Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové priznanie dôchodcu s príjmami zo závislej činnosti

ThinkstockPhotos 488868635 dochodca2
22. marca 2016 Tlačiť

Dôchodca, ktorý v priebehu roka 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti prevyšujúce sumu 1 901,67 eur, je povinný si vysporiadať svoju daňovú povinnosť. Môže to urobiť požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov alebo si podá sám daňové priznanie. V článku si vysvetlíme, kedy vzniká dôchodcovi povinnosť podať daňové priznanie, ak dosiahol príjmy zo závislej činnosti.

Kedy má dôchodca povinnosť podať daňové priznanie

  • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 má každý dôchodca, ak v priebehu roka 2015 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €.
  • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Pozn.: Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. výsluhový dôchodok.

  • Ak má príjem iba zo závislej činnosti (zo zamestnania – pracovná zmluva, dohoda) , mohol do 16. februára 2015 požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak do uvedeného dátumu nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, podá daňové priznanie typu A.

Kedy je pre dôchodcu výhodné podať daňové priznanie (nemá však povinnosť podať DP)

  • Ak dôchodca poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2015 príjmy zo závislej činnosti nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu, môže podať daňové priznanie dobrovoľne.
  • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
  • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – dôchodcu

  • Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2015, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok priznaný spätne k 1. 1. 2015, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2015 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a vyplatenou sumou dôchodku. 
  • Ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2015 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
  • Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2015, t. j. nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2015, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 809 €.

Pozn.: Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Príklad:

Ján Kováč sa stal od 1. 5. 2015 poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška jeho starobného dôchodku bola 345 €. V roku 2015 dosiahol aj príjmy zo závislej činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti vo výške
2 455 €, čo je suma vyššia ako 1 901,67 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie. Svojho zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovanie dane. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ján Kováč
500313244
Trvalé bydlisko: Štefánikova 6, Nitra
Starobný dôchodok v r. 2015: 2 760 €
Príjem z dohody: 2 455 €
Preddavok na daň z príjmu: 449,35 €
Výdavky na sociálne poistenie: 108 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/017083/2015-721.

DP dôchoda s príjmami zo závislej činnosti

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI , KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

nevypĺňa
Riadok 25 – vyplní svoje telefónne číslo.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

Riadok 27 – nič nezaškrtne, pretože nepoberal dôchodok na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2015, ale až v priebehu roka.

Riadok 28 – nevypĺňa, tento riadok by vyplnil v prípade, ak by vyplnil riadok 27, t. j. bol by poberateľom dôchodku k 1. 1. 2015 alebo by mu bol dôchodok spätne priznaný k tomuto dátumu, a uplatňoval by si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške.

Pozn.: Ak suma dôchodkov v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodkov.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j.2 455 €.
Riadok č. 32a – vyplní údaj z riadku 32, lebo príjmy mu plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 108 €.
Riadok 33a – vyplní sumu 108 €, poistné sociálne poistenie.
Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 2 347 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 2 347 €.
Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Vzhľadom na to, že daňovník sa stal poberateľom dôchodku v priebehu roku 2015, t. j. nebol poberateľom dôchodku k 1. 1. 2015, ani mu nebol dôchodok priznaný spätne k tomuto dátumu, má nárok na uplatnenie celej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 €, ak jeho základ dane nebol vyšší ako 19 809 €.

Riadok č. 41 – hoci má daňovník nárok na celú nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3 803,33 €, môže si ju uplatniť maximálne do výšky základu dane na r. 36, t. j. 2 347 €.

Pozn.: Ak by bol daňovník poberateľom dôchodku od 1. 1. 2015, alebo by mu bol priznaný dôchodok spätne k tomuto dátumu, mohol by si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane len v prípade, ak by jeho dôchodok bol nižší ako 3 803,33 €. Nezdaniteľná časť by sa vypočítala ako rozdiel sumy 3 803,33 a sumy vyplateného dôchodku v r. 2015.

Riadok č. 42 – uvedie sa rozdiel základu dane z r. 36 a sumy z riadku 41, t. j. 0.
Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 € = 0 €.
Riadok 56 – uvádzame 0 €.
Riadok 58 – uvádzame 0 €.
Riadok 64 – uvádzame 449,35 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmov).
Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 449,35 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 (2% alebo 3 %)

Ak nechce poukázať 2 % zo zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zaškrtne „x“ neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.

Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

nevypĺňa

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2015"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2015"

Témy

daň zo závislej činnostiDaňové priznanie 2015daňové priznanie dôchodcuPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

11oct6:30BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP,BOZP vo výrobe

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30EIA a stavebný zákon – vzájomné súvislosti6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X