Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nezamestnaný občan a daňové priznanie za rok 2016 – príjmy zo závislej činnosti

Unemployed man
Thinkstock
1. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Aj občanovi, ktorý bol v roku 2016 vedený v evidencii nezamestnaných, môže vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie. V nasledujúcom článku sa zameriame len na prípad, ak daňovník poberal príjmy zo závislej činnosti.

Kedy má nezamestnaný občan povinnosť podať daňové priznanie

Ak bol občan v priebehu zdaňovacieho obdobia 2016 nezamestnaný (bol vedený v evidencii nezamestnaných, resp. poberal dávky v hmotnej núdzi) a  počas roka 2016 poberal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (napr. zo zamestnania na základe pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce), ktorých výška presiahla sumu 1 901,67 €,  je povinný si vysporiadať svoju daňovú povinnosť.

Poznámka Podnikam.sk:

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený vrátane príjmov zo zdrojov v zahraničí. Dávky v nezamestnanosti sú od dane oslobodené (neuvádzajú sa v daňovom priznaní).

Ak dosiahol zdaniteľné príjmy len zo zdrojov na území SR:

 • mohol najneskôr do 15. februára 2017 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (daňovú povinnosť by zaňho vysporiadal zamestnávateľ),
 • ak nepožiadal posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,  musí podať daňové priznanie sám (daňové priznanie typu A),

 

Ak dosiahol zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí:

 • podá daňové priznanie sám (daňové priznanie typu A), lebo v prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Kedy je pre nezamestnaného výhodné podať daňové priznanie

O tom, kedy sa nezamestnanému oplatí podať daňové priznanie, si prečítate tu:

Ak daňovník bol časť roka nezamestnaný a časť roka poberal zdaniteľné príjmy, ktoré boli nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu:

 • nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne,
 • na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku (žiadosť je súčasťou daňového priznania),
 • daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Príklad:

Ivan Mráz pracoval od 1. 1. 2016 do 30. 8. 2016 na základe pracovnej zmluvy. Od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 bol nezamestnaný a poberal dávky v nezamestnanosti.  

Za rok 2016 dosiahol hrubý príjem vo výške 6 560 €, čo je suma vyššia ako 1 901,67 €, preto môže požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov alebo má povinnosť podať daňové priznanie (ak nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmov).

Náš daňovník sa rozhodol podať daňové priznanie sám. Je ženatý a bezdetný. Na manželku si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

V časti pre členov klubu vám ukážeme, ako vyplní takýto daňovník daňové priznanie:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivan Mráz
780914323
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem zo závislej činnosti: 6 560 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

606,16 €
Výdavky na sociálne poistenie: 616,64 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 262,40 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 879,04 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/015779/2016-721.

POSTUP VYPLNENIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A (vyplnený vzor daňového priznania – Dp nezamestnany – prijmy zavisla cinnost)

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

 

 II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

 • Nevypĺňa.
 • Riadky 25 a 26vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu, tieto údaje však nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

 • Nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 6 560 €
 • Riadok č. 32a – nevyplní, lebo mu príjmy neplynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 879,04 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 616,64 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok 33b – vyplní sumu 262,40 €, poistné zdravotné poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 5 680,96 €

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 5 680,96 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 41 – uvádza 3 803,33 €.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 1 877,63 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 1 877,63  = 3 56,7497 €, po zaokrúhlení 356,74 €.

Riadky č. 48 až 49 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.

Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.

 • Riadok 56 – uvádzame 356,74 €.
 • Riadok 58 – uvádzame 356,74 €.
 • Riadok 64 – uvádzame 606,16 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 249,42 €.

 

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa § 50 zákona

 • Ak nechce vyplniť, zaškrtne „nevyplňujem postupo podľa § 50 zákona“.

 

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Môže uviesť poznámku, že od 1. 9. 2016 je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

 

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.
 • Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

 • Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
 • Uvedie dátum a podpíše sa.

 

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

 • Nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016Prémiový obsahzávislá činnosť nezamestnaného

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X