Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odvodový kalendár na rok 2018 a zmeny v sociálnom poistení

Odvodový kalendár
odvodový kalendár
9. januára 2018 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. K termínu splatnosti 8. január 2018 platia SZČO poistné za december 2017, a teda vo výške, ako ho platili doteraz. Zmena vo výške poistného z dôvodu zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nastane k 8. februáru 2018, kedy zaplatia poistné za január 2018. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť. Na aké dátumy pripadajú odvody v tomto roku? Pozrite si náš praktický odvodový kalendár.

Odvodový kalendár na rok 2018

Január 8.1.2018
Február 8.2.2018
Marec 8.3.2018
Apríl 9.4.2018
Máj 9.5.2018
Jún 8.6.2018
Júl 9.7.2018
August 8.8.2018
September 10.9.2018
Október 8.10.2018
November 8.11.2018
December 10.12.2018

Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol.

Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za február2018 je tvare 022018 alebo 201802).

V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.

Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Dôchodky  od 1.1.2018
 • Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov
 • Vek odchodu do dôchodku sa posúva
 • Prepočítanie dôchodkov starodôchodcom
 • Lehota registrácie zamestnávateľa a zamestnancov
 • Automatické prihlásenie na dôchodkové poistenie
 • Predĺženie obdobia splátkového kalendára
 • Minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného
 • Vyššie nemocenské dávky
 • Vyššie úrazové dávky
 • Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Povinnosť vrátiť preplatok na dávke
 • Nárok na vyrovnávací príplatok
 • Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
 • Pracujúci dôchodcovia od 1. júla 2018
 • Fixná sadzba na úrazové poistenie

Dôchodky  od 1.1.2018

Od 1. 1. 2018 sa budú dôchodcom valorizovať dôchodcovské dávky novým spôsobom. Zvýšia sa o 0,8 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku (v tabuľke nižšie), ktorá je určená ako 2% z priemernej mesačnej sumy dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2017.

O zvýšenie nemusia dôchodcovia osobitne žiadať – zvýšené dôchodky dostanú automaticky na účet v banke alebo v hotovosti v ich výplatnom termíne za mesiac január 2018 spolu s doplatkom od 1. januára 2018 do posledného dňa pred ich výplatným januárovým termínom.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2018* sú nasledovné:

Dôchodok vyplácaný

v plnej sume

Zvýšenie

najmenej o

Dôchodok vyplácaný

v sume jednej polovice

Zvýšenie

najmenej o

starobný 8,40 starobný 2,60
predčasný starobný 8,20

predčasný

starobný

3,00
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,20

invalidný s mierou poklesu

nad 70 %

2,70
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,10

invalidný s mierou poklesu

do 70 %

1,70
vdovský a vdovecký 5,40 vdovský a vdovecký 2,40
sirotský 2,60 sirotský 1,30

*Čiastkový dôchodok sa v roku 2018 zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Vek odchodu do dôchodku sa posúva

Od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti dôchodkovému veku 62 rokov a 76 dní, ktorý je platný pre rok 2017, sa teda dôchodkový vek v roku 2018 predĺži o 63 dní.

Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.

Prepočítanie dôchodkov starodôchodcom

Sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 novo určovať sumy starobných dôchodkov dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku vyššia ako vyplácaná suma, starobný dôchodok sa od 1. januára 2018 zvýši. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku nižšia ako vyplácaná suma, naďalej sa bude vyplácať dôchodok v nezmenenej výške. Dôchodcovia nemusia o prepočet žiadať, Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta z vlastnej iniciatívy. Všetci starodôchodcovia, ktorí majú nárok na prepočet dôchodku, dostanú informáciu zo Sociálnej poisťovne (rozhodnutie) o zvýšení alebo aj o nezvýšení dôchodku.

Lehota registrácie zamestnávateľa a zamestnancov

Od 1. januára 2018 sú zamestnávatelia povinní prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Do konca roka 2017 majú povinnosť urobiť tak do ôsmich dní. Zosúlaďuje sa tak lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Naopak, predlžuje sa lehota na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov z jednodňovej na osemdňovú.

Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa predlžuje zo súčasných troch dní na osem dní.

V praxi to v súčasnosti znamená, že pri prihlásení prvého zamestnanca zamestnávateľ nemusí byť zaevidovaný v registri zamestnávateľov. Keďže sa od 1. januára 2018 obe lehoty zosúlaďujú, zamestnávateľ sa musí prihlásiť do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a súčasne prihlásiť prvého zamestnanca do registra poistencov ešte predtým, ako prvý zamestnanec začne vykonávať pracovnú činnosť.

Ak povinnosť prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, zamestnávateľ musí túto povinnosť splniť bez ohľadu na to, na aký deň povinnosť podania prihlášky pripadne (nie v najbližší pracovný deň). Naopak, ak posledný deň lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, za včasné odhlásenie sa považuje splnenie odhlasovacej povinnosti zamestnávateľom v najbližší pracovný deň.

Automatické prihlásenie na dôchodkové poistenie

Menej administratívnych povinností čaká od 1. 1.2018 tzv. poistencov štátu. Nemusia sa už prihlasovať na dôchodkové poistenie štátu a odhlasovať sa z neho. Prihlásenie a odhlásenie z registra za nich urobí (s malými výnimkami) automaticky Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré dostane z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ide najmä o mamičky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku s nárokom na rodičovský príspevok; ďalej ide o tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku; ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Poslednou kategóriou sú osobní asistenti, ktorí majú podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. Sociálna poisťovňa bude tieto osoby sama evidovať na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude po 1. 1. 2018 oznamovať. Zároveň však odporúča tým, ktorí sa nazdávajú, že tiež patria do spomínaných kategórií a oznámenie nedostanú, aby sa obrátili na pobočku Sociálnej poisťovne a preverili si svoju situáciu.

Oznamovacia povinnosť pri vzniku platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom sa od januára 2018 pri poberaní rodičovského príspevku presúva na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ústredie práce tak bude Sociálnej poisťovni automaticky podávať informácie o poberateľoch rodičovského príspevku, na základe čoho bude rodič automaticky dôchodkovo poistený štátom.  To isté bude platiť aj pre rodičov, ktorí sa starajú o dlhodobo choré dieťa do 18 rokov  jeho veku, ako aj pre poberateľov opatrovateľského príspevku a osobných asistentov. Ústredie práce bude o týchto skutočnostiach automaticky informovať Sociálnu poisťovňu, a preto tieto osoby už nebudú musieť do poisťovne podávať prihlášku na dôchodkové poistenie štátom.

Nutnosť podať prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovni zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť podať odhlášku zostáva v prípade, ak osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov skončí riadnu starostlivosť (odhlášku podáva v lehote do 8 dní od jej skončenia).

Ak sa poistenec štátu dobrovoľne rozhodne, že nechce byť dôchodkovo poistený, má možnosť podať z tohto poistenia odhlášku. Poistenie poistenca štátu mu zanikne najskôr odo dňa podania odhlášky. Novela zákona zároveň umožňuje poistencovi štátu po dobrovoľnom odhlásení sa z poistenia spätne sa na toto poistenie znova prihlásiť, najskôr odo dňa, od ktorého sa predtým odhlásil.

Pozitívnou novinkou je aj to, že matkám, ktoré sa pred účinnosťou novely zákona, teda pred 1. januárom 2018, zabudli prihlásiť na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, štát spätne uzná toto obdobie ako obdobie dôchodkového poistenia štátom.

Predĺženie obdobia splátkového kalendára

Od 1. 1. 2018 sa predĺži obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou je aj to, že Sociálna poisťovňa umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú aktívnymi odvádzateľmi poistného (napr. zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestnávateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva ani jedného zamestnanca, SZČO zaniklo povinné poistenie).

Pre dlžníkov, ktorí splnia podmienky pre splátkový kalendár, to znamená, že si budú môcť splatenie dlžných súm poistného, penále a pokuty rozložiť na dlhšie časové obdobie, a tým si znížiť výšku mesačnej splátky. Zmena podmienok splátkového kalendára od nového roka je zároveň príležitosťou, aby oň mohol požiadať širší okruh dlžníkov.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného

Od 1. 1. 2018 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny vymeriavací základ je 456,00 eur. Suma poistného vypočítaná z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je 151,16 eura.

Nový maximálny vymeriavací základ je 6 384,00 eur. Suma poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je 2 116,29 eura.

Minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2018.

Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) listom, a to do 20 dní od zmeny. Oznámenie dostanú v januári 2018.

Poistné z týchto nových vymeriavacích základov za január 2018 zaplatia do 8. februára 2018 tie SZČO, ktoré do 31. decembra 2017 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho platného do 31. decembra 2017 (441,50 eur) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 441,51 eur do 455,99 eur. Tie SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2017 (1 112,58 eur) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 6 384,00 eur, platia poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.

Platí to aj pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2017 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 441,51 do 455,99 eur, t. j. od 1. januára 2018 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 456,00 eur. SZČO a DPO by mali myslieť na potrebu zmeny trvalého platobného príkazu vo svojom peňažnom ústave.

Vyššie nemocenské dávky

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2018, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 32,98196000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 989,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 022,50 eura.

Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 44,97540000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 349,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 394,30 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 32,98196000 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 329,90 eura za 10 kalendárnych dní.

Vyššie úrazové dávky

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. 1. 2018 zvýšia o 2 %.

Rovnako o 2 % vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2018 bude 54 573,30 eura a rovnako maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2018 zvyšuje na 54 573,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2018 bude predstavovať 27 286,90 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2018 bude vo výške 2 729,30 eura. Na sumu 2 729,30 eura vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Novela zákona od 1. 1. 2018 tiež mení podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Od 1. januára 2018 musí byť poistenec pre nárok na dávku v nezamestnanosti poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (v súčasnosti je nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch). Posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí. Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky (podporné obdobie) na 6 mesiacov pre všetkých poistencov (aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia). Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Takéto miernejšie pravidlá pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na dobu určitú, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.

Zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v nezamestnanosti budú mať nárok na dávku v nezamestnanosti najviac šesť mesiacov, kým v súčasnosti môžu túto dávku dostávať najviac štyri mesiace. V maximálnej dĺžke obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak dostanú na úroveň zamestnancov, ktorí pracujú na neurčitý čas.

Povinnosť vrátiť preplatok na dávke

V prípade vzniku preplatku na dávke bola Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2017 povinná predpísať zodpovednej osobe preplatok v akejkoľvek výške. Od 1. 1. 2018 bude Sociálna poisťovňa predpisovať preplatky na dávkach až v prípade, ak suma preplatku bude vyššia ako 5 eur.

Nárok na vyrovnávací príplatok

Od 1. 1. 2018 vznikne nárok na vyrovnávací príplatok aj poistencovi, ktorý má priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok. Doteraz naň mali nárok len poberatelia starobného dôchodku.

Výška vyrovnávacieho príplatku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného českého starobného dôchodku a vyplácaného slovenského starobného dôchodku. Suma vyrovnávacieho príplatku sa bude každoročne k 31. januáru určovať nanovo v závislosti od aktuálnej sumy slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Vyrovnávací príplatok sa nevalorizuje.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa od roku 2018 zvýši na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri sa výška odvodov do I. piliera bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby odvody do I. a II. piliera dosahovali v súčte vždy 18 %.

Pracujúci dôchodcovia od 1. júla 2018

Dôchodcovia- dohodári budú môcť pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce bez platenia odvodov, ak ich zárobok nepresiahne 200 eur mesačne. Túto výhodu môžu využiť od 1. júla 2018.

Penzista si pritom bude môcť vybrať mesačne len jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na ktorú si uplatní výnimku z platenia odvodov z príjmu do výšky 200 eur.

Starobný dôchodca v súčasnosti z príjmu z dohody platí len starobné poistenie vo výške 4 % zo zárobku. Pri 200-eurovom príjme tak na odvodoch ušetrí 8 eur. Keďže však už pri uplatnení výnimky nebude dôchodkovo poistený, v nasledujúcom roku sa mu z tohto dôvodu už nezvýši dôchodok.

Najviac si polepší poberateľ predčasnej starobnej penzie. Kým v súčasnosti nemôže mať žiadny príjem z dohody, po novom bude môcť na dohodu zarobiť do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku penzistovi zanikne vtedy, ak jeho príjem z dohody v kalendárnom roku presiahne 2 400 eur.

Fixná sadzba na úrazové poistenie

Fixne sa stanovuje jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie vo výške 0,8 %. bez jej rozlišovania v závislosti od zaradenia zamestnávateľa do nebezpečnostných tried a bez prirážky a zľavy k poistnému na úrazové poistenie. Zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Zákon pritom od roku 2004 počítal s tým, že sa zamestnávatelia budú zaraďovať do tzv. nebezpečnostných tried s diferencovanou sadzbou na úrazové poistenie v závislosti od nebezpečnostného rizika. Mali sa tak zaviesť prirážky a zľavy k sadzbe poistného. Tieto ustanovenia zákona sa však v praxi nikdy neuplatnili, keďže ako dočasné riešenie sa do konca roka 2017 zaviedla jednotná 0,8-percentná sadzba na úrazové poistenie. Sadzba poistného na tejto úrovni tak bude platiť aj naďalej.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X