Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Príspevok na začatie podnikania – postup z praxe

Príspevok na začatie podnikania z Úradu práce
Fotobanka Pixmac
23. novembra 2011 Tlačiť

Rozmýšľate aj vy nad tým, že začnete podnikať? Vedeli ste o tom, že máte možnosť získať príspevok na samostatne zárobkovú činnosť? Čo je potrebné splniť, aký je postup a výška takéhoto nenávratného finančného príspevku? Poďme sa na to spoločne pozrieť. 

Komu je príspevok určený

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „SZČ“) sa poskytuje občanovi vedenému v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úradu PSVR“) najmenej tri mesiace, ktorý úspešne absolvuje prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, vypracuje podnikateľský plán spolu s kalkuláciou nákladov. Hodnotiaca komisia úradu odporučí poskytnutie príspevku na SZČ uvedenému žiadateľovi a následne na základe dohody uzavretej medzi úradom a žiadateľom o príspevok na SZČ občan začne a bude túto samostatnú zárobkovú činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky.

Aký je postup

Zjednodušene by sme mohli celý proces rozdeliť do týchto krokov:

 1. Musíte byť nezamestnaný najmenej tri mesiace.
 2. Nevyhnutné je podať žiadosť o príspevok na podnikanie, a to na príslušnom ÚPSVR kde bude zárobková činnosť prevádzkovaná.
 3. Následne budete zaradený do poradovníka a čakáte, kým sa dostanete na rad. To môže trvať aj dlhšiu dobu, preto to uvádzame ako samostatný bod.
 4. Absolvovanie internej prípravy na podnikanie a zvládnutie testu je podmienkou.
 5. K žiadosti neskôr dokladáte:– podnikateľský zámer (s presne rozpísanými položkami na čo príspevok použijete),- živnostenský list,- list vlastníctva (okolkovaný), nie starší ako tri mesiace + súhlasné stanovisko spoluvlastníka alebo zmluvu o nájme,- osvedčenie o absolvovaní praktickej prípravy,- zmluvu o podnikateľskom účte (môže byť aj osobný),- čestné vyhlásenie, že ste ešte nepodnikali,- čestné vyhlásenie „de minimis“ (zložka pomoci štátu).
 6. Po zvládnutí testu nasleduje obhajoba podnikateľského zámeru pred komisiou.
 7. Čakanie na výsledok, tj. či bol alebo nebol schválený príspevok môže trvať aj niekoľko dní, buďte preto trpezlivý.
 8. Po schválení príspevku podpíšete dohodu o poskytnutí príspevku, a to v dvoch vyhotovenia. Z toho 1 vyhotovenie zostáva vám.
 9. Pripísanie peňazí na účet by malo prebehnúť od podania žiadosti o pripísanie prostriedkov do 30 dní.
 10. Vyplnenie a odoslanie formulára pre ministerstvo financií tzv. Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci je záverečným krokom celého postupu.

Ako a kde podať žiadosť

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s povinnými prílohami (formulár je zverejnený aj na stránke www.upsvar.sk) podáva uchádzač o zamestnanie písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude vykonávať alebo prevádzkovať SZČ. Príspevok na SZČ poskytuje úrad PSVR v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť. V žiadosti sa uvádzajú údaje o žiadateľovi, o mieste vykonávania samostatne zárobkovej činnosti a prehľad o prijatí štátnej pomoci za predchádzajúce obdobie. Vzor tlačiva si môžete stiahnuť aj tu.

Absolvovanie internej prípravy

Prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad PSVR. Na základe regionálneho projektu úrad PSVR zabezpečí aj praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania. Prihlášku o zaradenie uchádzača na praktickú prípravu.

Zostavenie podnikateľského plánu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny stanovilo náležitosti podnikateľského plánu takto:

A. Rozsah podnikateľského zámeru je minimálne 5 strán

B. Obsah podnikateľského zámeru

 1. Údaje o žiadateľoviProfesijný životopis, údaje o absolvovaní školy, priebeh zamestnaní, schopnosti, zručnosti, absolvovanie kurzov, stáží, prípade ukončenia (prerušenia) živnosti je potrebné uviesť dôvod, doklad o poslednom ukončenom vzdelaní.
 2. Charakteristika zámeruPredmet podnikateľskej činnosti, opis produktu činnosti, služieb.
 3. Postup realizácie zámeruZákladná myšlienka podnikateľského plánu a časový realizačný plán.
 4. Miesto realizácie zámeruKde sa bude podnikateľský plán realizovať, priestorové zabezpečenie, údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy a pod., technické a organizačné zabezpečenie realizácie zámeru.
 5. Marketingové informácieInformácie o trhu v lokalite, odhad rozsahu produkcie podnikateľskej činnosti, reklama, konkurencia, marketingové ciele.
 6. Slabé a silné stránky zámeru
 7. Finančná prognózaCelková finančná prognóza projektu a priebeh finančného toku minimálne 2 roky, predpokladané náklady a výnosy, podiel vlastného vkladu na celkovom financovaní, iné zdroje financovania.
 8. Doplňujúce údajeInformácie, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť zámeru, napr. zmluvy o budúcej zmluve, certifikáty, osvedčenia, pripravené cenníky a pod.
 9. Kalkulácia predpokladaných nákladovPredpokladané výdavky súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou. Uveďte konkrétne predmety, ktoré predpokladáte kúpiť, poplatky za služby, ktoré predpokladáte uhradiť zo získaného príspevku.

Podpísanie dohody o poskytnutí príspevku

Uchádzač o zamestnanie po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uvedených vyššie uzatvorí s príslušným úradom PSVR dohodu o poskytnutí príspevku v ktorej sa zaväzuje, že začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a bude ju vykonávať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Vyplnenie a odoslanie oznámenia o prijatí minimálnej pomoci

Posledným, no nie menej dôležitým krokom je odoslanie oznámenia o prijatí minimálnej pomoci, a to na Ministerstvo financií SR. V oznámení ste povinný vyplniť tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno príjemcu, adresu, IČO/DIČ, typ podniku, poskytovateľa, schému poskytnutia pomoci, odvetvie podnikania, účel a formu podnikania, fiškálny rok a údaje o schválení a prijatí minimálnej pomoci.

» Vzory tlačív nájdete tu

Výška príspevku a možnosti opätovného získania príspevku

Výška príspevku je podľa zákona o službách zamestnanosti stanovená takto:

 • v bratislavskom kraji najviac 35 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
 • v ostatných krajoch najviac 45 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom. Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. V nasledujúcej tabuľke vám pre ilustráciu uvádzame výšku príspevku v niektorých okresoch SR.

Okresy s mierou nezamestnanosti nižšou ako miera nezamestnanosti SR (napr. Košice I-IV, Žilina, Nitra, Zlaté Moravce) bez Bratislavského kraja Okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako miera nezamestnanosti SR (napr. Prešov, Košice-okolie, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto) bez Bratislavského kaja
Výška príspevku 2 575,05 € 4 023,52 €

Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, na ktorú bol príspevok poskytnutý. Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese v ktorom bude uchádzač vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a 60 zákona o službách zamestnanosti.

Kedy ste povinný príspevok vrátiť?

Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti skončilo z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Kde nájsť viac informácií?

Ak by ste potrebovali viac informácií, najlepšie je sa obrátiť priamo na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom okrese. Mnoho informácií nájdete aj na internete, a to zväčša pod oddelením služieb či v sekcií nástroje aktívnej politiky – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

lm

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financovanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X