Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Pracovný úraz

Zranenie, úraz, PNka,
pracovnú úraz Zdroj: Thinkstock
4. decembra 2019 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V zamestnaní môžu nastať rozmanité situácie, veselé aj smutné, vážne či komické. V závislosti od pracoviska a pracovnej náplne však dochádza aj k takým nepríjemným situáciám, akými sú pracovné úrazy. Čo by mal v tomto prípade zamestnávateľ urobiť? Aké sú jeho práva a povinnosti? Všetky dôležité informácie vám prinášame v dnešnom článku. 

Kedy hovoríme o pracovnom úraze

Pod pracovným úrazom rozumieme poškodenie zdravia, alebo smrť spôsobenú pri výkone povolania. Postihnutou osobou musí byť osoba v pracovnom pomere a udalosť sa musí stať nezávisle na vôli poškodeného.

Právny ráme
Pracovný úraz, jeho definovanie, zaznamenanie a dostatočné prešetrenie, upravujú aj právne normy a legislatíva. Zamestnávatelia by mali byť oboznámení s nasledujúcimi zákonmi a vyhláškami.

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP)
 • Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozdelenie úrazov

 • pracovný úraz (evidovaný)
 • registrovaný pracovný úraz
 • závažný pracovný úraz – s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví
 • iný úraz

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku úrazu

 • po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce
 • vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia
 • zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody (je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takejto udalosti)
 • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu
 • prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika
 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu
 • záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce
 • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovania podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel
 • plniť určené povinnosti zamestnávateľa, ak sa na jeho pracovisku stal pracovný úraz zamestnanca iného zamestnávateľa (oznamovacia povinnosť, zistenie príčiny, prijatie a vykonanie opatrení proti opakovaniu)

Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, tento zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca. Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, tento zamestnávateľ je povinný

 • splniť oznamovaciu povinnosť
 • zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu
 • po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze zaslať tento podklad zamestnávateľovi zamestnanca
 • prijať a vykonať opatrenia, aby k podobnému úrazu už nedošlo

Zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa § 17 odseku 4 písm. b) a c), odseku 5 písm. a) a odsekov 7, 8 a 12 zákona o BOZP.

Zisťovanie príčin vzniku pracovného úrazu

Dôsledné, riadne a zodpovedné vyšetrenie príčin a všetkých okolností vzniku pracovného úrazu u zamestnávateľa vytvára predpoklad na prijatie účinných a účelných opatrení a činností, na predchádzanie vzniku ďalších udalostí nielen na danom pracovisku. Za účelom riadneho a zodpovedného vyšetrenia príčin vzniku pracovného úrazu, zamestnávateľ zabezpečí a vykoná nasledujúce kroky.

 • vykonať riadnu ohliadku miesta pracovného úrazu s vyhotovením foto a video dokumentácie, s využitím meracích prístrojov
 • zohľadnenie záberov z inštalovanej priemyselnej kamery
 • zistiť resp. zaistiť svedkov pracovného úrazu, a následne vykoná ich riadne a preukázateľné vypočutie, vrátane postihnutého (ak je možné), vrátane osôb, ktoré danú činnosť vykonávajú na iných pracoviskách
 • posúdiť všetky relevantné písomné a iné doklady o bezpečných pracovných postupoch, pracovných a technologických postupoch, o charaktere pracoviska, o stave bezpečnostných a ochranných zariadení a o ďalších opatreniach (napr. správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky)
 • zohľadniť doklady o kvalifikácii, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti, oboznamovaní, inštruktážach, skúškach, pracovnoprávnom vzťahu, pracovnej náplni, resp. opise činností, ktoré mal postihnutý vykonávať, o preskúšaní a pod. postihnutého zamestnanca aj ostatných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na prácach súvisiacich s pracovným úrazom alebo tieto práce riadili
 • zohľadniť vlastné povinnosti a postupy určené vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa, ako písomný dokument o posúdení rizík, kontrolná činnosť zamestnávateľa, povinnosti z návodov na obsluhu a sprievodnej technickej dokumentácie (poskytnutie OOPP, ochranných zariadení a opatrení a ich funkčnosť a účelnosť)
 • zohľadniť výsledky vyšetrovania iných orgánov (súdny znalec, PZ SR a pod.)
 • vykonanie vyšetrovacieho pokusu, najmä ak sú výpovede svedkov a postihnutého navzájom rozporné

Zodpovednosť zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

 • vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti úplne, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že

 •  škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci bol s nimi riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali
 • škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že

 • postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, prípadne pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci bol s nimi riadne a preukázateľne oboznámený, a toto porušenie bolo jednou z príčin škody
 • jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
 • zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, prípadne pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si byť, vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti, vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví

Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v písm. c) vyššie sa zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody. Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osobitné predpisy, nemožno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných. Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce.

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život či  zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov následne vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.

K téme

Témy

legislatívapracovný úrazpráva a povinnosti zamestnávateľazamestnávateľ

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X