Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa zmení finančná kontrola a audit od 1. 3. 2021?

finančná kontrola
finančná kontrola Foto: Getty Images
3. septembra 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Pripravovaný návrh zákona bude mať pozitívny dosah na zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie. Umožní sa vykonávanie administratívnej finančnej kontroly na primeranej vzorke výdavkov týkajúcich sa finančnej operácie alebo jej časti vybranej na základe objektívneho hodnotenia rizík alebo náhodným výberom alebo ich kombinácie. Zároveň sa umožní aj overenie súladu finančnej operácie alebo jej časti len s tými skutočnosťami, ktoré určí so zohľadnením rizík štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený zamestnanec. Takýmto prístupom sa zefektívni proces výkonu administratívnej finančnej kontroly, nakoľko sa zmenší administratívna záťaž zamestnancov orgánu verejnej správy vykonávajúcich administratívnu finančnú kontrolu. Zefektívnenie zabezpečí aj navrhovaná možnosť podpisovať návrh správy/návrh čiastkovej správy a správu/čiastkovú správu z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste len štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo ním určeným vedúcim zamestnancom, keďže podľa súčasnej právnej úpravy sú potrebné podpisy všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí dané kontroly vykonali.

Cieľom návrhu zákona je taktiež upraviť možnosť externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Úpravou sa umožní orgánu verejnej správy poveriť výkonom administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

Navrhuje sa účinnosť od 1. 3. 2021.

Oprávnená osoba

Z definície oprávnenej osoby sa vypúšťa iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5. Pokiaľ bude iná osoba poverená Ministerstvom financií SR výkonom vládneho auditu, budú sa na ňu vzťahovať práva a povinnosti oprávnenej osoby, ktoré budú bližšie upravené napr. v zmluve. Oprávnenou osobou z procesného hľadiska bude v takomto prípade vždy ministerstvo financií.

Zamestnanec

Upravuje sa definícia pojmu zamestnanec, ktorá sa rozširuje aj o osobu pracujúcu na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda na tzv. dohodára. Úprava vyplynula z aplikačnej praxe, podľa ktorej nie všetky orgány verejnej správy boli schopné zabezpečiť výkon finančnej kontroly svojimi zamestnancami, pracujúcimi v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

Úrad vládneho auditu

Precizuje sa, že pokiaľ Úrad vládneho auditu vykonáva vládny audit pri zabezpečovaní úloh orgánu auditu podľa osobitného predpisu, takýto vládny audit je vykonávaný v mene ministerstva financií, ktoré plní funkciu orgánu auditu. Úrad vládneho auditu je v takomto prípade poverený výkonom vládneho auditu ministerstvom financií. Forma poverenia bude mať písomnú podobu, napr. písomná zmluva, ktorá môže bližšie upravovať formálne procesy a podrobnosti pri výkone vládneho auditu. Oprávnenou osobou z procesného hľadiska bude v takomto prípade vždy ministerstvo financií, pričom v poverení bude bližšie vymedzený aj rozsah práv a povinností Úradu vládneho auditu pri výkone vládneho auditu. Písomné poverenie na vykonanie vládneho auditu bude naďalej vydávať štatutárny orgán Úradu vládneho auditu, resp. ním písomne splnomocnený vedúci zamestnanec. Touto úpravou nie je dotknutá kompetencia Úradu vládneho auditu vykonať vládny audit aj vo vlastnom mene.

Finančné riadenie

Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie. Doterajšia prax však ukazuje, že mnohé orgány verejnej správy uvedenú povinnosť neplnia, resp. v prípade orgánov verejnej správy, ktorými sú správcovia kapitoly štátneho rozpočtu, sú ako osoby zodpovedné za finančné riadenie určovaní častokrát vnútorní audítori, čo je v priamom rozpore s nezávislým postavením vnútorného audítora. Do zákona sa preto navrhuje doplniť zodpovednosť štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy za zabezpečenie finančného riadenia. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy za zabezpečenie finančného riadenia, ten si môže určiť konkrétnu osobu/osoby (napr. v pozícii koordinátora finančného riadenia – uvedené neznamená vytvorenie novej pracovnej pozície, ale špecifikáciu pracovnej úlohy), resp. organizačný útvar, ktorý bude v rámci orgánu verejnej správy implementovať finančné riadenie. Naďalej platí, že za nastavenie systému finančného riadenia nezodpovedá útvar vnútorného auditu, ktorý ho môže auditovať a na základe vykonaného overenia navrhovať odporúčania na jeho zlepšenie.

Finančná kontrola

Za účelom zefektívnenia výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste sa návrhom zákona umožňuje externalizovať ich výkon, a to prostredníctvom inej osoby, či už fyzickej alebo právnickej. Takáto iná osoba vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste v mene orgánu verejnej správy, ktorý ju výkonom finančnej kontroly poveril, pričom za jej výkon sa zodpovedá tomuto orgánu verejnej správy. Poverenie bude mať písomnú podobu (napr. písomná zmluva), ktorá môže bližšie upravovať formálne procesy a podrobnosti pri výkone finančnej kontroly. Celkovú zodpovednosť za výkon administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste však nesie orgán verejnej správy, ktorý inú osobu poveril výkonom finančnej kontroly. Takýto orgán verejnej správy je procesne považovaný za oprávnenú osobu, keďže jemu je zverená povinnosť, resp. oprávnenie finančnú kontrolu vykonať.

Ako jeden z atribútov overovania súladu finančnej operácie alebo jej časti sa dopĺňajú aj iné podmienky použitia verejných financií z dôvodu komplexnosti všetkých aspektov nakladania s verejnými financiami.

Administratívna finančná kontrola

Návrhom zákona sa upravuje inštitút administratívnej finančnej kontroly najmä z dôvodu zosúladenia s legislatívou Európskej únie. Naďalej platí, že administratívnu finančnú kontrolu je orgán verejnej správy povinný vykonať vo vzťahu ku každej finančnej operácii alebo jej časti, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Znamená to, že administratívna finančná kontrola musí byť naďalej vykonaná vo vzťahu ku všetkým finančným operáciám alebo ich častiam, ktoré majú charakter poskytnutia verejných financií, avšak ich overenie bude možné vykonať na primeranej vzorke výdavkov týkajúcich sa finančnej operácie alebo jej časti vybranej na základe objektívneho hodnotenia rizík alebo náhodného výberu alebo ich kombinácie. Orgán verejnej správy však môže naďalej vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj vo vzťahu ku všetkým výdavkom týkajúcim sa finančnej operácie alebo jej časti, pričom uvedené je na jeho zvážení.

Overovania súladu finančnej operácie alebo jej časti, ktorou je poskytnutie verejných financií, sa v rámci administratívnej finančnej kontroly a základnej finančnej kontroly umožňujú vykonať na vzorke. Vzorku budú vyberať zamestnanci orgánu verejnej správy na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré bude reflektovať mieru rizikovosti finančnej operácie alebo jej časti, alebo náhodným výberom alebo ich kombináciou. Zavedenie kombinovaného prístupu k výberu vzorky, t. j. výber na základe objektívneho hodnotenia rizík ako aj náhodným výberom, má za účel zabezpečiť to, aby sa predchádzalo potencionálnym systémovým zlyhaniam. Objektívnym hodnotením rizík identifikuje orgán verejnej správy tie výdavky, ktoré sú po zohľadnení rizikových faktorov najrizikovejšie, avšak overením vzorky vybranej náhodným výberom dokáže orgán verejnej správy identifikovať prípadné zlyhania, ktoré neboli zistené objektívnym hodnotením rizík. Výber vzorky náhodným výberom taktiež zabezpečí reprezentatívnosť vzorky. Vybraná vzorka musí zároveň spĺňať minimálne kritérium primeranosti tak, aby sa vykonanou administratívnou finančnou kontrolou dosiahli ciele finančnej kontroly, a to najmä dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančnej operácie alebo jej časti. Aj v prípade kombinovaného prístupu k výberu vzorky platí, že vzorka má byť primeraná, t. j. zavedenie kombinovaného prístupu výberu vzorky nepredstavuje dodatočnú administratívnu záťaž pre orgán verejnej správy.

Objektívne hodnotenie rizík pre výber vzorky nesmie byť zamieňané za riadenie rizík orgánu verejnej správy v rámci finančného riadenia, ani za objektívne hodnotenie rizík vnútorných audítorov.

Zároveň sa zavádza možnosť, ak orgán verejnej správy pristúpi k vykonaniu administratívnej finančnej kontroly na vzorke, aby orgán verejnej správy overil administratívnou finančnou kontrolou súlad finančnej operácie alebo jej časti len s tými skutočnosťami, ktoré určí štatutárny orgán alebo ním určený zamestnanec. Tieto skutočnosti sa určia so zohľadnením rizík tak, aby sa vykonanou administratívnou finančnou kontrolou dosiahli ciele finančnej kontroly. Možnosť overiť len vybrané skutočnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti, sa uplatní len za predpokladu, že orgán verejnej správy sa finančnou operáciou alebo jej časťou zaoberal v procese výberu vzorky, pričom táto možnosť sa môže uplatniť aj v prípade, ak vyhodnotí, že je potrebné overiť finančnú operáciu alebo jej časť na tzv. „100 %“ vzorke.

Napriek zavedeniu možnosti vykonať administratívnu finančnú kontrolu na vzorke, zostáva zachovaná zodpovednosť orgánu verejnej správy za finančnú operáciu alebo jej časť ako celok. To znamená, že vzorka musí byť vybraná tak, aby bola dodržaná hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť finančnej operácie alebo jej časti. Uvedený postup platí pre všetky verejné financie, teda aj pre prostriedky štátneho rozpočtu SR.

Z dôvodu preukázateľnosti audit trailu za účelom prípadných následných kontrol je potrebné uchovávať dokumentáciu preukazujúcu výber vzorky, napríklad formou pracovných listov. Výber vzorky bude bližšie upravený v metodickom usmernení.

Zostáva zachované oprávnenie auditujúceho orgánu alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, uložiť orgánu verejnej správy pokutu za nesplnenie povinností uvedených v § 8 zákona. Z uvedeného vyplýva, že ak orgán verejnej správy pristúpi k výkonu administratívnej finančnej kontroly na vzorke, pri nedodržaní podmienok, budú mu vyššie uvedené subjekty oprávnené uložiť pokutu.

Pokiaľ je administratívna finančná kontrola vykonaná na vzorke, rozsah prislúchajúcej základnej finančnej kontroly môže byť totožný, a to vrátane určenia skutočností, ktoré sa budú overovať základnou finančnou kontrolou.

Ustanovenie taktiež upravuje možnosť externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly, prostredníctvom inej osoby, pričom musí byť zachovaná podmienka výkonu tejto kontroly aspoň dvomi fyzickými osobami za účelom zachovania princípu kontroly „štyroch očí“. Navrhovaná úprava naďalej predpokladá, že administratívnu finančnú kontrolu vykoná orgán verejnej správy, ktorý má povinnosť túto kontrolu vykonať, prostredníctvom svojich zamestnancov,  pričom zároveň zostáva zachovaná výnimka pre obce. Prioritne by mali byť teda využívané vlastné personálne kapacity orgánu verejnej správy na zabezpečenie výkonu administratívnej finančnej kontroly. Ak orgán verejnej správy z relevantného dôvodu (napr. nedostatok vlastných personálnych kapacít) nemôže zabezpečiť vykonanie administratívnej finančnej kontroly vyššie uvedenými osobami, návrh zákona umožňuje samotný výkon administratívnej finančnej kontroly externalizovať na inú osobu, ktorá má zákonom určené predpoklady. Iná osoba, ktorú orgán verejnej správy písomne poverí (napr. písomnou zmluvou) výkonom administratívnej finančnej kontroly, vykoná túto kontrolu v mene orgánu verejnej správy. Orgán verejnej správy je procesne považovaný za oprávnenú osobu, pričom na inú osobu sa vzťahujú práva a povinnosti oprávnenej osoby v rozsahu, v akom je poverená orgánom verejnej správy výkonom administratívnej finančnej kontroly. Je preto potrebné, aby bol rozsah práv a povinností, ktoré prislúchajú inej osobe vykonávajúcej administratívnu finančnú kontrolu dostatočným spôsobom písomne upravený. Navrhované ustanovenie nevylučuje, aby bola na inú osobu externalizovaná len časť administratívnej finančnej kontroly, t. j. externalizovanie overenia vybraných skutočností (napr. procesu verejného obstarávania).

V prípade externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly zostáva zachovaná povinnosť orgánu verejnej správy vykonať základnú finančnú kontrolu. Pri vykonávaní takejto základnej finančnej kontroly je možné, aby orgán verejnej správy zohľadnil overenie vykonané v rámci administratívnej finančnej kontroly; uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť orgánu verejnej správy za finančnú operáciu alebo jej časť.

Finančná kontrola na mieste

Návrhom zákona sa umožňuje externalizovať aj finančnú kontrolu na mieste, a to prostredníctvom inej osoby, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon finančnej kontroly na mieste. Prioritne by mali byť využívané vlastné personálne kapacity orgánu verejnej správy na zabezpečenie výkonu finančnej kontroly na mieste. Ak orgán verejnej správy z relevantného dôvodu nemôže zabezpečiť vykonanie finančnej kontroly na mieste vlastnými personálnymi kapacitami, návrh zákona umožňuje samotný výkon finančnej kontroly na mieste externalizovať na inú osobu, ktorá má zákonom určené predpoklady. Rovnako platí podmienka, že finančnú kontrolu na mieste vykonajú aspoň dve fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami tejto inej osoby (za účelom zachovania princípu kontroly „štyroch očí“), na základe písomného poverenia tejto inej osoby. Taktiež platí, že oprávnenou osobou zostáva z procesného hľadiska orgán verejnej správy, ktorý je oprávnený finančnú kontrolu na mieste vykonať. Iná osoba vykonáva finančnú kontrolu na mieste v mene orgánu verejnej správy napr. na základe písomnej zmluvy, pričom je potrebné presne stanoviť rozsah práv a povinností, ktoré prislúchajú inej osobe vykonávajúcej finančnú kontrolu na mieste.

Rovnako ako pri výkone administratívnej finančnej kontroly, v prípade externalizácie finančnej kontroly na mieste zostáva zachovaná povinnosť orgánu verejnej správy, aby vykonal základnú finančnú kontrolu. Pri vykonávaní takejto základnej finančnej kontroly je možné, aby orgán verejnej správy zohľadnil overenie vykonané v rámci finančnej kontroly na mieste.

Základné pravidlá finančnej kontroly a auditu

Za účelom zefektívnenia finančnej kontroly a auditu sa navrhuje upraviť náležitosť „podpis“ na návrhu správy/návrhu čiastkovej správy a správe/čiastkovej správe. Podľa pôvodnej právnej úpravy bolo potrebné uviesť na tejto dokumentácii podpisy všetkých zamestnancov, ktorí vykonali finančnú kontrolu, resp. audit, pričom bola zavedená výnimka z tejto povinnosti v prípade auditu, ak uvedená dokumentácia bola podpísaná zamestnancom oprávnenej osoby povereným vedením auditu. Uvedená výnimka sa ponecháva s tým, že aj v prípade, ak vládny audit vykonáva v mene ministerstva financií Úrad vládneho auditu, resp. iná osoba, tak postačuje, aby boli dotknuté dokumenty podpísané tzv. „vedúcim audítorskej skupiny“. Táto výnimka sa návrhom zákona rozširuje tak, že umožňuje neuvádzať podpisy zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, ak je návrh správy/návrh čiastkovej správy a správa/čiastková správa podpísaná štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo ním určeným vedúcim zamestnancom. Za podpis sa považuje aj kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať.

Mlčanlivosť

V praxi sa vyskytujú prípady, v rámci ktorých je potrebné počas vykonávania finančnej kontroly, resp. auditu, spolupracovať s inými orgánmi verejnej správy, napr. Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, resp. iné relevantné najmä správne orgány. Navrhovaná právna úprava takúto spoluprácu procesne zjednodušuje, a to tak, že povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady výmeny informácií a podkladov na účely spolupráce orgánov verejnej správy pre zabezpečenie riadneho výkonu finančnej kontroly a auditu. Tým sa eliminuje povinnosť získať od štatutárneho orgánu oprávnenej osoby oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti. Výmena informácií však musí vecne súvisieť s predmetom finančnej kontroly, resp. auditu.

Pokuty

Do zákona sa dopĺňa pokuta pre správcu kapitoly štátneho rozpočtu za porušenie povinností uvedených v § 16 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. až do výšky 3 000 eur.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

finančná kontrola

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Krízový manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X