Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Nezamestnaný občan a daňové priznanie za rok 2016 – príjmy zo závislej činnosti

Unemployed man
Thinkstock
1. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Aj občanovi, ktorý bol v roku 2016 vedený v evidencii nezamestnaných, môže vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie. V nasledujúcom článku sa zameriame len na prípad, ak daňovník poberal príjmy zo závislej činnosti.

Kedy má nezamestnaný občan povinnosť podať daňové priznanie

Ak bol občan v priebehu zdaňovacieho obdobia 2016 nezamestnaný (bol vedený v evidencii nezamestnaných, resp. poberal dávky v hmotnej núdzi) a  počas roka 2016 poberal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (napr. zo zamestnania na základe pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce), ktorých výška presiahla sumu 1 901,67 €,  je povinný si vysporiadať svoju daňovú povinnosť.

Poznámka Podnikam.sk:

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený vrátane príjmov zo zdrojov v zahraničí. Dávky v nezamestnanosti sú od dane oslobodené (neuvádzajú sa v daňovom priznaní).

Ak dosiahol zdaniteľné príjmy len zo zdrojov na území SR:

 • mohol najneskôr do 15. februára 2017 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (daňovú povinnosť by zaňho vysporiadal zamestnávateľ),
 • ak nepožiadal posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,  musí podať daňové priznanie sám (daňové priznanie typu A),

 

Ak dosiahol zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí:

 • podá daňové priznanie sám (daňové priznanie typu A), lebo v prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Kedy je pre nezamestnaného výhodné podať daňové priznanie

O tom, kedy sa nezamestnanému oplatí podať daňové priznanie, si prečítate tu:

Ak daňovník bol časť roka nezamestnaný a časť roka poberal zdaniteľné príjmy, ktoré boli nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu:

 • nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne,
 • na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku (žiadosť je súčasťou daňového priznania),
 • daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Príklad:

Ivan Mráz pracoval od 1. 1. 2016 do 30. 8. 2016 na základe pracovnej zmluvy. Od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 bol nezamestnaný a poberal dávky v nezamestnanosti.  

Za rok 2016 dosiahol hrubý príjem vo výške 6 560 €, čo je suma vyššia ako 1 901,67 €, preto môže požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov alebo má povinnosť podať daňové priznanie (ak nepožiadal posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmov).

Náš daňovník sa rozhodol podať daňové priznanie sám. Je ženatý a bezdetný. Na manželku si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

V časti pre členov klubu vám ukážeme, ako vyplní takýto daňovník daňové priznanie:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivan Mráz
780914323
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem zo závislej činnosti: 6 560 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

606,16 €
Výdavky na sociálne poistenie: 616,64 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 262,40 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 879,04 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/015779/2016-721.

POSTUP VYPLNENIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A (vyplnený vzor daňového priznania – Dp nezamestnany – prijmy zavisla cinnost)

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

 

 II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

 • Nevypĺňa.
 • Riadky 25 a 26vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu, tieto údaje však nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

 • Nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 6 560 €
 • Riadok č. 32a – nevyplní, lebo mu príjmy neplynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 879,04 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 616,64 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok 33b – vyplní sumu 262,40 €, poistné zdravotné poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 5 680,96 €

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 5 680,96 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 41 – uvádza 3 803,33 €.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 1 877,63 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 1 877,63  = 3 56,7497 €, po zaokrúhlení 356,74 €.

Riadky č. 48 až 49 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.

Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.

 • Riadok 56 – uvádzame 356,74 €.
 • Riadok 58 – uvádzame 356,74 €.
 • Riadok 64 – uvádzame 606,16 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 249,42 €.

 

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa § 50 zákona

 • Ak nechce vyplniť, zaškrtne „nevyplňujem postupo podľa § 50 zákona“.

 

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Môže uviesť poznámku, že od 1. 9. 2016 je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

 

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.
 • Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

 • Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
 • Uvedie dátum a podpíše sa.

 

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

 • Nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Témy

Daňové priznania 2016Prémiový obsahzávislá činnosť nezamestnaného

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

27aug6:30Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

03sep6:30CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Cash flow,Manažérske zručnosti,Manažment

04sep6:30Obchodné právo nielen pre podnikateľov6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X