Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Stravovanie zamestnancov – nárok, formy príspevku od zamestnávateľa

Managers eating meal together
Thinkstock
13. júna 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečovať pre svojich zamestnancov vo všetkých zmenách stravovanie. Povinnosť mu vyplýva zo Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Podľa neho musí stravovanie zodpovedať zásadám správnej výživy, byť dostupné priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Kto má nárok na poskytnutie stravy

 • zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny,
 • ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Komu nemusí zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie

 • zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu s výnimkou pracovníkov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny,
 • zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Ako zabezpečuje zamestnávateľ stravovanie zamestnancov

 • vo vlastnom stravovacom zariadení alebo
 • v stravovacom zariadení iných zamestnávateľov, alebo
 • zabezpečí stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (tzv. stravovacie poukážky – gastrolístky).

Pozn.: Je na rozhodnutí zamestnávateľa, akým spôsobom stravovanie zabezpečí. Ak zamestnávateľ poskytuje stravovanie vo svojej  závodnej jedálni, zamestnanci nemajú nárok na stravné lístky.

1. Príspevok na stravovanie

 • výška príspevku na stravovanie musí  zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného je pre časové pásmo 5 až 12 hodín suma stravného 4,20 eura)
 • v zdaňovacom období 2016 je maximálny príspevok v sume 2,31 eura, t. j. 55 % zo 4,20 eura. 

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Hodnota stravy predstavuje  3,20 eura. Akú výšku príspevku si môže účtovať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Zamestnávateľ si môže do daňových výdavok uplatniť sumu minimálne vo výške 55 % z hodnoty jedla, t. j. v našom prípade je to minimálne 1,76 eura (55 % z 3,20 eura). Maximálna hodnota, ktorá je pre zamestnávateľa uznaná ako daňový výdavok za jedno jedlo, je 2,31 eura  (55 % zo stravného pre časové pásmo od 5 do 12 hodín, t. j. zo sumy 4,20 eura). Daňovým výdavkom je suma skutočne poskytnutého príspevku zamestnávateľa.

2. Stravné poukážky (tzv. gastrolístky)

 • hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, v súčasnosti je to minimálne 3,15 eura (75 % z 4,20 eura),
 • minimálna suma príspevku na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je 1,73 eura (55 % zo sumy 3,15 eura) a maximálne 2,31 eura (55 % zo sumy 4,20 eura),
 • hodnota stravného lístku je oslobodená od zdravotného a sociálneho poisteniadane z príjmov.
 • zamestnávateľ musí poskytnúť stravný lístok zamestnancovi za každý pracovný deň, v ktorý odpracoval viac ako 4 hodiny,
 • pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov cez právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za takéto služby maximálne tri percentá z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. Táto provízia je uznaným daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príklad č. 2 :

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov formou stravovacích poukážok (gastrolístkov) v hodnote 3,80 eura za jednu poukážku. Akú sumu si môže zahrnúť do daňových výdavkov?

Pri poskytovaní stravovacích poukážok je hodnotou jedla suma vypočítaná ako 75 % zo stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 3,15 eura (75 % zo 4,20 eura). Zamestnávateľ si môže ako daňový výdavok uplatniť minimálne 1,73 eura (55 % z 3,15 eura) a maximálne 2,31 eura (55 % zo 4,20 eura). Ako výdavok ovplyvňujúci základ dane si účtuje skutočne poskytnutý príspevok, ktorý zamestnancom na stravovanie poskytuje.

3. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie 

Zamestnávateľ ho môže poskytnúť:

 • ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
 • ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby,
 • ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
 • ak ide o zamestnanca  pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie alebo ak by stravovanie takéhoto zamestnanca bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Suma finančného príspevku na stravovanie musí byť poskytovaná vo výške, akou zamestnávateľ prispieva na jedno hlavné jedlo. Ak zamestnávateľ poskytuje peňažný príspevok, je oslobodený od dane a odvodov v rovnakej výške, ako keby prispieval na stravné lístky.

Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti.

Upozornenie: Ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je tento finančný príspevok oslobodený od dane (podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 

Príklad č. 3:

Zamestnanec preukázal lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára, že sa nemôže stravovať obvyklým spôsobom zo zdravotných dôvodov.  Zamestnávateľ mu preto poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume 3,20 eura na jedno jedlo. Musí zamestnanec tento finančný príspevok od zamestnávateľa zdaniť? Je spomínaný finančný príspevok daňovým výdavkom zamestnávateľa?

Pre zamestnanca, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je finančný príspevok na stravovanie oslobodený od dane. Ak by však zamestnanec takéto potvrdenie zamestnávateľovi nepredložil, predstavoval by finančný príspevok na stravovanie príjem, ktorý podlieha dani z príjmov, a preto by ho musel zdaniť.

Daňovým výdavkom v prípade poskytnutého peňažného príspevku na stravovanie môže byť iba príspevok vo výške maximálne 55 % zo sumy 4,20 eura, čo predstavuje sumu 2,31 eura. Ak zamestnávateľ prispeje zamestnancom na jedlo vyššou sumou, ako je limit, je suma nad tento limit výdavkom neovplyvňujúcim základ dane

Príspevok na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa

Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom (podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov), ak sú poskytnuté za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Upozornenie: Ak zamestnávateľ prispeje zamestnancom na jedlo vyššou sumou, ako je limit, je suma nad tento limit výdavkom neovplyvňujúcim základ dane (v jednoduchom účtovníctve), resp. položkou zvyšujúcou účtovný výsledok hospodárenia (podvojné účtovníctvo).

 

Príspevky zo sociálneho fondu

 • zamestnávateľ môže prispievať na stravu zamestnancov aj nad rámec príspevkov podľa  Zákonníka práce zo sociálneho fondu,
 • výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, dohodne sa v kolektívnej zmluve (ak ju má zamestnávateľ uzavretú), alebo o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ (ak nemá kolektívnu zmluvu).
 • príspevok zo sociálneho fondu je oslobodený od dane a odvodov.

Po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnávateľ môže

 • upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
 • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
 • rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie, napr. môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov poskytnúť stravovanie aj dohodárom alebo konateľovi spoločnosti za rovnakých podmienok ako majú zamestnanci. V prípade súhlasu zástupcov zamestnancov možno považovať tento výdavok za daňový.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

gastrolístkyPrémiový obsahpríspevok na stravovaniezamestnancizamestnávateľ

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X