Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podnikatelia blíži sa koniec roka. Viete ako si môžete znížiť základ dane, aby ste platili nižšiu daň?

Možnosti na zníženie základu dane
SITA
6. decembra 2010 Tlačiť

Blíži sa koniec roka a spolu s príchuťou vianočných sviatkov a nákupov samostatne zárobkovo činné osoby častokrát premýšľajú čo nakúpiť do obchodného majetku, aby tak využili poslednú možnosť znížiť základ dane z príjmov a platiť čo najmenšiu daň. Po prečítaní tohto článku by ste mali vedieť, že nielen koncoročné nakupovanie je receptom na zákonné zníženie základu dane z príjmov.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 2012,85 € má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Pokiaľ zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli za rok 2010 čiastku 2012,85 €  a daňovník nevykazuje daňovú stratu nie je povinný podať daňové priznanie.

Príklad

Uveďme si na modelovom príklade optimalizáciu dane z príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby  vykonávajúcej ohlasovaciu živnosť bez zamestnancov v pracovnom pomere:

Pán Ján je samostatne zárobkovo činnou osobou dosahujúcou príjmy z podnikania na základe živnostenského oprávnenia na vykonávaných ohlasovacích živností :

 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

Jeho zdaniteľný príjem za rok 2010 predstavoval čiastku 59 500 €, nezamestnáva žiadnych zamestnancov na pracovný pomer ani dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. V roku 2010 uhradil odvody na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 1 668 €. Pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2010 má možnosť pristupovať k daňovým výdavkom dvomi spôsobmi:

 1. Daňové výdavky si uplatní paušálnym spôsobom,
 2. Daňové výdavky uplatní v preukázateľnej výške.

Paušálne výdavky

Pokiaľ sa rozhodne uplatniť si výdavky paušálnym spôsobom,  zákon ustanovuje vzhľadom na druhy živností  ku ktorým má oprávnenie možnosť uplatniť si do daňových výdavkov 40% zdaniteľných príjmov a všetky uhradené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.  Spôsob výpočtu základu dane bude v tomto prípade vyzerať nasledovne:

Zdaniteľné príjmy 59 500 €
Paušálne výdavky (40%) 23 800 €
Uhradené odvody 1 668 €
Výdavky spolu 25 468 €
Čiastkový základ dane 34 032 €
Nezdaniteľná časť základu dane 0 €
Základ dane 34 032 €
Daň z príjmov 19% 6 466,08 €

Pri výpočte základu dane sme nezohľadňovali možnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti základu dane na manželku ani daňového bonusu na dieťa. Z vypočítanej dane za rok 2010 vyplýva, že pán Ján bude mať povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

Ak bude mať daňovník v roku 2010 základ dane nižší, než 15 387,12 € môže si ho znížiť o 4025,70 € (je to nezdaniteľná časť základu dane za rok 2010). Ak sa základ dane rovná alebo je vyšší ako 15 387,12 € môžete si ho znížiť podľa vzorca (7872,48 € – (základ dane/4)). Nezdaniteľná časť bude nulová od základu dane 31 489,92 €.

Preukázateľné výdavky

Pokiaľ sa pán Ján rozhodne uplatniť si preukázateľné výdavky môže sa rozhodnúť, či bude viesť jednoduché účtovníctvo alebo bude viesť daňovú evidenciu. Daňovú evidenciu môže viesť podnikateľ ktorý:

 • nezamestnáva žiadnych zamestnancov,
 • jeho príjem nepresiahne v predošlom zdaňovacom období sumu 170 000 €,
 • uplatňuje skutočné výdavky.

Pán Ján sa rozhodne pre klasický spôsob vedenia evidencie prostredníctvom jednoduchého účtovníctva. Každý jeden uplatnený výdavok je potrebné vedieť zdôvodniť. A to tak z hľadiska zákona, ako aj jeho logickej podstaty a uplatniteľnosti vo výdavkoch daňovníka.

Daňovníci ako pán Ján, ktorý sa rozhodnú pre uplatnenie preukázateľných výdavkov majú možnosť tzv. daňovej optimalizácie.

Daňová optimalizácia

Pod pojmom daňová optimalizácia sa rozumie využitie legálnych opatrení a predpisov v rámci platnej legislatívy, prostredníctvom ktorých si môže daňovník znížiť svoj základ dane,  daň a následne aj odvody.  Vo všeobecnosti je možné na optimalizáciu dane využívať:

 • nezdaniteľnú časť základu dane
 • nezdaniteľné príjmy
 • oslobodenia od dane
 • rôzne možnosti dosahovania príjmov iných daňovníkov (výdavkov pre daňovníka) v závislosti na zdanení a povinnosti odvodov
 • možnosti využívania rôznych tipov obchodných zmlúv a odmien medzi fyzickými a právnickými osobami
 • využívanie tzv. daňových rajov, t.j. situovanie miesta trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti do krajín s nižším alebo žiadnym daňovým zaťažením

Pán Ján má momentálne vo svojom účtovníctve zaúčtované nasledovné preukázateľne vynaložené výdavky na podnikanie:

Odvody 1 668 €
Nájomné priestorov 3 390 €
Kancelárske potreby 89 €
Subdodávky 11 375 €
Mobilný telefón 398 €
Režijný materiál 5 160 €
Výdavky spolu 22 080 €

Pán Ján sa zamyslel nad tým, aké výdavky mal ešte v súvislosti s dosiahnutím svojich zdaniteľných príjmov a aké možnosti ich uplatnenia má podľa súčasne platnej legislatívy:

Používanie vlastného motorového vozidla nezaradeného v obchodnom majetku podnikateľa

Pán Ján používal počas roku na nákup materiálu na realizované zákazky, zadávanie prác u subdodávateľov alebo návštevy potenciálnych aj existujúcich odberateľov svoje vlastné motorové vozidlo. Spolu odjazdil podľa evidencie, ktorú si viedol na účely dosiahnutia svojich príjmov 9 850 km.  Pán Ján má podľa zákona nárok na takto vzniknuté náklady v nasledovnej výške:

 Paušálna náhrada  9850 km  x   0,183 €    =    1 802,55 €
 Náhrada za spotrebované PHM  9850km  x   8 litrov    x    1 € (PHM/liter)    =     788 €
Spolu výdavky za používanie súkromného motorového vozidla 2 590,55 €

(spotreba automobilu deklarovaná v technickom preukaze je 8l/100 km a cena PHM bola pre lepší výpočet spriemerovaná na 1 €/l.)

Podmienkou je, aby bolo na daňovom úrade nahlásené, že k vozidlu vznikla daňová povinnosť dane z motorových vozidiel. Oznamovacia povinnosť voči správcovi dane je 30 dní odo dňa kedy sa vozidlo prvýkrát použije na podnikanie.  Keďže pán Ján súkromné motorové vozidlo využíval na podnikanie, ale nevedel o možnosti uplatnenia si daňových výdavkov za tento automobil, musí správcovi dane toto používanie nahlásiť dodatočne avšak pokuta za oneskorené oznámenie ho podľa zákona neminie.

Stravné

Pán Ján má nárok na stravné za každý odpracovaný deň, maximálne však 6 dní do týždňa, čo je limit podľa Zákonníka práce. Pokiaľ sa pán Ján počas roku stravoval prostredníctvom zakúpených stravovacích poukážok stravovacích spoločností, môže si dať do nákladov stravovaciu poukážku za každý odpracovaný deň v hodnote 3,60 €.

Pokiaľ pán Ján nemal zakúpené stravovacie poukážky, môže použiť aj doklady o nákupe teplého jedla z reštaurácií, kde sa stravoval. Stravovacie poukážky si môže ešte zakúpiť na dni, ktoré mu zostávajú do konca roku.  Napríklad predstavme si, že do konca roku zostáva 41 pracovných dní:

41 dní     x    3,60 € 147,60 €    (poukážky do konca roka)
Doklady o jedle  v hodnote 525 €
Spolu výdavky na stravné 672,60 €

Veľa daňovníkov si však mylne myslí, že je možné na konci roka nakúpiť stravovacie poukážky a deklarovať ich oprávnenosť a použitie spätne od začiatku roka. Nie je to tak.

Oslobodené príjmy

Pán Ján často organizuje rôzne spoločenské podujatia, pri organizácii ktorých mu pomáhajú rôzni členovia rodiny, ale aj iné osoby. Tieto osoby bežne nevykonávajú činnosť, ktorú vykonávajú pre pána Jána ani v zamestnaní ani v rámci iného spôsobu dosahovania príjmov. Napríklad prídu pripraviť výzdobu na ples, zabezpečia nákup cien do tomboly, rozdajú do poštových schránok propagačné letáčiky na podujatie …..

Pán Ján má možnosť s takýmito osobami uzatvoriť jednorazové zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad zmluvu o dielo alebo mandátnu zmluvu a vyplatiť im odmenu, ktorá bude pre neho preukázateľným výdavkom použitým na dosiahnutie príjmov. Pre tieto osoby je takýto zdaniteľný príjem príjmom, ktorý sa potom zdaní podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov ako príjem z príležitostnej činnosti.

Tu je možné využiť oslobodenie od dane. Daň z takýchto príjmov sa platí až od kumulovaného príjmu nad hranicou 5-násobku životného minima, pre rok 2010 teda nad hranicou 925,95 €. Do čiastky 925,95 € nemusia tieto osoby príjem zdaňovať ani uvádzať v daňovom priznaní.

Spolu výdavky na spoluprácu pri realizácii podujatí * 4 270 €
Spolu daňové výdavky za rok 2010 po optimalizácii 29 613,15 €
Čiastkový základ dane 29 886,85 €
Nezdaniteľná časť základu dane 400,77 €
Základ dane 29 486,08 €
Daň z príjmov 19% 5 602,35 €

* Pán Ján mal 5 osôb, ktorým vyplatil odmenu za vykonané dielo a práce v rôznej výške nižšej ako 925,95 €.

Po vyššie uvedenej daňovej optimalizácii ušetrí pán Ján na dani z príjmov fyzických osôb daň vo výške 863,73 €.

Ďalšie možnosti na zníženie daňového základu podnikateľa

Pán Ján má okrem vyššie spomenutých príkladov daňových výdavkov možnosť využiť aj ďalšie ako napríklad:

 • nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude mať k 31.12. evidovaný v evidencii majetku a uplatniť si v daňových výdavkoch alikvotnú výšku odpisu daného majetku (napr. automobil),
 • nakúpiť hmotný majetok ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € a doba používania nižšia ako jeden rok a uplatniť si ho v daňových výdavkoch v plnej výške,
 • umoriť vzniknutú daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Je potrebné mať na pamäti, že daňová optimalizácia je na jednej strane prostriedkom pre podnikateľa ako ušetriť na daniach a odvodoch, ale na druhej strane môže byť použitá proti nemu ako nevýhoda napríklad v situácii keď žiada banku o úver a banke sa jeho daňový základ zdá ako nepostačujúci. Ďalšou nevýhodou je ak sa podnikateľ dostane do situácie, kedy žiada o nemocenské dávky a tieto mu budú vypočítané v nižšej výške z nižšieho vymeriavacieho základu.jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X