Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

12. novembra 2010 Tlačiť

Nielen v súčasnosti kvôli pretrvávajúcej kríze, ale aj vo všeobecnosti existuje na úradoch práce skupina ľudí (uchádzačov o zamestnanie), ktorých označujeme ako znevýhodnení uchádzači. Táto skupina môže tak ako aj ostatní evidovaní uchádzači požiadať miestne príslušný úrad práce o príspevok na samozamestnanie. Ak nemá takýto človek záujem o založenie svojho podnikania, má určitý benefit pri hľadaní si zamestnania. Ak má zamestnávateľ záujem zamestnať niektorého z takto evidovaných uchádzačov, mal by vedieť, že štát mu môže aspoň čiastočne kompenzovať náklady na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie, ktorý je:

 • absolvent školy – občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
 • občan starší ako 50 rokov veku,
 • dlhodobo nezamestnaný občan – občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov,
 • občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností,
 • občan, ktorý je rodič alebo osoba starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa,
 • občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
 • občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,
 • občan so zdravotným postihnutím,
 • cudzinec, ktorému bol udelený azyl.

Prvé pravidelne platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ustanovuje § 50 zákona o službách zamestnanosti a poskytuje sa zamestnávateľovi, ktorý prijme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto.

Podmienky získania príspevku

 • Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie ( § 8 ods. 1 )
 • Dĺžka vedenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku je najmenej tri mesiace

Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku je závislá od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie príspevku podľa osobitného predpisu a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa. Bližšie informácie vám poskytnú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

CCP – celková cena práce – je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Povinnosť zachovania vytvoreného pracovného miesta

 • podnikateľský subjekt – najmenej tri roky (veľký podnik – 250 a viac zam.) alebo dva roky mikro, malý a stredne veľký podnik (menej ako 250 zam.)
 • nepodnikateľský subjekt – minimálne dva roky
 • príspevky nepodnikateľským subjektom nie sú štátnou pomocou

Postupnosť krokov

 1. písomne požiadať o poskytnutie príspevku na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, spolu s prílohami na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto vytvorí
 2. podpísanie dohody zamestnávateľa s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Okrem vyššie uvedeného príspevku na zamestnanie môže potenciálny zamestnávateľ požiadať úrad práce o príspevok na zapracovanie. Tento príspevok je ustanovený v § 49 zákona o službách zamestnanosti.

Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania podľa § 49a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je nadobudnutie praktických skúseností a pracovných návykov potrebných na vykonávanie pracovných činností u poskytovateľa zapracovania. Po skončení zapracovania, ktoré trvá viac ako jeden kalendárny mesiac, príjme poskytovateľ zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru najmenej na obdobie 6 mesiacov.

Príspevok na zapracovanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý vykonáva zapracovanie, príspevok na zapracovanie mesačne vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zapracovanie nevykonával celý kalendárny mesiac, príspevok sa mu poskytne v pomernej výške zodpovedajúcej počtu pracovných hodín. Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

Úhrada ďalších finančných prostriedkov počas zapracovaniaZnevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje zapracovania, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona o službách zamestnanosti uhrádza:

 • cestovné výdavky z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na miesto vykonávania zapracovania a späť a výdavky na stravovanie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • preukázané výdavky na ubytovanie počas zapracovania, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, najviac vo výške 33,20 EUR  na deň,
 • výdavky na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti,
 • náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie poskytovateľovi zapracovania a náklady na poistenie súvisiace so zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie doma alebo v zahraničí,
 • náklady na úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie, ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie uzatvorí poistnú zmluvu o úrazovom poistení pre prípad úrazu počas vykonávania zapracovania najneskôr do dňa nástupu na zapracovanie.

Informácie pre poskytovateľa zapracovania pred zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanieZákladné informácie o možnosti zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u poskytovateľa zapracovania v zmysle § 49a zákona o službách zamestnanosti poskytne zamestnávateľom v regióne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak poskytovateľ zapracovania prejaví záujem realizovať zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, tak  môže predložiť písomnú žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode ktorého má svoje sídlo alebo prevádzku, v ktorej bude realizované zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa evidencie konkrétneho znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorého má záujem zapracovať. Súčasťou tejto žiadosti je aj:

 • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní, ktoré nie je staršie ako 1 mesiac,
 • špecifikácia miest na zapracovanie pred zamestnaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v prípade, ak poskytovateľ zapracovania predkladá žiadosť na viac profesií a druhov vykonávaných činností, vyšpecifikuje ich v tejto prílohe k žiadosti,
 • zriaďovacia listina, u podnikateľských subjektov hodnoverná kópia výpisu z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace, živnostenský list a pod. (táto podmienka neplatí v prípade štátnych subjektov zriadených zákonom),
 • overená kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. overený list vlastníctva (neplatí pre štátne subjekty zriadené zákonom).

Poskytovateľ zapracovania môže kompletnú žiadosť predložiť súčasne na viaceré úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ak predpokladá, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich podmienku profesijného zamerania alebo druhu požadovaných činností.jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X