Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú investičnej pomoci od 1. 5. 2023?

investičná pomoc
investičná pomoc Foto: Getty Images
27. marca 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, ktorou sa menia podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci. Novela reaguje na pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré zasiahli aj podnikateľský sektor. Novelou sa dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zásadným spôsobom ovplyvnené aj tie podnikateľské subjekty, ktoré prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci. Pri tejto skupine subjektov energetická kríza naviac priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. o schválení investičnej pomoci.
Porušenie podmienok na poskytnutie investičnej pomoci a súvisiacich povinností by mohlo viesť k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, pričom počas pandémie COVID-19 bolo ustálené, že „hromadné“ rušenie podpory inak riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom.
Novela zákona zmierňuje relevantné vybrané podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiace povinnosti, ktoré majú prijímatelia plniť v čase pretrvávajúcej energetickej krízy a jej negatívnych dôsledkov. S cieľom podpory ozdravenia ekonomiky novela zákona obdobným spôsobom (t. j. prostredníctvom zmiernenia vybraných podmienok na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností) motivuje investorov k umiestneniu svojich nových investícií v Slovenskej republike.

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa predlžuje obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci bude môcť uplatňovať úľavu na dani z príjmov.

Novela nadobúda účinnosť 1. 5. 2023.
 

Vymedzenie základných pojmov

Precizuje sa existujúca definícia investičného zámeru, pričom požiadavka na jej implementáciu vyplynula z aplikačnej praxe a priamo nesúvisí s energetickou krízou. Zmena nemá vplyv na okruh investičných zámerov, ktoré môžu byť podporené na základe zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 57/2018 Z. z.), predstavuje len formálnu zmenu.

Povinnosti prijímateľa

Prijímateľ je povinný vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
Počas realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom boli ukončené práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, prijímateľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru, alebo podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, a to najmä zachovanie pracovných miest podľa odseku 11 v počte nižšom ako 90 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a).

Zmena podmienok

Ak ide o zmenu, ktorá sa týka povinnosti prijímateľa vynaložiť oprávnené náklady podľa § 22 ods. 4, dosiahnuť čistý nárast pracovných miest podľa § 22 ods. 9 alebo zachovať pracovné miesta podľa § 22 ods. 11 a zmena je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, poskytnutá investičná pomoc sa pomerne znižuje.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023

Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023, ak § 30f neustanovuje inak.
Podľa § 30e zákona č. 57/2018 Z. z. sa konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2023 dokončia podľa predpisov účinných od 1. apríla 2023. Prechodné ustanovenie reflektuje na skutočnosť, že úprava § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. nie je vecnou zmenou ale zmenou vykonanou výlučne za účelom precizovania definície investičného zámeru.

Prechodné ustanovenia súvisiace s energetickou krízou  a jej negatívnymi vplyvmi účinné od 1. mája 2023

Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú alebo schválenú do 30. apríla 2023 a prijímateľ nebol povinný do 30. apríla 2023 splniť podmienku alebo povinnosť podľa tohto odseku
  • lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 3 sa predlžuje na 24 mesiacov,
  • lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 13 a 14 sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
  • hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení podľa § 22 ods. 16 sa znižuje na najmenej 5 %,
  • hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 %, to platí, ak prijímateľ podá oznámenie podľa § 23 ods. 1, týkajúce sa hodnoty oprávnených nákladov uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 alebo 2024,
  • hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 80 %, to platí, ak prijímateľ podá oznámenie podľa § 23 ods. 1, týkajúce sa hodnoty čistého nárastu pracovných miest uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 alebo 2024.
Odsek 1 sa použije aj na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. marca 2023, nakoľko aj táto skupina prijímateľov bola vo vzťahu k už naplánovaným a posudzovaným investičným zámerom zaskočená energetickou krízou a jej nepriaznivými vplyvmi.
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú do 30. apríla 2023, povinnosť zachovania pracovných miest podľa § 22 ods. 11 sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) a do 30. apríla 2023 nedošlo k porušeniu tejto povinnosti.
V období kalendárnych rokov 2023 a 2024 sa obmedzenie podľa § 23 ods. 13 nepoužije.

Novela zákona o dani z príjmov

Ak ide o investičné zámery, ktoré boli podporené rozhodnutím o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci vydaným do 31. decembra 2022, ktoré obsahuje úľavu na dani, ktorú si prijímateľ investičnej pomoci môže uplatňovať aj po 31. decembri 2022, sa do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani nezapočítavajú zdaňovacie obdobia plynúce v rokoch 2023 2024. Obdobné prechodné ustanovenie bolo aplikované aj v minulosti z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, pričom sa týkalo rokov 2020 až 2022.
Rovnako ak ide o investičné zámery, ktoré boli podporené rozhodnutím o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci vydaným do 31. decembra 2022, ktoré obsahuje aj úľavu na dani, ktorú by si prijímateľ investičnej pomoci mohol uplatňovať aj po 31. decembri 2022, sa do lehoty na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 4 nezapočítavajú tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom v roku 2023 začalo plynúť prvé z týchto období. Obdobné prechodné ustanovenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.
 
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

investičná pomocrok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X