane (2% resp. 3%) na osobitné účely.

Opravné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné priznanie podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku, v ktorom vyznačí, že ide o opravné priznanie.

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia, ako bola ním priznaná v daňovom priznaní alebo správcom dane vyrubená alebo daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní je povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov. Na prvej strane daňového priznania vyznačí, že ide o dodatočné priznanie a vyznačí zároveň aj deň, keď zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie typ B (alebo typ A) môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daňová povinnosť je nižšia, ako ju uviedol v priznaní, alebo ako bola správcom dane vyrubená alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní. Dodatočné priznanie podáva aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6 zákona) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom.
Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Uvedené vyznačí v X. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch 127 až 134.

Výpočet dane z príjmov

Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta samostatne zo základu dane podľa § 4, ktorý sa zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 zákona. O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 zákona a samostatne z osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona a samostatne z osobitného základu dane podľa § 51e zákona. Základ dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Sadzba dane pre fyzickú osobu je :
– zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, t.j. do sumy 36 256,38 eura, vrátane.
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, t.j. sumy, ktorá presiahne 36 256,38 eura.

– z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 je 19%
– z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) 7%
– z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) 35% .

Výsledná daň sa vypočíta ako súčet dane vypočítanej zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona, dane vypočítanej z osobitného základu dane podľa § 7 zákona a dane vypočítanej z osobitného základu dane podľa § 51e zákona.

Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus podľa § 33 zákona a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ak daňovníkovi vznikne nárok na ich uplatnenie.

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v priznaní typ B uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že

a)zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b)zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Daňové priznanie je potrebné vyplniť najmä čitateľne,  a to buď strojom alebo paličkovým písmom. Nevyplnené riadky sa neprečiarkujú, ale ponechajú sa prázdne.
Riadok 01 – uvádza sa DIČ, ak ho máte pridelené. Ak DIČ nemáte uvádza sa rodné číslo.
Riadok 02 – uvádza sa dátum narodenia. Tento riadok sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo.
Riadok 03 – vypĺňa len daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona). Uvedie sa tu kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu. Klasifikáciu kódov SK NACE nájdete na stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 04 až 06 vypĺňa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou.
Riadky 07 až 11 tu vypĺňa daňovník adresu svojho miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí v deň podania daňového priznania.
Riadok 12 zaškrtáva daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) prvého a druhého bodu zákona (daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode, alebo fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky) a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, vypĺňa sa aj ODDIEL XI. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, uvádza krajinu svojej rezidencie a vypĺňa riadok 137 resp. 138, ak dosahuje príjmy, ktoré sa na týchto riadkoch uvádzajú.
Riadok 13 zaškrtáva daňovník, ktorý je prepojenou osobou podľa § 2 písm. n) zákona (závislou osobou je blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku), ak v príslušnom zdaňovacom období vykonal vzájomnú obchodnú transakciu s osobou, voči ktorej je podľa zákona považovaný za závislú osobu. V takomto prípade daňovník XIII. ODDIELe uvedie aj druh prepojenia a identifikáciu osôb, s ktorými je prepojený.
Riadky 14 až 17 vypĺňa len ten daňovník, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Riadky 18 až 26 vyplní len zákonný zástupca, zástupca podľa § 9 daňového poriadku alebo dedič, alebo správca v konkurznom konaní, ktorý podáva priznanie za daňovníka. Ak je dedič daňovníka fyzická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na riadkoch 18 až 26 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý podáva priznanie a údaje o dedičovi v členení riadkov 18 až 26, sa uvádzajú v XIII. ODDIELe ako osobitný záznam.
Riadky 27 a 28 vyplní daňovník, ak podáva priznanie sám, pričom na týchto riadkoch uvedie svoje telefónne číslo a email. Ak podáva priznanie zákonný zástupca alebo dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní za daňovníka, uvedie na týchto riadkoch svoje telefónne číslo a email, ak sa nedohodnú inak. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť v súlade s § 32 zákona. Číslo telefónu je daňovník povinný vyplniť, ak uplatňuje postup podľa § 50 zákona a vypĺňa riadky 141 a 142 v XII. ODDIELe.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadky 29 a 30 vypĺňa daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia (1.január), za ktoré sa podáva daňové priznanie poberateľom dôchodku(ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona (starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhový dôchodok, alebo obdobný dôchodok zo zahraničia), alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie.

Riadok 30 sa vypĺňa len v prípade, ak si daňovník uplatňuje zníženie základu dane alebo dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, kedy je tento údaj potrebný pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov podľa § 34 zákona.
Riadok 31 vypĺňa daňovník, len v prípade, ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona alebo nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za manželku (manžela).

Riadok 32 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období 2019 vyšší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2019 predstavuje sumu 205,07 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Nezdaniteľnú časť  na manžela/manželku si môže daňovník uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. len z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z príjmov so samostatne zárobkovej činnosti.

Nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej čiastky na manžela/manželku je len v prípadoch, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môže ísť aj o dieťa osvojené, resp. prevzaté do náhradnej starostlivosti.
 • manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa môže odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období zaplatila z tohto vlastného príjmu. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky t.j. ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu zo zákonom stanovených podmienok.

Ak by manželia uzavreli sobáš napr. 3. apríla 2019 a narodilo by sa im dieťa 10. septembra 2019, potom nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až počnúc mesiacom október, kedy sú splnené nielen podmienky pre to, že sú manželia ale aj ďalšie podmienky upravené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona a to v tomto prípade, že sa stará o vyživované maloleté dieťa. Rovnako by sa uvedené posudzovalo aj ak by sa im dieťa narodilo 3. apríla 2019 ale sobáš by bol 10. septembra 2019.

Riadok 33 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť a s ňou spojenými službami podľa § 11 ods. 14 zákona za manželku (manžela). Za nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami zaplatené za manželku vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok.

Riadok 34 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho podľa § 33 zákona a/alebo ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona za vyživované dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti

 • na dieťa do 6 rokov veku:
  a) za mesiace január až marec 2019 suma 22,17 eur mesačne,
  b) za mesiace apríl až december 2019 suma 44,34 eur mesačne,
  Sumu daňového bonusu na takéto vyživované dieťa vo výške 44,34 eur je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo 6 rokov veku.
 • na dieťa nad 6 rokov je suma daňového bonusu 22,17 eur mesačne.

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daň z príjmov fyzickej osobydaňové priznaniedaňové priznanie 2019daňové priznanie k dani z príjmovdaňové priznanie typ BNaštartujte svoj biznisPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X