Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Navrhovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019 v príkladoch

Novela zákona o DPH
novela zákona o DPH
12. októbra 2018 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri povinnej aj dobrovoľnej registrácii k DPH, zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri obstaraní tovarov a služieb prostredníctvom tzv. poukazov, zmeny pri zdaňovaní nehnuteľnosti určenej na bývanie, nová definícia obratu pre účely DPH, určenie miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu, zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie, zrušenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov v prípade vyhotovenia zjednodušenej faktúry, zmeny týkajúce sa odvodu dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH predstavujú zásadné zmeny, ktoré by mala pripravovaná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.januára 2019 zaviesť. Dopad najdôležitejších z nich je príkladmo ilustrovaný v nasledujúcom texte.

Úplné zrušenie zábezpeky na daň

Aplikačná prax zábezpeku na daň, ako inštitút zavedený do zákona o DPH v roku 2012, ktorého účelom bolo eliminovať negatívne dôsledky spočívajúce vo vzniku nedoplatkov na DPH spôsobených novoregistrovanými platiteľmi dane, vykázala za neefektívnu v rámci boja proti daňovým podvodom. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje tento inštitút počnúc rokom 2019 zo zákona o DPH úplne vypustiť.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Praktické príklady
  • Nová definícia obratu pre účely DPH
  • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
  • Zdaňovanie dodania a prenájmu nehnuteľnosti po novom
  • Daňový režim dodania poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri zjednodušenej faktúre

Príklad

Našej spoločnosti bola v súvislosti s registráciou pre DPH od 1.9.2018 uložená správcom dane povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo výške 5 000 eur. Ak bude inštitút zuábezpeky na daň počnúc 1.1.2019 zrušený, vráti nám daňový úrad tieto finančné prostriedky?

V zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1.januára 2019 sa navrhuje, aby sa všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň, zrušili ex lege. Podľa navrhovaného prechodného ustanovenia § 85kg ods.2 zákona o DPH daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31. decembra 2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 8. februára 2019. Daňový úrad pred vrátením zábezpeky na daň primerane uplatní postup podľa § 79 ods.1 Daňového poriadku.

Nová definícia obratu pre účely DPH

V súčasnom znení zákona o DPH sa na účely tohto zákona obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42 spomínaného právneho predpisu.

Z dôvodu nerovnakých podmienok pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, by sa pojmy „výnosy resp. príjmy“ mali od 1.januára 2019 nahradiť pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“. To znamená, že do obratu sa bude zahŕňať reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania.

Príklad

Zahŕňa sa prijatá záloha pred dodaním tovaru alebo služby v tuzemsku do obratu pre účely povinnej registrácie k DPH?

Vychádzajúc zo súčasnej platnej právnej úpravy (do 31.12.2018) zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva zahŕňa do obratu príjmy z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t.j. do obratu si zahrnie aj prijatú zálohu. Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva zahŕňa do obratu výnosy z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t.j. do obratu si nezahrnie prijatú zálohu, pretože prijatá záloha nie je pre ňu výnosom.

Počnúc rokom 2019 sa na základe novej definície do obratu nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto prijaté „preddavkové platby“ predstavujú súčasť hodnoty tovaru alebo služby a zahrnú sa do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

Podľa prechodného ustanovenia § 85kg ods.1 sa v súvislosti s novou definíciou obratu do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019 zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods.7 zákona o DPH  v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2018.

Príklad

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva dodal v novembri 2018 tovar svojmu obchodnému partnerovi, pričom príjem do konca roka 2018 nezinkasoval? Musí s hodnotou uvedeného tovaru počítať pri zisťovaní obratu v januári 2019 za obdobie január 2018 až december 2018?

V zmysle prechodného ustanovenia novely zákona o DPH platnej od 1.1.2019 sa do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019 zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2018.

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

Počnúc 1.januárom 2019 dôjde k implementácii nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel z hľadiska pravidiel DPH je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy. V súlade s týmito pravidlami sa navrhuje vymedziť poukaz ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja.

Príklad

Je možné na príklade vysvetliť ako po 1.januári 2019 rozlišovať režim DPH pri jednoúčelových poukazoch a viacúčelových poukazoch?

Pripravovaná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019 zavádza do zákona úplne nový § 9a, v rámci ktoré sa v odseku 1 písm. b) a c) rozlišuje medzi tzv. jednoúčelovým poukazom a viacúčelovým poukazom. Jednoúčelový poukaz je taký, pri ktorom je v čase jeho vystavenia je známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby. Viacúčelovým poukazom sa chápe poukaz iný ako jednoúčelový poukaz. Je tak zrejmé, že sa bude rozlišovať uplatňovanie pravidiel DPH v závislosti od skutočnosti, či je možné daňové zaobchádzanie priraditeľné príslušnému dodaniu tovarov alebo služieb s istotou určiť už pri vystavení poukazu alebo nie.

V prípade jednoúčelového poukazu možno ako príklad uviesť poukaz na ubytovanie na jednu noc v  ktoromkoľvek hoteli hotelovej siete v Slovenskej republike, keďže v takomto prípade bude známe tak miesto poskytnutia prislúchajúcej služby (§ 16 ods. 1 zákona), ako aj sadzba DPH vzťahujúca sa na túto službu. Následné prevody jednoúčelového poukazu zdaniteľnou osobou konajúcou vo svojom mene sa na účely pravidiel DPH budú považovať za dodanie prislúchajúceho tovaru alebo služieb, pričom samotné odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby ich dodávateľom výmenou za poukaz už nebude považované za samostatnú transakciu na účely DPH.

Na druhej strane, ak v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, v takýchto prípadoch sa vystavený poukaz bude považovať za tzv. viacúčelový. Pôjde napríklad poukaz na ubytovanie v ktoromkoľvek hoteli konkrétnej hotelovej siete, ktoré sa nachádzajú v Českej republike a Slovenskej republike, nakoľko v takomto prípade bude miesto poskytnutia a sadzba DPH známa až pri poskytnutí služby výmenou za poukaz. V prípadoch zahŕňajúcich viacúčelové poukazy bude predmet dane predstavovať až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz. Predchádzajúce prevody viacúčelového poukazu nebudú predstavovať transakciu, ktorá by predstavovala predmet dane. Dani z pridanej hodnoty však v prípade prevodu viacúčelového poukazu, uskutočneného inou osobou ako dodávateľom prislúchajúceho tovaru alebo služby, budú podliehať súvisiace služby, ako napríklad distribučné alebo reklamné služby.

Napokon možno pripomenúť, že navrhované úpravy sa budú vzťahovať len na poukazy vydané po 31. decembri 2018.

Zdaňovanie dodania a prenájmu nehnuteľnosti po novom

Predovšetkým je potrebné uviesť, že od 1.1.2019 budú v § 38 ods.1 zákona o DPH novo stanovené podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní stavby resp. jej časti. Zachované však ostáva 5-ročné obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu.

Novela zákona o DPH účinná od 1.januára 2019 prináša obmedzenie práva voľby pri dodaní stavby resp. jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH. Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti.

Novodoplnený odsek 7 v rámci § 38 zákona o DPH osobitne upravuje podmienky oslobodenia od DPH pri dodaní jednotlivého bytu, bytového apartmánu alebo nebytového priestoru. Ak platiteľ dane bude predávať samostatne jednotlivý byt, bytový apartmán alebo nebytový priestor, pri posúdení splnenia časovej podmienky oslobodenia od dane sa rovnako ako pri dodaní stavby bude brať do úvahy ich prvé užívanie povolené na základe kolaudácie budovy. Po dobu 5 rokov odo dňa prvej kolaudácie platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru.

V prípade predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie (s oslobodením od dane) a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH bude platiteľ dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti.

Rovnako dôjde k obmedzeniu práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný od 1.1.2019 uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie.

Príklad

Naša spoločnosť od 1.1.2017 prenajíma istej obchodnej spoločnosti byt. Zmluva o prenájme je uzavretá do 31.12.2021 a faktúru za prenájom vystavujeme podľa dohody za každý kalendárny štvrťrok. V zmysle § 38 ods.5 zákona o DPH platného do 31.12.2018 sme sa rozhodli neuplatňovať oslobodenie od DPH. Máme od 1.januára 2019 faktúrovať štvrťročný prenájom ako oslobodený od DPH?

Napriek skutočnosti, že od 1.1.2019 je bez ohľadu na postavenie nájomcu povinné uplatňovať oslobodenie od DPH pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie, v predmetnom prípade je nutné vychádzať z prechodného ustanovenia § 85kg ods.4 zákona o DPH účinného od 1.1.2019. Znamená to, že povinné oslobodenie od DPH pri prenájme bytu sa vzťahuje len na tie zmluvné vzťahy, ktoré budú uzatvorené po 1.januári 2019. Len v prípade, ak k zmluvám uzatvoreným do 1.1.2019 budú uzatvorené dodatky po 1. januári 2019 a na ich základe vznikne nový záväzkový vzťah, vzťahuje sa na tieto zmluvy ustanovenie § 38 ods.5 zákona o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019.

Daňový režim dodania poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri zjednodušenej faktúre

Novelou účinnou od 1. januára 2018 sa pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov vypustil pre účely prenosu daňovej povinnosti limit 5 000 eur, čo spôsobilo v praxi problémy vtedy, ak platiteľ dane ako kupujúci dostal o nákupe týchto tovarov v maloobchodnej sieti príp. veľkoobchode doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Na rozdiel od riadnej faktúry nie je na doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t. j nie je tam uvedené jeho meno resp. názov, jeho identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nie je tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej povinnosti“, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti. Keďže táto informácia nebola uvedená na zjednodušenej faktúre, kupujúci v rozpore s § 69 ods.12 písm. f) a g) zákona o DPH neuplatnil daň na kúpu tohto tovaru. V záujme odstránenia týchto problémov od 1.1.2019 vylučuje prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Daň z pridanej hodnotydphnovela zákona o DPHPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X