Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Garančné poistenie zamestnávateľa

Garančné poistenie zamestnávateľa
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
7. apríla 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne a Sociálna poisťovňa sa stáva jeho veriteľom. 

Kľúčovým pre účely garančného poistenia je návrh na vyhlásenie konkurzu

Všetci zamestnávatelia na Slovensku, ktorí dávajú ľuďom prácu v pracovnoprávnom vzťahu, sú povinne garančne poistení. Ide o poistenie pre prípad, že sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nedokáže uspokojiť finančné nároky svojich zamestnancov. Pod pracovnoprávnym vzťahom máme pritom na mysli nielen klasický pracovný pomer, ale aj dohody vykonávané mimo pracovného pomeru (dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti). Povinné garančné poistenie sa pritom vzťahuje aj na zamestnávateľa člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

 

Kedy je zamestnávateľ platobne neschopný

Zamestnávateľ je na účely garančného poistenia platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu, považuje sa deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

 

Sadzba na garančné poistenie

Nárok na dávku garančného poistenia

Sadzba na garančné poistenie

Sadzba na garančné poistenie pre zamestnávateľa predstavuje 0,25 % z vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda zamestnanca. Maximálnym vymeriavacím základom je pritom 5-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo je v súčasnosti suma 4 025 eur. Maximálna mesačná výška poistného na jedného zamestnanca tak predstavuje 10,06 eura. Zamestnanec poistné na garančné poistenie neplatí.

 

Nárok na dávku garančného poistenia

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec garančne poisteného zamestnávateľa, ak sa takýto zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktoré sú stanovené v zákone o sociálnom poistení. Medzi nároky zamestnanca zaraďuje zákon nielen nárok na mzdu, ale napríklad aj:

 • nárok na náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
 • nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
 • nárok na odstupné,
 • či nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

 

Žiadateľ si môže uplatňovať nárok na dávku garančného poistenia najviac za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.   

 

POZOR: Zamestnancom na účely garančného poistenia pritom nie je zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. 

 

Uplatnenie nároku na dávku

Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd alebo podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenska. Nárok na dávku si uplatňuje zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo od dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

 

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty na príslušnom tlačive potvrdí nároky z pracovnoprávneho vzťahu za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované.

 

 

Zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak je zamestnávateľ platobne neschopný, a

 • súd odmietol návrh na vyhlásenie konkurzu,
 • súd neustanovil predbežného správcu konkurznej podstaty alebo správcu konkurznej podstaty a konkurz ešte nebol vyhlásený, alebo
 • súd začaté konkurzné konanie zamietol, prerušil alebo zastavil.

 

Správca konkurznej podstaty potvrdzuje zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak súd rozhodol o vyhlásení konkurzu. Predbežný správca konkurznej podstaty má právo potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak bol v konkurznom konaní stanovený ešte pred vyhlásením konkurzu.

 

 

 

Preddavok na dávku garančného poistenia

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nepotvrdí na žiadosti o dávku garančného poistenia údaje potrebné na poskytovanie dávky garančného poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne poskytne zamestnancovi, ak preukáže vznik nároku na dávku garančného poistenia, preddavok na túto dávku vo výške 99,6 eura za jeden kalendárny mesiac. Ak nemal zamestnanec uspokojené mzdové nároky za tri mesiace, výška preddavku je najviac 298,8 eura.

 

Pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ktorá vznikla po 31. decembri 2013,  poskytuje Sociálna poisťovňa od 1. januára tohto roka preddavok za jeden mesiac vo výške nároku, najviac však do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V súčasnosti ide o sumu 198,09 eura. Preddavok teda môže dosiahnuť  najviac 594,27 eura, ak nemal zamestnanec uspokojené mzdové nároky za tri mesiace.

 

Rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia poisťovňa doplatí, ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku.

 

Ak však zamestnávateľ nepredloží požadované doklady najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, resp. uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu a správca konkurznej podstaty najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku, poisťovňa doplatí do 30 dní od skončenia tejto lehoty dávku garančného poistenia do výšky minimálnej mzdy, platnej v období, v ktorom zamestnávateľ neuspokojoval nároky zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu.  

 

 

Výška dávky

Dávka garančného poistenia dosahuje sumu príslušného nároku zamestnanca, ktorý sa zníži o  poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec a o preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.

 

Maximálna výška dávky garančného poistenia je v sume trojnásobku priemernej mzdy na Slovensku. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa priemerná mzda na Slovensku spred dvoch rokov. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa priemerná mzda na Slovensku v predchádzajúcom roku.  

 

Najvyššia možná dávka garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok za obdobie:

 • od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 je 2 415 eur, čo predstavuje trojnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012,
 • od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 je 2 472 eur, čo predstavuje trojnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013.

Zamestnancovi Sociálna poisťovňa dávku vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky. 

Oznamovacia povinnosť

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní:

 • písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do desiatich dní od jej vzniku,
 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku,
 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia,
 • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu,
 • potvrdiť správnosť požadovaných údajov na tlačive Sociálnej poisťovne a doručiť ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do desiatich pracovných dní od doručenia tlačiva Sociálnou poisťovňou.

 

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich žiadosť oznámiť všetky informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu podľa  zákona o sociálnom poistení.

 

Povinnosť zamestnávateľa nahradiť vyplatenú sumu dávky

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne a Sociálna poisťovňa sa stáva jeho veriteľom. Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného dôvodu ako pre nedostatok majetku, zamestnávateľ musí vrátiť Sociálnej poisťovni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia zvýšenú o úrok vo výške diskontnej úrokovej sadzby platnej v deň jej vrátenia, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zastavení konkurzného konania.

 

Dávky garančného poistenia za rok 2013

Sociálna poisťovňa vyplatila v minulom roku 379 dávok garančného poistenia. Priemerná výška dávky dosiahla 1 069 eur.

 

Príklady

 

Príklad 1:

Zamestnávateľ sa stal platobne neschopným 14. marca 2014. Neuspokojené nároky si zamestnanec môže uplatniť za obdobie od 14. septembra 2012 do 13. marca 2014 najviac v rozsahu troch mesiacov.

 

Zamestnancovi jeho zamestnávateľ nevyplatil mzdu za obdobie od 1. októbra 2013 do 28. februára 2014, teda za obdobie piatich mesiacov. Jeho hrubá mzda v tom období predstavovala 580 eur mesačne, čomu zodpovedá v čistom približne 466 eur. V Sociálnej poisťovni si uplatní nárok na dávku garančného poistenia, ktorá sa vypláca za najviac tri mesiace. Poisťovňa mu vyplatí jednorazovú dávku garančného poistenia v sume 1 398 eur (466×3).

 

Príklad 2:

Zamestnávateľ sa stal platobne neschopným 15. januára 2014. Zamestnanec skončil pracovný pomer u tohto zamestnávateľa po vzniku platobnej neschopnosti k 28. februáru 2014 a uplatňuje si nárok ku dňu skončenia pracovného pomeru. Neuspokojené nároky si môže uplatniť za obdobie od 1. septembra 2012 do 28. februára 2014 najviac v rozsahu 3 mesiacov.

 

Zamestnancovi jeho zamestnávateľ nevyplatil mzdu za obdobie od 1. novembra 2013 do 28. februára 2014, teda za obdobie štyroch mesiacov.

 

Jeho hrubá mzda v tom období predstavovala 1 200 eur mesačne, čomu zodpovedá v čistom približne 901 eur. V Sociálnej poisťovni si uplatní nárok na dávku garančného poistenia, ktorá sa vypláca za najviac tri mesiace. Jednorazová dávka garančného poistenia by teoreticky mala dosiahnuť 2 703 eur (901×3). Najvyššia možná dávka garančného poistenia je však od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 v sume 2 415 eur a preto Sociálna poisťovňa vyplatí dávku garančného poistenia v tejto maximálnej možnej výške.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X