Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ktoré registrácie obchodných spoločností sú povinné v roku 2024?

registrácia
registrácia Foto: Getty Images
29. novembra 2023 Img_2614.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Pri zakladaní a zápise obchodných spoločností do Obchodného registra SR (ORSR) sa podnikatelia v praxi často stretávajú s tým, že ich oslovujú písomne aj iné registre s ponukou na zápis firemných údajov do príslušného registra. Tieto subjekty pritom za uvedené služby a zápisy zväčša pýtajú nemalé poplatky. Sú tieto registrácie pre podnikateľov povinné?

Mnohí podnikatelia, ktorí zakladajú obchodné spoločnosti a zapisujú ich do Obchodného registra SR (ORSR), sa v praxi stretávajú s tým, že si v schránke nájdu hneď niekoľko oficiálne vyzerajúcich listov obsahujúcich ponuky na zápis spoločnosti do iného registra. Tieto ponuky sú zväčša spoplatnené relatívne vysokou sumou a tak sa mnohí pýtajú, či sú povinní zapísať sa aj do týchto registrov, prípadne aké služby za tento poplatok dostanú. V praxi sa zároveň neraz stáva, že tieto ponuky dostanú podnikatelia ešte predtým, ako je ich spoločnosť oficiálne zapísaná v Obchodnom registri SR (ORSR).

Oficiálne registre pre slovenských podnikateľov

Medzi dva najdôležitejšie registre pre slovenských podnikateľov patria Obchodný register SR (ORSR) s webovým sídlo www.orsr.skŽivnostenský register SR s webovým sídlom www.zrsr.sk.

Obchodný register SR (ORSR) je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Do Obchodného registra SR (ORSR) sa zapisujú:

 • právnické osoby založené podľa zákona, a to
 1. verejná obchodná spoločnosť,
 2. komanditná spoločnosť,
 3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
 4. jednoduchá spoločnosť na akcie,
 5. akciová spoločnosť,
 6. družstvo,
 • právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to
 1. európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
 2. európske družstvo,
 3. európska spoločnosť,
 • právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
 • štátne podniky,
 • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
 • podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb
Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:
 • obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 • identifikačné číslo,
 • predmet podnikania alebo činnosti,
 • právna forma právnickej osoby,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom,
 • označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom alebo iným identifikačným údajom, ak rodné číslo nie je pridelené, vedúceho organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený,
 • dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú,
 • zrušenie právnickej osoby, dátum zrušenia právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
 • dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
 • rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
 • vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
 • meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
 • dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
 • zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca,
 • právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
 • nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych nástupcov, zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe v trestnom konaní a zrušenie tohto zaistenia.

Do obchodného registra sa ďalej zapisujú:

 • pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka,
 • pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
 • pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia,
 • pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo tohto akcionára,
 • pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
 • pri štátnom podniku zakladateľ a kmeňové imanie,
 • pri zúčastnenej spoločnosti podľa osobitného zákona údaj o tom, že sa spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, s uvedením údaja, v ktorom členskom štáte bude mať nástupnícka spoločnosť podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí svoje sídlo.

Do Obchodného registra SR sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Od 1. októbra 2020 sa novelou zákona o obchodnom registri rozšírila povinnosť zapísať do obchodného registra niektoré osobné (identifikačné) údaje osôb, a to o dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené (napr. číslo občianskeho preukazu či pasu).

V praxi sa jedná o identifikačné údaje týkajúce sa nasledujúcich fyzických osôb:

 • spoločníkov a akcionárov spoločností,
 • štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov štatutárnych orgánov,
 • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristov,
 • členov dozorného orgánu,
 • likvidátorov,
 • správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov,
 • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Živnostenský register SR tvorí súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch. Údaje do tohto registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Do Živnostenského registra SR sa zapisujú nasledovné údaje vrátane ich zmien:

 • ak ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu s výnimkou podľa § 11 ods. 8, pokračovateľa v živnosti podľa § 13, štatutárneho orgánu, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 1. postavenie fyzickej osoby; u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu koná,
 2. meno a priezvisko,
 3. akademický titul,
 4. rodné priezvisko,
 5. rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
 6. štátna príslušnosť,
 7. miesto narodenia,
 8. adresa bydliska,
 • obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
 • identifikačné číslo,
 • miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
 • adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • predmet alebo predmety podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
 • doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
 • pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
 • obchodný register alebo iná evidencia, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu
 • iné skutočnosti podľa osobitných predpisov,
 • iné údaje

Zápis dátumu vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra, vykoná živnostenský úrad podľa údajov, ktoré mu poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky v elektronickej podobe podľa osobitného zákona.

Živnostenský register sa zároveň  člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a iné údaje poskytnuté podľa osobitných zákonov na účely daňovej registrácie a prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia. Údaje zapísané do registra na účely daňovej registrácie, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a výpisu z registra trestov sa poskytujú iba dotknutým orgánom alebo inštitúciám. Údaje zapísané do verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu.

Každý má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Výpis z verejnej časti registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Ak vo verejnej časti registra určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie. Z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú. Takejto osobe živnostenský úrad vydá na požiadanie výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania.

Okrem uvedených dvoch registrov sa môžu podnikatelia, ktorí sú fyzickými osobami a podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia, registrovať na Štatistickom úrade a v príslušných stavovských či iných komorách. V praxi sa jedná najmä o tzv. slobodné povolania, medzi ktoré patria napríklad advokáti, notári, lekári, audítori, umelci, znalci a mnohé ďalšie profesie.

Komerčné registre

Ako sme už vyššie uviedli, podnikatelia sa pri zápise obchodných spoločností do obchodného registra stretávajú s ponukou na zápis do iných registrov, za ktoré tieto subjekty pýtajú poplatky v rôznych výškach. Tieto ponuky sú mätúce najmä v tom, že vyzerajú oficiálne, čím vzbudzujú dojem, že ide o registre oficiálnych inštitúcií. Podnikatelia sa pritom stretávajú s názvami, ako je ako Register obchodu Slovenskej Republiky, Register firiem SR, Register obchodných spoločností, Register ekonomických subjektov a mnohými ďalšími.

UPOZORNENIE:

Tieto komerčné subjekty sú však súkromnými spoločnosťami a nemajú nič spoločné s oficiálnymi registrami Slovenskej republiky.

Uvedené a ďalšie firmy pôsobia oficiálnym dojmom aj tým, že vyzývajú podnikateľa k registrácii do príslušného registra. Obálka, ktorá obsahuje inštrukcie tiež pôsobí oficiálnym dojmom a svojím vzhľadom pripomína písomnosť verejného orgánu alebo inštitúcie. V praxi však ide o komerčné registre, ktoré by mali slúžiť podnikateľom za účelom šírenia informácie o spoločnosti. Ich služby sú spoplatňované a zvyčajne prezentované ako určitý zoznam či katalóg podnikateľov, ktorých by mali takto združovať, prípadne im robiť reklamu.

UPOZORNENIE:

Podnikatelia nie sú v zmysle zákona povinní registrovať sa v týchto registroch, môžu však ich služby využiť, to zákon nezakazuje. V takom prípade im však odporúčame dôkladne si preveriť subjekt, ku ktorému sa chcú registrovať, riadne si prečítať všetky obchodné podmienky, aby bolo zrejmé, za čo platia a aké služby môžu na oplátku za svoju platbu očakávať. Zároveň odporúčame podnikateľom rozmyslieť si, komu poskytujú svoje údaje a chrániť ich tak pred potenciálnym zneužitím.

Európske registre

Niektorí podnikatelia sa v praxi stretli aj s tým, že ich oslovili s ponukou podobných registračných služieb, ktoré vyzerali ako zahraničné. Dotazník bol napísaný v cudzom jazyku, malým písmom, avšak suma za takéto služby bola až niekoľko sto eur. Ďalším úskalím tohto postupu bolo uzatvorenie záväznej objednávky na niekoľko rokov. Firmy, ktoré takto oslovujú podnikateľov, ponúkajú zverejnenie firemných informácii v registri – cieľom čoho má byť zvýraznenie podnikateľa na určitej webovej stránke – registri.

Tipy na záver

Z praxe vieme, že už samotné založenie spoločnosti a začiatok akéhokoľvek podnikania je časovo aj finančne náročná záležitosť a tak podnikatelia zvažujú, do akých aktivít umiestnia svoje peniaze a čomu budú venovať svoj čas. Ak vás oslovia s ponukou, ktorá sa môže javiť ako povinná a nie ste si istí, vždy odporúčame overovať si zdroj tejto ponuky, zisťovať referencie, prípadne sa obrátiť na právnych poradcov či oficiálne úrady a štátne inštitúcie. Týmto postupom môžete predísť zbytočnému plytvaniu finančných prostriedkov a aj prípadnému zneužitiu vašich firemných údajov.

Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje oblasti korporátneho práva, copywritingu a prekladateľskej činnosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howPrémiový obsahregistráciarok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X