Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie 2016 – nezamestnaný občan, ktorý dosiahol ostatné príjmy

Empty wallet in the hands of a freelancer.
Thinkstock
2. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ak nezamestnaný občan dosiahol v roku 2016 napríklad príjmy z peňažnej výhry, z prenájmu atď., má v určitých prípadoch povinnosť podať daňové priznanie. V nasledujúcom článku sa zameriame na vyplnenie daňového priznania nezamestnaného pri dosiahnutí ostatných príjmov.

Kedy má nezamestnaný daňovník povinnosť podať daňové priznanie

Ak dosiahol aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), ktoré sú vyššie ako 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie typ B.

  

Odporúčame ebook:

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

 • uplatňuje sa len v prípade, ak daňovník dosahuje príjmy  zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzv. aktívne príjmy),
 • v prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

 

Príklad:

Milan Duda bol od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016  nezamestnaný a poberal dávky v nezamestnanosti.  Od 1. 7. 2016 začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti oprava spotrebnej elektroniky. Nie je platiteľom DPH. Vedie jednoduché účtovníctvo.

Ako má vyplniť daňové priznanie takýto daňovník? To si vysvetlíme v časti pre členov klubu:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Milan Duda
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Pribinova 4, Nitra
Dávky v nezamestnanosti vyplatené v roku 2015: 2 940,00 €
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2015: 7 290,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2014: 3 179,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 0 €
Preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 100,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 281,75 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 281,75 €

Poznámka Podnikam.sk.: Dávky v nezamestnanosti sa do daňového priznania neuvádzajú, lebo sú to príjmy od dane oslobodené.

 

Postup pri vyplnení daňového priznania (vzor vyplneného daňového priznania Dp nezamestnany – ostatne prijmy)

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „oprava spotrebnej elektroniky (95.21.0)“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Tento oddiel daňovník nevypĺňa.
 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

 IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

 • Tento oddiel daňovník nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

 Tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 10 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 7 290,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 10 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  3 179,00 €.
 • Pod tabuľku č. 1 Milan Duda nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek, lebo vedie jednoduché účtovníctvo,
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 381,75 €.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 7 290,00 € a riadku 38 výdavky = 3 179,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 7 290,00 € – 3 179,00 € = 4 111,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)

 • Tento oddiel daňovník nevypĺňa, lebo v roku 2016 nemal príjmy z kapitálového majetku.

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Oddiel VIII. daňovník nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j. 4 111,00 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 €.Keďže základ dane je 4 111,00 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).
 • Riadok 76 – zaplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 100 €, no základ dane si môže znížiť len vo výške 2 % z daňového základu, t. j. 2 % z 4 111 € = 82,22 €
 • Riadok 77 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane, t. j. 3 885,55 €.
 • Riadok 78 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 77, t. j. 4 111,00 – 3 885,55 = 225,45 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 71 a 79. V našom prípade je to suma 225,45 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 225,45 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  42,8355 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 42,83 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 42,83 €.
 • Riadok 104 – uvedie 0.
 • Riadok 105 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 42,83 €.
 • Riadok 107 – uvedie sa rozdiel dane z r. 105 a daňového bonusu z r. 106, t. j. 42,83 €.
 • Riadok 120 – daň na úhradu 42,83 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

 • Oddiely X. a XI. daňovník nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 134 a 135 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Daňovník z príkladu nevyužije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely, preto zaškrtne políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.
 • Riadok 134 – nevyplní.
 • Riadok 135 – nevyplní.
 • Ak by daňovník využil možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 11 by sa podpísal.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • V tejto časti môže uviesť poznámku, že bol nezamestnaný (nie je povinnosť vyplniť túto poznámku).
 • Riadok 136 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 4 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania.

Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania,
 • Účtovnú závierku (Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch),
 • Potvrdenie z úradu práce, že bol evidovaný ako nezamestnaný.
 • Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Túto časť daňovník nevypĺňa.

Príloha č. 1 – nevypĺňa

Príloha č. 2  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Do r. 12 uvádza sumu 100 €.
 • Na riadku 13 uvedie sumu 100 €.
 • Riadok 14 – uvedie sumu 281 €.
 • Riadok 15  – uvedie sumu 281 €.

Na str. 14 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016daňové priznanie nezamestnaný - ostatné príjmyPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X