Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Najdôležitejšie zmeny daňových a nedaňových výdavkov po 1.1.2020

daňové výdavky
daňové výdavky Foto: Getty Images
31. októbra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka Falatová Tlačiť

Výdavky daňovo uplatniteľné až po zaplatení

Počnúc rokom 2020 dochádza k úprave rozsahu výdavkov, ako aj ich výšky, ktoré sú považované za daňový výdavok až po zaplatení. Ustanovenie sa spresňuje v tom význame, že podmienka zaplatenia sa nedotýka tých výdavkov (nákladov), ktoré sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku resp. súčasťou vlastných nákladov napr. v prípade zásob. Tieto neuhradené výdavky (náklady) podliehajú ustanoveniu § 17 ods.27 zákona o dani z príjmov. Pri výdavkoch (nákladoch) bude tak potrebné skúmať, či sa jedná o výdavky (náklady) na ktoré sa uplatňuje § 17 ods.19 zákona o dani z príjmov, alebo výdavky (náklady), na ktoré sa uplatní postup podľa § 17 ods.27 a § 17 ods.32 zákona o dani z príjmov. U výdavkov vymedzených v § 17 ods.19 zákona o dani z príjmov ustanovení sa bude sledovať už iba podmienka zaplatenia, nakoľko dodatočné limitácie pri jednotlivých druhoch výdavkov sú od 1.1.2020 zrušené.

Od 1.januára 2020 sa ustanovenie § 17 ods.19 písm. c) zákona o dani z príjmov bude vzťahovať iba na výdavky po zaplatení u dlžníka. Vypúšťa sa tak možnosť zahrnutia príjmov (výnosov) z marketingových a iných štúdií a prieskumov trhu u veriteľa až po prijatí úhrady. Uvedené príjmy (výnosy) budú teda u veriteľa súčasťou jeho základu dane z príjmov v súlade s účtovníctvom.

V rámci § 17 ods.19 písm. d) zákona o dani z príjmov sa úplne ruší 20% limitácia odplát (provízií) za sprostredkovanie na výdavky (náklady), ktoré boli zaevidované v evidencii podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov alebo boli zaúčtované v zdaňovacom období, ktoré sa začína po 31.12.2019.

V § 17 ods.19 písm. f) zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2020 rozsah výdavkov (nákladov) po zaplatení rozširuje aj o služby spadajúce do kódu 70.1. a 70.22 Klasifikácie produktov podľa činností. Konkrétne ide o služby vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia.

Počnúc rokom 2020 už nebude daňovník musieť sledovať podmienku zaplatenia pri výdavkoch (nákladoch) na získanie noriem a certifikátov, ani ich postupne zahrňovať do výdavkov podľa doby ich platnosti. Uvedené sa vzťahuje na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zaúčtované po 31. decembri 2019, v prípade kalendárneho roka. Na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ktoré boli zaúčtované do 31.12.2019 vrátane sa naďalej uplatňuje podmienka zaplatenia aj časové zahrňovanie výdavkov (nákladov).

Podľa nového znenia § 17 ods.19 písm. g) zákona o dani z príjmov sa za daňový výdavok po zaplatení budú od 1.januára 2020 považovať zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka ako aj odstupné u oprávnenej osoby podľa § 355 Obchodného zákonníka. Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka, ktoré boli zaúčtované do 31. decembra 2019, budú naďalej považované za nedaňový výdavok podľa § 21 ods.2 písm. m) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do konca roka 2019, aj keď budú uhradené po 31. decembri 2019. Od 1.1.2020 sa totiž v uvedenej súvislosti v rámci § 21 ods.2 vypúšťa písm. m).

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Výdavky na vzdelávanie zamestnanca
  • Výdavky vynaložené na vypožičaný majetok
  • Výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • Výdavky na potraviny
  • Tvorba daňovo uznanej rezervy na lesnú pestovnú činnosť
  • Odpisovanie elektromobilov
  • Vypožičaný majetok versus prerušenie odpisovania

Výdavky na vzdelávanie zamestnanca

Z dôvodu zvýšenia potreby dosiahnutia vyššej a lepšej kvalifikácie zamestnancov potrebnej pre činnosť zamestnávateľa sa od 1.januára 2020 spresňuje a rozširuje oslobodenie „benefitov“ poskytnutých zamestnávateľom vo forme zamestnávateľom zabezpečeného vzdelávania, ktoré je zadefinované napríklad v ustanoveniach Zákonníka práce, zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, a aj v zákone o štátnej službe. Konkrétne sa jedná o prehlbovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu ako aj zvyšovania kvalifikácie. Od dane z príjmov bude však oslobodený príjem vo forme zabezpečenia a poskytovania vzdelávania vtedy, ak sú tieto vzdelávacie aktivity predpokladom pre vykonávanie podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Ak ide o aktivity v rámci celoživotného vzdelávania hradené zamestnávateľom, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, nebude sa jednať o príjem oslobodený od dane zo závislej činnosti na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa nepôjde o daňovo uznaný výdavok. V nadväznosti na ustanovenia Zákonníka práce a iné osobitné predpisy bude oslobodené od dane z príjmov vzdelávanie zabezpečované zamestnávateľom, ktorým sa rozumie aj zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca formou absolvovania (dodatočného) komplexného študijného programu na niektorej zo stredných príp. vysokých škôl, pričom u zamestnanca dochádza k zvýšeniu dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. získanie maturity, absolvovanie vysokoškolského štúdia a pod.). Ide o tie prípady vzdelávania zamestnancov, ktorých potrebu a nevyhnutnosť vie zamestnávateľ odôvodniť. Z toho dôvodu od 1.1.2020 platí, že pokiaľ ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho  alebo štátnozamestnaneckého vzťahu zamestnanca u zamestnávateľa k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. V uvedenej súvislosti sa upravuje aj ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod zákona o dani z príjmov.

Výdavky vynaložené na vypožičaný majetok

Zmluvou o výpožičke vzniká vypožičiavateľovi právo po dohodnutú dobu užívať vypožičanú vec bezodplatne. Aj napriek bezodplatnému charakteru výpožičky dochádza k situáciám, a to predovšetkým vo výrobnom procese, kedy sa na vypožičanom majetku vykonajú opravy alebo technické zhodnotenie. Ak pri vypožičaní odpisovaného majetku dôjde aj k jeho technickému zhodnoteniu, potom zákon o dani z príjmov považuje toto zhodnotenie za nepeňažný príjem požičiavateľa, ktorý o túto sumu zhodnotenia zvýši vstupnú (zostatkovú) cenu svojho majetku a odpisuje ho, avšak až v tom zdaňovacom období, v ktorom ho využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ak sa však požičiavateľ písomne dohodne s vypožičiavateľom, môže toto technické zhodnotenie odpisovať aj vypožičiavateľ a u požičiavateľa je nepeňažným príjmom technické zhodnotenie po skočení zmluvy o výpožičke vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania. V prípade prevodu vlastníckeho práva k hmotného majetku z dôvodu zabezpečenia záväzku dlžníka voči veriteľovi na základe zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553 Občianskeho zákonníka a následného vypožičania toho majetku dlžníkom na základe zmluvy o výpožičke, zostáva skutočným ekonomickým vlastníkom a užívateľom  hmotného majetku dlžník. Tento majetok preto môže odpisovať podľa § 24 ods. 1 písm. a) a uplatňuje si k nemu výdavky ako skutočný vlastník.

Z ustanovenia § 21 ods.1 zákona o dani z príjmov sa počnúc rokom 2020 vypúšťa písmeno l) a daňovým výdavkom budú výdavky vynaložené na vypožičaný majetok v rozsahu  uplatňovanom obdobne ako pri prenájme majetku. Podľa prechodného ustanovenia sa § 21 ods. 1 písm. l) posledný krát uplatní na výdavky (náklady) súvisiace výpožičkou za zdaňovacie obdobia roka 2019 resp. v prípade zdaňovacieho obdobia, ktorým je hospodársky rok, ktorý začal najneskôr v roku 2019 a skončí po 31. decembri 2019.

Výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

S účinnosťou od 1. januára 2020 dôjde k zmene spôsobu zdaňovania peňažných plnení a nepeňažných plnení vyplatených resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nasledovne:

  1. zrážkovou daňou budú zdaňované peňažné a nepeňažné plnenia zaraďované u daňovníka fyzickej osoby medzi príjmy podľa § 8, pričom zostávajú zachované všetky povinnosti uvedené v § 43 zákona o dani z príjmov,
  2. všetky ostatné peňažné a nepeňažné plnenia budú zdaňované prostredníctvom daňového priznania.

Uvedený postup sa však bude aplikovať až na plnenia vyplatené reps. poskytnuté po 31. decembri 2019.

V uvedenej súvislosti dochádza od 1.1.2020 aj k spresneniu § 21 ods.2 písm. l) zákona o dani z príjmov, v dôsledku ktorého dôjde k zúženiu rozsahu výdavkov, ktoré nie sú považované za daňovo uplatniteľné. Za takéto nedaňové  výdavky budú považované výlučne výdavky súvisiace s poskytnutými peňažnými a nepeňažnými plneniami  ako napr. v prípade, ak držiteľ poskytol (daroval) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti medicínsky prístroj (hodnota tohoto prístroja nebude výdavkom zahrňovaným do daňových výdavkov).

Výdavky na potraviny

Na účely uplatnenia daňových výdavkov súvisiacich s obstarávacou cenou potravín dôjde počnúc rokom 2020 k rozšíreniu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny. Daňovo efektívne bude možné uplatniť výdavky na potraviny nielen v prípade bezodplatného odovzdania Potravinovej banke Slovenska ale aj akémukoľvek daňovníkovi nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ak jeho predmet činnosti zodpovedá účelu vymedzenému v § 50 ods.5 zákona o dani z príjmov, t. j. ide o účel, na ktorý je možno použiť podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Rovnako sa bude posudzovať aj poskytnutie potravín s dobou použiteľnosti alebo trvanlivosti alebo potraviny bez uvedenej doby trvanlivosti alebo použiteľnosti registrovanému sociálnemu podniku, ak predmetom jeho činnosti je ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora vzdelávania a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Tvorba daňovo uznanej rezervy na lesnú pestovnú činnosť

Od 1.januára 2020 bude možné daňovo uznanú rezervu k lesnej pestovnej činnosti tvoriť v súlade so schváleným projektom lesnej pestovnej činnosti na obdobie od založenia kultúry alebo vzniku náletu do ukončenia prečistky mladého lesného porastu v zmysle § 21 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Vyhlášku č.453/2006 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane.

Zabezpečená kultúra (mladý lesný porast, ktorý vznikol spravidla sadbou) je fáza lesného porastu. Jedince – stromy, ktoré prekročia stanovenú strednú výšku lesného porastu, prechádzajú do rastovej fázy mladiny. Mladina sa považuje za najdôležitejší úsek v živote lesného porastu. Pestovateľské opatrenia vykonávané v tejto fáze rastu lesa sa v odbornej terminológii nazývajú prečistka a bližšie je tento typ pestovateľských opatrení uvedený v § 21 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Odpisovanie elektromobilov

V nadväznosti na schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike vládou SR sa zákonom o dani z príjmov od 1.1.2020 zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov. Zavádza sa nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, do ktorej sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú skratku BEV alebo PHEV. Uvedené opatrenie má za cieľ zvýšiť motiváciu podnikateľského sektoru na obstaranie elektromobilu s cieľom podpory nízkoemisnej, resp. bezemisnej formy dopravy. Uvedenou úpravou dôjde od 1.1.2020 k podpore bateriových elektrických vozidiel (BEV) alebo plug-in hybridných elektrických vozidiel (PHEV), pričom plug-in hybridné elektrické vozidlá môžu byť v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Vypožičaný majetok versus prerušenie odpisovania

V súvislosti s poskytnutím majetku formou výpožičky sa na takýto vzťah uplatnia ustanovenia obdobne ako pri prenájme majetku. Keďže požičiavateľ počas obdobia, počas ktorého svoj majetok vypožičal, nevyužíva tento majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, je povinný prerušiť odpisovanie tohto hmotného majetku podľa § 22 ods.9 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Výnimkou z uvedenej povinnosti bude od 1.1.2020 majetok podľa § 26 ods.7 zákona o dani z príjmov, t. j. formy, modely, šablóny, ktoré sa predovšetkým vo výrobnom sektore vypožičiavajú za účelom výroby výrobkov pre požičiavateľa. Pri týchto druhoch majetku poskytnutých formou výpožičky, nemusí požičiavateľ prerušiť odpisovanie a zároveň ani nelimituje výšku odpisu dosiahnutým príjmom podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z príjmudaňové výdavkyPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X