Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie rodiča počas materskej, rodičovskej dovolenky 2016 – iné príjmy

Parents hold baby's hands. Happy family in park evening
Thinkstock
27. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ako vyplní daňové priznanie daňovník (rodič) na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ktorý dosiahol iné druhy príjmov.

Rodič na materskej, resp. rodičovskej dovolenke, ktorý dosiahol v roku 2016 príjmy vyššie ako 1 901,97 eur, má povinnosť podať daňové priznanie. Ak dosiahol daňovník aj iné druhy príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť, je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie typ B.

Príklad:

Iveta Moravská poberala celý rok 2016 rodičovský príspevok. V roku 2016 dosiahla aj príjmy z prenájmu bytu vo výške 2 890 € a príjmy za príspevky do časopisov vo výške 340 €, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou.

Vzhľadom na to, že dosiahla príjmy prevyšujúce sumu 1 901,67 €, má povinnosť podať daňové priznanie. Príjmy, ktoré dosiahla, patria do tzv. ostatných príjmov, preto podáva daňové priznanie typu B. Daňový bonus na dieťa si neuplatňuje, lebo si ho uplatňuje jej manžel. Rodičovský príspevok do daňového priznania neuvádza, lebo nejde o zdaniteľný príjem.

Postup, akým bude daňovníčka vypĺňať daňové priznanie, si vysvetlíme v časti pre členov klubu:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Iveta Moravská
DIČ: 895712/2367
Trvalé bydlisko: Párovská 2, Nitra
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2016: 2 890 €

Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu

Pri príjmoch z prenájmu si daňovník nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov.

1 420 €
Príjmy za príspevky do časopisov, pri ktorých bola daň vybratá zrážkou na základe § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov 340 €

Postup pri vyplnení daňového priznania (vyplnený vzor Dp – rodic na md, rd ostatne prijmy)

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie RČ: 895712/2367.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – nevypĺňa.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa.
 • Riady 27 a 28 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je povinná vyplniť.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje na manžela nezdaniteľnú časť základu dane.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

 • Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1

 • v stĺpci 01, riadok 11 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v sume 2 390 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 € (ktorá sa nezdaňuje), t. j. 2 890 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 11 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 1 174,33 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (2 390 € : 2 890 €) x 1 420 € = 1 174,33 €.
 • Riadok 13 – uvedie údaj z riadku 11 v stĺpci príjmy a výdavky.

Poznámka Podnikam.sk:

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 11 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 11 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

 • Príjmy za príspevky do časopisov boli zdanené zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Vykonaním zrážky bola daňová povinnosť daňovníka vysporiadaná, preto sa tieto príjmy do daňového priznania neuvádzajú.

Poznámka Podnikam.sk:

Ak by z týchto príjmov platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou, ktorú by platiteľ dane vopred písomne uzavrel s autorom podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, museli by sa tieto príjmy uviesť do daňového priznania.

 • V riadku „Uplatňuje preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“ zaškrtne znakom „x“ – pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona (ide o príjmy z prenájmu).

Tabuľka č. 1a

 • Keďže naša daňovníčka k 31. 12. 2016 nevykazuje žiadny hmotný ani nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky, nevyplní túto tabuľku.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 13 sa prenášajú do riadku 58 príjmy = 2 390 € a riadku 59 výdavky = 1 174,33 €.
  Na riadku 60 sa vypočíta základ dane = r. 58 – r. 59 = príjmy – výdavky 2 390 € – 1 174,33 € = 1 215,67 €. Údaj z r. 60 sa prenesie do riadku 65 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

 • Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa, lebo v roku 2016 nemala príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Oddiel VIII. Iveta Moravská nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemala príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 71 a 79. V našom prípade je to 1 215,67 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 1 215,67 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje 230,9773 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemala príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 91 – uvedie 0.
 • Riadok 100 – uvedie 0.
 • Riadok 104 – uvedie 0.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 230,97 €.
 • Riadok 106 – nevypĺňa.
 • Riadok 107 – uvedie sa rozdiel dane z r. 105 a daňového bonusu z r. 106, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 120 – daň na úhradu 230,97 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

 • Oddiely X. a XI. Iveta Moravská nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 134 a 135 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Iveta Moravská si túto možnosť neuplatňuje, preto zaškrtne znakom „x“ – neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Riadok 136 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Iveta Moravská neprikladá žiadne prílohy, lebo pri príjmoch z prenájmu uplatňuje preukázateľné výdavky (vedie daňovú evidenciu), nie je účtovnou jednotkou. Uvedie preto len Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania, hoci ich nevypĺňa. Počet príloh uvádza 2.
 • Na strane 12 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Túto časť Iveta Moravská nevypĺňa, lebo si nežiada vyplatenie daňového bonusu a nevznikol jej ani preplatok na dani.

PRÍLOHA Č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

 • Túto prílohu nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 2 – ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016daňové priznanie rodič na materskej dovolenkedaňové priznanie rodič na rodičovskej dovolenkePodnikám na materskejPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X