Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako financovať startup v roku 2021?

Startup
Startup Foto: Thinkstock
13. januára 2021 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

V súčasnosti nemajú malí a strední podnikatelia na Slovenku ľahkú situáciu. Hoci sa vláda snaží im pomôcť rôznymi opatreniami a od roka 2017 platí na Slovensku zákon o podpore malého a stredného podnikania, ktorý má cieľ uľahčiť život a malým a stredným podnikateľom, mnohí podnikatelia museli práve v tomto období svoje podnikanie ukončiť. Niektorí budú začínať od nuly, v čom by im mohla pomôcť práve forma podnikania prostredníctvom startupov.

Právna forma pre startup

So vstupom zákona o podpore malého a stredného podnikania do platnosti sa objavili aj nové možnosti podnikania, ktoré sú zamerané práve na podnikateľov vo fáze budovania firmy a vytvárania prostredia pre získavanie investorského kapitálu. Na ten sú startupy často odkázané. Môžete si založiť napríklad jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.), ktorá je ideálna pre startup. Takúto formu kapitálovej spoločnosti je možné nájsť len v niektorých krajinách sveta. Predstavuje hybrid medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou.  Jednoduchá spoločnosť na akcie  môže podnikať vo všetkých odvetviach. Najväčšou výhodou je malý vstupný kapitál vo výške len 1€ a fakt, že je uspôsobená na prijímanie investorov, ktorí si budú prostredníctvom akcií a dohôd môcť so zakladateľmi jasne upraviť vzťahy.

Priama a nepriama podpora

Zákon o podpore malého a stredného podnikania prináša aj nové schémy priamej a nepriamej podpory, o ktoré sa startup môže uchádzať.

Medzi priame druhy podpory patrí napríklad:

 • nenávratný finančný príspevok či dotácia.

Medzi nepriame druhy podpory patria napríklad:

 • informácie a poradenstvo,
 • vzdelávanie v oblasti podnikania,
 • organizovanie a podpora účasti na stážach, súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach
 • podporný poukaz súvisiaci s prijatím služieb v oblastiach podpory
 • cielené posilňovanie potenciálu mikropodniku, malého podniku alebo stredného podniku, ktoré umožňuje zvyšovať jeho výkon
 • dlhodobé odborné poradenstvo a odborný tréning, ktorého cieľom je zlepšenie podnikateľských zručností a odborný rast.

Centrá kapitálovej a vedomostnej podpory

Okrem grantovej podpory je možnosť získať peniaze aj od investorov, ktorí majú kapitál a čakajú na dobré nápady, do ktorých by zainvestovali a podporili ich skúsenosťami. Jednoduchá spoločnosť na akcie im umožňuje flexibilnejší vstup do firmy a startupistom sa tak otvárajú nové obzory. Na Slovensku vzniklo niekoľko združení, ktoré dávajú dokopy mladých podnikateľov medzi sebou aj s investormi. Medzi ne patria napríklad Klub podnikateľských anjelov Slovenska, Slovak Venture Capital and Private Equity Association, či Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Práve tie pomáhajú aj so hľadaním kapitálovej investície, ktorá je výhodnejšia ako banková pôžička, ktorú je potrebné splácať. S kapitálovou investíciou totiž do firmy prichádzajú peniaze len výmenou za podiel v nej.  Hlavným cieľom takejto investície je podporiť firmu v raste, expanzií na zahraničné trhy alebo jej zafinancovať výskumné a vývojové aktivity.

Vylepšená štátna pomoc

Startupy sa okrem grantov a kapitálovej investície môžu uchádzať o ďalšie formy štátnej podpory. Na Slovensku im je k dispozícii Slovenská záručná a rozvojová banka  a Slovak Business Agency, ktorá predstavuje v  kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory pre startupy. Vznikla už v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Ide o jedinečnú platformu prepojenia verejného a súkromného sektora. Poskytuje komplexnú pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch a podporu podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tak isto podnikateľom vychádza v ústrety aj prostredníctvom Mikropôžičkového programu, v ktorom môžu podnikatelia požiadať o mikropôžičku za najvýhodnejších podmienok na trhu. Požičať si môžu od 2 500 € až do 50 000 €, pričom splácať istinu sa dá začať aj po polroku od podpisu úveru. Výsledná úroková sadzba je od 0,61% do 9,67%. SBA tiež vytvorila špeciálnu sekciu pre podnikateľov v koronakríze a sprístupnila služby väčšiemu počtu podnikateľov.

Podmienky poskytnutia úveru

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:

 • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
 • spĺňate definíciu mikro podniku – podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.

Účel použitia úveru

Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:

 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
 • rekonštrukcia, úprava a opravu a prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené Vykonávateľom.

Doba splatnosti úveru

Doba splatnosti úveru je od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov, pričom presná doba splatnosti úveru bude určená v zmluve o úvere. Splátky úveru sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom na bankový účet SBA.

Žiadosť o úver

Žiadosť o poskytnutie úveru vyplníte do predpísaného formulára Žiadosti o úver. Pri vypĺňaní Žiadosti o úver používajte jednoduché a obsahovo výstižné vety. Dodržiavajte predpísaný rozsah textu a v prípade, ak je text dlhší, uveďte ho do prílohy Žiadosti o úver.

Získanie širokej podpory zo strany verejnosti

Jednou z ďalších možností ako uspieť na trhu a zároveň získať kapitál je čoraz obľúbenejší crowdfunding. Nepotrebujete k nemu žiadnu veľkú investorskú rybu, ani sa deliť o akcie či firmu. Jednoducho sa vašimi investormi stanú bežní ľudia, ktorí o produkt, alebo službu majú záujem už v predstihu. Princíp je jednoduchý, svoj nápad zdieľate cez crowdfundingovú platformu na lokálnej, alebo napríklad aj celosvetovej úrovni.  Absolútnou celosvetovou jednotkou crowdfundingu je Kickstarter. Existujú aj platformy ako Indiegogo, FundedByMe, RocketHub a množstvo ďalších celosvetových, alebo európskych projektov. Ak vám to s angličtinou príliš nejde, alebo je váš startup vyslovene lokálnym, či obmedzeným na Čechy a Slovensko, tak môžete využiť crowdfundingové weby ako startovac.cz, dakujeme.sme.sk, startlab.sk, ludialudom.sk, dobrakrajina.sk, darujme.sk a množstvo ďalších.

Modely crowdfundingu

Darcovská báza

Tento model umožňuje charitatívnym, neziskovým organizáciám získať peniaze na sociálne a charitatívne projekty. Ľudia prispievajú na konkrétny projekt s tým, že odmenou im je dobrý pocit z toho, že prispeli k dobrej veci. Hoci ide väčšinou o finančne menšie projekty, patrí tento model k najviac používanej forme crowdfundingu vo svete. Jediné riziko spočíva v tom, ak sa vyzbierané peniaze nepoužijú na uvedené účely.

Odmeňovanie

V tomto modeli získa prispievateľ výmenou za financie, určitý tovar alebo službu. Typickým príkladom je napríklad kniha, komix. Model sa variuje napríklad aj tak, že ak dostane autor diela väčšiu sumu, pošle prispievateľovi knihu aj s autogramom.

Predpredaj

Vlastník projektu zbiera finančné prostriedky na vývoj a produkciu budúceho výrobku a prispievatelia si ho svojim príspevkom vopred objednávajú. Len čo je produkt pripravený, vlastník projektu ho odošle jednotlivým prispievateľom.

Podiel na zisku

Niektoré projekty financované na báze crowdfundingu ponúkajú podiel na budúcich ziskov zo svojho podnikania alebo z honorárov a autorských odmien.

Pôžičkový model

Priame pôžičky – tzv. peer-to-peer pôžičky – sú finančným crowdfundingovým modelom, v ktorom vlastníci kampane zaujmú pozíciu dlžníkov a prispievatelia vystupujú ako ich veritelia. Dlžníkmi môžu byť podniky alebo súkromné ​​osoby a ich projekty sa pohybujú od sociálnych projektov k podnikaniu.

Cenné papiere

Crowdfunding môže mať aj podobu investícií do cenných papierov. Tento model crowdfundingu patrí k najpomalšie sa rozvíjajúcim, nakoľko tu existuje aj najviac bariér. Podniky sa musia vzdať časti kapitálu, je tu riziko pre investorov, že stratia všetky svoje peniaze (najmä neskúsení investori), existujú tu regulačné obmedzenia, musí sa spravovať veľký počet akcionárov.

Rizikový kapitál

Rizikový kapitál je prostriedok pre financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za poskytnutie určitého objemu finančného kapitálu.Rizikový kapitál je predovšetkým partnerstvo podnikateľa a investora. Investícia vo forme rizikového kapitálu nie je totiž jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov, ale niekoľkoročný proces súžitia podnikateľského subjektu s investorom rizikového kapitálu.

Eterus Capital

 • Cieľom je nadobúdanie majoritných a minoritných obchodných podielov a poskytovanie príspevku do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov, ktoré poskytujú primeraný profil výnosnosti a rizika.

Fond inovácií a technológií

 • Orientuje sa aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. Podporuje najmä oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život alebo softvérové riešenia.
 • Zároveň podporujú projekty aj od výskumníkov, vedcov a študentov z akýchkoľvek oblastí.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dotáciejsakapitálknow-howknowhowpodnikaniePrémiový obsahrok 2021start-upstart-upyživnostenské podnikanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikateľský plán

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X