Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Príspevok na podnikanie

Príspevok na podnikanie
Príspevok na podnikanie. Zdroj: Getty Images
13. decembra 2019 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Premýšľate nad založením živnosti či spoločnosti a rozbehnutím podnikateľskej činnosti? Obnáša to veľa nutných krokov, vybavovanie potrebnej dokumentácie a času stráveného behaním po úradoch. Existujú však aj príspevky na podnikanie, ktoré váš podnikateľský začiatok značne uľahčia. V článku vám priblížime, aké máte možnosti a kto má na uvedený príspevok nárok. 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie:

 • ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace
 • ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ
 • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • ktorý o príspevok požiada písomne
 • ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky

Ako postupovať

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva uchádzač písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre uchádzača, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania zárobkovej činnosti. Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje príslušný úrad. V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej zárobkovej činnosti, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou, vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období odo dňa začatia prevádzkovania zárobkovej činnosti – dňa účinnosti podpísanej dohody, do ukončenia záväzku na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať zárobkovú činnosť.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2019

Výška príspevku v Eur

100 %

najviac

60 %

najviac

40 %

najviac

bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP 3 325,90 1 995,54 1 330,36
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP

 

3 991,08

 

2 394,65

 

1 596,43

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP

 

5 321,44

 

3 192,86

 

2 128,58

Povinnosti zo strany úradu aj žiadateľa

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, najviac 40 % výšky príspevku, poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania činnosti. Príspevok na zárobkovú činnosť poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na zárobkovú činnosť. Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania zárobkovej činnosti, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku, vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období, predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 – mesačného prevádzkovania činnosti. Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Poslednú, záverečnú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku, vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku, predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom. Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na prevádzkovanie ktorej bol občanovi poskytnutý príspevok. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12. 2028.

Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

 • Získanie informácií o podmienkach a možnostiach získania príspevku na príslušnom úrade
 • V prípade záujmu o poskytnutie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ podať na úrade prihlášku na absolvovanie tejto prípravy (tlačivo poskytne úrad)
 • Vypracovať podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku
 • Podať žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ (vrátane predpísaných príloh); tlačivo poskytne úrad
 • Absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania
 • Po úspešnom absolvovaní testu a podaní žiadosti o príspevok spolu s povinnými prílohami bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov
 • V prípade kladného stanoviska komisie, kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu a schválenia príspevku štatutárnym zástupcom úradu, bude žiadateľ pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku
 • Žiadateľ a úrad podpíšu dohodu o poskytnutí príspevku s povinnosťou najmenej trojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ
 • Žiadateľ predloží úradu doklad o začatí prevádzkovania SZČ (živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu samostatne hospodáriacich roľníkov – SHR), v ktorom musí byť uvedený dátum začiatku podnikania neskorší, ako dátum podpísania dohody
 • Príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti (60%) schváleného príspevku
 • Úrad vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody 
 • Do 12 mesiacov od začiatku prevádzkovania SZČ je príjemca príspevku povinný použiť prvú časť (60%) príspevku. Najneskôr do 15 mesiacov prevádzkovania SZČ, v termíne určenom v dohode, predkladá úradu doklady o použití prvej časti (60 %) poskytnutého príspevku vrátane správy o prevádzkovaní SZČ počas 1. roka podnikania
 • Na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov (60 %) z poskytnutého príspevku úradom a splnenia podmienok, príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku
 • Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (40 %)
 • Po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas druhého roka prevádzkovania SZČ
 • Po treťom roku prevádzkovania SZČ, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití druhej časti (40 %) poskytnutého príspevku a správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas tretieho roka podnikania

V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku. V prípade použitia príspevku na neoprávnené výdavky, je povinný vrátiť úradu časť finančných prostriedkov použitých na neoprávnené výdavky. V prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia prevádzkovania SZČ počas trvania dohody, je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu neprevádzkovania SZČ.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

príspevok na podnikaniesamostatná zárobková činnosťuchádzač o príspevok

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X