Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Konečný užívateľ výhod – povinnosti firmy od 1.11.2018

konečný užívateľ výhod
konečný užívateľ výhod Foto: Getty Images
9. novembra 2018 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Takmer všetky spoločnosti majú od 1. novembra 2018 povinnosť zapísať do Obchodného registra Slovenskej republiky alebo iného príslušného registra informáciu o tzv. konečnom užívateľovi výhod. V aktuálnom článku si vysvetlíme tento pojem a podmienky súvisiace so samotným zápisom do obchodného a iného príslušného registra.  

Konečný užívateľ výhod – definícia pojmu

Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedla od 1. novembra 2018 povinnosť zapisovať do neverejnej časti Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako „obchodný register“) inštitút tzv. konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré neemitujú cenné papiere na obchodovanie na burze.

V praxi to znamená, že sa bude týkať väčšiny podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť ako právnické osoby zapísané v obchodnom registri a iné subjekty zapísané v iných registroch. Novinka sa zároveň dotkne aj všetkých novo zakladaných firiem, ktoré sú už povinné tento údaje uvádzať pri samotnom založení.

Konečným užívateľom výhod je v zmysle zákona každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Kto patrí medzi konečných užívateľov výhod
 • Povinnosť zapisovať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod
 • Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra vs. zápis do registra verejných partnerov
 • Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného alebo iného registra
 • Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod

Medzi konečných užívateľov výhod však v zmysle zákona patria aj nasledovné osoby:

 • ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 • ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 • ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku a ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov, je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov, a to vtedy, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
 • ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
 • konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Právnické osoby sú povinné zapisovať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo konečného,
 • dátum narodenia,
 • pohlavie,
 • adresa trvalého alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod sa budú zapisovať do neverejnej časti obchodného alebo iného registra, čo v praxi znamená, že tieto údaje nebudú pre verejnosť dostupné. Uvedená povinnosť sa týka aj nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií. Účelom týchto informácií je najmä slúžiť ako tzv. referenčné údaje a také, ktoré môžu byť poskytnuté osobe s legitímnym záujmom. Takouto osobou môže byť napr. investigatívny novinár, ktorý je však najprv povinný zdôvodniť svoje záujem o takéto informácie.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra vs. zápis do registra verejných partnerov

Niektorí podnikatelia možno už v minulosti prišli do kontaktu s inštitútom konečného užívateľa výhod, ktorého je potrebné zapisovať do registra partnerov verejného sektora, a to najmä v súvislosti s participáciou na verejnom obstarávaní. Aj takí podnikatelia, ktorí už majú zapísaného konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, však budú musieť po novom zapísať túto osobu / osoby aj do obchodného a iného registra. Doposiaľ sa povinnosť identifikovať svojho konečného užívateľa výhod týkala len osôb, ktoré obchodujú so štátom, pričom táto vyplývala z proti-schránkového zákona. Od 1. novembra však 2018 prechádza na takmer všetkých podnikateľov a iné subjekty.

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zákon ukladá pre podnikateľov, ktorí založili svoje spoločnosti pred dátumom 31. októbra 2018, povinnosť zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31. decembra 2019. Poskytuje tak existujúcim spoločnostiam a iným subjektom viac ako jeden rok dlhú lehotu na uskutočnenie zákonom ustanovenej zmeny. Tento priestor môže poslúžiť mnohým subjektom na to, aby spolu so zmenou zapisovanou do obchodného alebo iného registra, vykonali aj iné zmeny v ich spoločnosti zapisované do obchodného alebo iného registra.

Proces zápisu je rovnaký ako pri akýchkoľvek iných zmenách povinne zapisovaných do obchodného alebo iného registra. Sprevádza ho určitý administratívny postup, ktorý musí byť dodržaný v prípade zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného alebo iného registra.

Upozornenie:

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod pre všetky subjekty, ktorých sa to týka, je do 31. decembra 2019. Táto povinnosť sa týka aj všetkých spoločností, ktoré sú zakladané a zapisované do obchodného alebo iného registra po 1. novembri 2018. V prípade, že si spoločnosti nesplnia túto zákonnú povinnosť, hrozí im pokuta až do výšky 200 000 eur.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného alebo iného registra

Samotný zápis konečného užívateľa výhod bude bez poplatkov do obchodného alebo iného registra, avšak ak povinné subjekty spolu s tým využijú možnosť zapísať aj iné zmeny, bude platiť poplatok súvisiace so zápisom týchto zmien. Náročný je často aj samotný proces určenia, kto je konečným užívateľom výhod. Ak si podnikatelia nie sú istí, je vhodné, aby sa so svojou požiadavkou radšej obrátili na profesionálov.

Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod

Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity, sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi. Zároveň sú povinní aktualizovať údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, ako aj údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod uchováva právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších 5 rokov od zániku tohto postavenia. Ak register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci neobsahuje údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo pri pochybnostiach o pravdivosti a úplnosti týchto údajov, na žiadosť povinnej osoby, osobitného útvaru služby finančnej polície Policajného zboru, Národnej banky Slovenska, súdu, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, sú právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné v určenej lehote oznámiť požadované údaje.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

konečný užívateľ výhodPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X