Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za mesiac október 2014

manazment/manazment-podnikatela/21/legislativne-zmeny-podnikatelov-mesiac-oktober-2014
Fotobanka Pixmac
10. novembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

V októbri 2014 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o dani z príjmov

Na základe tejto novely sa menia sa odpisy, lekárom pribudnú registračné pokladne a vzniknú virtuálne registračné pokladnice. Ďalšími zmenami v zákone je limitovanie vstupnej ceny osobných automobilov podnikateľov s nízkym daňovým základom hranicou 48 tis. eur, zrušenie lízingového spôsobu odpisovania u hmotného majetku obstarávaného finančným prenájmom, zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie na prepojené spoločnosti či rozšírenie transferového oceňovania.

Novela Obchodného zákonníka

Ministerstvo spravodlivosti (MS) navrhlo vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.). Doterajšia legislatíva na založenie s.r.o. vyžaduje základné imanie vo výške aspoň 5 000 eur, pričom vklad jedného spoločníka musí byť minimálne 750 eur. Po novom sa požiadavka zníži na jedno euro. Aby sa však nezneužívala takáto forma obchodnej spoločnosti, rezort zavádza nové ustanovenia o kríze kapitálovej spoločnosti či obmedzenie vyplácania zisku.

Zároveň s.r.o., ktoré nebudú mať základné imanie aspoň 25-tisíc eur, budú povinné tento údaj uvádzať na obchodných dokumentoch, pričom takáto spoločnosť môže mať najviac troch spoločníkov.

Rezort justície v rámci novely navrhol ďalej zriadiť register diskvalifikovaných osôb. Obchodný zákonník vymedzí právny rámec pre diskvalifikáciu určitej osoby ako tzv. vylúčeného zástupcu. Podkladom pre vylúčenie má byť rozhodnutie vydané súdom. Toto rozhodnutie o vylúčení bude znamenať, že určitá osoba prestáva byť členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach alebo družstvách.

 • Zákon definitívne schválil parlament a čaká na podpis prezidenta.
 • Zákon nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roku.
 • Schválené znenie zákona nájdete tu.

» Novela zákona o sociálnom poistení

» Novela zákona o službách zamestnanosti

» Opatrenie MPSVR o sumách stravného 

» Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 2015

Novela zákona o sociálnom poistení

Na základe novely by sa hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, pre študentov stredných a vysokých škôl zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa novelou odstráni veková diferenciácia študentov, ktorá podľa platnej právnej úpravy vplývala na hranicu príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa budú každoročne k 1. januáru automaticky zvyšovať starobné dôchodky pracujúcim penzistom. Podporu parlamentu získal návrh, ktorý má zabrániť špekuláciám pri uplatňovaní pravidiel určovania výšky nemocenskej dávky.

Novela zákona o službách zamestnanosti

Od začiatku budúceho roka by sa mal na základe novely zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta, a to v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Príspevok má byť určený pre mladých ľudí, ktorí nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou je stanovená veková hranica pre možných poberateľov príspevku, a to 29 rokov, pričom vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa má toto opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov.

Príspevok budú úrady práce poskytovať najviac vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac v sume 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mesačná výška príspevku bude zohľadňovať mieru evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej miere evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.

Nový príspevok bude štát poskytovať šesť až dvanásť mesiacov s podmienkou udržania pracovného miesta počas obdobia zodpovedajúceho polovici podporovaného obdobia. Podmienkou pre poskytnutie príspevku bude zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za dvanásť kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu zamestnancov.

Opatrenie MPSVR o sumách stravného

Na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa s účinnosťou od 31. októbra 2014 zvyšujú sumy stravného pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu.

Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:

časové pásmo suma stravného
5 až 12 hodín 4,20 eura (predtým 4 €)
nad 12 hodín až 18 hodín 6,30 eura (predtým 6 €)
nad 18 hodín 9,80 eura (predtým 9,30 €)

TIP: Tu nájdete Zákon o cestovných náhradách, ďalšie tipy k pracovným cestám nájdete v sekcii „Odporúčame tiež“ v tomto článku

Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 2015

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 352 eur na 380 eur. Ide o nárast o 7,95 %. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok tak v budúcom roku dosiahne 2,184 eura, kým v súčasnosti je to 2,023 eura. V stredu 15. októbra 2014 o tom rozhodla vláda.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Podľa novely sa dd začiatku budúceho roka na Slovensku zavedie súbeh príjmu z práce a poberania dávok v hmotnej núdzi. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi budú mať pôvodne dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí si našli prácu a ich zárobok nepresahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, čo bude v budúcom roku 760 eur.

Bude sa to vzťahovať aj na tých nezamestnaných, ktorí nepracujú viac ako jeden rok a nie sú evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce. Prvých šesť mesiacov budú mať tieto osoby nárok na osobitný príspevok v sume 126,14 eura mesačne a ďalší polrok od štátu dostanú príspevok v sume 63,07 eura mesačne.

 • Zákon definitívne schválil parlament a podpísal ju aj prezident.
 • Zákon nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roku.
 • Viac nájdete tu, schválené znenie zákona nájdete tu.

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Ministerstvo financií novelou ustanovuje mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov niektorým daňovníkom. A to v prípade, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.

 • Zákon definitívne schválil parlament.
 • Účinnosť novely je navrhnutá od 1. decembra 2014, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, resp. 1. februára 2015.
 • Viac k zákonu nájdete tu.

Návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Na základe tohto zákona na Slovensku vznikne Centrálny register exekúcií. Prevádzkovať ho bude Slovenská komora exekútorov a budú sa v ňom nachádzať všetky exekúcie, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené. Zákon začne platiť od januára 2015, ale celý systém bude potrebné naprogramovať, naplniť údajmi a počíta sa aj so skúšobnou prevádzkou.

Centrálny register bude bezplatný pre exekútorov a orgány verejnej správy, pre ostatných bude jeho použitie podmienené registráciou a zaplatením administratívneho poplatku. „Spoplatnením a registráciou chceme dosiahnuť ochranu súkromia a vyhnúť sa tomu, aby sa údaje o dlžníkoch dostali na internet a boli tam aj roky po tom, čo je vymáhaný dlh vyrovnaný,“ vysvetlila. Výpis z registra exekúcií bude verejnou listinou a v „papierovej“ forme ho bude môcť vydať komora exekútorov. Podnikatelia ho budú môcť využiť napríklad ako doklad pri verejných obstarávaniach, že proti nim nie je vedená exekúcia. 

Zákon ďalej obsahuje:

 • vymedzenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy,
 • vymedzenie a sprísnenie podmienok, ktoré musí spĺňať stály rozhodcovský súd,
 • vymedzenie podmienok, ktoré musí spĺňať rozhodca,
 • zavedenie „licencovania“ rozhodcov a stálych rozhodcovských súdov,
 • Zákon definitívne schválil parlament.
 • Viac k zákonu nájdete tu.

» Novela zákona o rozhodcovskom konaní

» Novela zákona o štátnej štatistike

» Novelizácia nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka

Novela zákona o rozhodcovskom konaní

Navrhovaná úprava zjednoduší a urýchli riešenie obchodno-právnych sporov medzi podnikateľmi, ktorí si dohodnú rozhodcovskú doložku. Zákon obsahuje aj nové pravidlá súkromnej arbitráže. Súkromné rozhodcovské konanie je jedným z alternatívnych riešení sporov mimo systému klasických súdov. Výhodou riešenia sporu pred súkromným arbitrom môže byť najmä to, že spor je rozhodnutý rýchlejšie, v jednej inštancii bez účasti verejnosti.

Nedostatočná regulácia pravidiel súkromnej arbitráže však v minulosti podľa MS SR neraz viedla k poškodzovaniu práv spotrebiteľa, keď spory rozhodovali súkromní arbitri prepojení s pôžičkovými spoločnosťami tak, že nezohľadňovali práva spotrebiteľa. Nová právna úprava má takémuto konaniu predísť.

Dôležitou zmenou je tiež to, že každá rozhodcovská zmluva bude musieť byť uvedená na osobitnej listine a spotrebiteľ bude musieť byť vo viacerých štádiách konania poučovaný o možnosti obrátiť sa so žalobou na všeobecný súd. Ochrana spotrebiteľa sa zvýši aj po vydaní spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku pri jeho výkone.

Exekučný súd v exekučnom konaní preskúma okrem formálnych záležitostí aj to, či pôvodná spotrebiteľská zmluva bola uzatvorená v súlade s právnymi predpismi, teda napríklad či neobsahuje neprimerane vysokú odplatu. Maximálna výška odplaty v spotrebiteľských zmluvách bola stanovená nedávno prijatým nariadením vlády SR.

Zároveň sa zjednocujú sa požiadavky na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy v elektronickej podobe so všeobecnými požiadavkami stanovenými v § 40 Občianskeho zákonníka. Predĺžuje sa aj lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku na 60 dní.

 • Zákon definitívne schválil parlament.
 • Zákon nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roku.
 • Viac k zákonu nájdete tu.

Novela zákona o štátnej štatistike

Na základe tejto novely by sa mala komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Už v súčasnosti je pritom úrad schopný prijímať údaje od všetkých spravodajských jednotiek elektronicky, ale táto jeho spôsobilosť sa využíva len na 29 %.

Ministerstvo financií priznáva, že prijatie tejto novely bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže sa odstráni možnosť výberu medzi elektronickou a listinnou komunikáciou so Štatistickým úradom SR pre väčšinu podnikateľských subjektov. Týkať sa to pritom bude všetkých právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca.

 • Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem jedného bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
 • Viac k zákonu nájdete tu

Novelizácia nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka

V súčasnosti je predvoleným systémom výpočtu úrokov z omeškania systém fixných úrokov z omeškania a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania je systémom opčným.

„Navrhovaná zmena právnej úpravy predpokladá zmenu týchto režimov tak, že systém fixných úrokov z omeškania bude systémom opčným a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania systémom predvoleným,“ uvádza ministerstvo spravodlivosti, ktoré vypracovalo novelu nariadenia vlády.

Do aplikačnej činnosti súdov táto zmena podľa rezortu spravodlivosti významnejšie nezasiahne, keďže v rámci sporových konaní je žalobca povinný skutkovo vymedziť uplatňovaný nárok, a teda tak ako doteraz zostane pre neho možnosť voľby medzi systémom fixným a variabilným.

 • Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
 • Viac tu

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Zavádzajú sa dve meritórne zmeny; zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Nebankové subjekty budú navyše musieť splniť veľmi prísne podmienky. Ich dodržiavanie bude mať na starosti opäť Národná banka Slovenska. Zároveň budú musieť v rámci hodnotenia klienta vytvoriť register svojich klientov.

 • Zákon v septembri schválila vláda, v októbri  bol doručený do parlamentu a čaká ho schvaľovanie poslancami.
 • Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 30. septembra 2015.
 • Viac tu a tu.

Poznámka redakcie: Hlasovanie o dani z motorových vozidiel odložili na ďalšiu schôdzu

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X