Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní od 1.1.2023?

správa daní
správa daní Foto: Getty Images
10. januára 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Predkladaným návrhom zákona sa implementuje Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC7.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie fungovania existujúcich nástrojov administratívnej spolupráce.

Návrh zavádza povinnosť pre oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem zbierať a poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí aktívne predávajú tovary a poskytujú služby prostredníctvom platforiem. Ide o platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ako aj poskytovanie rôznych služieb, napr. ubytovacie, dopravné, stravovacie, či iné. Vymedzené pravidlá platia nielen v rámci EÚ, ale obdobné pravidlá boli schválené aj na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Návrh zákona obsahuje aj spresnenia týkajúce sa existujúcich ustanovení smernice ohľadom výmeny informácií na žiadosť, skupinových žiadostí, ako aj zavedenie inštitútu spoločných kontrol.

Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.

Základné pojmy a príslušné orgány

Do § 2 sa dopĺňajú písmená n) a o), ktoré vymedzujú nové pojmy.

V písmene n) sa zavádza pojem „spoločná kontrola“, ktorá je novozavedeným inštitútom v oblasti administratívnej spolupráce pri správe daní. Ide o zisťovanie, ktoré vykonávajú príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov na území dohodnutého členského štátu a týka sa fyzických osôb alebo subjektov, pri ktorých majú tieto príslušné orgány spoločné alebo dopĺňajúce záujmy súvisiace s ich daňovými povinnosťami.

V písmene o) sa definuje pojem „porušenie ochrany osobných údajov“, ktorý súvisí s úpravami v oblasti ochrany osobných údajov a dohodnutým postupom členských štátov pri riešení prípadných porušení ochrany osobných údajov. Ide o porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k nevhodnému alebo neoprávnenému poskytnutiu, prístupu alebo použitiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú. Porušenie sa môže týkať dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov.

Výmena informácií na žiadosť

Do § 6 sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré spresňujú úpravu ohľadom výmeny informácií na žiadosť, ktorá je jednou zo základných foriem medzinárodnej spolupráce pri správe daní. Do zákona sa zapracúva medzinárodný štandard výmeny informácií, ktorý je založený na princípe tzv. predvídateľnej relevantnosti, tzn. že príslušné orgány členských štátov žiadajú a poskytujú také informácie, pri ktorých je možné predpokladať ich významnosť a odôvodnenosť pre správu daní identifikovateľnej fyzickej osoby alebo subjektu. Zapracovanie štandardu do zákona má zabrániť neodôvodneným žiadostiam alebo nenáležitému vyhľadávaniu informácií tzv. fishing expeditions, keď sú informácie žiadané bez konkrétnej súvislosti s daňovým prípadom.

Dopĺňajú sa minimálne požiadavky, ktoré musí  žiadosť o poskytnutie informácie obsahovať. Musí sa uviesť dôvod, pre ktorý sa informácie požadujú a spresnenie požadovaných informácií v kontexte daňového preverovania fyzickej osoby alebo subjektu uvedením podrobného opisu požadovaných informácií.

V prípade skupinových žiadostí, kde nemožno fyzické osoby a subjekty jednotlivo identifikovať,  má žiadosť obsahovať  informácie, ktoré pomôžu dožiadanému príslušnému orgánu pri vybavení skupinovej žiadosti: identifikáciu skupiny formou opisu spoločného znaku určujúceho túto skupinu,  uvedenie stručného obsahu osobitného predpisu z oblasti daní a dôvodov, na základe ktorých je možné sa domnievať, že sú členovia skupiny v rozpore s týmto predpisom, vysvetlenie očakávaného prínosu a ak to je relevantné, informácie o zapojení tretej strany (fyzickej osoby alebo subjektu), ktorá aktívne prispela k potenciálnemu nedodržaniu príslušných právnych predpisov. Osobitným predpisom z oblasti daní, ktorý môže uviesť príslušný orgán Slovenskej republiky do žiadosti, je napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zovšeobecňuje sa, že žiadosť o poskytnutie informácie môže obsahovať žiadosť o vykonanie zisťovania bez bližšej špecifikácie, o aký druh zisťovania má ísť.

Upravuje sa lehota na vybavenie žiadosti nadväzne na úpravu smernice. Požadovanú informáciu má príslušný orgán Slovenskej republiky poskytnúť čo najskôr a najneskôr do troch mesiacov od prijatia žiadosti. Nová lehota nahrádza pôvodnú lehotu v trvaní šiestich mesiacov.

Automatická výmena informácií

S cieľom posilnenia boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam sa rozširuje automatická výmena informácií o novú kategóriu príjmov, ktoré si budú vymieňať príslušné orgány členských štátov. V Slovenskej republike pôjde o licenčné poplatky, ktoré sú zadefinované v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 16 ods. 1 písm. e) body 1,  2 a 4.

Príslušný orgán Slovenskej republiky má povinnosť informovať Európsku komisiu o kategóriách príjmov, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom iných členských štátov v rámci automatickej výmeny informácií podľa smernice o administratívnej spolupráci 2011/16/EÚ (tzv. DAC1).

Ide o  šesť kategórií príjmov:

 • príjmy zo závislej činnosti,
 • tantiémy,
 • produkty životného poistenia, na ktoré sa nevzťahujú iné právne nástroje Únie o výmene informácií ani iné podobné opatrenia,
 • dôchodky,
 • vlastníctvo nehnuteľného majetku a príjmy z nehnuteľného majetku
 • licenčné poplatky.

V zmysle požiadaviek smernice má príslušný orgán Slovenskej republiky povinnosť informovať Európsku komisiu o dvoch kategóriách, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom iných členských štátov v rokoch 2023 a 2024. Do konca kalendárneho roka 2023 má povinnosť oznámiť Európskej komisii aspoň štyri kategórie príjmov z vyššie uvedených, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom iných členských štátov za zdaňovacie obdobia začínajúce po 1. januári 2025.

Za účelom zvýšenia kvality vymieňaných informácií medzi členskými štátmi poskytne od zdaňovacieho obdobia začínajúceho 1. januára 2024 príslušný orgán Slovenskej republiky príslušným orgánom iných členských štátov podľa daňovej rezidencie daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo používané na daňové účely fyzických osôb a subjektov vždy, keď bude toto číslo k dispozícii.

Automatická výmena záväzných stanovísk

V § 8 ods. 1 sa spresňuje lehota pre príslušný orgán Slovenskej republiky na oznámenie cezhraničných záväzných stanovísk v rámci automatickej výmeny záväzných stanovísk. Požaduje sa oznámenie bezodkladne po vydaní, zmene alebo obnovení záväzných stanovísk a najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho polroka, počas ktorého boli vydané, zmenené alebo obnovené záväzné stanoviská.

Spresňuje sa aj rozsah informácie ohľadom všeobecného zhrnutia cezhraničného záväzného stanoviska, ktoré majú poskytovať príslušné orgány členských štátov. V rámci všeobecného zhrnutia sa majú poskytnúť aj informácie, ktoré môžu byť nápomocné príslušnému orgánu pri posudzovaní potenciálneho daňového rizika.

Priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní

Upravuje sa znenie § 11 ods. 1 ohľadom prítomnosti zamestnanca príslušného orgánu Slovenskej republiky u príslušného orgánu iného členského štátu. Spresňujú sa oprávnenia zamestnanca v rámci takejto prítomnosti:

 • môže byť prítomný v priestoroch úradu príslušného orgánu iného členského štátu,
 • môže byť prítomný pri zisťovaní vykonávanom príslušným orgánom iného členského štátu, vrátane zisťovaní vykonávaných prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak to umožňuje povaha úkonu,
 • môže klásť otázky fyzických osobám a subjektom pri výsluchu príslušným orgánom iného členského štátu,
 • môže nazerať do spisov.

Na tieto účely vydá príslušný orgán Slovenskej republiky zamestnancovi poverenie, v ktorom sa uvedú identifikačné údaje zamestnanca, funkcia a časový rozsah platnosti poverenia.

V § 11 ods. 2 sa upravuje situácia, ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane žiadosť týkajúcu sa prítomnosti zamestnanca príslušného orgánu iného členského štátu počas zisťovania v  Slovenskej republike. Slovenský príslušný orgán je povinný do 60 dní oznámiť žiadajúcemu príslušnému orgánu súhlas alebo zdôvodnené odmietnutie žiadosti. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky súhlasí s prítomnosťou zamestnanca príslušného orgánu iného členského štátu, dohodnú sa podmienky takejto prítomnosti a spolupráce so správcom dane v Slovenskej republike alebo príslušným orgánom Slovenskej republiky.

V súlade s § 11 ods. 3 má takýto zamestnanec postavenie správcu dane. Správca dane môže v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) odovzdať tomuto zamestnancovi kópie dokumentov, ktorými disponuje a ktoré obsahujú informácie týkajúce sa daní podľa § 3 zákona č. 442/2012 Z. z.

Simultánna daňová kontrola

Upravuje sa lehota pre príslušný orgán Slovenskej republiky na oznámenie potvrdenia alebo odmietnutia účasti na simultánnej kontrole. Lehota sa stanovuje do 60 dní od prijatia návrhu.

Spoločná kontrola

V § 12a sa zavádza nový inštitút medzinárodnej spolupráce v oblasti daní – spoločná kontrola, ktorá zahŕňa postupy, ktoré budú vykonávané spoločne príslušnými orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov a budú sa týkať jednej alebo viacerých fyzických osôb alebo subjektov, pri ktorých majú príslušné orgány týchto členských štátov spoločný alebo doplňujúci záujem. Spoločná kontrola sa vykonáva v dohodnutom členskom štáte na základe dohody medzi zapojenými príslušnými orgánmi členských štátov. Spoločné kontroly sú vhodným a prínosným nástrojom najmä v oblasti kontrol zameraných na transferové oceňovanie, kde môžu napomôcť k stanoveniu daňovej pozície subjektov v rámci nadnárodnej skupiny a transakcií medzi nimi.

V rámci postupov spoločnej kontroly sa upravuje, že v prípade záujmu môže príslušný orgán Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán iného členského štátu alebo príslušné orgány viacerých členských  štátov o vykonanie spoločnej kontroly. Rovnako príslušný orgán iného členského štátu môže požiadať príslušný orgán Slovenskej republiky o vykonanie spoločnej kontroly a v tomto prípade má slovenský príslušný orgán povinnosť odpovedať na žiadosť do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti, a to buď potvrdením účasti alebo odmietnutím s uvedením dôvodov, prečo nemá záujem zúčastniť sa spoločnej kontroly. Takýmto dôvodom môže byť napríklad skutočnosť, že požadovaná spoločná kontrola by zahŕňala vykonanie zisťovaní alebo oznámenie informácií, ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Po odsúhlasení vykonania spoločnej kontroly sa príslušné orgány zúčastnených členských štátov dohodnú, že koordinovane vykonajú spoločnú kontrolu konkrétnych fyzických osôb alebo subjektov, pri ktorých majú spoločný alebo doplňujúci záujem. Dohodnú rozsah spoločnej kontroly, koordináciu čiastkových úkonov v Slovenskej republike a zúčastnených členských štátoch, ako aj jazykový režim, ktorý sa bude používať na komunikáciu počas spoločnej kontroly. Pre účely vykonania spoločnej kontroly slovenský príslušný orgán vymenuje zástupcu, ktorý bude zodpovedný za dohľad a koordináciu spoločnej kontroly v Slovenskej republike. Ostatné zúčastnené príslušné orgány členských štátov tiež vymenujú podobných koordinátorov spoločnej kontroly na ich územiach.

Vo všeobecnosti sú práva a povinnosti zamestnancov zúčastňujúcich sa spoločných kontrol v inom členskom štáte stanovené tak, že sú počas výkonu činností spoločnej kontroly povinní dodržiavať právne predpisy členského štátu, v ktorom sa spoločná kontrola vykonáva a zároveň nesmú prekračovať rozsah právomocí, ktoré majú udelené podľa právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádzajú.

Zamestnanec slovenského príslušného orgánu sa zúčastňuje spoločnej kontroly v inom členskom štáte v súlade s  podmienkami dohodnutými v dohode príslušných orgánov a na tento účel mu je vydané písomné poverenie po dobu potrebnú na vykonanie spoločnej kontroly. Pri výkone činností spoločnej kontroly v inom členskom štáte musí dodržiavať právne predpisy tohto členského štátu.

Zamestnanci príslušného orgánu iného členského štátu, ktorí vykonávajú činnosti spoločnej kontroly v Slovenskej republike, musia dodržiavať daňový poriadok Slovenskej republiky, môžu vykonávať činnosti v súlade s oprávneniami pre prítomnosť na zisťovaniach uvedené v § 11 zákona a nesmú prekračovať rozsah právomocí, ktoré im boli udelené podľa právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádzajú.

Z procedurálneho hľadiska sa spoločná kontrola začína dňom uvedeným v oznámení o začatí spoločnej kontroly. Spoločná kontrola na území Slovenskej republiky sa riadi primerane daňovým poriadkom Slovenskej republiky.  Odlišnosti v porovnaní s ustanoveniami daňového poriadku sú uvedené v návrhu zákona. Na spoločnú kontrolu sa lehota na vykonanie daňovej kontroly podľa daňového poriadku nevzťahuje. V priebehu spoločnej kontroly sa budú zúčastnené orgány členských štátov snažiť o dosiahnutie dohody o daňovej situácii fyzickej osoby alebo subjektu, ktoré sú predmetom spoločnej kontroly. Skutočnosti, na ktorých sa dohodnú a zistenia zo spoločnej kontroly, zapracujú do záverečnej správy zo spoločnej kontroly. Spoločná kontrola sa končí vypracovaním záverečnej správy. Zainteresované štáty by sa mali dohodnúť, ktorý z nich záverečnú správu fyzickej osobe alebo subjektu doručí, t. j. podľa dohody to môže byť príslušný orgán SR.

V zmysle smernice sú postupy nadväzujúce na spoločnú kontrolu upravené v súlade s vnútroštátnymi predpismi a umožňujú použiť zistenia zo záverečnej správy pri správe daní podľa daňového poriadku, čo zahŕňa najmä ich použitie v daňovej kontrole, v daňovom konaní, vrátane skráteného vyrubovacieho konania. Tieto zistenia môžu byť použité aj ako dôkaz v daňovej kontrole alebo v daňovom konaní alebo aj ako pomôcka pri určovaní dane podľa pomôcok. Zistenia zo záverečnej správy môžu byť tiež použité v jednotlivých konaniach o zamedzení dvojitého zdanenia podľa zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.

Zaobchádzanie s informáciou

Pre spresnenie sa do § 14 ods. 1 dopĺňajú ďalšie dva účely, na ktoré je možné použiť získané informácie v rámci výmeny informácií. S ohľadom na význam, aký má daň z pridanej hodnoty pre fungovanie vnútorného trhu a informácie získané v rámci automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem sa objasňuje, že informácie oznamované medzi členskými štátmi sa môžu používať aj na vyrubovanie, správu a vymáhanie dane z pridanej hodnoty a iných nepriamych daní.

Za účelom zefektívnenia postupov medzi členskými štátmi pri odsúhlasovaní iných účelov, na ktoré je možné použiť získané informácie, smernica umožňuje, aby si členské štáty oznámili zoznam iných účelov. Doterajšie postupy vyžadujú vždy žiadať dotknutý členský štát o odsúhlasenie použitia informácie na iný účel. Nová úprava umožňuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky zaslať zoznam iných účelov príslušným orgánom ostatných členských štátov a prijať zoznam iných účelov od príslušných orgánov iných členských štátov, čím sa odstráni opakované žiadanie o odsúhlasenie použitia informácií na iný účel.

Nadväzne na praktické skúsenosti a viaceré žiadosti príslušných orgánov členských  a zmluvných štátov o sprístupnenie štatistických agregovaných dát týkajúcich sa výmenných vzťahov so Slovenskou republikou sa umožňuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky poskytnúť súhlas na takéto sprístupnenie.

Spôsob výmeny informácií

V nadväznosti na úpravu týkajúcu sa skupinových žiadostí, pri ktorých nemožno fyzické osoby a subjekty jednotlivo identifikovať, sa do štandardného formulára pre výmenu na žiadosť dopĺňa informácia obsahujúca podrobný opis skupiny. Táto informácia by mala zahŕňať popis spoločného znaku, na základe ktorého bude možné určiť skupinu fyzických osôb alebo subjektov (daňovníkov).

Ochrana osobných údajov a postup pri porušení ochrany osobných údajov

Do zákona sa dopĺňa nový paragraf 19a, ktorý upravuje ochranu osobných údajov a postup pri porušení ochrany osobných údajov. Informácie, ktoré sa vymieňajú v rámci automatickej výmeny, obsahujú v niektorých prípadoch osobné údaje.

Sprostredkovatelia podľa smernice DAC6, oznamujúci prevádzkovatelia platforiem podľa smernice DAC7 a príslušný orgán Slovenskej republiky pre účely automatickej výmeny podľa smernice DAC1, ktorým je Finančné riaditeľstvo, sú prevádzkovateľmi v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ich práva, povinnosti a zodpovednosti sa riadia týmto nariadením. V kontexte automatickej výmeny informácií o finančných účtoch podľa smernice DAC2 sú prevádzkovateľmi oznamujúce finančné inštitúcie.

Smernica o administratívnej spolupráci všeobecne stanovuje, že na účely správneho uplatňovania výmeny informácií a administratívnej spolupráce obsiahnutej v smernici členské štáty obmedzia rozsah povinností a práv podľa čl. 13, čl. 14 ods. 1 a čl. 15 GDPR v takej miere, aká je potrebná na zabezpečenie plnenia dôležitého cieľa všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, ktorým je v tomto prípade oblasť daňových záležitostí, konkrétne správne vyrubenie dane a kontrola plnenia daňových povinností s vplyvom na príjmy verejných rozpočtov členských štátov. Nadväzne na úpravu v smernici sa v § 19a upravuje obmedzenie povinností príslušného orgánu Slovenskej republiky (Finančného riaditeľstva SR) a práva dotknutých osôb v miere nevyhnutnej na zabezpečenie správy daní a správneho vyrubenia dane. S ohľadom na zasielanie informácií do iných členských štátov, ktoré sú potrebné pre správu daní, vyrubenie dane a zachovanie, resp. ochranu účelu výmeny informácií, je primerané obmedziť povinnosti a práva podľa článkov 13 (informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby), 14 ods. 1 (informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby) a 15 (právo dotknutej osoby na prístup k údajom) GDPR. Povinnosti ostatných prevádzkovateľov uvedených vyššie sa v plnom rozsahu riadia všeobecným nariadením GDPR bez obmedzení.

V zmysle čl. 23 ods. 2 GDPR musí každé legislatívne opatrenie týkajúce sa obmedzenia obsahovať určité osobitné ustanovenia, ktoré v relevantných prípadoch upravujú aspoň:

 • a) účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
 • b) kategórie osobných údajov;
 • c) rozsah zavedených obmedzení;
 • d) záruky zabraňujúce zneužitiu údajov alebo nezákonnému prístupu či prenosu;
 • e) určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov;
 • f) doby uchovávania a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
 • g) riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a
 • h) práva dotknutých osôb na informovanie o obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

V zákone sa upravuje, že účelom spracúvania údajov je správa daní, vrátane správneho vyrubenia daní a platenia daní. Nadväzne na smernicu sa dopĺňa aj významnosť účelu pre rozpočtové a daňové záležitosti iných členských štátov a Európskej únie, keďže údaje budú vymenené za účelom správy daní do iných členských štátov a ovplyvnia príjmy ich verejných rozpočtov. V zákone sa uvádzajú kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v rámci jednotlivých výmen informácií. Rozsah zavedených obmedzení je stanovený v súlade so smernicou a týka sa čl. 13, 14 ods. 1 a 15 GDPR. Zákon taktiež obsahuje ustanovenie o zárukách zabezpečujúcich bezpečné uchovávanie údajov v súlade s  internými predpismi Finančného riaditeľstva na zabránenie zneužitia údajov alebo nezákonného prístupu k nim. V návrhu zákona sú uvedení jednotliví prevádzkovatelia údajov pre rôzne druhy výmen informácií. Lehota uchovávania údajov je stanovená na 10 rokov, ktorá je v súlade s daňovým poriadkom Slovenskej republiky a právom na vyrubenie dane pri uplatnení medzinárodných zmlúv.

Riziká pre práva a slobody dotknutých osôb v prípade výmeny informácií možno vo všeobecnosti identifikovať ako riziká, ktoré môžu vzniknúť na základe nedostatočných organizačných opatrení alebo môže ísť o riziká vyplývajúce z technického zabezpečenia procesu spracúvania údajov. V prípade výmeny informácií je spracúvanie údajov vykonávané len elektronicky. Výmena informácií, vrátane automatickej výmeny informácií, sa uskutočňuje elektronickými prostriedkami prostredníctvom spoločnej komunikačnej siete CCN, ktorú vytvorila Európska komisia za účelom elektronického prenosu údajov medzi príslušnými orgánmi členských štátov v oblasti daní. Členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, sú zodpovedné za vytvorenie vlastných informačných systémov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú výmenu informácií cez komunikačnú sieť CCN. Riziká vyplývajúce z organizačných opatrení môžu zahŕňať napríklad prístup neoprávnenej osoby k spracúvaným údajom, neoprávnené nakladanie so získanými informáciami alebo nedostatočné personálne kapacity kvalifikovaných zamestnancov. Riziká v oblasti technických opatrení môžu zahŕňať napríklad škodlivý počítačový vírus (malware), kód alebo nezákonný prístup neoprávnenej osoby. Riziká je nevyhnutné zo strany Finančného riaditeľstva SR nepretržite monitorovať a následne reagovať na vzniknuté riziká, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku organizačných zmien alebo v dôsledku zmien v oblasti informačných technológií. Uvedené riziká môžu mať vplyv na integritu, dostupnosť a dôvernosť získaných informácií, pričom tieto riziká je možné znížiť  uplatňovaním bežných opatrení, ako sú presné vymedzenie zodpovedných osôb spracúvajúcich údaje, preškolenie zamestnancov, zabezpečenie mlčanlivosti zamestnancov, zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov, a pri technickom zabezpečení – vykonávanie zálohovania údajov, použitie firewallu a antivírovej ochrany, pravidelná aktualizácia softvéru, logovanie prístupov k údajom a šifrovanie prenosu informácií.

Vzhľadom na vyššie uvedené účely obmedzenia týkajúce sa správy daní a správneho vyrubenia a platenia daní nemožno uplatniť právo dotknutej osoby na prístup k údajom vo forme informovania o obmedzení, keďže uplatnením tohto práva by došlo k ohrozeniu účelu obmedzenia (správa daní v členskom štáte, do ktorého sa informácia vymieňa).

V odsekoch 6 až 10 sa uvádza postup pre príslušný orgán Slovenskej republiky, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, v prípade zistenia porušenia ochrany osobných údajov pri výmene informácií. Tento postup je koordinovaný na úrovni EÚ a je platný pre všetky členské štáty. Finančné riaditeľstvo SR má povinnosť bezodkladne informovať Európsku komisiu o zistenom porušení ochrany osobných údajov a o následne prijatých opatreniach vedúcich k jeho náprave. Je taktiež povinné prijať opatrenia na odstránenie zisteného porušenia, pričom v prípade, že porušenie nie je možné napraviť bezodkladne, musí požiadať Európsku komisiu o pozastavenie svojho prístupu ku komunikačnej sieti CCN. Po odstránení porušenia bezodkladne informuje Európsku komisiu, že došlo k náprave zisteného porušenia ochrany osobných údajov. Ak k porušeniu dôjde v inom členskom štáte, Finančné riaditeľstvo SR môže pozastaviť výmenu údajov vo vzťahu k tomuto členskému štátu, a to na základe písomného oznámenia doručeného Európskej komisii a príslušnému členskému štátu, ktorého sa porušenie týka. V súlade s koordinovaným postupom sa Finančnému riaditeľstvu SR dáva možnosť požiadať Európsku komisiu o overenie, či v prípade porušenia ochrany osobných údajov zo strany iného členského štátu, bola náprava vykonaná  a či bola úspešná.

Nadväzne na globálne dohodnuté postupy riešenia porušení bezpečnosti a ochrany osobných údajov vo vzťahu k výmene informácií na základe Multilaterálneho dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci v daňových záležitostiach bude Finančné riaditeľstvo SR bezodkladne informovať o porušení ochrany údajov a prijatých opatreniach, vrátane finálneho odstránenia nedostatkov, aj koordinačný orgán pre účely Multilaterálneho dohovoru.

Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní

Upravuje sa povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky pravidelne každoročne zasielať Európskej komisii štatistické údaje o počte jednotlivých druhov automatických výmen podľa smernice 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní a jej novelizácií, vrátane automatickej výmeny informácií o finančných účtoch, ktorá je upravená v zákone č. 359/2015 Z. z.

Výmena informácií so zmluvnými štátmi

Požiadavky na obsah žiadosti o poskytnutie informácie vo vzťahu k zmluvným štátom sú rovnaké ako v prípade žiadosti o poskytnutie informácií medzi členskými štátmi EÚ. Žiadosť musí obsahovať dôvod a podrobný opis požadovaných informácií v kontexte daňového preverovania fyzickej osoby alebo subjektu a v prípade skupinových žiadostí podrobný opis spoločného znaku určujúceho skupinu a významnosť pre preverovanie.

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní v oblasti automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem

Vymedzenie pojmov

Na účely automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem sa rozumie

 • platformou softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácií vrátane mobilných aplikácií, ktorý je prístupný používateľom a ktorý predávajúcim umožňuje spojiť sa s inými používateľmi s cieľom vykonať, priamo alebo nepriamo, vybranú činnosť v prospech týchto používateľov a zahŕňa aj všetky postupy na výber a zaplatenie odplaty v súvislosti s vybranou činnosťou,
 • vylúčenou platformou softvér, ktorý bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu do vykonania vybranej činnosti umožňuje výlučne niektorú z týchto činností:
  1. spracovanie platieb v súvislosti s vybranou činnosťou, alebo
  2. zaradenie vybranej činnosti do ponuky alebo jej inzerciu zo strany používateľov, alebo
  3. presmerovanie alebo prenesenie používateľov na platformu,
 • prevádzkovateľom platformy subjekt, ktorý uzatvára zmluvy s predávajúcimi, aby im sprístupnil celú platformu alebo jej časť,
 • vylúčeným prevádzkovateľom platformy prevádzkovateľ platformy, ktorý
  podľa § 22m ods. 7 preukáže príslušnému orgánu Slovenskej republiky, že  platforma nie je využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu,
 • oznamujúcim prevádzkovateľom platformy prevádzkovateľ platformy, okrem vylúčeného prevádzkovateľa platformy, ktorý
 1. je usadený v Slovenskej republike, ak spĺňa niektorú z týchto podmienok: podlieha zdaneniu v Slovenskej republike z dôvodu sídla alebo miesta skutočného vedenia, je založený alebo zriadený podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, miesto jeho vedenia je v Slovenskej republike, alebo má stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu,
 2. nie je usadený v Slovenskej republike, ani v inom členskom štáte a sprostredkúva vykonávanie vybranej činnosti zo strany predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu alebo vybranú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu (ďalej len „neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy“),
 • kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu prevádzkovateľ platformy, ktorého všetky vybrané činnosti, ktoré sprostredkúva, sú zároveň kvalifikovanými vybranými činnosťami, pričom je rezidentom na daňové účely v kvalifikovanom nečlenskom štáte, alebo ak prevádzkovateľ platformy nie je rezidentom na daňové účely v kvalifikovanom nečlenskom štáte, spĺňa niektorú z týchto podmienok:
  1. je zaregistrovaný podľa právnych predpisov kvalifikovaného nečlenského štátu alebo
  2. miesto jeho vedenia vrátane skutočného vedenia je v kvalifikovanom nečlenskom štáte,
 • kvalifikovaným nečlenským štátom štát mimo Európskej únie, ktorý má uzavretú kvalifikovanú dohodu príslušných orgánov s príslušnými orgánmi všetkých členských štátov, ktoré sú identifikované ako štáty podliehajúce oznamovaniu v zozname nečlenského štátu; ministerstvo vydá zoznam kvalifikovaných nečlenských štátov a uverejní ho na svojom webovom sídle,
 • kvalifikovanou dohodou príslušných orgánov dohoda medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom nečlenského štátu, ktorou sa upravuje automatická výmena informácií rovnocenných s informáciami uvedenými v § 22i ods. 1 a potvrdená Európskou komisiou,
 • vybranou činnosťou činnosť vykonávaná za odplatu okrem činnosti, ktorú predávajúci vykonáva ako zamestnanec prevádzkovateľa platformy alebo subjektu prepojeného s prevádzkovateľom platformy, pričom môže ísť o ktorúkoľvek z týchto činností:
  1. prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu nehnuteľností určených na bývanie a prenájmu nehnuteľností určených na podnikanie, ako aj prenájmu akejkoľvek inej nehnuteľnosti a prenájmu parkovacích miest,
  2. osobné služby,
  3. predaj tovaru,
  4. prenájom akýchkoľvek dopravných prostriedkov,
 • kvalifikovanou vybranou činnosťou vybraná činnosť, na ktorú sa vzťahuje automatická výmena informácií podľa kvalifikovanej dohody príslušných orgánov,
 • odplatou odmena v akejkoľvek forme znížená o poplatky, provízie a dane zrazené alebo nárokované zo strany oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, ktorá sa vypláca alebo pripisuje predávajúcemu v súvislosti s vybranou činnosťou, pričom prevádzkovateľ platformy má vedomosť o výške tejto odmeny alebo ju dokáže primerane určiť,
 • osobnou službou služba zahŕňajúca prácu vyjadrenú v časových jednotkách alebo úlohách vykonávanú jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré konajú nezávisle alebo v mene určitého subjektu, pričom táto služba sa poskytuje na žiadosť používateľa a vykonáva sa buď online formou alebo osobne po tom, ako bola sprostredkovaná prostredníctvom platformy,
 • predávajúcim používateľ platformy, ktorým je fyzická osoba alebo subjekt, ktorý je v ktoromkoľvek okamihu v rámci oznamovacieho obdobia zaregistrovaný na platforme a vykonáva vybranú činnosť,
 • aktívnym predávajúcim predávajúci, ktorý počas oznamovacieho obdobia poskytuje vybranú činnosť alebo sa mu v súvislosti s vybranou činnosťou počas oznamovacieho obdobia vypláca alebo pripisuje odplata,
 • predávajúcim podliehajúcim oznamovaniu aktívny predávajúci okrem vylúčeného predávajúceho, ktorý je rezidentom na daňové účely v členskom štáte, vrátane Slovenskej republiky, alebo prenajal nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v členskom štáte, vrátane Slovenskej republiky,
 • vylúčeným predávajúcim predávajúci,
  1. ktorý je vládnym subjektom,
  2. ktorý je subjektom, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi, alebo subjektom prepojeným so subjektom, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi,
  3. ktorý je subjektom, ktorému prevádzkovateľ platformy počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval viac ako 2 000 vybraných činností spočívajúcich v prenájme nehnuteľnosti zo zoznamu nehnuteľností, alebo
  4. ktorému prevádzkovateľ platformy počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval menej ako 30 vybraných činností spočívajúcich v predaji tovaru, za ktorý celková vyplatená alebo pripísaná suma odplaty neprekročila 2 000 eur,
 • subjektom prepojeným s iným subjektom subjekt vo vzťahu s iným subjektom, ak jeden z týchto subjektov ovláda ten druhý, alebo ak sú obidva subjekty ovládané rovnakým subjektom, pričom ovládaním sa rozumie priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach a  na základnom imaní subjektu; nepriamy majetkový podiel sa určí vynásobením podielov účasti v dcérskych spoločnostiach nižších úrovní, pričom osoba s majetkovým podielom viac ako 50 % na hlasovacích právach sa považuje za držiteľa 100 % hlasovacích práv,
 • vládnym subjektom vláda Slovenskej republiky a vlády členských štátov a nečlenských štátov, akýkoľvek ich správny celok alebo miestny orgán, vrátane samospráv, alebo akákoľvek agentúra či organizácia, ktorá je v úplnom vlastníctve štátu,
 • daňovým identifikačným číslom daňové identifikačné číslo vydané členským štátom alebo jeho funkčný ekvivalent, ak daňové identifikačné číslo neexistuje,
 • identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty jedinečné číslo určené na identifikáciu zdaniteľnej osoby alebo nezdaniteľnej právnickej osoby, ktorá je registrovaná na účely dane z pridanej hodnoty,
 • primárnou adresou adresa bydliska predávajúceho, ak ide o fyzickú osobu, ako aj adresa sídla predávajúceho, ak ide o subjekt,
 • oznamovacím obdobím kalendárny rok, za ktorý sa vykonáva oznamovanie podľa § 22i,
 • zoznamom nehnuteľností nehnuteľnosť alebo jeho časti, ktoré sa nachádzajú na rovnakej adrese, sú vo vlastníctve toho istého vlastníka a ktoré ten istý predávajúci ponúka na prenájom prostredníctvom platformy,
 • identifikátorom finančného účtu jedinečné identifikačné číslo alebo referenčné označenie bankového účtu alebo iného podobného účtu platobných služieb, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, a ktoré má k dispozícii prevádzkovateľ platformy,
 • tovarom každý hmotný majetok.

Požiadavky na oznamovanie informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznamuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky tieto informácie:

 • názov, adresu sídla a daňové identifikačné číslo oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, jeho individuálne identifikačné číslo pridelené podľa § 22j ods. 6, ako aj obchodný názov platformy alebo obchodné názvy platforiem, v súvislosti s ktorými podáva oznamujúci prevádzkovateľ platformy príslušné oznámenie,
 • za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával vybranú činnosť okrem prenájmu nehnuteľnosti,
  1. informácie podľa § 22k ods. 2 až 5,
  2. identifikátor finančného účtu, ak je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa §22k ods. 6, nezverejnil informáciu, že nemá v úmysle používať identifikátor finančného účtu na tento účel,
  3. meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak sa líši od mena predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu a ak je dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ako aj iné finančné identifikačné informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy týkajúce sa tohto držiteľa účtu,
  4. každý členský štát, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6,
  5. celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola vyplatená alebo pripísaná,
  6. poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia,
 • za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával vybranú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľnosti,
 1. informácie podľa písmena b) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu,
 2. adresu každej položky na zozname nehnuteľností určenú na základe postupov podľa § 22k ods. 8 a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak je k dispozícii,
 3. celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet poskytnutých vybraných činností pri každej položke na zozname nehnuteľností,
 4. počet dní prenajímania každej položky na zozname nehnuteľností počas oznamovacieho obdobia a druh každej položky na zozname nehnuteľností, ak sú tieto informácie k dispozícii.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. e) prvého bodu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie podľa odseku 1 za príslušné oznamovacie obdobie najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Formulár elektronického oznámenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný podať oznámenie podľa odseku 2, ak príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronicky predloží vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie už boli oznámené iným oznamujúcim prevádzkovateľom platformy. Formulár elektronického vyhlásenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy spĺňa niektorú z podmienok podľa § 22h písm. e) prvého bodu vo viacerých členských štátoch, zvolí si jeden z týchto členských štátov, v ktorom bude plniť požiadavky na oznamovanie. Túto skutočnosť je oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa § 22j ods. 1 a tiež príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa to týka. Ak si oznamujúci prevádzkovateľ platformy zvolí Slovenskú republiku, postupuje podľa odsekov 2 a 3.

Neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy registrovaný v Slovenskej republike podľa § 22j ods. 5 oznámi informácie uvedené v odseku 1 za príslušné oznamovacie obdobie príslušnému orgánu Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Formulár elektronického oznámenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

Neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný poskytovať informácie uvedené v odseku 1 o kvalifikovaných vybraných činnostiach, na ktoré sa vzťahuje kvalifikovaná dohoda vybraných príslušných orgánov, v ktorej je upravená automatická výmena rovnocenných informácií s niektorým členským štátom o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v tomto členskom štáte.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy poskytne informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a c) aj predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu, ktorého sa týkajú, a to najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu.

Informácie o vyplatenej alebo pripísanej odplate sa oznamujú v mene, v ktorej bola odplata vyplatená alebo pripísaná. Ak bola odplata vyplatená alebo pripísaná inou formou ako v mene, oznamuje sa v eurách prepočítaných alebo ocenených spôsobom, ktorý si určí oznamujúci prevádzkovateľ platformy.

Informácie o odplate a ďalších sumách sa oznamujú za ten štvrťrok oznamovacieho obdobia, v ktorom bola odplata vyplatená alebo pripísaná.

Oznámenie a registrácia oznamujúceho prevádzkovateľa platformy

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy podľa § 22i ods. 4 je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, kedy sa stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy podľa § 22h písm. e) prvého bodu, elektronicky oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky členský štát, ktorý si vybral na plnenie požiadaviek na oznamovanie informácií uvedených v § 22i. Ak nastanú zmeny skutočností uvedených v oznámení, je oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný oznámiť tieto zmeny príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronicky do 15 dní odo dňa, kedy nastali. Formulár elektronického vyhlásenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

Neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný elektronicky požiadať správcu dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, o registráciu bezodkladne po začatí vykonávania činností prevádzkovateľa platformy, ak už nie je zaregistrovaný v inom členskom štáte. Formulár žiadosti o registráciu zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

V žiadosti o registráciu podľa odseku 2 neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy uvádza tieto informácie:

 1. obchodné meno alebo názov,
 2. poštovú adresu,
 3. elektronické adresy vrátane webových sídiel,
 4. všetky pridelené daňové identifikačné čísla,
 5. vyhlásenie obsahujúce informácie o identifikácii oznamujúceho prevádzkovateľa platformy do osobitných úprav uplatňovania dane na účely dane z pridanej hodnoty,23a)
 6. členské štáty, v ktorých sú predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentmi podľa § 22k ods.

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odsekov 2 a 3 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy ich oznámi správcovi dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, elektronicky v lehote do 15 dní odo dňa, kedy nastali.

Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, doručuje neusadenému oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ktorý požiadal o registráciu podľa odseku 2, písomnosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti o registráciu podľa odseku. 3. Za deň doručenia sa považuje deň odoslania dátovej správy na elektronickú adresu.

Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zaregistruje neusadeného oznamujúceho prevádzkovateľa platformy v lehote do 15 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu podľa odsekov 2 a 3. Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, pri registrácii pridelí neusadenému oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy individuálne identifikačné číslo.

Príslušný orgán Slovenskej republiky elektronicky oznámi individuálne identifikačné číslo príslušným orgánom členských štátov prostredníctvom registra Európskej komisie.

Príslušný orgán Slovenskej republiky požiada Európsku komisiu o výmaz neusadeného oznamujúceho prevádzkovateľa platformy s prideleným individuálnym identifikačným číslom v Slovenskej republike z registra, ak

 1. neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznámi správcovi dane, ktorým je Daňovým úrad Bratislava, že už nevykonáva žiadnu činnosť prevádzkovateľa platformy,
 2. je dôvod predpokladať, že neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy ukončil svoju činnosť a nebolo doručené oznámenie podľa písmena a),
 3. neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy prestal spĺňať podmienky podľa 22h písm. e) druhého bodu,
 4. správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zrušil registráciu podľa § 22m ods. 3.

Ak neusadenému oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy bola zrušená registrácia  podľa  § 22m ods. 3, správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, opätovnú registráciu povolí, ak neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy poskytne elektronicky tomuto správcovi dane vyhlásenie o prijatí opatrení nevyhnutných k náprave nedostatkov, ktoré spôsobili zrušenie registrácie, vrátane podrobného opisu prijatých opatrení a zaplatí sankciu uloženú podľa § 22n.

Postupy preverovania na účely automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný vykonávať postupy preverovania na účely automatickej výmeny informácií a plniť požiadavky na oznamovanie informácií podľa  § 22i.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy získava o každom predávajúcom, ktorý je fyzickou osobou a nie je vylúčeným predávajúcim, tieto informácie:

 1. meno a priezvisko,
 2. primárnu adresu,
 3. všetky daňové identifikačné čísla pridelené predávajúcemu vrátane všetkých členských štátov, ktoré daňové identifikačné čísla pridelili, ak daňové identifikačné číslo neexistuje, miesto narodenia predávajúceho,
 4. identifikačné číslo predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty, ak je k dispozícii,
 5. dátum narodenia.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy získava o každom predávajúcom, ktorý je subjektom a nie je vylúčeným predávajúcim, tieto informácie:

 1. obchodné meno alebo názov,
 2. primárnu adresu,
 3. všetky daňové identifikačné čísla pridelené predávajúcemu vrátane všetkých členských štátov, ktoré daňové identifikačné čísla pridelili,
 4. identifikačné číslo predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty, ak je k dispozícii,
 5. obchodné identifikačné alebo registračné číslo,
 6. informácie o existencii akejkoľvek stálej prevádzkarne v členskom štáte, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú vybrané činnosti, ak sú dostupné, s uvedením každého príslušného členského štátu, v ktorom sa takáto stála prevádzkareň nachádza.

Ak na priame potvrdenie totožnosti a daňovej rezidencie predávajúceho je možné použiť elektronickú identifikačnú službu poskytovanú členským štátom alebo Európskou úniou, oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný získavať informácie podľa odseku 2 písm. b) až e) a podľa odseku 3 písm. b) až f).

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy nie je povinný získavať informácie podľa odseku 2 písm. c) a podľa odseku 3 písm. c) a e), ak

 1. členský štát daňovej rezidencie predávajúceho neprideľuje daňové identifikačné číslo, obchodné identifikačné alebo registračné číslo, alebo
 2. členský štát daňovej rezidencie predávajúceho nevyžaduje, aby sa získavalo daňové identifikačné číslo pridelené predávajúcemu.

Na účely automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem oznamujúci prevádzkovateľ platformy určí daňovú rezidenciu predávajúceho s výnimkou odseku 7 podľa primárnej adresy. Ak sa členský štát, v ktorom má predávajúci primárnu adresu, líši od členského štátu, ktorého príslušný orgán predávajúcemu pridelil daňové identifikačné číslo, predávajúci je daňovým rezidentom aj v členskom štáte pridelenia daňového identifikačného čísla. Ak predávajúci poskytol informácie o existencii stálej prevádzkarne podľa odseku 3 písm. f), predávajúci je daňovým rezidentom aj v príslušnom členskom štáte, v ktorom sa nachádza stála prevádzkareň.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje predávajúceho za daňového rezidenta v každom z členských štátov potvrdených prostredníctvom elektronickej identifikačnej služby, ktorú poskytuje členský štát alebo Európska únia podľa odseku 4.

Ak sa predávajúci podieľa na vybranej činnosti, ktorá zahŕňa prenájom nehnuteľnosti, oznamujúci prevádzkovateľ platformy získava adresu všetkých položiek na zozname nehnuteľností a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak bolo pridelené. Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy sprostredkoval tomu istému predávajúcemu, ktorý je subjektom, viac ako 2 000 príslušných činností spočívajúcich v prenájme na zozname nehnuteľností, získava podporné doklady, údaje alebo informácie o tom, že položku na zozname nehnuteľností vlastní ten istý vlastník.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť na určenie, či predávajúci, ktorý je subjektom, je vylúčeným predávajúcim podľa § 22h písm. p) prvého bodu a druhého bodu  verejne dostupné informácie alebo potvrdenie od predávajúceho, ktorý je subjektom.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť na  určenie, či predávajúci je vylúčeným predávajúcim podľa § 22h písm. p) tretieho bodu a štvrtého bodu záznamy, ktoré má k dispozícii.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný overiť spoľahlivosť získaných  informácií podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) až e) a odsekov 8 až 10 na základe všetkých informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii vo svojich záznamoch, ako aj prostredníctvom elektronického rozhrania, ktoré bezplatne sprístupňuje členský štát, alebo Európska únia s cieľom overiť platnosť daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže na účely vykonania postupov preverovania podľa odseku 15 overiť spoľahlivosť získaných informácií podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) až e) a odsekov 8 až 10 na základe informácií a dokumentov, ktoré má k dispozícii vo svojich záznamoch umožňujúcich elektronické vyhľadávanie.

Ak sa oznamujúci prevádzkovateľ platformy domnieva, že niektorá informácia uvedená v odsekoch 2 až 5 alebo odseku 8 môže byť vzhľadom na informácie, ktoré poskytol príslušný orgán členského štátu v žiadosti týkajúcej sa konkrétneho predávajúceho, nepresná, požiada predávajúceho, aby opravil informácie, pri ktorých sa zistila nesprávnosť a predložil podporné doklady, údaje alebo informácie.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy dokončí postupy preverovania  podľa odsekov 1 až 13 do 31. decembra príslušného oznamovacieho obdobia.

Pri predávajúcich, ktorí už boli na platforme zaregistrovaní k 1. januáru 2023 alebo k dátumu, keď sa subjekt stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný dokončiť postupy preverovania  podľa odsekov 1 až 13 do 31. decembra druhého oznamovacieho obdobia.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže využiť postupy preverovania vykonané za predchádzajúce oznamovacie obdobia, ak

 1. informácie o predávajúcom podľa odsekov 2 a 3 boli získané, overené alebo potvrdené v priebehu posledných 36 mesiacov, a
 2. oznamujúci prevádzkovateľ platformy nemá dôvod domnievať sa, že informácie získané podľa odsekov 2 až 5 a 8 až 10 sú nespoľahlivé alebo nesprávne.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je oprávnený vykonať postupy preverovania podľa odsekov 1 až 16 len u aktívnych predávajúcich.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy môže zabezpečiť splnenie postupov preverovania prostredníctvom poskytovateľov služieb. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je zodpovedný za splnenie postupov preverovania.

Ak prevádzkovateľ platformy plní povinnosti týkajúce sa postupov preverovania v mene oznamujúceho prevádzkovateľa platformy v súvislosti s rovnakou platformou podľa odseku 18, tento prevádzkovateľ platformy vykoná postupy preverovania  podľa odsekov 1 až 18. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je zodpovedný za splnenie postupov preverovania.

Rozsah a podmienky automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje informácie uvedené v odseku 2 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6 a v ktorom tento predávajúci poskytuje služby prenájmu nehnuteľností a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, prostredníctvom automatickej výmeny a v lehote uvedenej v odseku 5.

Informáciami podľa odseku 1 sú

 1. názov, adresa sídla a daňové identifikačné číslo oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, jeho individuálne identifikačné číslo pridelené podľa § 22j ods. 5, ako aj obchodný názov platformy, v súvislosti s ktorou podáva oznamujúci prevádzkovateľ platformy príslušné oznámenie,
 2. meno a priezvisko predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o subjekt,
 3. primárna adresa predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu,
 4. daňové identifikačné čísla predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu vrátane všetkých členských štátov, ktorých príslušné orgány ho pridelili, alebo, ak daňové identifikačné číslo neexistuje, miesto narodenia predávajúceho, ak ide o fyzickú osobu,
 5. obchodné identifikačné číslo alebo registračné číslo predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o subjekt,
 6. identifikačné číslo predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu pre daň z pridanej hodnoty, ak je dostupné,
 7. dátum narodenia predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak ide o fyzickú osobu,
 8. identifikátor finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy a príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa §22k ods. 6, neoznámil príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, že neplánuje používať identifikátor finančného účtu na tento účel,
 9. meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak sa meno držiteľa finančného účtu líši od mena predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ak je dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné finančné identifikačné informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy týkajúce sa tohto držiteľa účtu,
 10. zoznam všetkých členských štátov, v ktorých je predávajúci podliehajúci oznamovaniu daňovým rezidentom podľa §22k ods. 6,
 11. celková odplata vyplatená alebo pripísaná počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola vyplatená alebo pripísaná,
 12. poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo účtované oznamujúcou platformou počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia.

Ak predávajúci podliehajúci oznamovaniu poskytuje služby prenájmu nehnuteľnosti, príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje okrem informácií podľa odseku 2 aj tieto informácie:

 1. adresa každej položky na zozname nehnuteľností na základe postupov podľa § 22k ods. 8 a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak  bolo pridelené,
 2. celková odplata vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností poskytnutých v súvislosti s každou položkou na zozname nehnuteľností,
 3. počet dní prenajímania každej položky na zozname nehnuteľností počas oznamovacieho obdobia a druh každej položky na zozname nehnuteľností, ak sú tieto informácie k dispozícii.

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácie oznámené podľa odsekov 2 a 3 sú neúplné alebo nepresné, prostredníctvom správcu dane vyzve oznamujúceho prevádzkovateľa platformy na ich opravu alebo doplnenie, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky, ktorému boli oznámené informácie v rozsahu podľa odsekov 2 a 3, oznámi tieto informácie príslušným orgánom členských štátov podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od skončenia oznamovacieho obdobia, s ktorým súvisia požiadavky na oznamovanie informácií týkajúcich sa oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.

Ustanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem

Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy pri získavaní informácií podľa § 22k. Ak predávajúci neposkytne informácie podľa § 22k po dvoch výzvach nasledujúcich po prvej žiadosti oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, nie však skôr ako uplynie 60 dní, oznamujúci prevádzkovateľ platformy zruší účet predávajúceho a zabráni mu, aby sa opätovne zaregistroval na platforme, alebo zadrží vyplatenie odplaty predávajúcemu, kým predávajúci neposkytne požadované informácie.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný oznámiť informácie v rozsahu podľa § 22i a 22k príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami v lehote podľa § 22i spôsobom a vo formáte uverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Ak neusadený oznamujúci prevádzkovateľ platformy nesplní povinnosť oznamovania podľa § 22i ods. 5 ani po dvoch písomných výzvach zo strany správcu dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, zruší tento správca dane registráciu tohto prevádzkovateľa platformy. Registrácia sa zruší najneskôr po uplynutí 90 dní, nie však skôr ako uplynie 30 dní od druhej výzvy. Zrušenie registrácie nemá vplyv na uplatnenie sankcií podľa § 22n.

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný viesť záznamy o plnení povinností podľa § 22i a 22k a uchovať ich po dobu minimálne päť rokov, avšak nie dlhšie ako desať rokov po skončení oznamovacieho obdobia, ktorého sa týkajú.

Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 22i až 22k vykonáva finančné riaditeľstvo alebo daňový úrad, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.1)

Informácie získané podľa § 22i ods. 1 o predávajúcich, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v Slovenskej republike, sa použijú na účely správy daní v súlade s osobitným predpisom.1)

Vylúčený prevádzkovateľ platformy podľa § 22h písm. d) je povinný prostredníctvom elektronického vyhlásenia každoročne v lehote najneskôr do 15. januára roku nasledujúceho po skončení oznamovacieho obdobia elektronicky preukázať príslušnému orgánu Slovenskej republiky, že platforma nie je využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu. Formulár tohto vyhlásenia zverejní na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo. Na vyhlásenie podané po tejto lehote príslušný orgán Slovenskej republiky neprihliada a prevádzkovateľ platformy sa za príslušné oznamovacie obdobie, za ktoré sa vyhlásenie malo podať, považuje za oznamujúceho prevádzkovateľa platformy podľa § 22h písm. e).

Ak sa prevádzkovateľ platformy považuje za vylúčeného prevádzkovateľa platformy, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť vrátane všetkých následných zmien príslušným orgánom ostatných členských štátov, ak o tom poskytol vylúčený prevádzkovateľ platformy dôkaz podľa odseku 7 v Slovenskej republike.

Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje Európsku komisiu o každom neusadenom prevádzkovateľovi platformy podľa § 22h písm. e) druhého bodu, ktorý nie je zaregistrovaný na území Slovenskej republiky podľa § 22j ods. 2 a ani v inom členskom štáte.

Pri nesplnení registračnej povinnosti neusadeným prevádzkovateľom platformy na území Európskej únie sa príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušné orgány členských štátov dohodnú na spoločnej koordinácii pri zabezpečení dodržiavania registračnej povinnosti neusadeného oznamujúceho prevádzkovateľa platformy.

Sankcie

Správca dane, ktorým je Daňový úrad Bratislava, uloží oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy pokutu za nesplnenie

 1. oznamovacej povinnosti podľa § 22j ods. 1 do 3 000 eur, a to aj opakovane,
 2. registračnej povinnosti podľa § 22j ods. 2 do 5 000 eur, a to aj opakovane,
 3. povinností oznamovania informácií príslušnému orgánu Slovenskej republiky
  podľa § 22i a postupov preverovania podľa § 22k do 10 000 eur, a to aj opakovane.

Ministerstvo môže podať Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o posúdenie rovnocennosti informácií, ktoré sa automaticky vymieňajú podľa dohody medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a nečlenským štátom, s informáciami oznamovanými podľa § 22i ods. 1. Ministerstvo poskytne súčinnosť Európskej komisii pri posúdení rovnocennosti informácií.

 Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný plniť povinnosti podľa § 22i,  22k a  22m rovnako vo vzťahu k predávajúcim podliehajúcim oznamovaniu, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v kvalifikovanom nečlenskom štáte na základe kvalifikovanej dohody príslušných orgánov.

Na účely automatickej výmeny informácií na základe kvalifikovanej dohody príslušných orgánov podľa odseku 1 oznamujúci prevádzkovateľ platformy považuje predávajúceho za rezidenta na daňové účely v tom kvalifikovanom nečlenskom štáte, v ktorom má predávajúci primárnu adresu.

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje informácie podľa § 22l ods. 2 o vybraných činnostiach podľa § 22h písm. i) druhého až štvrtého bodu príslušnému orgánu kvalifikovaného nečlenského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom na daňové účely podľa odseku 2, prostredníctvom automatickej výmeny informácií  v lehote podľa § 22l ods. 5.

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje informácie podľa § 22l ods. 2 a 3 o vybraných činnostiach podľa § 22h písm. i) prvého bodu prostredníctvom automatickej výmeny informácií v lehote podľa § 22l ods. 5 príslušnému orgánu kvalifikovaného nečlenského štátu, v ktorom

 1. je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom na daňové účely podľa odseku 2,
 2. predávajúci poskytuje služby prenájmu nehnuteľností,
 3. sa nehnuteľnosť nachádza.“.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu o minimálne dvoch druhoch informácií podľa § 7 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2023, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov za zdaňovacie obdobia 2023 a 2024.

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii do konca kalendárneho roka 2023 minimálne štyri druhy informácií podľa § 7 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2023, ktoré bude poskytovať príslušným orgánom členských štátov za zdaňovacie obdobia po 31. decembri 2024.

V prechodnom ustanovení sa upravuje, že ustanovenie v § 7 ods. 4 (bod 11) o poskytovaní daňového identifikačného čísla vždy, keď je k dispozícii, sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce po 1.1.2024.

V prechodnom ustanovení sa upravuje, že prvým oznamovacím obdobím, za ktoré bude príslušný orgán Slovenskej republiky oznamovať informácie príslušným orgánom iných členských štátov, je oznamovacie obdobie roka 2023. Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi informácie príslušným orgánom iných členských štátov do dvoch mesiacov po skončení oznamovacieho obdobia, t.j. v prípade prvého oznamovacieho obdobia do konca februára 2024.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2022správa daníspravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X